Rekryteringen till kriminella gäng måste brytas

I dagens VK har jag och vår vice gruppledare Lena Andersson fått en debattartikel publicerad. Läggs som vanligt upp här på bloggen.

Rekryteringen till kriminella gäng måste brytas nu

Sverige befinner sig i ett allvarligt läge, där allt fler unga vistas i den kriminella miljön. Äldre kriminella tar kontakt med yngre personer, i syfte att rekrytera dem in i gängen. På nationell nivå är det cirka 1 725 barn under 18 år som ingår i de kriminella gängen. Samtidigt finns det ett stort mörkertal som inte går att beräkna.  Gängen finns etablerade i hela landet, och numera även i Umeå. Enligt Polisen kan de koppla omkring 170 unga personer till miljön med organiserad brottslighet. I början av året låg samma siffra på 100 personer, vilket visar på en stor ökning.

Läget är extremt allvarligt. Att bekämpa gängkriminaliteten i Sverige är en av politikens absolut viktigaste uppgifter. På nationell nivå har regeringen en tydlig strategi för att bekämpa de kriminella gängen. Det handlar om slå hårt mot gängens grova våld, strypa den kriminella ekonomin och bryta rekryteringen av barn och unga till kriminella gäng.

För att klara det sistnämnda krävs en omläggning av det brottsförebyggande arbetet så att inga fler unga dras in i gängkriminaliteten. Insatserna görs brett över hela linjen; på socialtjänsten, föräldrarna, skolan och på idrotts- och fritidsverksamhet.

Regeringen gör t.ex. en stor satsning på fritidskort för barn och unga. Fritidsaktiviteter, som exempelvis idrott, har en starkt brottsförebyggande effekt. Från och med nästa år avsätts 200 miljoner kronor årligen på utökade hembesöksprogram. Familjer vars barn befinner sig i riskzonen för att dras in i kriminalitet ska få bättre, tydligare och tidigare hjälp från samhället. 400 miljoner kronor ska därför gå till föräldraskapsstöd, som kombineras med ökat föräldraansvar.

En ny förebyggande socialtjänstlag tas fram, som till skillnad från dagens reaktiva lag gör det möjligt för socialtjänsten att gå in med tidiga insatser innan det är för sent. Den nya lagen väntas vara på plats sommaren 2025. Regeringen satsar också på att socialtjänsten ska ställa om till att arbeta mer förebyggande, på skolsociala team och på lärare i skolor med socioekonomiska utmaningar. Utöver det görs ett historiskt stort anslag till SiS för att höja tryggheten, säkerheten och stärka vårdkvaliteten.

Nu har regeringen presenterat ett nytt paket för att stoppa rekryteringen till kriminella gäng:

  • Samverkansstruktur för arbete med barn och unga i grov kriminalitet, som knyter samman nationell, regional och lokal nivå.
  • Möjlighet till fotboja för unga som vårdas på grund av brottslighet eller koppling till grov kriminalitet ska utredas.
  • Förkortad utredningstid för utvidgad ungdomsövervakning.
  • Förstärkningsteam inom socialtjänsten för att stötta socialtjänsten i särskilt utsatta kommuner.
  • Fler platser och höjd säkerhet på SiS. Tungt kriminella ungdomar ska på sikt flyttas över till särskilda ungdomsfängelser, men förstärkningar måste göras här och nu i befintlig verksamhet då allt fler och allt yngre ungdomar är i behov av placeringar på SiS.

På lokal nivå behöver också fler åtgärder göras för att bekämpa den grova kriminaliteten, liksom rekryteringen till densamma. Moderaterna i Umeå har genom åren lagt en rad förslag för att öka tryggheten i Umeå. Vi vill bland annat se ökad kamerabevakning av särskilt brottsutsatta platser och av kommunens fastigheter, anlita kommunala ordningsvakter och införa frivilliga slumpvisa drogtester på Umeås gymnasieskolor som en del i skolans förebyggande arbete. Tyvärr har våra förslag inte fått stöd av majoriteten i Umeå.

Polisens larmrapporter till oss i Umeås brottsförebyggande råd (UmeBrå) under hösten har dock gett en gemensam lägesbild för alla ledande politiker i Umeå. Det är därför positivt att en omfattande satsning nu sker inför 2024, genom att kommunfullmäktige förändrar redan fastställda ramar för ett flertal nämnder och tillskjuter extra pengar just för att förstärka det förebyggande arbetet. Den extra satsningen är möjlig, tack vara att den M-ledda regeringen i sin budget för 2024 har tillfört 10 miljarder kronor i de generella statsbidragen till kommuner och regioner. Att vi nu under bred politisk enighet ökar våra gemensamma insatser för att stärka det brottsförebyggande arbetet i Umeå är positivt.

Den organiserade brottsligheten har allt för länge tillåtits breda ut sig i samhället. Vi måste göra allt vi kan för att bekämpa den och återbygga tryggheten i samhället.

Anders Ågren

Kommunalråd, M

Umeå

Lena Andersson

Vice gruppledare, M

Umeå