Anders Ågren

Stå upp för tryggheten i Umeå!

Jag fick en av mina insändare publicerad i måndagens Folkbladet. Läggs även upp här på bloggen.

Stå upp för tryggheten i Umeå!

Frågor om brottslighet och otrygghet ligger nu högt på den politiska dagordningen, såväl nationellt som lokalt. Det är bra. Men fina högtidstal och nya målsättningar faller platt till marken, om det inte åtföljs av åtgärder.

En sak som är bekymrande är den otrygghet som kvinnor i Umeå upplever. Ca 40 procent väljer – ibland eller ofta – att avstå från att gå ut ensam av rädsla för att bli rånad, överfallen eller på annat sätt ofredad. Cirka 5 procent av männen uppger samma svar.

17 procent av företagarna i Umeå uppger sig numera påverkas i mycket eller ganska hög utsträckning negativt av brottslighet/otrygghet enligt en annAxn1se4ERan aktuell undersökning. Andelen har ökat sedan föregående år.

I samband med budgetfullmäktige hade de politiska partierna kunnat ta beslut om en rad konkreta åtgärder för att öka tryggheten för umeåborna. Moderaternas förslag för att öka tryggheten i kommunen var många, däribland:

– Inför kamerabevakning av särskilt brottsutsatta platser i kommunen, i områden och på platser där Polisen inte har satt upp kamerabevakning.

– Anställ/anlita kommunala ordningsvakter som ska arbeta trygghetsskapande runt om i Umeå.

– Ta initiativ till fler trygghetsavtal, liknande det som tecknats för Ålidhem centrum.

– Inför flexibla busstopp, ett arbetssätt i kollektivtrafiken där passagerare ska kunna få stiga av mellan busshållplatser, för att öka tryggheten.

– Ta fram ett strategi‐ och åtgärdsprogram för att inte något barn ska behöva växa upp i hederskultur.

– Utred och kartlägg förekomsten av hot och våld på Umeås grundskolor, samt ta fram konkreta förslag på hur tryggheten på Umeå grundskolor kan öka.

– Polisanmäl alla brott på skoltid eller i anslutning till skoldagen.

– Kontakta Polisen för ett samarbete gällande att hitta narkotika på skolorna, där narkotikahundar kan användas.

– Inför frivilliga slumpvisa drogtester på Umeås gymnasieskolor som en del i skolans förebyggande arbete.

– I dialog med näringslivet ta fram en åtgärdsplan för att minska företagens brottsutsatthet och otrygghet.

Endast på en punkt, gällande flexibla busstopp, blev det bifall och då vid en votering gällande ett liknande uppdrag från Centerpartiet.

När kommuninvånarna inte vågar röra sig fritt på gator och torg måste kommunen agera. Det är uppenbart att de insatser som har gjorts har inte varit tillräckliga och att det krävs ytterligare åtgärder.

I Socialdemokraterna och Miljöpartiets budget för 2022 lyfte de fram att Umeå ska växa tryggt och säkert. Gällande de förbyggande satsningarna råder också politisk enighet sedan tidigare. Men dessa åtgärder är inte tillräckliga.

Vi vill att Umeå ska vara en trygg kommun för alla. Till skillnad från de styrande partierna har Moderaterna konkreta förslag på åtgärder för att öka tryggheten i Umeå.

Anders Ågren

Kommunalråd, M

Umeå

Utan svenska bönder – ingen beredskap!

I dagens VK har jag fått en insändare publicerad. Läggs som vanligt upp här på bloggen också.

Sveriges bönder är livsviktiga för beredskapen!

En fungerande livsmedelsförsörjning är grundläggande för att samhället ska kunna fungera i såväl fredstid som i kris eller krig. Det är således ett nationellt intresse att värna de svenska bönderna.

Sveriges självförsörjning av livsmedel är bland de lägsta inom hela Europa och fortsätter att sjunka på grund av dålig lönsamhet för svenska lantbrukare. Enligt Jordbruksverket ligger vår självförsörjning i realiteten under 50 procent.

Moderaterna prioriterar därför att öka konkurrenskraften för svenskt jordbruk. Vi vill minska regelkrånglet och byråkratin, sänka diesel- och bensinskatterna, bygga beredskapslager med livsmedel och stärka äganderätten. Kriterierna vid offentlig upphandling av livsmedel ska också vara i linje med de miljö- och djurhållningsregler som svenska bönder måste leva upp till enligt svensk lag. Vi föreslår också skärpta straff för brott kopplade till djurrättsaktivism, skärpt lag om olaga intrång och införandet en särskild brottskod för djurrättsrelaterad brottslighet.

Vi moderater kommer prioritera en ökad konkurrenskraft för svenskt jordbruk och ökade resurser till det svenska totalförsvaret för en stark livsmedelsberedskap. Utan bönder finns det ingen beredskap!

Anders Ågren

Förbundsordförande

Moderaterna i Västerbotten

Fortsätt avyttra delar av AB Bostadens bestånd!

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna föreslog i ett gemensamt uppdrag inför budgetfullmäktige, att fortsätta avyttra delar av AB Bostadens bestånd. Tyvärr avslogs förslaget av de rödgröna partierna i Umeå.

Ett av våra 19 gemensamma borgerliga uppdrag är alltså att fortsätta avyttra delar av det kommunala bostadsbolaget AB Bostadens bestånd: “Möjliggör ökad nyproduktion och upprustning av befintligt bestånd genom att avyttra delar av AB Bostadens fastighetsbestånd.”

Vi anser att det kommunala bostadsbolaget AB Bostaden har en central roll att spela, när det gäller nyproduktion av hyresrätter. AB Bostaden har idag en dominerande andel – omkring 45 procent – av hyresrättsbeståndet i Umeå.

Vi vill successivt avyttra ytterligare delar av fastighetsbeståndet för att möjliggöra dels ökade underhållsinsatser, dels ökad nyproduktion.

AB Bostaden står inför stora utmaningar trots tidigare genomförd avyttring – ökad takt av nyproduktion men framförallt gällande ett stort upprustningsbehov av miljonprogrammet, vilket kräver kapitaltillskott. Fortsatt avyttring av Bostadens bestånd är därför en nödvändighet för att skapa utrymme för renoveringar och nybyggnationer. Det minskar samtidigt Bostadens dominerande roll på marknaden och släpper in fler förvaltande aktörer som kan dra sitt strå till stacken avseende nyproduktion av hyreslägenheter.

Det var välkommet att vi tillsammans med Socialdemokraterna under 2017 kunde enas om en avyttring av 8 procent av beståendet till Heimstaden: 1 601 lägenheter på Mariehem och Carlshem för ca 1,1 miljarder kr.

Tio bostadsbolag var då intresserade att lägga bud, så det visar vilka goda möjligheter som ändå finns för att fortsätta en sådan politik.

Förr prioriterade Socialdemokraterna industrin före glada miljöpartister. Nu är det tvärtom.

Socialdemokraterna måste prioritera om – cementbristen hotar hundratusentals jobb. Det är bråttom att lösa frågan om tillgången till cement. Efter domen mot Cementa riskeras nu inte bara jobben i Slite utan hundratusentals jobb inom bygg- och anläggningsbranschen, eftersom tillgången på cement i Sverige kommer att minska dramatiskt om bara några månader.

Det värsta scenariot innefattar uppemot 280 000 uppsägningar, ett investeringsbortfall på 20 miljarder kronor i månaden och stoppad klimatomställning.

Regeringen måste omedelbart vidta de åtgärder som krävs för att säkra tillgången till cement.

Nytt rekord – ca 32 000 studenter antagna vid Umeå universitet inför höstterminen!

Inför höstterminen är det nytt rekord gällande antalet antagna sökanden till program och kurser vid Umeå universitet. Detta rapporteras i lokalmedia.

32 000 (!) studenter antagna, vilket är en ökning med två procent jämfört med i fjol.

Goda nyheter för Umeå universitet – goda nyheter för Umeå!

Vi påminns ständigt om betydelsen av Umeå universitet för såväl vår kommun som vår region. Universitetets betydelse kan inte nog understrykas, och vi är vana att de får topplaceringar i olika undersökningar.

Umeå har all anledning att göra tummen upp för Umeå universitet, dess ledning, forskare, lärare och studenter. Jag är synnerligen glad att vi har ett så pass nära samarbete mellan universitetet och kommunen.

Det betyder oerhört mycket för oss.

Sverige behöver en ny regering!

Utvecklingen i vårt land går åt fel håll. Det är sju förlorade år med Stefan Löfven och hans regering. Sverige behöver en ny start, en borgerlig regering och Ulf Kristersson som ny statsminister. 

Här finns ett axplock av vad Socialdemokraterna har misslyckats med:

– Brottsligheten

– Migrationen

– Integrationen

– Tryggheten

– Arbetslösheten

– Tillväxten

– Klimatpolitiken

– Energipolitiken

Sverige behöver en ny regering – ledd av Moderaterna – som ser problemen och har förmågan att lösa dem. Som kan leverera konkreta åtgärder istället för symbolpolitik. Sverige behöver ett maktskifte!

Skolan ska vara en trygg plats för såväl elever som lärare!

Skriver idag i Folkbladet tillsammans med Lena Riedl, vice ordförande i För- och grundskolenämnden. Insändaren bifogas nedan.

Skolan ska vara en trygg plats för såväl elever som lärare!

I november 2020 publicerade Brottsförebyggande rådet (Brå) rapporten ”Skolundersökningen om brott 2019”. Enligt rapporten har ungefär hälften av alla elever i årskurs 9 blivit utsatta för brott.

Rapporten visar att tjejer och killar har blivit utsatta för brott i ungefär lika stor utsträckning, men att typen av brott skiljer sig åt. Bland tjejer är det vanligast att ha utsatts för stöldbrott, följt av sexualbrott, och bland killar är stöldbrott vanligast, följt av misshandel. Många av brotten sker dessutom i skolmiljön. I rapporten framkommer att skolan är den vanligaste brottsplatsen för både lindrig och grövre misshandel, samt för fysiska sexuella kränkningar bland killar. Andelen elever som har uppgett utsatthet för lindrig misshandel i skolmiljö har ökat sedan 2015, både bland tjejer och killar.

Det finns en oro för brott, vilket leder till att unga undviker vissa platser, aktiviteter eller personer. Enligt Brås rapport är det vanligt att elever exempelvis har hållit sig borta från skolan en hel dag, av rädsla för att utsättas för brott.

På senare år har vi sett alarmerande exempel på att hot och våld har förekommit även i Umeås skolor. I lokalmedia kunde vi i september läsa om en ökning av anmälningarna om tillbud eller skador på grund av hot och våld i grundskolan. 123 fall år 2019, vilket var en ökning med 23 procent jämfört med 2018. Vidare har det framgått av reportage i media om att dödshot bland elever är en ökande trend. En handfull ”incidenter” som handlar om hot och fysiskt våld i skolan blir anmälda, men omfattningen av hot är enligt artikeln större än så. Det finns också en utbredd tystnadskultur bland eleverna, som ett resultat av hoten. Det har blivit svårare för vuxenvärlden att få reda på vad som har hänt.

Så här får det inte fortsätta. Skolan ska vara en trygg plats för såväl elever som personal. Alla brott på skoltid eller i anslutning till skoldagen ska polisanmälas.

Moderaterna har därför lagt förslag lokalt, genom en motion till fullmäktige. Skolans riktlinjer och rutiner vid brott måste vara tydliga och bör utformas efter tre huvudregler:

– Brottsliga handlingar ska aldrig accepteras.

– Skolan ska polisanmäla alla brott som sker under skoldagen eller i anslutning till skoldagen.

– Skyldigheten att polisanmäla ett brott gäller även när gärningsmannen inte fyllt 15 år.

Umeås skolor måste bli trygga för alla.

Anders Ågren

Kommunalråd, M

Lena Riedl

Vice ordförande i för- och grundskolenämnden, M

Två år sedan den tragiska flygolyckan i Umeå

Det har idag gått två år sedan den svåra flygolyckan i Umeå. Nio personer miste livet när planet med fallskärmshoppare störtade på ön Storsandskär.

Våra tankar går till de omkomna och deras anhöriga.

Senare idag – på årsdagen av flygolyckan – invigs även en minnesplats med en marmorskulptur på Backens kyrkogård.

Vedervärdigt – polis i Umeå blev alltså slagen med järnrör i huvudet vid ingripande!

Foto: Fredrik Sandberg, TT/SVT

I lördags rapporterade flera medier på nätet, att en kvinnlig polis i Umeå hade förts till till sjukhus under torsdagskvällen efter att ha blivit slagen med ett järnrör i huvudet.

Det hela inträffade i samband med ett ingripande på Ersobda, Umeå.

Gärningsmannen är nu misstänkt för grovt våld mot tjänsteman. Polisen fördes till sjukhus med huvudskador, kraftig smärta och illamående.

Detta är helt åt h-vete. Attacker på blåljuspersonal är en attack på hela vårt rättssamhälle. 

Jag hoppas att polisen snabbt kan återhämta sig efter attacken.

Attacker på blåljuspersonal måste för övrigt straffas betydligt hårdare än idag. Det ska vara långa och kännbara fängelsestraff, för de personer som gör sig skyldiga till detta.