Anders Ågren

Låt polisen publicera bilder på misstänkta brottslingar i fler fall än idag!

Vi moderater vill att polisen ska få publicera fler bilder på misstänkta brottslingar för att samla in tips från allmänheten.

Trygghetskameror hjälper polisen att lösa brott. Men för att polisen ska få publicera bilderna krävs idag att brottet ger minst sex månaders fängelse. Den gränsen vill vi ta bort – och låta polisen själva bestämma när de behöver allmänhetens hjälp.

Moderaterna – partiet för lag och ordning.

Välkommen tillbaka till Umeå, BRA!

Foto: Umeå Airport (FB)

Mycket positivt att flygbolaget BRA idag återupptar flygningarna mellan Umeå Airport och Bromma. Det är viktigt för näringslivet, besöksnäringen och för invånarnas service. Det uppmärksammas bl.a. här av Umeå Airport på facebook.

Positivt för Umeå!

Det är dock viktigt att vi tillsammans fortsätter kampen i riksdagen för att förhindra S och MP att lägga ned Bromma. Det gäller att upprätthålla trycket i frågan, och hålla emot de tillväxt- och utvecklingsfientliga krafterna i regeringen. Det vore förödande och kommer att drabba flygplatser runt om i landet. I förlängningen skulle detta få långtgående konsekvenser för såväl tillväxt och utveckling i stora delar av landet, som för Sveriges möjligheter till snabb återstart efter pandemin.

Stärk ekonomin för landets pensionärer!

I dagens Folkbladet skriver jag tillsammans med Elmer Eriksson, länsansvarig för Moderata Seniorer, om vikten av att stärka ekonomin för landets pensionärer. Läggs även upp här på bloggen.

Stärk ekonomin för landets pensionärer!

Många pensionärer får i dag inte ekonomin att gå ihop. Moderaterna har konkreta förslag för att stärka pensionärernas ekonomi. Den som ett helt arbetsliv varit med och byggt Sverige måste känna att det lönat sig – att pensionen räcker till.

På sikt skapar en starkare ekonomi och fler i arbete förutsättningar för en positiv utveckling av pensionerna. Inget är viktigare för en högre pension än att sysselsättningen och att antalet arbetade timmar utvecklas väl samt att reallönerna ökar, eftersom pensionerna bygger på hur ekonomin utvecklas. Men det finns också ett stort värde i att omgående ge Sveriges pensionärer större ekonomiska marginaler.

Det är bra att det finns en politisk överenskommelse om att förstärka grundskyddet i pensionssystemet, men mer måste göras för att stärka pensionärernas ekonomi. Sänkt skatt på pension är en viktig del i det. Moderaterna har föreslagit sänkt skatt för alla pensionärer i samma omfattning som vi sänker skatten på arbetsinkomster.

Det finns ett stort värde av att ge landets pensionärer större ekonomiska marginaler. Pensionen ska gå att leva på.

Anders Ågren

Förbundsordförande

Moderaterna i Västerbotten

Elmer Eriksson

Länsansvarig

Moderata Seniorer i Västerbotten

M-krisstöd räddar 10 000-tals jobb

Många restauranger, frisörer, taxiförare och hotell har kämpat länge för sin överlevnad. De har inte kunnat använda många krisstöd under pandemin, eftersom stöden inte täckt lönekostnader, som är den stora utgiften för många.

För att rädda 10 000-tals jobb har Moderaterna den senaste veckan samlat majoritet i riksdagen för ett mer generöst omställningsstöd där lönekostnad ingår för företag som inte vill eller kan nyttja korttidspermitteringstödet.

Nu hoppas vi att många anställda och företagare kan andas ut!

M-framgångar i SKOP:s kommunala väljarbarometer!

En opinionsmätning under våren som jag hade missat var den som SKOP släppt om partisympatierna i Sveriges kommuner. Den publicerades den 5 mars.

Moderaterna går starkt framåt opinionsmässigt i kommunerna, medan Socialdemokraterna har en utdragen nedåtgående trend.

Moderaterna (25,9 procent) utmanar nu Socialdemokraterna (26,3 procent) om positionen som största parti på kommunal nivå. Moderaterna har ökat med nästan sex procentenheter sedan kommunalvalet 2018.

Mycket positivt!

Liksom tidigare får Moderaterna ett starkare opinionsstöd i kommunvalet än i riksdagsvalet.

Det är ett år och fyra månader kvar till valet. Gott om tid för oss att fortsätta stärka Moderaterna på alla nivåer!

Stoppa ett återinförande av fastighetsskatten!

Nu förespråkar alltfler inom Socialdemokraterna en återinförd fastighetsskatt. Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill sedan tidigare återinföra fastighetsskatten. Det finns nio olika förslag från utredningar och politiska partier på ett återinförande. Dessutom föreslås att bostadsrätter ska inkluderas.

En återinförd fastighetsskatt kommer att leda till att människor som saknar tillräckliga inkomster för att betala skatten kommer att tvingas flytta ifrån sina hem. Ett hem som man dessutom redan har betalat för med hårt beskattade pengar.

Många umeåbor skulle drabbas hårt av detta.

Räkna ut din fastighetsskatt på www.stoppafastighetsskatten.se och skriv under uppropet du med.

Bra besked idag att riksdagen säger nej till planerna på snabbavveckling av Bromma!

Riksdagens trafikutskott säger nej till regeringens planer på en snabbavveckling av Bromma flygplats. Det står klart efter att utskottet under tisdagen har hanterat frågan.

Jag välkomnar det beskedet.

För två veckor sedan meddelade regeringen att man planerade att snabbavveckla Bromma flygplats. Ett besked som mötte kraftig kritik från flera partier, från flygbranschen och från städer/regioner runt om i landet.

Vi är många – från olika delar av landet – som under dessa veckor har agerat för att få stopp det hela. Inrikesflyget måste fungera även efter pandemin. Flyget spelar en viktig roll för att kunna knyta samman hela Sverige. Det vore extremt oseriös att lägga ned Bromma med hänvisning till pandemin. Kapaciteten på Arlanda måste säkras och byggas ut, innan man börjar diskutera framtiden för Bromma.

För Umeå är det viktigt att säkerställa fungerande flygförbindelser. 

Vi måste få fart på bostadsbyggandet i Umeå

Vi har fortsatt brist på bostäder i Umeå och det är ett stort bekymmer. Detta faktum har vi från moderat sida påtalat under en lång rad av år, och jag har tagit upp det även nu på de senaste två kommunfullmäktigesammanträdena. Dels via en interpellation i mars till Hans Lindberg, dels i samband med årsredovisningen vid sammanträdet i april.

Kommunens mål är sedan tidigare att bostadsbyggandet måste öka till 2000 bostäder per år, men hittills har inte resultaten varit i närheten av målet. För år 2020 blev det bara 412 bostäder. År 2019 färdigställdes ca 1000 bostäder i Umeå, år 2018 ca 1400 och år 2017 ca 950 bostäder. Prognosen för 2021 är omkring 700-800 bostäder.

Det byggs för få bostäder i Umeå. Vi behöver fler villor, fler lägenheter. Det här är ett allvarligt hot mot Umeås tillväxt. Det får inte fortsätta så här.

Bostadsmarknaden är inte i balans och det saknas bostäder. I dagsläget skulle det behövas en fyrdubbling av bostadsbyggandet för att nå upp till målsättningen 2000 bostäder per år. De privata aktörerna och det kommunala bostadsbolaget AB Bostaden måste tillsammans ges möjlighet att bidra för att öka takten på nyproduktion.

Sverige behöver en väl fungerande flyginfrastruktur för att hela landet ska leva

I dagens Svenska Dagbladet skriver jag tillsammans med en rad andra moderata kommunföreträdare från olika delar av landet, med anledning av regeringens avsikt att stänga Bromma flygplats.

Läggs även upp här på bloggen.

Förödande att lägga ned Bromma

Ett avlångt land som Sverige behöver en väl fungerande flyginfrastruktur för att hela landet ska leva. Beskedet från regeringen om nedläggning av Bromma flygplats är därför förödande och kommer att drabba samtliga regionala flygplatser i landet. I förlängningen får detta långtgående konsekvenser för såväl tillväxt och utveckling i stora delar av landet, som för Sveriges möjligheter till snabb återstart efter pandemin.

Hur en nedläggning av Bromma flygplats kan genomföras ska nu utredas med målsättningen att det ska finnas ett färdigt förslag i augusti. Vi tycker det är oansvarigt av regeringen att i nuvarande läge med den pågående Coronapandemin skapa ytterligare osäkerhet för en hårt ansatt bransch.

Många regionala flygplatser saknar i dagsläget helt eller delvis trafik och kämpar för att överleva. För de flygplatser som fortfarande trafikeras är antalet flygrörelser så lågt som tio procent av den normala trafiken. Trots att Coronapandemin innebär stora påfrestningar finns positiva signaler för tiden efter pandemin. Flygbolaget BRA återupptar flera av sina linjer till Bromma från mitten av maj och många flygplatser fortsätter arbeta aktivt med omställningen av flygplatsdriften och trafiken till att bli mer miljövänliga. Parallellt med detta pågår spännande utvecklingsarbete där svenska företag driver på elektrifieringen av flyget. Inrikesflyget står med andra ord på tröskeln till ett tekniksprång som kommer göra många av dagens invändningar mot flyget obsoleta.

Att regeringen i detta läge öppnar upp för att avveckla väl utbyggd infrastruktur är därför ett historiskt misstag. Regeringen lutar sig mot sekretessbelagt underlag från Swedavia som pekar på att Bromma flygplats inte är affärsmässigt lönsam och utgår från att effekterna av Coronapandemin blir permanenta. Tvärtemot vad regeringen tycks tro är vi övertygade om att inrikesflyget kommer att spela en viktig roll även efter pandemin när samhället och ekonomin återstartar. Att hänvisa Bromma-flighter till Arlanda kommer inte fungera, framförallt inte under rusningstiden. Hur och när Arlanda kan byggas ut är också väldigt osäkert.

Frågan om Bromma är dock inte enbart en kapacitetsfråga utan också en fråga om konkurrens om pris och reseutbud. Fler destinationer och fler bolag skapar bättre priser för människor och företag som är beroende av flyget. På flygplatser som bara flyger till Bromma eller Arlanda är biljettpriserna oftast nästan dubbelt så höga som på de flygplatser där det finns konkurrens mellan två bolag som flyger till två olika flygplatser.

Regeringens besked är inte vad Sverige behöver. När landet ska återstartas efter det senaste årets nedstängningar levererar regeringen nedläggningsbesked som kommer att slå hårt mot tillgängligheten. Det påverkar tillväxten och framväxten av nya jobb negativt. I ett läge där arbetslösheten är hög och behovet är stort av att få igång turism- och besöksnäringen igen viker Socialdemokraterna ner sig för Miljöpartiet. Vi undrar vad socialdemokratiska kommunalråd ute i Sverige med kommunägda flygplatser som är beroende av Bromma egentligen tycker om regeringens stockholmsfixerade politik.

Om Moderaterna vinner valet 2022 kommer vi att stoppa avvecklingen av Bromma flygplats och genomföra en översyn av den svenska flygpolitiken. Det finns goda exempel från till exempel Norge på hur de regionala flygplatserna kan ges bättre förutsättningar att bidra till att hela landet ska kunna leva. Vi är övertygade om att flyget kommer att vara en viktig del i Sveriges infrastruktur framöver och ha stor betydelse för tillväxt och livskvalitet.

Robin Holmberg (M)

kommunstyrelsens ordförande Ängelholm

Peter Danielsson (M)

kommunstyrelsens ordförande Helsingborg

Anna Tenje (M)

kommunstyrelsens ordförande Växjö

Jesper Skalberg Karlsson (M)

regionråd Gotland

Andreas Löwenhöök (M)

oppositionsråd Skellefteå

Peter Johansson (M)

kommunalråd Kristianstad

Hanne Lindkvist (M)

oppositionsråd Kalmar

Pär Jönsson (M)

kommunalråd Östersund

Anders Ågren (M)

kommunalråd Umeå

Roger Fredriksson (M)

kommunstyrelsens ordförande Ronneby