Återigen ett starkt resultat för Umeå kommun – självklart går det att sänka skatten!

Bokslutet för Umeå kommun år 2023 har presenterats denna vecka. Det blev ett bättre resultat än vad som var budgeterat. Ett plusresultat på 424 miljoner kr, inräknat de kommunala bolagen. Även om man räknar bort plusresultatet för de kommunala bolagen, så blev det ett plus på 283 miljoner kr, vilket är 195 miljoner kr bättre än budget.

Året dessförinnan, år 2022, så var det All time high för Umeå kommun. Nästan 1,2 miljarder kr i plusresultat, inräknat de kommunala bolagen. Denna gång blev resultatet alltså inte lika extremt starkt, men ändå betydligt bättre än budget för 2023.

Samtidigt är umeåborna extremt hårt beskattade, jämfört med kommuninvånare i övriga landet. Kommunalskatten i Umeå är mer än två kr högre än snittet av landets samlade kommuner. En familj i Umeå, där den ena jobbar som polis och den andra som sjuksköterska, betalar drygt 19 000 kronor mer i skatt per år än i jämförbara kommuner.

Självklart finns det utrymme att sänka kommunalskatten i Umeå, oavsett om det för stunden råder lågkonjunktur eller högkonjunktur.

Moderaterna vill successivt sänka Umeås höga kommunalskatt. Att sänka skatten är en frihets- och rättvisefråga!

Regeringens vårändringsbudget, med satsningar på välfärd och trygghet

Nu på morgonen har regeringens vårändringsbudget för 2024 presenterats. Där lämnar regeringen förslag som bland annat ska stötta ekonomin och välfärden samt öka tryggheten och säkerheten.

Förslagen i VÅP:en uppgår sammanlagt till 17,3 miljarder kronor i år.

För att kompensera för inflationens effekter och undvika uppsägningar av sjukvårdspersonal stöttar regeringen regionerna med ytterligare sex miljarder kronor. Dessutom föreslår regeringen ett tillskott till kommunerna för att bidra till att barn och elever ska få den utbildning och det stöd de har rätt till.

För att trycka tillbaka arbetslösheten avsätts ytterligare medel till fler platser inom yrkesvux. Det tillfälligt förhöjda bostadsbidraget för barnfamiljer med svag ekonomi förlängs och stöd till kommuner med hög arbetslöshet utökas.

Regeringen förstärker det generella klimatinvesteringsstödet Klimatklivet, vilket bland annat kan finansiera investeringar i laddinfrastruktur och därmed göra det enklare att välja eldrivna vägtransporter.

Regeringen föreslår fortsatta resursförstärkningar för att stärka brottsbekämpande myndigheter. Medel avsätts för att påskynda Kriminalvårdens planerade utbyggnad av häktes- och fängelseplatser. Statens institutionsstyrelse får förstärkt stöd för att höja säkerheten och för att omhänderta det ökande antalet barn och unga som döms till sluten ungdomsvård. Sveriges Domstolar föreslås även få ett tillskott.

Den kriminella ekonomin ska krossas. Därför föreslår regeringen utökade medel till Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten. Försäkringskassan får resurser för arbetet mot felaktiga utbetalningar och Inspektionen för vård och omsorg får medel för att förebygga och motverka välfärdsbrottslighet. Dessutom avsätts resurser för att utveckla informationsutbytet mellan myndigheter.

Regeringen fortsätter att stötta Ukraina och avsätter de medel som behövs för att finansiera de återstående delarna av stödpaketet som presenterades i den extra ändringsbudget som lämnades till riksdagen i februari 2024.

Regeringen bedömer att Sveriges försvarsutgifter enligt Natos definition kommer att uppgå till 2 procent av BNP i år. För att stärka förmågan i befintliga krigsförband ytterligare föreslår regeringen ett tillskott av medel till Försvarsmakten. Regeringen föreslår också att medel tillförs för att kunna påbörja arbetet med vissa prioriterade åtgärder i transportinfrastrukturen utifrån totalförsvarets behov.

För att värna cybersäkerheten föreslår regeringen ett tillskott till Försäkringskassan och stöd till mindre kommuner och andra offentliga aktörer för att de bättre ska kunna stå emot och hantera it-incidenter.

Ovanstående är en sammanfattning av innehållet. Mer lär väl komma under dagen.

Lägg din röst på Moderaterna i valet till Europaparlamentet den 9 juni!

Tidigare i veckan fick jag nedanstående insändare publicerad i VK. Läggs som vanligt upp på bloggen.

Lägg din röst på Moderaterna i valet till Europaparlamentet!

Söndagen den 9 juni är det dags för val till Europaparlamentet. I valet kan du dessutom förtidsrösta redan från den 22 maj. Det som beslutas av EU har en stor påverkan på det som sker i Sverige. Det är därför viktigt att rösta i EU-valet.

Alla medlemsländer har lämnat över nationell beslutanderätt till unionen. Det betyder att EU kan fatta beslut som gäller gemensamt för alla medlemsländer. EU-rätten, de lagar och regler som finns på europeisk nivå, har därför företräde framför nationell lagstiftning. Vilka partier som får inflytande på europeisk nivå har alltså stort betydelse.

Det är bra att Sverige är medlem i EU. Medlemskapet i EU ökar tryggheten och säkerheten i Sverige. Vi är en del i unionens brottsbekämpande samarbete, samtidigt som EU utgör en motvikt mot länder som Ryssland och Kina. Medlemskapet bidrar också till att Sverige blir ett rikare land. Idag går ca 70 procent av vår export till EU:s inre marknad.

Moderaterna anser dock att Sverige måste våga ta mer plats för att påverka EU:s utveckling. Vi vill stärka EU-samarbetet i gränsöverskridande frågor som vi löser bäst gemensam med andra. Det kan till exempel handla om handel och inre marknad, klimat och miljö, konkurrenskraft, stramare migration och säkerhet.

EU har en gemensam yttre gräns, vilket gör att vi behöver ha en gemensam migrationspolitik. Ett av Moderaternas vallöften i förra EU-valet var att reformera EU:s invandringspolitik. Det har vi levererat. Kontrollen vid yttre gräns stärks genom migrationspakten, vilket kommer skapa ordning och reda och bidra till en betydligt lägre invandring till både Sverige och Europa.

Sverige är ett av de länder inom EU som har drabbats hårdast av den gränsöverskridande brottsligheten. EU behöver stärka kampen mot den organiserade brottsligheten. Moderaterna vill se en mer operativ europeisk polis, att kriminella tillgångar konfiskeras i högre utsträckning och förstärka gränskontrollerna för att försvåra smugglingen.

Moderaterna betonar vikten av att det ska vara möjligt att kombinera ekonomisk tillväxt med grön omställning. För att klara omställningen behövs det mer kärnkraft. Vi moderater har sett till att kärnkraften har blivit en EU-fråga. Vi vill satsa på ny teknik, enklare tillståndsprocesser, forskning och innovation.

Kärnan i det europeiska samarbetet är den inre marknaden. Moderaterna vill fördjupa den inre marknaden och fortsätta att riva hinder för företag att verka över gränserna. Det ska vara enkelt att driva företag inom EU. Vi vill därför stärka EU:s konkurrenskraft, minska onödig administration och göra regelförenklingar. Moderaterna driver också på för att EU etablerar fler frihandelsavtal.

Vissa frågor löser medlemsländerna bäst själva. Vi moderater säger nej till EU-initiativ där det behövs. Vi försvarar alltid det svenska självbestämmandet över skogen, vi säger nej till nya EU-skatter och vi värnar den svenska jakten och det svenska snuset.

Moderaterna står upp för ett fritt Europa. Vi kommer alltid motsätta oss andra partiers vilja att beskatta, reglera och förbjuda. Demokrati, rättsstat och marknadsekonomi är grunden till ett starkt Europa – inte socialism.

Lägg din röst på Moderaterna den 9 juni.

Anders Ågren, förbundsordförande Moderaterna i Västerbotten.

Umeå kommun tar ut för mycket i skatt av invånarna!

Kommunalskatten i Umeå är extremt hög. Den är mer än två kr högre än snittet av landets samlade kommuner. En familj i Umeå, där den ena jobbar som polis och den andra som sjuksköterska, betalar drygt 19 000 kronor mer i skatt per år än i jämförbara kommuner.

Vi moderater vill successivt sänka Umeås extremt höga kommunalskatt – att sänka skatten är för oss en viktig frihets- och rättvisefråga.

Umeåborna ska inte behöva betala mer kommunalskatt än nödvändigt för att säkra våra gemensamma välfärdsåtaganden. Vår ambition är att under en mandatperiod sänka kommunalskatten med en krona. Tyvärr blev vi nedröstade senast i samband med budgetfullmäktige i juni 2023.

Äntligen medlem i Nato!

I dagens Folkbladet skriver jag om det faktum att Sverige nu är både tryggare och säkrare. Tack vare medlemskapet i Nato! Insändaren bifogas nedan.

Äntligen är Sverige med i Nato!

Den 7 mars 2024 kommer alltid att vara en historisk dag. Dagen då Sverige äntligen blev medlem i Nato. Sverige är ett säkrare land idag än för några veckor sedan.

Självständighet uppnås inte genom ängslig isolation, utan genom frivillig gemenskap med andra. Mot denna bakgrund har Moderaterna under lång tid varit för ett svenskt Natomedlemskap.

Redan år 2003 beslutade Moderaternas partistämma att ställa sig bakom ett svenskt Natomedlemskap och sedan dess har Moderaterna drivit på för att Sverige ska gå med i Nato. Nu är vi äntligen framme vid målet! Sverige är en del av Nato – den fria världens försvarsallians. Som medlem i Nato delar Sverige solidariska försvarsgarantier med de 31 andra medlemsländerna. Det innebär att alla medlemmar ska ställa upp för varandra för att öka säkerheten och motståndskraften i alliansen som helhet.

När Socialdemokraterna för två år sedan gjorde en glädjande helomvändning gällande synen på medlemskap i Nato, så blev det en tydlig politisk majoritet för Natomedlemskap. Det är positivt att det finns en samsyn gällande en så pass viktig fråga som landets säkerhet.

I mars 2022 presenterade Ulf Kristersson fem av Moderaternas vallöften. Det första av dessa var att ansöka om medlemskap i Nato och att Ulf Kristersson som svensk statsminister skulle leda Sverige in i Nato under den kommande mandatperioden. Nu, två år senare, är det precis det som har skett.

Ensam är inte stark. Tillsammans med andra länder blir Sverige både tryggare och starkare. Moderaternas första vallöfte har blivit verklighet och vi är äntligen med i Nato!

Anders Ågren

Förbundsordförande

Moderaterna i Västerbotten

Moderaterna får jobbet gjort – rösta på Moderaterna i EU-valet!

Moderaternas toppnamn till valet till Europaparlamentet Tomas Tobé har blivit utsedd till en av de mest inflytelserika ledamöterna i hela Europaparlamentet.

  • Av 705 ledamöter tillhör han de 20 som ökat sitt genomslag mest under mandatperioden.
  • Ett kvitto på att Sveriges inflytande i EU ökar och att Moderaterna får jobbet gjort.
  • Moderaterna går till val på att öka Sveriges inflytande i EU.

22 maj startar förtidsröstningen och 9 juni avgörs det. Rösta på Moderaterna om du vill att svenska intressen ska få genomslag i Bryssel!

Umeågalan 2024!

Umeågalan – en dag och kväll för att lyfta fram, uppmärksamma och hylla alla duktiga företagare i Umeå!

I år firade galan dessutom 20-årsjubileum. Enligt uppgift var det igår omkring 1000 gäster på plats. Många vill bidra till ett växande kommun och region, med allt vad det innebär. Det är positivt med tillväxt! Det är viktigt att vi ständigt arbetar för ett bättre företagsklimat, i stort som smått.

Här kan du läsa om årets alla vinnare, samt vinnarmotiveringarna.

Internationella frågor med bl.a. EU-minister Jessika Roswall

Internationella dagen 2024 på SKR i Stockholm gick av stapeln i onsdags. Riktigt bra program, med besök av bl.a. EU-minister Jessika Roswall (M). Med ett stundande EU-val, så var det högaktuella frågor.

Mer än hälften av kommuner och regioners verksamhet har direkt eller indirekt påverkats av beslut på EU-nivå. Det gör det förövrigt extra viktigt att kommuner/regioner agerar och får sina röster hörda så tidigt som möjligt i EU:s olika beslutsprocesser. För att bedriva sånt påverkansarbete är det viktigt att finnas på plats i Bryssel, där mycket av arbetet sker. Europeiska regionkommittén är den enda officiella ingången för kommuner/regioner i EU-samarbetet. SKR:s tidigare ordförande Anders Knape (M), Delegationsordförande och ledamot i Regionkommittén, och Yoomi Renström (S),

Med rätt personer, rätt strategi och rätt stöd kan man åstadkomma viktiga resultat. Vidare intressanta pass om Ukraina och värdet av och möjligheter till partnerskap mellan ukrainska och svenska kommuner. SALAR International arbetar aktivt att stödja detta, liksom ICLD som har bildat ett nytt nätverk för kommunala partnerskap i Europa, ”Democratic resilience”, där Ukraina är ett av samarbetsländerna.

Dagen efter ägnades för egen del åt demokratifrågor. I beredningen där jag är ordförande sedan valkongressen 2023, demokratiberedningen, hade vi på ärendelistan minoritetsfrågor, översyn av valsedelssystemet, välfärdsbrottslighet, konstitutionell beredskap och stärkt skydd för offentliganställda mot våld, hot och trakasserier.

Natoflaggan hissad i Umeå!

Natoflaggan hissad i Umeå! Igår deltog jag som Umeå kommuns representant i Försvarsmaktens officiella ceremoni vid SkyddC och Umeå Garnison, när Nato-flaggan hissades. Överste Thomas Lamke höll ett mycket uppskattat tal om värdet av Sveriges medlemskap i Nato. Lamke lyfte i sitt tal också fram det goda samarbete vi har lokalt mellan kommunen och försvarsmakten i Umeå. Det värmde!

Tänk att man skulle få vara med om detta – Sverige medlem i Nato och Nato-flaggan hissad i Umeå!

Äntligen är Sverige medlem i Nato!

Sverige är nu fullvärdig medlem i Nato. Det har varit en lång resa och krävts hårt arbete för att vi ska komma hit. Moderaterna har under lång tid drivit på för ett svenskt Nato-medlemskap. Äntligen är vi framme vid målet! Sverige har nu kommit hem till Nato. Viktigt för freden, friheten, tryggheten och demokratin!