Det går att vara för både strängare straff och kraftfulla brottsförebyggande åtgärder

I dagens Folkbladet skriver jag tillsammans med Joline Göttfert, distriktsordförande för MUF Västerbotten, på insändarplats. Insändaren bifogas nedan.

Det brottsförebyggande arbetet är grundläggande för ökad trygghet

Ett aktivt brottsförebyggande arbete är grundläggande för att på sikt öka tryggheten. Vi moderater får ofta kritik för att vi inte prioriterar det förebyggande arbetet, men denna kritik är obefogad. Det går att både vara för strängare straff och kraftfulla brottsförebyggande åtgärder. Nu har Moderaterna presenterat ett omfattande reformpaket med 52 förslag för att motverka och förebygga kriminalitet.

Föräldraansvaret är grundläggande, men det räcker inte alltid till. Samhället måste erbjuda ett starkt skyddsnät till de barn och ungdomar som har en svår situation hemma eller på något vis har halkat snett, så att dessa får den hjälp de behöver.

Skolan och socialtjänsten har en avgörande roll i det brottsförebyggande arbetet. En väl fungerande skola, där alla elever oavsett bakgrund når upp till kunskapskraven, minskar risken för unga att hamna i utanförskap och kriminalitet. Vi vill även betona vikten av en bättre och mer tillgänglig vård, samt ett ökat samarbete mellan beroendevård och psykiatri.

Moderaterna ser att det krävs omfattande brottsförebyggande insatser på många olika områden för att öka tryggheten. Några av våra förslag:

  • Stärk socialtjänsterna med skydd och med utbildning.
  • Fler omhändertaganden enligt LVU (lagen om vård av unga)
  • Undanröj alla sekretesshinder mellan socialtjänst och polis.
  • Stärk samarbetet mellan socialtjänst, polis, skola, psykiatri och ideella insatser.
  • Inför en lagstadgad vårdgaranti – ta bort köerna hos BUP.
  • Säkerställ mer resurser till BUP.
  • Stärk insatserna för orossamtal med ungdomar som är i riskzonen för att rekryteras av kriminella gäng.
  • Utöka satsningen på lovskola och inför en skyldighet för kommunerna att erbjuda lovskola eller extra studietid från årskurs ett för alla barn som riskerar att halka efter.
  • Inför en 24 timmars-garanti för kontakt vid narkotikabruk.
  • Möjliggör hundsök av skolor under skoltid.

För att bekämpa kriminaliteten har Moderaterna föreslagit stora satsningar på polisen och kraftfulla åtgärder för att trycka tillbaka gängen, bland annat betydligt hårdare straff. Vid sidan av detta måste även de barn och familjer som befinner sig i riskzonen få det stöd och den hjälp som krävs för att inte dras in i kriminalitet. Det kräver omfattande förebyggande insatser på flera olika områden.

Anders Ågren, förbundsordförande Moderaterna i Västerbotten

Joline Göttfert, distriktsordförande MUF Västerbotten