Gemensam Alliansbudget för Umeå kommun!

Pressmeddelande 2022-06-07

Alliansen presenterade gemensam budget för år 2023

Under tisdagen presenterade de borgerliga partierna i Umeå sin alternativa budget för Umeå kommun år 2023. Den innehåller satsningar på skola, sänkt kommunalskatt, ett ökat sparande samt neddragningar på kommunstyrelsens område.

– Jag är mycket glad över att vi idag kan presentera en gemensam Alliansbudget i Umeå! Det var fyra år sedan senast. Med 96 dagar kvar till valet är det enad borgerlighet som går till val. En viktig del i vårt budgetförslag är sänkt kommunalskatt liksom trygghetsinsatser genom kamerabevakning på brottsutsatta platser, säger kommunalrådet Anders Ågren (M) i en kommentar.

Det råder bostadsbrist i Umeå sedan ett antal år tillbaka. Umeå kommun har som mål att bygga 2000 bostäder per år, men har varit långt ifrån att nå upp till det målet. De borgerliga partierna vill öppna upp fler områden för byggnation av bostäder och möjliggöra byggnationer av bostäder även utanför de centrala stadsdelarna.

– Denna budget visar att det finns fler alternativ när det kommer till Umeås utveckling. Inte minst är jag glad över Alliansens satsningar på tillväxt i hela kommunen, säger Mattias Larsson (C), gruppledare.För- och grundskolenämnden får med Alliansens budgetförslag en ramhöjning med över 110 miljoner kr. Det är större satsningar på skolans område än vad Socialdemokraterna och Miljöpartiet presenterade för två veckor sedan.

– Alliansen vill ytterligare utveckla skolan. Det gäller såväl kunskapsresultaten som arbetsmiljön. Vi tillför därför 10 miljoner kr mer än S/MP budgeten. Att själv få välja skola är en självklarhet och det viktiga är inte vem som är huvudman – det viktiga är hög kvalitet. Vi vill möjliggöra driftformen intraprenad för kommunala skolor för att öka självbestämmandet för personalen vilket kommer gynna eleverna, säger Anders Norqvist, gruppledare (L).

De borgerliga partierna i Umeå håller frihet för enskilda individer högt, även inom välfärden. Äldreomsorgen ska kännetecknas av delaktighet, valfrihet och självbestämmande. Att det finns en mångfald av aktörer inom äldreomsorgen är en förutsättning för valfrihet och det bidrar dessutom till att göra vårdyrket mer attraktivt när det finns fler arbetsgivare att välja mellan.

– Det är fullt möjligt att lägga ut betydligt fler verksamheter på entreprenad där vi vet att kommunen har mycket att vinna både ekonomiskt och i kunskapsinhämtning samtidigt som det gynnar den enskilde. Intraprenader är en annan möjlighet som Socialdemokraterna försummat. Äldreomsorgen har idag en intraprenad, men det finns önskemål från personal om att starta fler och det är initiativ som vi vill stödja, säger Veronica Kerr (KD).

I Alliansens budgetförslag sparar partierna samtidigt på kulturnämnden, tekniska nämnden och kommunstyrelsen, jämfört med S/MP-förslaget. Det frigör ett utrymme som möjliggör både en sänkning av kommunalskatten med 10 öre och ett bättre resultat på slutraden med drygt 15 miljoner kronor.

Utöver de konkreta budgetsiffrorna och föreslår Alliansen 36 gemensamma uppdrag. Bland dessa kan nämnas:

  • Uppdra till AB Bostaden att avyttra delar av AB Bostadens fastighetsbestånd, för att möjliggöra ökad nyproduktion och upprustning av befintligt bestånd.
  • Uppdra till kommunstyrelsen och byggnadsnämnden att öppna upp fler områden för byggnation av bostäder.
  • Uppdra till för-och grundskolenämnden att avlasta lärarna från administrativt arbete, genom ett successivt införande av lärarassistenter.
  • Uppdra till för-och grundskolenämnden, gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden samt individ-och familjenämnden att stärka kunskapsnivån inom hedersrelaterat våld och förtryck genom att göra nödvändiga granskningar, utbildningsinsatser samt handlingsplaner inom förvaltningarna.
  • Uppdra till kulturnämnden att Kvinnohistoriskt Museum i Väven ska avvecklas, och det som är av bevarandevärde kan flyttas till Västerbottens Museum.
  • Uppdra till tekniska nämnden att upphandla mer lokalt producerade livsmedel.
  • Uppdra till äldrenämnden och individ-och familjenämnden att införa språktest vid anställning av personal inom hemtjänst, äldreomsorg och funktionshinderomsorg för att säkerställa att personalen har nödvändiga kunskaper i det svenska språket.
  • Uppdra till äldrenämnden och individ-och familjenämnden att skapa större fokus på kvalitet och öka valfriheten för brukarna genom att införa Lagen om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende, funktionshinderomsorg och daglig verksamhet.