Umeå växer med växande företag!

img_8294

Skriver i veckans nummer av Umeå Tidning om vikten av ett bra företagsklimat i Umeå. Lägger som vanligt upp insändaren här på bloggen.

Umeå växer med växande företag!

Umeå kommun rasar ned i rankingen av svenska kommuners företagsklimat. En av landets högsta kommunalskatter, samt försämrade attityder bland politiker och tjänstemän till företagande är sådant som sticker ut. Vi tappade 35 placeringar till plats 124.

Här behövs skärpning! För att nå Umeå kommuns tillväxtmål krävs cirka 35 000 nya arbetstillfällen. Varje dag fattas nya beslut om var företag ska etablera sig och människor ska flytta. Inför varje sådant beslut måste Umeå framstå som det mest attraktiva alternativet.

Det är helt nödvändigt att näringslivet expanderar snabbare än tidigare, vilket gör Umeå till en, även i framtiden, konkurrenskraftig kommun med hög sysselsättningstillväxt. Av yttersta vikt är att få fler att starta företag, att befintliga företag växer och att fler företag väljer Umeå som lokaliseringsort. Det gäller också att bli bättre på att attrahera riskkapital till vår kommun och vår region. Politiker kan inte kommendera fram arbetstillfällen i den privata sektorn. Umeå kan däremot förbättra villkoren för företagarna och bli bättre på att skapa förutsättningar för att fler ska kunna våga ta steget att starta eget. Förkorta handläggningstider, inför utmaningsrätt, förbättra dialogen, avveckla osund konkurrens och genomför mer konkurrensupphandling.

Ett företag som vill etablera sig i Umeå ska välkomnas med öppna armar. Det är viktigt att väntetiden för att få mark anvisad hålls så kort som möjligt. Idag saknar Umeå kommun mark att erbjuda för mer ytkrävande etableringar. Detta ska åtgärdas snarast. Öppna t.ex. för mer handelsytor väster om Ersboda/Green-zone.

Att Umeå fortsätter att hamna på högst mediokra placeringar i Svenskt Näringslivs kommunranking är något som signalerar behovet av förändring. I undersökningen som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gör – Öppna jämförelser Företagsklimat 2015 – hamnar Umeå på plats 142 av 193 kommuner. Det är ju faktiskt ännu sämre resultat.

Moderaternas ambition är att Umeå ska rankas bland de tio bästa kommunerna i landet när det gäller företagsklimat. Och vi har förslagen för det!

Anders Ågren

Kommunalråd, M

Umeå

Rent svineri på järnvägsstationen Umeå C!

Tget har stannat p Botniabanan intill Ume C

När vi hade styrelsemöte i tisdags förra veckan med bolaget Umeå C så fick vi mycket bekymmersamma rapporter från situationen på järnvägsstationen Umeå C. Det gäller Stationshuset och intilliggande perronger och p-platsområde. Hans Lindberg (S) var på annat möte, så jag fungerade som mötesordförande.

Ett litet antal individer har mer eller mindre ockuperat väntsalen på järnvägsstationen och använder det som sovplats. De skrämmer iväg vanliga resenärer som därmed inte kan/vågar utnyttja väntsalen som det är tänkt. De resenärer som försöker använda väntsalen blir enligt uppgift bryskt utkörda av dessa individer.

Likaså har personerna ”ockuperat” vindskydden utanför på perrongen. Det har också startats eldning på perrongen. Personerna uträttar stundom sina behov i papperskorgar (!) i väntsalen. Avföring smetas på väggarna i toaletten. Enligt rapporterna från städbolaget är det återkommande blod och avföring utsmetat på toaletten. Den rengöringsfirma som kommunen har avtal med har sagt upp avtalet. Personalen menar att det helt enkelt inte går att jobba under dessa förutsättningar.

Det var delar av den upprörande rapport vi fick på styrelsemötet i tisdags.

Nu tvingas vårt kommunala bolag tredubbla väktarbevakningen, och det kommer att öka kostnaderna för bevakning med en miljon kronor under vintermånaderna. En miljon kr!!

Händelserna har självklart polisanmälts. Men situationen fortgår, och den tragiska nyheten sprider sig uppenbarligen bland tågresenärerna att det är laglöst land på Umeås järnvägsstation i centrum.

Nog är det åt h-vete att detta får fortgå?

Men oerhört märkligt att inga lokalmedia har rapporterat om detta. Inte vad jag har sett i alla fall. För mig var det en nyhet, det som presenterades på sammanträdet. Polisanmälningar brukar ju snabbt uppmärksammas i media i andra sammanhang. För detta har hållit på hela sommaren.

Men det kaos som råder på järnvägsstationen är det inga journalister som rapporterar om.

Umeå kommun måste, tillsammans med polisen, ta krafttag mot detta. Det är i alla fall Moderaternas uppfattning i den här frågan!

Hela Sverige skall försvaras!

forsvaret

Igår närvarade jag och min hustru vid Garnisonens dag i Boden. Vi fick bevittna en imponerande stridsförevisning. Åsas son har nyss genomgått GMU (grundläggande militär utbildning) och fortsätter nu med befattningsutbildning till gruppbefäl.

Frågan om den svenska försvarsmaktens situation är högaktuell. Sveriges säkerhet försämras. Jag har tidigare bloggat om den rapport som Försvarsmakten har lämnat till regeringen. Där slås fast att Sveriges säkerhetspolitiska läge har försämrats under 2016 och orsaken är Ryssland. Det är överbefälhavaren Michael Bydén som rapporterat detta och fått stöd av försvarsminister Peter Hultqvist (S).

Säkerheten i närområdet har alltså försämrats, och det baseras i grunden av det ryska agerandet. Rysslands annektering av Krim 2014 var en vändpunkt och utvecklingen i Europa har sedan dess gått åt fel håll. Ryska trupper genomför gång på gång överraskande beredskapskontroller med stora truppförband i vårt närområde. Ryssland ökar sina insatser över en bred linje, inte minst fortsatt investeringar i krigsförmågan. Parallellt pågår intensiva kampanjer på sociala medier från rysk sida för att skapa splittring. Ännu en faktor som försämrat säkerhetsläget är de terrorattacker som skett i Europa. Där finns det också ett konstant IS-hot om ytterligare terrordåd. Det ryska spionaget har också ökat i intensitet.

Allt detta påverkar självfallet Sverige, och måste också påverka det politik som förs. Att öka de polisiära insatserna är en sak som jag skrivit mycket om de senaste månaderna. Men kopplat till den ökande oron i vår omvärld, framförallt beroende på Rysslands agerande så måste det också få konsekvenser för den svenska försvarspolitiken. Det svenska försvaret måste rustas upp och Sverige måste snarast möjligt ansöka om medlemskap i NATO.

Det är dags att lyfta en gammal devis som återigen blivit högaktuell: Hela Sverige skall försvaras!

försvaret

Skarpt läge för centrumhandeln!

image

Låt mig börja med att säga att jag är oerhört stolt över att vi lyckades få hit Ikea och shoppingcentret Avion till Umeå. Inte minst en liten grupp rad av engagerade och skickliga kommunala tjänstemän lyckades verkligen med sitt uppdrag. Lennart Holmlund (S) och jag likaså i våra roller. Det kommer verkligen att stärka Umeå långsiktigt.

Men parallellt med detta var vi hela tiden överens om att Ikea-etableringen absolut inte skulle få äventyra den viktiga centrumhandeln. De skulle komplettera varandra, även om det självklart initialt skulle bli ett tapp.

Idag har vi en situation där centrumhandeln är satt under mycket stor press. Självklart pga den tuffa konkurrens som kommer från externhandeln (vilken var väntad av alla), men också beroende på omfattande kommunala ombyggnationer i centrala stan som göra att många drar sig för att ta sig till centrum och handla. Detta är en betydligt värre situation än vad många politiker och tjänstemän verkar vara medvetna om.

Jag har på senare tid träffat många handlare som signalerar att läget har blivit skarpt. På allvar.

Vad kan då göras från kommunalt håll? Vi bör faktiskt se över takten på vissa av de planerade framtida ombyggnationerna, men det blir i nästa steg.

Vi bör däremot OMGÅENDE se till att införa avgiftsfri parkering i Umeå centrum på lördagar. Detta som ett sätt att ge någorlunda likartade förutsättningar för centrumhandeln och de halvexterna handelsområdena. En konkurrensfördel som brukar pekas ut för de halvexterna handelsområdena är att de erbjuder gratis parkering, medan det kostar att parkera inne i centrum. Vi måste göra det enkelt och intressant att faktiskt ta sig in till centrum och handla. P-platserna är i detta sammanhang oerhört viktiga.

Den delen kan Umeå kommun påverka via sitt kommunala parkeringsbolag Upab. Moderaterna har därför föreslagit i en motion till kommunfullmäktige att ett försök genomförs med tidsbegränsad avgiftsfri parkering i centrum på lördagar. Motionen lämnades in i februari.

Det är viktigt att stadskärnan fortsätter att utvecklas på ett positivt sätt. En del i detta är att se över förutsättningarna för kundernas parkering. För att få någorlunda lika konkurrensförutsättningar finns möjligheten att erbjuda avgiftsfri parkering i de P-anläggningar och p-platser som UPAB ansvarar över för Umeå kommuns räkning. Vi moderater vill alltså att detta införs på lördagar, under en begränsad tid av dagen då huvuddelen av affärerna håller öppet, som ett försök.

Det går också i linje med det särskilda ägardirektiv som Upab har, gällande att arbeta för ökad attraktivitet och förnyelse av stadskärnan, som ett vitalt intresse för hela stadens utveckling. Parkeringstillgången utgör i detta sammanhang både en viktig tillgänglighets- och konkurrensfaktor. Vad har vi för nytta av ett fint och upprustat centrum om alla butiker och handlare har tvingats flytta ut från centrum?

Jag hoppas att vi kan få fler politiker och partier att stötta moderaternas motion, när den kommer upp till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut inom kort.

Situationen för handlarna i Umeå centrum är mer ansträngd än vad många inser, och vi måste agera NU.

Motionen i dess helhet bifogas nedan.

 

Motion till Umeå kommunfullmäktige

Försök med avgiftsfri parkering på lördagar i centrala Umeå

Umeås roll som regionalt handelscentrum kommer att stärkas radikalt genom etableringen av dels Ikea, dels Avion shopping med sina 90 butiker. Det är också helt i linje med Umeå kommuns övergripande ambitioner. Handel och service ska bidra till Umeås fortsatta tillväxt.

Stadskärnan ska parallellt utvecklas och förstärkas som centrum för en mångfald av handel och shopping, kultur, tjänster och annan service tillsammans med ett ökat boende. Det finns emellertid farhågor att centrumhandeln kommer att drabbas extra hårt av den konkurrens som flera halvexterna handelsområden innebär. Exempel på detta finns från övriga delar av landet.

Umeå har ett intresse av såväl framgångsrika halvexterna handelsområden som en blomstrande centrumhandel. En konkurrensfördel som brukar pekas ut för de halvexterna handelsområdena är att de erbjuder gratis parkering, medan det kostar att parkera inne i centrum. Just denna del kan Umeå kommun påverka via sitt kommunala parkeringsbolag Upab. För att undanröja en del av konkurrensnackdelen finns möjligheten att erbjuda avgiftsfri parkering i de P-anläggningar och p-platser som UPAB ansvarar över för Umeå kommuns räkning. Vi moderater vill att detta införs på lördagar, under en begränsad tid av dagen då huvuddelen av affärerna håller öppet, som ett försök.

Detta går också i linje med det särskilda ägardirektiv som Upab har, gällande att arbeta för ökad attraktivitet och förnyelse av stadskärnan, som ett vitalt intresse för hela stadens utveckling. Parkeringstillgången utgör i detta sammanhang både en viktig tillgänglighets- och konkurrensfaktor.

Mot bakgrund av ovan yrkar undertecknad att kommunfullmäktige beslutar

att de kommunala parkeringsplatserna i centrala Umeå, som Upab ansvarar för, under en försöksperiod på två år blir avgiftsfria på lördagar. Detta under en begränsad tid på dagen då merparten av affärerna håller öppet, samt

att Upab ges i uppdrag att ansvara för utformningen av detaljerna i detta försök i enlighet med motionens intentioner.

 

Umeå 2016-02-22

Anders Ågren (M), Kommunalråd

Träff med Lettlands ambassadör

14370305_10209422293308276_902298127194873792_n

Tidigare i veckan åkte vi ned med en delegation till Stockholm för att ha överläggningar på den lettiska ambassaden. Det var ett givande möte med Lettlands ambassadör i Sverige, Gints Jegermanis, och några av hans medarbetare på förmiddagen. Fokus för samtalen var ett framtida samarbete mellan Umeå och Lettland kopplat till ICT-företag. Sverige är den största marknaden i Norden och en naturlig samlingsplats för majoriteten av internationella företag verksamma inom ICT som arbetar mot de nordiska och baltiska länderna.  Investeringar i IT ökar i all svensk industri (tillverkning, finans mm) och Umeå är inget undantag. Vi har sett en mycket kraftig tillväxt i IT-företagen de senaste åren. Mötet på ambassaden var ett första steg för att knyta kontakter mellan Umeå och Lettland på det här området.

 

Äntligen uppmärksammar lokalmedia “Nyheter i Västerbotten”!

ÄNTLIGEN har lokalmedia uppmärksammat vår moderata satsning på nyhetskanalen “Nyheter i Västerbotten”.

Vi har ju sedan starten i våras genom pressmeddelande, bloggar och annat försökt få ett genomslag även bland de lokala medierna för detta, men utan någon egentlig framgång. De har inte velat uppmärksamma satsningen på ännu en informationskanal för västerbottningarna. Men idag har SVT Västerbottensnytt kört ett inslag, som även fått nationell spridning.

Lysande!

Vi tackar särskilt för reklamen, även om det satt långt inne.

Den tekniska utvecklingen möjliggör ju för partierna att nå ut till väljarna via fler kanaler nu än tidigare. Vår tidning på nätet ska ses som ett komplement till all övriga media som kommer västerbottningarna och andra intresserade till del. Traditionell media tar som bekant inte alltid in våra skrivna artiklar eller pressmeddelanden och för oss är det viktigt att kunna nå ut med våra frågor till invånarna. Allt är kanske inte perfekt, men å andra sidan – Rom byggdes inte på en dag.

Nu behöver vi kanske inte längre via våra bloggar, twitter, Instagram och facebook visa att kanalen finns. Lite underhållande blir det emellertid när det påstås att vi har försökt dölja avsändaren – Moderaterna i Västerbotten – för webtidningen. Vi har ju upprepade gånger skrivit om det, men lokalmedia har valt att inte göra en nyhet av det. Förrän nu.

Men bättre sent än aldrig.

Här kan du exempelvis se ett blogginlägg som jag gjort i det hela från i juni. Där framgår med ALL önskvärd tydlighet att det är en moderat tidning som det rör sig om.

Nyheter i Västerbotten – “gilla” gärna sidan på FB

 

Ja, visst behövs en borgerlig mobilisering i Umeå!

umeåborgerligoffensiv

 

I dagens VK har jag fått denna debattartikel införd (i tidningsversionen dock något nedkortad av utrymmesskäl)

Visst behövs det en borgerlig mobilisering i Umeå!

Anders Lidström, professor i statsvetenskap, har (3/9) startat en intressant diskussion om Allianspartiernas negativa spiral under de senaste 50 åren i Umeå. För egen del har jag varit aktiv i Umeåpolitiken ca 20 år. Jag tänkte ge dels lite reflektioner, dels peka på vägen framåt. För Umeå behöver en mer offensiv borgerlighet som värdesätter valfrihet, tillväxt och företagande – och vänder en nedåtgående trend. Moderaterna är redo att axla ansvaret.

Umeå har förändrats mycket sedan 1950-talet och framåt. Från en liten borgerlig ämbetsmannastad som starkt präglades av två regementen, till något annat. En befolkning som har mer än fördubblats sedan 50-talet. Dessa förändringar har även påverkat partiernas utveckling. Men forskningen är nog bäst lämpad att gräva djupare i just det.

De rödgröna har vuxit sig starkare, medan traditionellt starka borgerliga partier som Centern och Folkpartiet i kommunen tappat. Moderaterna har vuxit och blivit det dominerande borgerliga partiet, men under rikssnittet. De senaste valen har M faktiskt gjort våra starkaste resultat i Umeå i modern tid!

Har då de borgerliga partiernas utveckling överhuvudtaget diskuterats? Svar ja! I Moderaterna har vi noggrant ventilerat frågan i de 20 år jag varit engagerad här. Vi har också dragit tydliga slutsatser. Resultaten har även diskuterats på otaliga träffar mellan de borgerliga partierna.

I förklaringen till varför (S) lyckats behålla makten delar jag en av mina företrädare Anders Sjölunds synpunkter. Starka realpolitiska S-ledare. En positiv och exempellös utveckling för Umeå under dessa 50 år. En politik där S och delar av Allianspartierna ofta gjort upp över blockgränsen.

Det sistnämnda har emellertid fått flera effekter. I sak har mycket varit positivt för Umeås utveckling. Det har bäddat för stabilitet i viktiga utvecklings- och planeringsfrågor. Men politiskt har det gjort att S, inte minst under Lennart Holmlund, legat åt höger i politiken. Det har gjort att profileringsmöjligheten för Moderaterna och övriga inom Alliansen minskat.

Samtidigt har det öppnat för missnöjesvänstern på den andra flanken. Vänsterpartiet har vuxit, liksom Miljöpartiet och nu senast även Fi. För att inte glömma Arbetarpartiet (tidigare Offensiv). Den s.k. Umeåandan, ofta representerad av S och M, har varit positiv för kommunen, men fått till följd att vänsterkrafterna har vuxit sig starkare då S ofta varit i mitten eller på den borgerliga kanten.

Kunde då de borgerliga ha handlat annorlunda? Självfallet är det så. Jag kan av naturliga skäl inte tala för de övriga partierna, men för Moderaternas är detta ändå i stora delar ett medvetet vägval.

Vi hade ju kunnat välja motsatt strategi. Att aldrig göra upp. Att gräva de blockpolitiska skyttegravarna. Att rösta mot våra egna M-förslag, när det visar sig att Holmlund har stöttat dem. Det hade blivit större skillnad. Kanske hade de gett oss moderater någon extra procent, vem vet?

Men vi har eftersträvat att åstadkomma konkreta resultat i lokalpolitiken. Det har vi också gjort, genom uppgörelser med S under Lennart Holmlund. Det skulle framstå som vansinnigt att i kommunpolitiken inte göra upp om man kan få igenom sin politik! Får vi igenom ca 70 procent av våra vallöften, så vore ju allt annat tokigt. Men att skapa konflikt för konfliktens skull hade bara fått vårt parti att framstå som korkade och opålitliga. Faktum är att Moderaterna under de senaste valen i Umeå gjort våra bästa val på omkring 80 år. För oss är detta verkligen inte dåligt, även om vi vill lyckas ännu bättre. Självklart är målet att återigen leda Umeåpolitiken!

Påståendet att Allianspartierna inte varit ense om saker och ting lokalt är fel. De sista åren har vi – på papperet – varit extremt överens. Gemensamma budgetförslag tio år i rad. Gemensamma arbetsgrupper. Gemensamma förslag på område efter område. Så vi har testat även den vägen. Problemet har väl varit hur partierna förvaltat det i nästa steg.

När jag läser några inlägg i artikelserien, så verkar det inte ens vara något som man är medvetna om så här i efterhand. Det belyser möjligen de tillfällen, då borgerliga företrädare har varit överens i mötesrummet och tagit i hand. Men i samma sekund som man lämnat rummet, så har uppgörelserna brutits. Handslaget var inget värt. Här får varje parti rannsaka sig själv. Men det inger inte något “regeringsförtroende”. 2016 gick vi inom parentes fram med fyra olika borgerliga budgetförslag, så att varje parti tydligare ska kunna lyfta fram sina hjärtefrågor. Det fanns på sina håll en oro för att “bli uppätna” av M. Det har vi moderater haft respekt för.

Hur går vi då vidare? Alla borgerliga partier har en hemläxa att göra.

– Vilka politiska frågor är viktiga för de borgerliga partierna i Umeå? Vad vill man? Tydliga politiska frågor från respektive parti och en målbild inför valet 2018. Från M har vi ett tydligt tillväxtfokus – insatser för fler företagsetableringar, fler jobb, fler bostäder, utbildning och sänkt kommunalskatt är prioriterade.

– Släpp det som har varit! Se till att de fyra partierna på alla nivåer i kommunpolitiken blir “regeringsdugliga” för att styra Umeå. Alla måste lära sig att hålla politiska uppgörelser. Inget väcker så mycket förakt i politiken, som förtroendevalda som inte står fast vid ingångna uppgörelser. Sträva efter att öka det egna partiets väljarandel, men utan att samtidigt hoppas sänka andra borgerliga.

– När alla partier är trygga med sina egna politiska ståndpunkter – låt oss samlas i god tid innan valet. Vi har ju redan sedan tidigare uttalat att vi ska återkomma med gemensam borgerlig budget och ett gemensamt valmanifest 2018. Det finns alla möjligheter i världen att göra något bra av detta!

Jag har i detta inlägg försökt resonera om varför det politiska läget är som det är, men också peka ut vägen framåt. Som denna mandatperiod utvecklas, så har förutsättningarna nog aldrig varit bättre för borgerligheten. Vi ser en socialdemokrati som går åt vänster. Som trots att kommunen går mot ett tredje år med ekonomiskt underskott, röstar ned förslag om att vidta åtgärder för att nå en ekonomi i balans. Som inte förstår vikten av ordning och reda i den kommunala ekonomin, eller för den delen vikten av en lägre skatt. Som på fullt allvar gör försök med sextimmarsarbetsdag. Listan kan göras lång.

De politiska möjligheterna för en mer offensiv borgerlighet inför valet 2018 är goda, om bara viljan finns!

 

Anders Ågren, Kommunalråd, M

Umeå

Viktigt med fokus på positivt företagsklimat i Umeå!

img_8074

Idag kom så nyheten att Umeå kommun rasar ned i rankingen av svenska kommuners företagsklimat. En av landets högsta kommunalskatter, samt försämrade attityder bland politiker och tjänstemän till företagande är sådant som sticker ut. Vi tappade 35 placeringar till plats 124.

Här behövs skärpning! Men jag har inte sett några reaktioner över huvudtaget från kommunens socialdemokrater. En talande tystnad.

För att nå Umeå kommuns tillväxtmål krävs cirka 35 000 nya arbetstillfällen. Varje dag fattas nya beslut om var företag ska etablera sig och människor ska flytta. Inför varje sådant beslut måste Umeå framstå som det mest attraktiva alternativet.

Det är helt nödvändigt att näringslivet expanderar snabbare än tidigare, vilket gör Umeå till en, även i framtiden, konkurrenskraftig kommun med hög sysselsättningstillväxt. Den kunskapsintensiva näringen har goda möjligheter att utvecklas med en genomtänkt lokal näringslivspolitik, där näringsliv, universitet, kommun och andra samverkar. Det är viktigt att fortsatt stötta inkubatorer som exempelvis Bic Factory.

Av yttersta vikt är att få fler att starta företag, att befintliga företag växer och att fler företag väljer Umeå som lokaliseringsort. Det gäller också att bli bättre på att attrahera riskkapital till vår kommun och vår region. Politiker kan inte kommendera fram arbetstillfällen i den privata sektorn. Umeå kan däremot förbättra villkoren för företagarna och bli bättre på att skapa förutsättningar för att fler ska kunna våga ta steget att starta eget. Förkorta handläggningstider, inför utmaningsrätt, förbättra dialogen, avveckla osund konkurrens och genomför mer konkurrensupphandling.

Ett företag som vill etablera sig i Umeå ska välkomnas med öppna armar. Det är viktigt att väntetiden för att få mark anvisad hålls så kort som möjligt. Idag saknar Umeå kommun mark att erbjuda för mer ytkrävande etableringar. Detta ska åtgärdas snarast. Öppna t.ex. för mer handelsytor väster om Ersboda/Green-zone.

Att Umeå fortsätter att hamna på högst mediokra placeringar i Svenskt Näringslivs kommunranking, är något som signalerar behovet av förändring. I undersökningen som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gör – Öppna jämförelser Företagsklimat 2015 – hamnar Umeå på plats 142 av 193 kommuner. Moderaternas ambition är att Umeå ska rankas bland de tio bästa kommunerna i landet när det gäller företagsklimat.

Och vi har förslagen!