Välkomna satsningar på företagande och tillväxt

Idag presenterade Alliansens partiledare ytterligare delar av budgetpropositionens jobb- och företagarpaket. Regeringen satsar cirka 16 miljarder kronor på att förbättra för företagande. Sänkta socialavgifter (arbetsgivaravgifter och egenavgifter), extra kraftfulla sänkningar av arbetsgivaravgifter för unga, sänkt bolagsskatt och regelförenklingar är viktiga delar i paketet. Skatteförslagen förstärker drivkrafterna för investeringar, nyanställningar och genom flera regelförenklingar minskar den företagens administrativa börda.

Trots att världskonjunkturen börjat bromsa in och tillväxtprognoserna har justerats ned får det inte särskilt stor effekt för Umeås del då de endast de nedjusterade prognoserna enligt kommunernas ekonomer påverkar med 2 miljoner. I det sammanhanget är det felräkningspengar. Trots dämpad konjunktur finns det ett stort utrymme kvar för välfärdsförbättringar.

För Umeås del betyder den sänkta arbetsgivaravgifterna med en procentenhet enligt en preliminär prognos från kommunens ekonomer på mellan 22 och 32 miljoner kronor i minskade kostnader nästa år för kommunen. Allra troligast är det 32 miljoner som är det som stämmer bäst. Till det kommer de sänkta arbetsgivaravgifterna för unga för Umeå kommuns del på cirka 30 miljoner kronor. Dessa satsningar ger ett extra stort utrymme kvar i kommunens kassa. Pengar som kan användas för kvalitetsförbättringar och möjlighet till sänkta skatter.

Regeringens förslag innebär bland annat:

– Socialavgifterna (arbetsgivaravgifter och egenavgifter) sänks med 1 procentenhet. Satsningen på 7,5 mdr kronor sänker kostnadstrycket vilket kommer att förbättra villkoren för nyanställningar och sysselsättning. Genom socialavgiftssänkningen frigörs resurser motsvarande 3 miljarder i kommuner och landsting.

– Bolagsskatten sänks med cirka 7 mdr kronor från 28 procent till 26,3 procent för att stärka tillväxten, förbättra förutsättningarna för investeringar i Sverige och för att främja redovisning av skattemässiga överskott i Sverige. Som en följd sänks även expansionsfondskatten till 26,3 procent. Finansiering av förslagen sker i huvudsak genom att flera typer av skatteplanering stoppas.

– De så kallade 3:12-reglerna reformeras genom ytterligare skattelättnader genom sänkt löneuttagskrav samt höjt schablonbelopp.

– Som regeringen tidigare aviserat föreslås en kraftfullare nedsättning av socialavgifterna och allmän löneavgift för ungdomar. Nedsättningen utvidgas till att gälla alla som vid årets ingång är högst 25 år samtidigt som den görs större. Satsningen är på cirka 5,6 mdr kronor.

– Ett antal förenklingar som minskar den administrativa bördan för företagen ska genomföras.