Ordförandeklubbans betydelse

Att det har betydelse vem som svingar ordförandeklubban, det fick vi ett bevis på vid dagens sammanträde med näringslivs- och planeringsutskottet.

Ett förslag till detaljplan som möjliggör fyra enbostadshus i Baggböle var uppe för yttrande. Tidigare har Byggnadsnämnden, i full enighet om jag är korrekt informerad, gått vidare med detaljplanen och efter samråd med den berörda fastighetsägaren gjort vissa förändringar. Förändringar som var nödvändiga med hänsyn till befintligt riksintresse och landskapsbild. Också i linje med råden i den miljökonsekvensbeskrivning som upprättats.

Och då borde ju allt vara frid och fröjd.

Men tjänstemannaförslaget idag var att vårt utskott skulle avstyrka förslaget – socialdemokraterna hakade tyvärr på den linjen och gick därmed mot de egna i Byggnadsnämnden.

Men i voteringen blev det 3 för att tillstyrka förslaget (2 moderater och en centerpartist), 3 för avslag (sossarna) och en nedlagd (mp).

3-3, således.

Eftersom Lennart Holmlund är på semester i Thailand är det jag som svingar ordförandeklubban under dessa tre veckor – och därmed har utslagsröst i de fall omröstningar utfaller lika.

Med min utslagsröst så körde vi över socialdemokraternas ovanligt byråkratiska ställningstagande i frågan. Nu hoppas jag bara att (s) i Byggnadsnämnden står på sig och följer sin ursprungslinje.