Ännu ett argument emot sprututbytesprogram!

I en kommande doktorsavhandling har sprututbytet i Malmö granskats. Resultatet visar tydligt att programmet inte har gett avsedd effekt. Avhandlingen bygger på registeruppgifter de senaste 15 åren från mottagningen i Malmö. Nära 60 procent av de tunga missbrukarna använder sig inte alls av sprutor från mottagningen och bland övriga grupper inte ens hälften. Det konstateras även att trots de fria sprutorna så fortsätter missbrukarna att dela sprutor med varandra. Programmet har inte alls lyckas stoppa spridningen av HIV vilket det är tänkt att det skulle göra. Det finns inte heller något som tyder på att sprututbytesprogrammet lyckats hejda blodsmittan hepatit B eller C.

Förespråkare för sprututbytesprogram har hävdat att det skulle skapa en brygga mellan missbrukare och socialtjänst. Det är något som avhandlingen visar att det inte alls blivit så. Förespråkarnas argument faller som korthus. Frågan var uppe för diskussion i fullmäktige i Umeå efter en interpellation från Moderaterna för en tid sedan. Då var det tydligt att det inte fanns någon majoritet för de här tankarna. Efter den här doktorsavhandlingen är de argumentet än starkare.