Vikten av förebyggande arbete

Som kommunalråd är jag numera medlem i UmeåBRÅ (Umeå brottsförebyggande råd). En sammanslutning av representanter från kommunledning, socialtjänst, polis, skola, landsting och kyrkan. Har idag träffat Lennart Andersson, koordinator för BRÅ och fått lite fördjupad information om det arbete som bedrivs.

Umeå präglas av låg brottslighet, även om vi sett tendenser till ökad storstadsproblematik på senare år. De grova misshandelsfallen som nu är på väg upp i rätten är ett tecken på det.

Men det som slår en är just hur betydelsefullt det alkohol-, drog- och brottsförebyggande arbetet är. Brott i allmänhet begås framförallt av ungdomar (läs: yngre män) och varningssignalerna syns tidigt. Dåliga vanor grundläggs tidigt, och ju äldre ungdomarna blir desto tydligare blir varningssignalerna. Det finns t.ex. en tydlig koppling mellan skolk och användandet av alkohol och droger. För att ta ett exempel.

I Umeå bedrivs ett imponerande arbete av inte minst föreningar och idrottsklubbar. De fyller en viktig roll. Samtidigt går det inte att komma ifrån föräldrarnas ansvar för sina barn, det är ofta här det kan gå snett.

Vi ska inte vara rädda för att satsa på förebyggande arbete. Lyckas man vända utvecklingen bara för en eller ett fåtal har man snabbt sparat in de satsade pengarna. Att jobba förebyggande ska därför inte ses som en kostnad – tvärtom.

Några belysande siffror som forskningen tagit fram:
En tidig ‘antisocial karriär’ kostar samhället 20 milj kr till vuxen ålder och en person som går ner sig i alkoholmissbruk kostar samhället 11,5 milj kr.

Sätt det i relation till vad förebyggande arbete kostar:
"Utbilda" föräldrar till 12 500 barn – "vinst" om 1 barn blir hjälpt.
"Utbilda" 6 900 barn – vinst om 1 blir hjälpt.

I Umeå var vi överens i budgeten för 2008 att öka satsningarna på förebyggande arbete, bl.a. inom ramen för UmeBRÅ som nu får ökat anslag. Det är en bra politisk prioritering. Det gäller att fånga upp så många som möjligt som annars skulle vara på väg åt fel håll. Det blir en vinst både för den enskilde och för samhället.