Tillåt höghus på Ön!

En intressant och viktig fråga för Umeås framtida utveckling är hur vi ska utveckla Ön. Frågan vållar ofta debatt.

Jag och moderaterna anser att vi kan bygga högt på Ön. Då syftar jag framförallt på den norra delen av Ön. Vi hade för en månad sedan ett extra gruppmöte då vi särskilt diskuterade frågan och hur vi skulle ställa oss till inriktningsfrågorna – var skall man bygga, hur mycket, hur högt, hur tar vi hänsyn till nuvarande miljöer och så vidare. Vid tidigare tillfällen har vi haft informationsmöten och genomgångar av de 4 olika scenarierna som presenterats, information om AB Bostadens idéskisser m.m. Det märks att det är en fråga som engagerar och berör.

För att göra en lång historia kort så blev vi fullständigt eniga i partiet om tagen.

Människor vill i allt större grad bo vid vatten. Tillgången till boende vid kuster, sjöar och älvar har blivit ett starkt konkurrensmedel. På Ön finns det nu goda möjligheter att skapa ett av norra Sveriges mest mest attraktiva bostadsområden. Låt oss ta tillvara på den möjligheten!

Vår förhoppning är att vi snart kan få en ny spännande stadsdel på norra delen av Ön – med höga hus, blandning av hyresrätter och bostadsrätter, blandning av privata och kommunala exploatörer. En gång- och cykelbro över älven som binder ihop den nya stadsdelen med centrum. Man kommer att kunna promenera eller cykla in till nuvarande centrum på någon enstaka minut.

Samtidigt förkastar vi moderater tankarna som presenterats i de fyra olika scenarierna för Ön, där man mer eller mindre skulle bebygga varje kvadratmeter av Ön med småhus. Låt den mellersta delen av Ön istället bevara sin gamla unika karaktär och charm. Koncentrera istället nybyggnationerna till den norra delen och tillåt endast viss kompletteringsbebyggelse på de bofastas egna villkor i den äldre bebyggelsen.

Då blir alla vinnare. De som vill se höghus och öppna upp Ön för fler människor får sitt – de som vill bevara de gamla byarna och den speciella charm som följer av det får sitt.

Det är våra tankar om inriktningen för byggandet. Sedan hur det exakt utformas får tas i den sedvanliga kommunala planprocessen som ska ha sin gång. Det finns en rad viktiga frågor som måste lösas – trafiklösningar, exploateringsgrad etc etc. Det beror ju också i slutänden på vilka idéer som möjliga exploatörer kan tänkas ha. Men vi måste våga ha en idé om färdriktningen.

Samtidigt florerar det många felaktiga rykten om kommunens planer. Gång efter gång dyker det upp att kommunen tänker expropriera privat mark på Ön. Så är inte fallet. Vi moderater skulle för övrigt aldrig acceptera något sådant.

Under valrörelsen förra året förklarade mitt parti att vi kunde tänka oss en högre exploatering på den norra delen av Ön, samtidigt som skulle tillåta kompletteringsbebyggelse inom den mellersta delen. Nu går vi vidare på den linjen