Anders Ågren

Fördubbla bostadsbyggandet i Umeå!

I Umeå råder bostadsbrist. Vi vill skapa förutsättningar så att branschens aktörer kan möta umeåbornas önskemål, både gällande bostäder som efterfrågas och vilken typ av kommun som människor vill bo i. En angelägen utmaning är möjligheten för unga som ska flytta hemifrån, att faktiskt komma in på bostadsmarknaden.

De kommande åren måste bostadsbyggandet fördubblas från dagens omkring 1000 bostäder till 2000 per år. 2017 färdigställdes närmare 1000 bostäder, men det är sämre än både år 2015 (1260 bostäder) och 2016 (ca 1300 bostäder). De privata aktörerna och det kommunala bostadsbolaget AB Bostaden måste hjälpas åt. Vi har sedan tidigare börjat inrikta oss på kortare tid för markreservation. Flexiblare och mer generella detaljplaner med optimal volym och användning är också en viktig förutsättning.

Kommunen behöver en långsiktig planering där det alltid finns en ”bank” med byggklar mark så att marknaden uppmuntras till att bygga efter invånarnas behov. Blandat boende i olika områden är eftersträvansvärt.

Vi anser att det kommunala bostadsbolaget har en central roll att spela, när det gäller nyproduktion av hyresrätter. Vi vill successivt avyttra ytterligare delar av fastighetsbeståndet för att möjliggöra dels ökade underhållsinsatser, dels ökad nyproduktion.

Vi ska fortsätta förtäta och bygga centralt. Men trots den täta stadens fördelar är den svår att förverkliga p.g.a. otidsenliga regler. De normer och krav som nu finns gör det svårt att bygga den typen av miljöer som många efterfrågar. Därför måste hämmande regler och t.ex. strandskydd ifrågasättas. Moderaterna i Umeå vill ta bort lokala ”kvadratmeterregler” som styr storleken på friyta mm och ersätta dem med kvalitetskrav. En stads charm handlar om en mångfald i byggnationen. Höga och låga hus ska kunna samsas och skapa variation. Både ålder och stilar ska tillåtas att variera.

Sävar, Holmsund/Obbola och Hörnefors ska fortsätta att växa. Umeås kommundelar erbjuder en attraktiv livsmiljö och utgör ett viktigt fortsatt område för utveckling. AB Bostaden ska i alla lägen beakta möjligheten till nyproduktion och bygga lägenheter utanför de centrala stadsdelarna. Det kan handla om kommundelscentra, men även i byar med omland som exempelvis Tavelsjö, Sörmjöle, Bullmark, Botsmark, Yttersjö, Hissjö, m.fl. Fler områden måste öppnas upp för bostadsbyggande.