4 av 10 tjejer i Umeå otrygga enligt ny undersökning

Otryggheten i samhället ökar. Ett allvarligt och aktuellt exempel på detta är att 4 av 10 tjejer i Umeå, i åldern 13-18, känner sig otrygga när de går hem på kvällarna. Vi moderater tar deras oro på allvar. Vi blundar inte för problemen.

I fredags presenterades den stora Unga 18-enkäten. Undersökningen genomförs vartannat år av Umeå kommun och är en enkätbaserad folkhälsoundersökning som riktar sig till ungdomar i åldern 13–18 år vid alla högstadie- och gymnasieskolor.

I undersökningen uppger en fortsatt mycket stor andel tjejer i åldern 13-18 år att de känner sig otrygga när de går hem ensamma på kvällen. 41 procent är rädda för sådant som att bli överfallna eller våldtagna när de går hem. Andelen tjejer som är ganska eller mycket otrygga varierar från 26 procent upp till 55 procent mellan kommunområdena. Jämfört med enkäten 2014 är det en kraftig försämring och jämfört med för två år sedan är det en viss försämring. Utvecklingen går åt fel håll.

Vi måste göra allt för att Umeå ska vara en trygg plats. Alla ska kunna gå hem om natten utan att behöva känna oro när de går på dåligt upplysta gång- och cykelvägar. En väl genomtänkt ljussättning utmed gång och cykelvägar är mycket viktig.

Moderaterna i Umeå driver också frågan om att införa kameraövervakning på en rad platser. Kameraövervakning är motiverad utifrån både en trygghetsaspekt och en möjlighet att motverka brottslighet. Exempelvis har alla bussar i kollektivtrafiken utrustats med kameror.

Det är hög tid att ta nästa steg och införa kameraövervakning av platser som Rådhustorget och Vasaplan där många våldsbrott sker, liksom på en rad andra platser. Inte minst områden som visar tendenser till ”social oro”. Tyvärr har våra moderata förslag om kamareaövervakning fått avslag av fullmäktige i Umeå.

Kameraövervakning ska inte ersätta patrullerande poliser eller andra satsningar, men är ett värdefullt komplement. Umeå ska vara en trygg stad att vistas i – även på kvällar och nätter.

Det behövs fler poliser, ökad kameraövervakning, betydligt hårdare straff, ett ökat förebyggande arbete med skola och socialtjänst. Och mycket, mycket mer. Vi satsade t.ex. dubbelt så mycket som Socialdemokraterna i Alliansens gemensamma budgetförslag för 2019 på insatsen ”Umeå växer – tryggt och säkert”. Men det röstades ned.

Moderaterna är partiet för lag och ordning. Vi tar umeåbornas oro på allvar. Med vår politik så ökar vi tryggheten och minskar brottsligheten!

Flest personkryss, flest följare på sociala medier – men nu är det en ny mandatperiod!

Nytt år och denna vecka drar de politiska sammanträdena igång på allvar igen.

Sociala medier spelar allt större roll i den politiska debatten, oavsett vad man tycker om det. Genomslaget blir allt större. Sociala medier möjliggör en kommunikation som man bara kunde drömma om förr i tiden. Du är inte heller lika beroende av etablerade media eller andra plattformar för att få genomslag och få ut ditt budskap. Samtidigt har myntet såklart två sidor. Tyvärr. Förekomsten av hot och trakasserier ökar och blir ett allt större problem. Därför hoppas jag att lagstiftningen skärps snabbt, så att det blir lättare att lagföra de ljusskygga individer som ägnar sig åt sådant.

Men vad du än tycker om sociala medier – det finns både plus och minus – så kommer det att vara en betydelsefull arena i den politiska debatten under överskådlig framtid och inte minst under valrörelser.

Folkbladet gjorde år 2017 en sammanställning över politikernas genomslag i Västerbotten på sociala medier. Då hade jag överlägset flest följare på sociala medier av undersökta politiker i länet, men jag hoppas naturligtvis att ännu fler väljer att följa vad jag gör under denna nya mandatperiod.

Sedan Folkbladet gjorde sin sammanställning så har jag dessutom ökat i antalet följare, men det får gärna bli ännu fler! Här hittar du mig:

Snapchat:    anders.agren

Instagram: andersagren

Twitter:       andersagren

Facebook:    Anders Ågren

Egen blogg: andersagren.com

 

Jag tror också att sociala medier till viss del påverkade det faktiska resultatet gällande personkryssen för politiker. För egen del fick jag för första gången FLEST PERSONKRYSS av alla i valet till Umeå kommun, oavsett partitillhörighet på kandidaterna. Det var första valet som jag t.o.m. slog Socialdemokraternas främste kandidat, trots att Umeå i sammanhanget är att betrakta som ett starkt rödgrönt fäste. Trots att Socialdemokraterna fick ca 30 procent i valet och vi moderater ca 17 procent.

Således den gruppledare i Umeå som fick flest personröster av alla i valet till Umeå kommun år 2018. Det var förvisso inget som fick någon massmedial uppmärksamhet lokalt här i Umeå, men då kunde jag i alla fall själv uppmärksamma det på sociala medier. Vilket jag även gör med detta blogginlägg ?

Tack till de 2310 umeåbor som kryssade för mitt namn på valsedeln. Det innebär att ca 16 procent av M-väljarna i valet 2018 lade sin personröst på mig och gränsen för att bli personvald ligger på 5 % i kommunvalet. Det innebär som ovan nämnts också att jag är den politiska gruppledare i Umeå som fick flest kryss av umeåborna i valet 2018 – både när det gäller antalet kryss och procentuellt.

Det värmer faktiskt extra. Jag ser det både som ett kvitto över det som varit och samtidigt ett styrkebesked inför den nu påbörjade mandatperioden.

Så om du inte redan gör det – följ mig på sociala medier.

Min och Lennart Holmlunds vision om 200 000 invånare i Umeå senast år 2050 nu inom räckhåll!

Folkbladets Hans Forsman uppmärksammar i en årskrönika på ett dubbeluppslag i dagens tidning Umeå kommuns målsättning om 200 000 invånare senast år 2050, och det faktum att visionen är på väg att bli verklighet.

Forsman redogör också för bakgrunden till hur Umeå kommunfullmäktige tog beslut om den höga målsättningen.

Helt korrekt var det jag och Lennart Holmlund (S), som under replikväxlingen i en enkel fråga om befolkningsmålet enades om att Umeå kommun borde höja tillväxtambitionerna från 150 000 till 200 000 senaste år 2050. Jag hade ställt frågan mot bakgrund av bl.a. kritik från forskarhåll om att Umeås tillväxtambitioner var alldeles för lågt satta. Detta skedde i en fullmäktigedebatt i november 2007, och det formella beslutet togs sedan av kommunfullmäktige i september 2008.

Det är viktigt att Umeå fortsätter växa! Här är det en styrka om politiken i Umeå, både styrande och opposition, är överens om målet. En tydlig vision och målbild. Att alla vet vad som gäller – alla vet vilka tillväxtambitioner som gäller. Då finns en stabilitet, en förutsägbarhet, och inga risker för tvära kast beroende på valutslag vart fjärde år. Viktigt för dem som vill bygga och investera i vår kommun och region.

Som konstateras i artikeln så har Umeås tillväxttakt ”snäppat upp sig”. Den fjärde och mest avgörande parametern – inflyttningen från övriga delar av Sverige, i förhållande till hur många som flyttar ut från Umeå – har utvecklats i rätt riktning. Här är tillgången på arbete mycket viktig. Det är som vi sagt hela tiden. Det pågår en stentuff konkurrens mellan regioner och mellan städer. Här finns det mycket kvar att göra.

200 000 är ett klart relevant mål som är mycket viktigt för Umeå för att klara sina åtaganden och fortsätta att vara en attraktiv kommun. Men självklart är det bara ett etappmål!

I början var det bara Moderaterna och Socialdemokraterna som tyckte att detta var en bra målsättning. Sedan anslöt sig de allra flesta av övriga partier, vilket är en styrka.

Vi moderater står även fortsatt upp för vikten av tillväxt i Umeå, vilken måste komma både stad och landsbygd till del. Tillväxt är en nödvändig förutsättning för att kunna bryta arbetslöshet och utanförskap. Likväl som vi siktar på att göra Umeå till det självklara storstadsalternativet i norra Sverige, så ska vi också se till att erbjuda de bästa levnads- och utvecklingsbetingelserna för boende på landsbygden.

M: Inför lokala tiggeriförbud i Umeå och Skellefteå

Pressmeddelande 2018-12-17

Moderaterna kräver tiggeriförbud i Umeå och Skellefteå

Idag beslutade Högsta förvaltningsdomstolen att godkänna det lokala tiggeriförbudet som Vellinge kommun har infört. Domstolen godkänner därmed ett införande av tiggeriförbud på särskilt avgränsade områden genom lokala ordningsföreskrifter.

Moderaterna i Umeå och Skellefteå har drivit frågan om att det ska införas lokala tiggeriförbud i respektive kommun. Med anledning av Högsta förvaltningsdomstolen godkännande väcker nu partiet frågan om tiggeriförbud på nytt.

– Jag välkomnar att Högsta förvaltningsdomstolen ger kommuner möjlighet att införa lokala tiggeriförbud. Vi måste göra vad vi kan lokalt för att få slut på tiggeriet. Det är inte värdigt eller humant att cementera ett utanförskap via tiggeri, säger Anders Ågren (M), kommunalråd i Umeå.

Moderaterna i Umeå respektive Skellefteå kommun har idag lämnat in motioner med krav på att respektive kommun ska införa lokala tiggeriförbud.

– Oavsett hur man ser på tiggeriet så är vi moderater övertygade om att de allra flesta vill att allmän ordning ska upprätthållas och har uppfattningen att tiggeri inte ska vara en försörjning i Sverige. Tiggeri är varken en väg ur fattigdom eller utanförskap, säger Andreas Löwenhöök (M), oppositionsråd i Skellefteå.

Dra tillbaka förslaget om att skrota LOV!

LOV-systemet och valfriheten inom hemtjänsten kommer att bli en fråga på kommunfullmäktige redan nu den 17 december. Jag har idag lämnat in en interpellation till Hans Lindberg (S), där jag uppmanar honom att omgående göra avbön och dra tillbaka det skarpt kritiserade förslaget.

När alla partier nu “bekänt färg” gällande förslaget från S och V att skrota systemet med LOV (Lagen om valfrihet), så står det klart att förslaget kommer att falla i fullmäktige. 34 mandat som vill behålla LOV –  31 mandat som vill avskaffa LOV.

Det bästa vore att Socialdemokraterna omgående meddelar att de drar tillbaka förslaget. Då skulle mycket av oron bland brukarna av hemtjänst, bland personal och bland engagerade företagare kunna undvikas.

Kasta förslaget i papperskorgen!

 

 

Interpellationen bifogas nedan:

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S):

Dra tillbaka förslaget om att skrota LOV inom hemtjänsten!

Det står klart att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kommer att gå mot en förödande politisk – och högst självförvållad – förlust i den votering som kommer ske på fullmäktige i januari 2019.

Min uppmaning till Socialdemokraterna och kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) är därför: dra tillbaka ert förslag att avskaffa LOV. Det kritiserade förslaget behöver ju inte ens komma upp till fullmäktige för beslut, och ni vet att ni kommer att förlora i omröstningen.

Arbetarpartiet har nyligen meddelat att de vill behålla det nuvarande valfrihetssystemet med LOV (Lagen om valfrihet) inom hemtjänsten. Tidigare har Moderaterna, Kristdemokraterna, Centern, Liberalerna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna tagit ställning för att behålla LOV och säga nej till S/V-förslaget. Det innebär att 34 ledamöter i fullmäktige vill behålla LOV och 31 ledamöter vill avskaffa LOV. Om alla röstar i enlighet med partilinjen.

Dra därför tillbaka förslaget och gör avbön. Ett sådant tydligt besked inom en snar framtid skulle dessutom vara värdefullt för alla kunder/brukare som idag är allvarligt oroade över vad som kommer att hända med just den utförare av hemtjänst de har valt. Likaså blir det ett lugnande besked för all personal som idag oroas över att deras arbetsgivare kommer att tvingas säga upp personal utifrån hotet om att LOV ska skrotas. Det blir också ett lugnande besked för de 18 privata hemtjänstföretag (varav 17 är lokala företag) som – likt en blixt från klar himmel –har sett hela sin verksamhet hotad, utan möjlighet att i god tid kunna planera för annat.

Min fråga till Hans Lindberg (S) blir därför:

  1. Är du beredd att dra tillbaka förslaget om att skrota LOV inom hemtjänsten?

 

Umeå 2018-12-06

Anders Ågren, Kommunalråd (M)

Utländska medborgare som döms för våldtäkt ska utvisas!

För tio dagar sedan släpptes Nationella trygghetsundersökningen 2018 (NTU). Den dramatiska ökningen av brott mot person som uppmättes förra året bekräftas i årets studie. Utsattheten för hot och personrån fortsätter uppåt. Men det som verkligen sticker ut i studien är sexbrotten.

Sedan år 2012 har kvinnors utsatthet för sexbrott fyrdubblats (!!). Inom åldersgruppen 16-24 år uppger numera var tredje kvinna – 34,4 procent – att de utsattes för ett sexbrott under 2017.  Samtidigt har antalet anmälda våldtäkter ökat.

Det måste till en lång rad av tydliga och skarpa åtgärder. Och att utlandsfödda är överrepresenterade i gärningsmannastatistiken får aldrig stå i vägen för varken en relevant debatt eller effektiva åtgärder.

SVT:s Uppdrag granskning har som bekant kartlagt alla som dömts för våldtäkt och försök till våldtäkt de senaste fem åren. Bl.a. avslöjades tidigare i höst att 58 procent av våldtäktsmännen är födda utomlands. När det gäller överfallsvåldtäkter är siffran ännu högre. Omkring 8 av 10 gärningsmän är födda utomlands. 40 procent av dessa har varit i Sverige ett år eller mindre. Statistik som visar fällande domar ger förvisso inte hela bilden, men är ett viktigt faktaunderlag.

Moderata förslag:

☑️ Utländska medborgare som döms för våldtäkt eller andra sexualbrott ska utvisas.

☑️ Straffen för våldtäkt ska skärpas.

☑️ Mängdrabatten på straff för serievåldtäktsmän tas bort.

☑️ M har länge krävt en bred kartläggning för att studera orsakerna till att utsattheten för sexualbrott har ökat – utan att lägga in politiskt korrekta begränsningar.

☑️ Med mer information skulle riktade brottsförebyggande insatser kunna ske för att undvika fler sexualbrott.

☑️ En grundförutsättning för att arbetet mot sexbrotten ska bli framgångsrikt är att det finns fler poliser. Moderaterna kommer att satsa på 10 000 fler polisanställda och högre lön för landets poliser.

☑️Varje polisregion ska ha en grupp som är specialiserad på att utreda sexualbrott.

☑️Höjda skadestånd för sexualbrott.

☑️Förlängd preskriptionstid för sexualbrott.

Vi moderater tar ställning för brottsoffren!

VK-debatt ikväll kl. 18.30!

Ikväll kl. 18.30-20.00 äger den sista gruppledardebatten rum här i Umeå. Den arrangeras liksom tidigare av VK. Kom gärna dit och lyssna eller följ den via nätet. Bilden ovan är från den debatt som genomfördes i början av maj.

Om 11 dagar är det val, så har du inte redan röstat eller för den delen bestämt dig så är detta ett bra tillfälle att höra vad partiernas ledande företrädare i Umeå har att säga!

Förbjud tiggeri

En fråga som debatterats mycket under den senaste mandatperioden är tiggeriet. Det finns ett starkt stöd bland svenska folket om att det behövs ett tiggeriförbud. Tiggarnas problem löses inte i Sverige, utan i deras egna hemländer.

Det är ingen som ifrågasätter att de som tvingas tigga i Sverige är en utsatt grupp. Men de utsatta EU-medborgarna styrs i många fall av kriminella aktörer och vissa tvingas utöver tiggandet även till prostitution här i Sverige. Det är en modern form av slaveri, och det möjliggörs – tyvärr – av alla som högljutt kämpar för att de ska få fortsätta tigga här. Vi vill att de lokala ordningsföreskrifterna för Umeå kommun ändras så att pengainsamling utan tillstånd förbjuds på allmän plats, samt att tiggeri förbjuds på de platser inom Umeå kommun där så är möjligt enligt gällande lagstiftning.

Bäst av allt vore naturligtvis ett nationellt tiggeriförbud, som Moderaterna driver på riksplanet!

Viktigt vara en attraktiv arbetsgivare

En viktig del i kommunens attraktivitet är att vara en god arbetsgivare. Vi står inför stora rekryteringsbehov. Sveriges Kommuner och Landsting har pekat ut nio strategier för att klara kompetensförsörjningen: Använd kompetens rätt, bredda rekryteringen, låt fler jobba mer, förläng arbetslivet, visa på karriärmöjligheter, skapa engagemang, nyttja tekniken, marknadsför jobben, underlätta lönekarriär.

Sjukfrånvaron är ett misslyckande. Mellan åren 2011 – 2016 ökade sjukskrivningarna hos de anställda inom Umeå kommun. För 2017 så landade sjukfrånvaron dock på 6,9 % vilket är en minskning från 7,3 % föregående år. Sjukskrivningarna är förenade med stora kostnader.

Faktorer som enligt forskningen påverkar hälsan negativt är små möjligheter att påverka arbetssituationen kombinerat med höga krav och bristande stöd i arbetet.

Ledarskapets betydelse och ansvar, på olika nivåer i kommunen, måste särskilt uppmärksammas under kommande år. En strävan måste vara att få mer självbestämmande för personalen ute i verksamheten, så att de bättre kan styra över sin arbetssituation. Fysisk aktivitet på arbetstid är positivt för hälsan, och vi vill därför införa möjligheten för personalen att träna på arbetstid.

Utveckla besöksnäringen!

En stor och växande näringsgren är handel/restaurang som till stor del är frukten av Umeås snabba tillväxt. Turism och handel är områden där många unga får sitt första jobb, något som är viktigt för möjligheten att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Kommunen måste bli bättre på att locka till sig såväl turister som arrangemang och konferenser.

Intresset att besöka Umeå har förstärkts med IKEA liksom shoppingcentret Avion shopping med dess ca 90 butiker. Viktigt är samtidigt att centrumhandeln kan fortsätta utvecklas. En konkurrensfördel som brukar pekas ut för de halvexterna handelsområdena är att de erbjuder gratis parkering, medan det kostar att parkera inne i centrum. För att undanröja en del av konkurrensnackdelen finns möjligheten att erbjuda avgiftsfri parkering i de P-anläggningar och p-platser som UPAB ansvarar över för Umeå kommuns räkning. Vi moderater vill att detta införs på lördagar, under en begränsad tid av dagen då huvuddelen av affärerna håller öppet. Parkeringstillgången utgör i detta sammanhang både en viktig tillgänglighets- och konkurrensfaktor.

En annan tillgänglighetsfaktor som är viktig för besöksnäringen är tillgängligheten för båtturismen. Moderaterna vill nu snarast genomföra planerna på en ny central gästhamn i Umeå. Jag har bloggat om det tidigare och det fanns som sagt med i vårt lokala valprogram.

Shoppingturism ökar i takt med att handel och turism samarbetar allt mer. Av detaljhandelns försäljning består hela tio procent av de pengar som turister spenderar. Umeå har ett intresse av såväl framgångsrika halvexterna handelsområden som en blomstrande centrumhandel. Vår ambition är att Umeå ska bli en ännu bättre turist- och studentstad. Då krävs det att politikerna lyssnar på de önskemål som finns; dels hos besökare och studenter, men också övriga invånare och företagare i Umeå. Detta gör vi bland annat genom att tillåta utökade serveringstillstånd på Umeås restauranger. Självklart ska restauranger och krogar kunna få utskänkningstillstånd till 03.00.