Anders Ågren

En Alliansbudget för både stad och landsbygd!

Idag har vi budgetfullmäktige i Umeå. Lägger upp mitt inledningsanförande här på bloggen. (det talade ordet gäller).

 

Fru ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

Idag är det 83 dagar kvar till valet!

83 dagar tills umeåborna väljer vilka som ska styra Umeå kommun den kommande mandatperioden.

I Umeå är Alliansen inför valet den 9 september ett tydligt och stabilt alternativ till dagens Socialdemokratiska och Miljöpartistiska ledning.

Jag yrkar bifall till Alliansens förslag till budget 2019, våra 43 uppdrag och sex mål.

Umeå behöver en tydlig tillväxtpolitik, som kommer både stad och landsbygd till del. Umeå behöver ett starkt och stabilt ledarskap. Umeå behöver mer av borgerlig politik.

Politik handlar för mig och Moderaterna mycket om att vara tydliga med vad vi vill åstadkomma, vilken väg vi vill gå och i vilken takt det bör ske. Vi gör detta glädjande nog tillsammans med våra vänner i övriga Allianspartier.

Jag är mycket nöjd över att vi idag kan ställa ett gemensamt budgetförslag från Alliansen mot Socialdemokraternas. Det är viktigt – och positivt – för väljarna med tydliga alternativ att ta ställning till på valdagen. Hur partierna ser på budgeten för kommunen, är en central del i detta.

Allianspartierna står upp för ett växande Umeå. Såväl i den centrala staden, som på landsbygden. Båda delarna behövs.

I vårt budgetalternativ fokuserar vi på sänkt skatt, fler jobb, fler bostäder, valfrihet för umeåborna, en skola som levererar goda kunskapsresultat, en värdig äldreomsorg med hög kvalitet. Vi Alliansgruppledare kommer under dagen att fokusera på lite olika områden för att kunna lyfta fram det huvudsakliga. Värt att notera är att vi satsar mer än socialdemokraterna på både hemtjänst och skola, genom att vi gör andra prioriteringar.

Alliansens budget

En uppenbar skillnad jämfört med S, är skattenivån. För ett år sedan var Moderaterna ensamma om att föreslå skattesänkning – jag är mycket glad över att vi idag från Alliansen gemensamt föreslår en skattesänkning. Såklart. Sänkt skatt ökar människors frihet, och minskar politikers makt.

Kommunalskatten i Umeå är ungefär två kronor högre än flertalet jämförbara kommuner. Det innebär att en genomsnittlig familj i Umeå – där två vuxna arbetar – betalar ca 11 000 kr mer per år i skatt, än dom som bor i jämförbara kommuner. Det är inte rimligt.

Lägre skatt gör det mer lönsamt att arbeta och främjar tillväxt men är framförallt viktigt för att ge människor med små marginaler större ekonomisk frihet. Låg skatt är en viktig frihetsfråga. Vi sänker skatten för att det är rätt och rättvist. Flit och ansträngning ska belönas. Vi sänker skatten för dom som arbetar och för dom som har arbetat. Ambitionen är att successivt fortsätta sänka skatten under kommande mandatperiod.

Såväl skattesänkning som ramökningar finansieras via besparingar – jmf S – för kulturnämnden, tekniska nämnden, gymnasienämnden och kommunstyrelsen. Avveckling av Kvinnohistoriskt museum, minskat generellt anslag Folkets Hus, avvecklat stöd till Gitarrmuseet, minskat KS oförutsedda, försäljning av s.k. ”tomma lokaler” för att nämna några delar.

När det gäller dom övriga nämnderna så ligger vi på samma nivå, utöver de ökade ramarna för Äldrenämnden, För- och grundskolenämnden och Fritidsnämnden. Med det konstaterandet, så kanske vi kan slippa en vulgärdebatt senare under dagen kopplat till just det.

Även ni som tillhör de rödgröna partierna måste ju kunna dra några slutsatser av Umeås nästan UNIKT höga kommunalskatt. Om höga skatter hade varit lösningen på problem inom välfärden – ja, då hade vi inte haft några välfärdsproblem inom Umeå kommun!

Det finns partier som hävdar att det inte går att sänka skatten av ekonomiska skäl. ”Det går inte att hitta pengarna.” ”Det skulle hota välfärden” i kommunen. Så är det naturligtvis inte. Det handlar bara om viljan.

För det är ju inte bara Alliansstyrda kommuner i södra Sverige som har betydligt lägre kommunalskatt. Det är ju ALLA jämförbara kommuner i landet, som har lägre kommunalskatt än Umeå kommun. Av de 20 största städerna, så har ALLA lägre skatt än Umeå, och 13 av dessa är alltså Socialdemokratiskt styrda.

Det är Umeå som sticker ut i negativ bemärkelse. Och det är ju som sagt inte någon liten skillnad. I SNITT två kronor, motsvarande ungefär 570 miljoner kr per år.

Umeå är en fantastiskt fin kommun, men den skulle bli ännu mer attraktiv för människor om vi också kunde ha ett RIMLIGT skattetryck. Det är EN del av att vara en attraktiv kommun.

Umeåborna borde kunna kräva betydligt mer av service och välfärd med tanke på hur mycket mer pengar de betalar in jämfört med människor som bor i andra kommuner runt om i landet. För trots betydligt mer pengar som betalas in i skatt, så går det inte att påvisa någon generellt bättre kvalitet i vår verksamhet.

I SKL:s Öppna jämförelser när det gäller studieresultaten i årskurs 9, så hamnar vi på plats 110 av landets kommuner, när det gäller det s.k. sammanvägda studieresultatet.

I SKL:s Öppna jämförelser 2017 gällande vård och omsorg för äldre – ligger Umeå kommun på plats 175 av 259 kommuner när det kommer till bemötande, förtroende och trygghet i särskilt boende. Plats 149 av 238 när det kommer till boendemiljö i särskilt boende och plats 86 av 254 när det kommer till särskilt boende i sin helhet. Det duger naturligtvis inte!

Det är bara att välja vilken kommun ni vill av de 20 största i landet. Alla har lägre skatt än Umeå, oavsett det är S-styre eller M-styre. Och i stort sett alla gör dessutom betydligt större överskott än Umeå. Inte bara ett år, utan år efter år.

Och då är frågan. Har alla dessa kommuner sämre välfärd än Umeå kommun? Nej, självklart inte. Umeå kommun har dessutom haft en högre sjukfrånvaro än kommunsnittet i Sverige bland vår personal under en lång rad av år.

Det vore ju en sensation om Umeå kommun inte skulle kunna spara en liten del av dessa pengar, och sänka skatten! Alliansen vill se en stegvis sänkning av kommunalskatten. Även med vår sänkning kommer vi fortfarande att ligga högst av alla jämförbara kommuner, så Umeå kommun har en lång väg att vandra.

Låt oss aldrig glömma att TILLVÄXT är A och O. Och det viktigaste för kommunerna är jobben, och antalet arbetade timmar! Varje nytt jobb, varje extra umeåbo i arbete och varje extra arbetad timme innebär ökade skatteintäkter och mer resurser att satsa på skolan, vården och andra delar av välfärden. Alla jobb behövs.

Ska vi undvika att bli frånkörda av storstadsregionerna, och omkörda av andra hungriga tillväxtstäder – så är det fler jobb, fler företag, som måste vara högprioriterat! Inte minst handlar det om att snabbare lyckas med integrationen och få nyanlända i arbete. Här står inte bara Umeå utan hela landet inför stora problem.

Människor måste också ha någonstans att bo. I Umeå råder bostadsbrist. De kommande åren måste bostadsbyggandet fördubblas från dagens omkring 1000 bostäder till 2000 per år. 2017 färdigställdes närmare 1000 bostäder, men det är sämre än både år 2015 (1260 bostäder) och 2016 (ca 1300 bostäder). De privata aktörerna och det kommunala bostadsbolaget AB Bostaden måste hjälpas åt med att få upp farten på byggandet.

Intressant – om man vill se politiska skillnader utöver siffror – är att titta på de uppdrag vi vill ge till styrelser och nämnder för deras respektive verksamhetsområden. Alliansen har lagt 43 konkreta uppdrag på en rad områden. Såväl företagsklimat, bostadsbyggande som annat. Vi vill också ha betydligt färre mål, än de som S har lagt som förslag.

Ordförande!

Om 83 dagar är det val.

Umeå behöver en mer offensiv borgerlighet. Umeå behöver en politik som värdesätter valfrihet, tillväxt och företagande – som ser till både landsbygd och stad. För detta krävs också ett tydligt och stabilt politiskt ledarskap.

Tack för ordet, och än en gång – bifall till Alliansens budgetförslag.