8 av 10 positiva till införandet av språktest vid nyanställningar inom hemtjänst och äldreomsorg

Bland Umeåborna finns det ett tydligt stöd för språktest vid nyanställning av personal inom hemtjänst och äldreomsorg, för att säkerställa nödvändiga kunskaper i svenska språket. Detta enligt en opinionsmätning som analysföretaget Axiom Insight genomförde förra året. Enligt mätningen så var 85 procent positiva.

Språkkunskaperna bland delar av personalen inom äldreomsorgen är på sina håll bristfälliga, vilket kan leda till risker för äldre. Fler åtgärder måste vidtas för att öka kompetensen hos personalen, där språket är en viktig del. Detta är också en fråga som uppmärksammats på senare år i Umeå kommun.

Moderaterna har tillsammans med övriga borgerliga partier upprepade gånger föreslagit att Umeå kommun borde införa språktest vid nyanställningar inom hemtjänsten och äldreomsorgen.

Redan vid rekrytering av personal så har kommunen ett ansvar att försäkra sig om att den blivande anställde har nödvändiga språkkunskaper. Rekryteringsbehoven är mycket stora, men att sänka kraven på att kunna det svenska språket är inte någon lösning när det utgör en så viktig del av god omvårdnad och patientsäkerhet.

Umeå kommun borde snarast införa språktest vid anställning av personal inom hemtjänst, äldreomsorg och funktionshinderomsorg för att säkerställa att personalen har nödvändiga kunskaper i det svenska språket.

Kors i taket! Vänsterpartiet i Umeå lägger ner den gemensamma första maj-demonstrationen med Kommunistiska partiet och övriga

Jag har ju under flera år kritiserat Vänsterpartiet i Umeå för att de har gemensam demonstration på 1 maj, tillsammans med partier/organisationer som bl.a. Kommunistiska Partiet, Revolutionär kommunistisk ungdom och den marxistiska organisationen Revolution.

Grupper som vill avskaffa demokratin, genomföra revolution och införa diktatur i Sverige.

Deras gemensamma demonstration i Umeå har gång på gång försvarats av de lokala vänsterpartisterna i fullmäktige, t.o.m. när dåvarande partiledaren Jonas Sjöstedt (själv från Umeå) tog avstånd från arrangemanget.

Men nu hör jag på P4-nyheterna att Vänsterpartiet inför årets 1 maj har beslutat att inte längre genomföra den gemensamma demonstrationen.

Bra! Men det satt verkligen långt inne, och märkligt nog öppnar man i slutet av radioinslaget upp för att V kan ompröva beslutet kommande år…

Umeå kommun gör ett rekordresultat – närmare 1,2 miljarder i överskott för 2022. Självklart finns det utrymme att sänka kommunalskatten!

Umeå kommun gör ett mycket starkt ekonomiskt resultat för 2022 – sammantaget nästan 1,2 miljarder kr för hela koncernen.

Under de senaste sju åren har nu Umeå kommun redovisat ett positivt resultat. Vilket såklart är positivt. Man ska gå plus. Umeå kommun går plus 899 miljoner kr, vilket är All time high. Aldrig tidigare har Umeå kommun gjort ett så starkt plusresultat. Som ni säkert kommer ihåg så blev det All-time high för Umeå kommun år 2021 också. Men detta resultat är alltså ännu starkare.

Tittar vi sedan på hela Umeå kommunkoncern (alltså inklusive de kommunala bolagen) är resultatet plus 1 miljard 177 miljoner kr för år 2022.

Förklaringarna till det starka resultatet – det går att finna i faktorer som högre skatteintäkter, högre generella statsbidrag och utjämning än vad vi hade budgeterat för, och betydligt högre kraftintäkter från Stornorrfors, p.g.a. de höga elpriserna. Vi kan också konstatera att flertalet nämnder har redovisat bättre resultat än budget.

Umeå kommun står starkt rustad, oavsett om det för stunden råkar vara högkonjunktur eller lågkonjunktur. Vi betalar också av på den låneskuld som Umeå kommun har sedan tidigare. Vi har ju tydligt minskat denna under den senaste femårsperioden.

Men Umeå kommun har dessutom två kr högre kommunalskatt än jämförbara kommuner och svenska kommuners medelskattesats.

Två kr högre skatt motsvarar omkring 640 miljoner kr mer i verksamheterna per år, än andra kommuner i Sverige. Till detta plussar vi på nettointäkter från vattenkraften på allt ifrån 100 – 300 miljoner kr per år. (För 2022 blev nettovinsten 354 mnkr plus. Bara av vattenkraften – budgeterat en vinst på 112 mnkr. Det blev 242 mnkr bättre)

Umeå kommun har alltså minst 750 miljoner kr mer per år att röra sig med än övriga kommuner i vårt land. 750 miljoner kr mer varje år. Förra året hade vi ungefär 1 miljard kr mer att röra oss med.

Främst beroende på att kommunen har så extremt hög kommunalskatt. Det vore ju ett misslyckande av monumentala proportioner om Umeå kommun skulle hamna på ett minusresultat. Det borde inte vara möjligt om man har minst 750 miljoner kr mer än alla andra kommuner. Varje år.

Kom ihåg nästa gång vi diskuterar skattenivån, och förslag på att sänka skatten med 10, 20, 30 öre.  Förslag som minskar intäkterna med 32-96 mnkr/år.

Självklart finns det utrymme för att låta umeåborna behålla mer av sina egna pengar. Är det rimligt att umeåborna ska beskattas så mycket mer än övriga kommuninvånare i landet?

Svaret är såklart nej – det är inte rimligt. Men vi får återkomma till detta inom en snar framtid. Allra senast då vi ska anta budgeten om två månader. Självklart finns det utrymme för att sänka kommunalskatten i Umeå, oavsett om det för stunden råder högkonjunktur eller lågkonjunktur.

Umeå kommun borde avsluta alla samarbetsprojekt i diktaturer!

I dagens VK har jag fått en debattartikel publicerad, gällande Umeå kommun och samarbetsprojekt i diktaturer. Sådant som vi moderater anser att kommunen ska upphöra med.

Lägger som vanligt upp debattartikeln här på bloggen.

Umeå kommun borde avsluta alla samarbetsprojekt i diktaturer och länder som hotar vår säkerhet!

Det är viktigt med internationellt samarbete på kommunal och regional nivå. Samtidigt måste vi dra en gräns mot samarbetsprojekt i länder som utgörs av diktaturer och länder som hotar vår säkerhet. Sådana kommunala samarbeten ska inte få inledas, och de som redan finns måste avbrytas. Moderaterna har i januari 2023 lämnat in en motion till fullmäktige om att komplettera Umeå kommun internationella program med dessa riktlinjer.

Säkerhetspolisen (Säpo) varnar i sin årliga rapport om ett allvarligt försämrat säkerhetsläge. Säpo påtalar att länder som Ryssland och Kina bedriver säkerhetshotande verksamhet mot Sverige: ”Det sker i form av bland annat spionage, cyberangrepp, olovlig teknikanskaffning och påverkanskampanjer.”

Det enskilt största hotet mot Sveriges säkerhet utgörs av Ryssland, som också bedöms vara det enda militära hotet mot oss i närområdet. Det pågår samtidigt ett brett kinesiskt spioneri mot Sverige inom både politik, forskning och företagande: ”Även andra kinesiska aktiviteter, som forsknings-och affärsutbyten, strategiska produktanskaffningar, investeringar och uppköp, teknik-och kunskapsöverföring via rekryteringsprogram kan utgöra allvarliga säkerhetshot mot Sverige.”

Trots att vi alltså tydligt ser denna utveckling – kompletterat med öppna varningar från Säpo –  så fortsätter Umeå kommun med samarbetsprojekt kopplat till både Kina och Ryssland, även om samarbetet med den ryska staden Petrozavodsk har ”pausats” efter anfallet mot Ukraina.

Det är hög tid att avbryta alla dessa samarbeten. Umeå kommunfullmäktige antog 2018-03-26 ett internationellt program. Programmet anger övergripande mål och principer för hur det internationella arbetet ska bedrivas i Umeå kommun. Det ska omprövas i början av varje mandatperiod.

Ett starkt internationellt engagemang är viktigt för såväl kommuner som regioner, inte minst gäller detta på europeisk nivå. Det internationella arbetet ska enligt programmet också bidra till att ”ett närmande sker mellan folk, städer och regioner i syfte att stödja och främja en fredlig och demokratisk utveckling i Europa och i vår omvärld.”

En gräns bör samtidigt dras mot samarbeten i länder som inte i tillräcklig utsträckning värnar människors rättigheter och demokratiska principer. En absolut gräns bör exempelvis dras mot diktaturer. Denna del av programmet behöver därför förtydligas.

I dagsläget har Umeå en vänort i Ryssland – Petrozavodsk. Även om samarbetet är ”pausat” efter Rysslands angreppskrig mot Ukraina, så kvarstår vänorten som sådan. Från moderat sida lämnade vi i februari 2022 in en motion om att helt avbryta samarbetet, men den blev inte bifallen i fullmäktige.

Likaså fortsätter Umeå att ha tre samarbetsstäder i det kommunistiska Kina (Qufu, Xián, Lanzhou). Detta trots att många kommuner i Sverige har börjat avveckla sina samarbeten med kinesiska städer på senare år. Bidragande till att svenska kommuner drar sig ur samarbeten gäller dels den negativa utvecklingen i Kina gällande demokrati och mänskliga rättigheter, dels den kinesiska statens agerande mot Sverige och svenska medborgare.

Men Umeå kommun har valt en annan väg och fortsätter ett aktivt samarbete med Kina, vilket också noterats i en aktuell rapport på riksplanet från Nationellt kunskapscentrum om Kina (2022).

Det är hög tid att ompröva denna strategi. Umeå borde avsluta dessa samarbeten.

Vi kan med fördel söka nya samarbetspartners på den internationella arenan, som är mer närliggande och vänligt sinnade gentemot Sverige. En uppenbar och aktuell sådan väg vore att söka samarbete med en kommun i Ukraina. Ett kommunalt samarbete med en stad i Ukraina vore betydligt viktigare för att stärka demokratin, stötta mänskliga rättigheter och att hjälpa till med återuppbyggnaden på lokal nivå. Det finns redan en uppbyggd struktur för svenska kommuner att söka samarbete med ukrainska städer och samhällen.

Även om utrikespolitik är en fråga för den nationella nivån, så väljer vi på kommunal nivå vilka vi ska samarbeta med – och våra val spelar roll.

Anders Ågren

Kommunalråd, M

Umeå

Välkommen!

Visa ditt stöd för ett borgerligt parti som förenar liberalism och konservatism. Om du delar Moderaternas värderingar och vill engagera dig så är du varmt välkommen till vårt parti som medlem. Som medlem väljer du själv hur mycket du vill engagera dig. Ju fler vi blir, desto starkare kraft blir vi inom politiken.

Välkommen att bli en del i vårt arbete.

Bli medlem i Moderaterna!

Swisha: 100 kronor till 123 336 00 70, uppge namn och personnummer. Eller gå in på moderaterna.se och följ anvisningarna.

Positivt att Polisen ska få bättre möjligheter att avlyssna gängkriminella

Vi måste vända brottsutvecklingen och den våldsspiral vi ser i Sverige idag. För att förhindra och utreda allvarliga brott ska brottsbekämpande myndigheter få större möjligheter att använda hemliga tvångsmedel, exempelvis hemlig avlyssning.

Regeringen vill att:

🔹 Preventiva tvångsmedel ska få användas i fler fall

🔹 Hemliga tvångsmedel ska få användas för att utreda flera brott vars samlade straffvärde överstiger en viss nivå

🔹 Hemliga tvångsmedel ska få användas för att utreda fler typer av brott

🔹 Tillstånd till hemlig kameraövervakning eller hemlig rumsavlyssning ska få knytas till en person i stället för en plats

7 av 10 svenskar vill tillåta gårdsförsäljning

Att tillåta gårdsförsäljning vore ett steg mot en mer levande landsbygd där regelkrångel inte sätter krokben för frihet och företagsamhet. Gårdsförsäljning skulle till exempel kunna skapa drygt 20 procent fler jobb i dryckesbranschen.

Sverige är idag det enda landet i EU som förbjuder lokal gårdsförsäljning av öl, vin och cider. Moderaterna har länge drivit frågan att ge lokala dryckesproducenter möjlighet att sälja sina egna produkter till besökare.

7 av 10 svenskar vill tillåta gårdsförsäljning. Det vill Moderaterna också. Regeringen jobbar nu med frågan utifrån riksdagens beslut.

M: Umeå kommun borde erbjuda SFI till ukrainska flyktingar

Ukrainska flyktingar i Sverige har skydd enligt massflyktsdirektivet. Till skillnad från andra grupper med uppehållstillstånd har de inte rätt till undervisning i Svenska för invandrare (SFI).

Flera kommuner i landet har valt att erbjuda ukrainska flyktingar SFI-undervisning. Moderaterna vill att Umeå kommun också ska erbjuda ukrainska flyktingar SFI-undervisning och har därför lämnat in ett nämndinitiativ till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Att lära sig det svenska språket är grundläggande för att komma in i det svenska samhället och på arbetsmarknaden.