Motverka välfärdsbrottsligheten – högt på SKR:s dagordning!

Motverka välfärdsbrottsligheten – högt på SKR:s dagordning!

SKR bedriver ett omfattande arbete mot välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan, och spindeln i nätet för detta viktiga arbete är Christina Kiernan, samordnare mot välfärdsbrottslighet, otillåten påverkan och våldsbejakande extremism.

I SKR:s beredning för demokratifrågor, där jag själv är ordförande, ansvarar vi – på uppdrag av styrelsen – för att bereda och följa ärenden kopplat till dessa områden.

Igår fick vi en gedigen genomgång av det arbete som pågår. SKR arbetar strukturerat och långsiktigt för att öka kommuners och regioners kunskap och förståelse för att förebygga och motverka välfärdsbrottslighet ytterligare.

Särskilt handlar det nu om att gå från kartläggning, risk- och sårbarhetsbedömningar till operativt, samlat arbete.

Under våren 2024 har SKR varit föredragande om välfärdsbrottslighet i fler än 40 olika möten, konferenser, nätverk och andra forum. SKR har genomfört nätverksmöten med både medlemmar och statliga myndigheter för att lyfta aktuellt läge, utbyta erfarenheter och frågor kopplat till välfärdsbrottslighet ur kommuner och regioners perspektiv.

SKR har under våren också lanserat två nya metodstöd för att stötta kommuner och regioner i att bygga upp ett systematiskt, operativt arbete mot välfärdsbrottslighet. Detta i samarbete med PWC och KPMG.

Detta är dessutom bara ett axplock av allt som görs på området. Mycket positivt att det finns en bred politisk enighet om detta oerhört viktiga arbete!

Dagen avslutades med att vi från presidiet i demokratiberedningen träffade styrelsens arbetsutskott, och redovisade vad som hittills genomförts under året.