Marinen på uppskattat besök i Umeå!

Välkommet besök av svenska marinen! Marinen ser till att svenska vatten och kuster förblir under Sveriges kontroll och denna vecka övas det utmed Norrlandskusten. Under förmiddagen träffade idag vi företrädare för Marinen, innan vi tillsammans åkte i svävare från hamnen upp till Konstnärligt campus i centrum.

Här på bilden tillsammans med överstelöjtnant Patrik Berge och överste Anders Åkermark. Efter gemensam presskonferens, så bjöd landshövdingen på lunch på residenset. Det är mycket glädjande att Marinen visar sitt intresse för vår region, och det är positivt att man i olika sammanhang nu tydligt lyfter fram vikten av de norrländska hamnarna. För oss i Umeå, med en expanderande hamnverksamhet och färjeförbindelse mellan Sverige och Finland är detta av yttersta vikt.

Moderaterna har en konkret politik för att både förebygga och bekämpa brottslighet

I dagens VK har jag fått nedanstående genmäle publicerat. Läggs som vanligt upp här på bloggen.

Moderaterna har en konkret politik för att både förebygga och bekämpa brottslighet

I en replik (VK 23/2) undrar ”Bosse” om vilka åtgärder vi sätter in för att barn och unga ska hindras att lockas/luras in i den kriminella världen. Jag delar uppfattningen att det förebyggande arbetet är en viktig del för att öka tryggheten och bekämpa kriminaliteten.

På kort sikt är det mest brottsförebyggande att sätta fler gängkriminella i fängelse, så att de varken kan begå fler brott eller rekrytera in fler unga i kriminalitet.

På längre sikt behövs satsningar på exempelvis socialtjänsten och skolan för att förhindra att fler dras in i kriminalitet. Samhällets skyddsnät ska fungera så pass bra att unga i risk fångas upp långt innan de begår allvarliga brott.

Socialtjänsten har en viktig roll. I år läggs 200 miljoner kr för att socialtjänsten ska ställa om till att arbeta mer förebyggande med tidiga insatser. Mellan 2024 och 2028 handlar det totalt om ca 8 miljarder kronor. Det är den största satsningen på hela socialtjänsten som någon regering gjort.

En trygg uppväxt är också grunden i det förebyggande arbetet och för att öka förutsättningarna för det måste vi börja redan vid mödra- och barnhälsovården. Det görs omfattande satsningar redan i år. Totalt har samarbetspartierna beslutat om förebyggande satsningar på 2,8 miljarder kronor under 2024.

Kommunerna har ett stort ansvar när det kommer till det brottsförebyggande arbetet. Sedan förra sommaren regleras kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete i lag. I år satsar regeringen 80 miljoner kronor på en ny och riktad satsning på kommunernas arbete mot gängkriminalitet. Fritidsaktiviteter, exempelvis idrott, har en stark brottsförebyggande effekt. Regeringen satsar därför på fritidskort för barn och unga. För att stärka idrotten i utsatta områden lägger regeringen 100 miljoner kronor per år.

Utöver det vill Moderaterna vill bl.a. ta bort sekretesshindren mellan polis och socialtjänst, öka föräldraansvaret i kombination med ett ökat föräldraskapsstöd, satsa på skolsociala team för att öka närvaron av samverkan mellan skolan och socialtjänsten för eleverna och göra vården mer tillgänglig för barn och unga med psykisk ohälsa. Moderaterna vill därför lagstadga den förstärkta vårdgarantin för BUP.

Så visst har vi en politik även för det förebyggande arbetet.

Anders Ågren

Förbundsordförande Moderaterna i Västerbotten

Välkommet besked att det svenska valsedelssystemet ska ses över!

En nyhet som inte dragit till sig några större rubriker, men som faktiskt förtjänar lite uppmärksamhet, är regeringen beslut nyligen om att tillsätta en parlamentariskt kommitté som ska utvärdera och överväga förändringar av valsedelsystemet.

Nuvarande valsedelssystem har ju genom åren fått upprepad kritik, bl.a. från både Valmyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).  I erfarenhetsrapporten från valen 2022 konstaterade Valmyndigheten återigen att ”valsystemet är i behov av förändringar för att förenkla, förbättra och skapa ett mindre sårbart system.”

Många av de problem och incidenter som förekom under 2022 är kopplade till just valsedelssystemet. I valen 2022 trycktes enorma mängder valsedlar – totalt över 710 miljoner valsedlar – utifrån 3 605 olika unika listor. Dessa levererades sedan till partierna genom cirka 6 000 unika försändelser. Dessa ska sedan transporteras ut till förtidsröstningslokaler och de ordinarie vallokalerna.

Systemet med så många valsedlar för med sig stora utmaningar och risker vad gäller till exempel logistik, säkerhet och tillgänglighet. Det är också utmanande för kommunerna att hantera med köer under röstmottagningen, kopplat till avskärmningarna med valsedelsställen. Nytt från valet 2022 var dessutom att det var kommunernas röstmottagare som ansvarade för att placera ut partiernas alla valsedlar. Även om kommunerna generellt uppfattade att detta fungerade väl, så uppgav över 40 procent av partierna att utläggningen av valsedlar inte fungerade särskilt bra eller inte fungerade alls.

Nuvarande valsedelssystem innebär alltså utmaningar i stort som smått. Och det är ingen nyhet, men problemen blir successivt mer omfattande.

Detta har nu regeringen tagit till sig, och en översyn av valsedelssystemet fanns också med som en av punkterna i Tidöavtalet.

Kommittén ska utvärdera och överväga förändringar av valsedelsystemet, inklusive att analysera för- och nackdelar med att övergå till ett system med gemensamma eller neutrala valsedlar.

I andra länders valsedelssystem så är det nämligen vanligt att väljaren i stället lägger sin röst på ett parti genom att använda en valsedel som är gemensam för alla partier som ställer upp i valet och där samtliga partibeteckningar finns på valsedeln. På en gemensam valsedel kan också partiernas alla kandidater framgå. Väljaren måste i ett sånt system på valsedeln markera vilket parti som ska få rösten. Länder som använder gemensamma valsedlar är t.ex. Danmark, Österrike och Nederländerna.

Återstår att se vad som är bäst.

Kommittén ska redovisa sitt uppdrag senast den 15 september 2025. Det ska bli intressant att följa detta, och sedan se resultatet.

Sverige blir säkrare och Nato starkare

Alla Natoländers parlament har nu röstat för Sveriges Natomedlemskap. Det är en historisk händelse för vårt land men samtidigt ett naturligt steg.

Natomedlemskapet betyder att vi har kommit hem. Hem till demokratiers samarbete för fred och frihet. Hem till våra nordiska grannars samarbete för säkerhet. Hem till den krets av västländer där vi hör hemma. Tillsammans blir vi starkare och tryggare.

På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men att Sveriges Natoansökan nu är godkänd av alla Natoländer är ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare plats.

Vi står redo att axla vår del av ansvaret för Natos säkerhet. Steg för steg gör vi Sverige säkrare. Snart är Sverige medlemmar i Nato.

Vi har väntat över 30 år på ringleden – låt då ringleden öppnas i höst och utvärdera effekten, innan man börjar bygga om Västra esplanaden!

På tekniska nämndens sammanträde i torsdags fattades ett inriktningsbeslut gällande åtgärdspaket för Västra Esplanaden. Omvandlingen av Västra Esplanaden ska delas upp i flera etapper, där det första steget ska påbörjas redan i höst. Moderaterna menar att det är för tidigt att börja med omvandlingen av Västra Esplanaden redan i höst och röstade som enda parti nej till förslaget.

Det är inte rimligt att göra åtgärder innan vi har sett vilka effekter som Västra Länkens öppnande har på biltrafiken i centrum. Det är först när vi har sett hur trafikflödena på Västra Esplanaden påverkas av ringledens öppnande som vi kan börja titta på eventuella förändringar.

Nu får det vara nog med experiment med Umeås gator! Det är tydligt att ombyggnationen av Storgatan inte blev bra, men trots det vill kommunen göra liknande försök för att minska biltrafiken på Västra Esplanaden.

Erik Bergkvist (S) har gått bort. Våra tankar går till hans familj.

Jag har under förmiddagen nåtts av det sorgliga beskedet att den socialdemokratiske EU-parlamentarikern och tidigare regionpolitikern Erik Bergkvist (S), Umeå, har avlidit. Erik var en mycket uppskattad politiker som har gjort mycket gott för såväl Västerbotten som hela norra Sverige. Vi jobbade tillsammans i Regionförbundsstyrelsens arbetsutskott under två mandatperioder här i länet. Erik var kunnig, påläst och pragmatisk, vilket är nog viktigt för att åstadkomma resultat i politiken. Vi moderater har haft ett mycket gott samarbete med honom i länsfrågorna. Våra tankar går till hans familj.

En politik för lag och ordning. Regeringen gör det svårare att vara kriminell i Sverige.

I dagens VK har jag fått nedanstående debattartikel införd.

Regeringen gör det svårare att vara kriminell i Sverige!

Äntligen händer det saker i kampen mot de kriminella. Den moderatledda regeringen har en tydlig plan för att bekämpa den organiserade brottsligheten. Det handlar om att slå hårt mot det grova våldet, strypa den kriminella ekonomin och bryta rekryteringen av barn och unga till kriminella gäng. Regeringen gör en historiskt stor resursförstärkning till rättsväsendet, från 69 till 90 miljarder kronor mellan 2023–2026.

Jag har noterat att inte minst VK:s ledarsida ogillar krafttagen mot kriminaliteten. Men bland svenska folket finns det ett starkt stöd för hårdare tag. Sedan regeringen tillträdde så har man både satsat resurser och genomfört åtgärder för att stärka tryggheten i hela landet. I stort sett så är alla reformer i Tidöavtalet igångsatta. Brottsbekämpningen fått tillgång till nya effektiva verktyg och en ny polisledning har tillsatts med ett tydligt förändringsuppdrag, bland annat om ökad lokal polisnärvaro.

Är det då verkligen nödvändigt? Tja, de senaste tio åren har det dödliga skjutvapenvåldet tredubblats. År 2022 inträffade 391 skjutningar och 90 sprängningar i Sverige, vilket motsvarar mer än en skjutning om dagen och en sprängning ungefär var fjärde dag. Fler dödsskjutningar skedde under 2022 än någonsin tidigare, där 62 personer miste livet. Under förra året uppgick antalet skjutningar till 363 och 53 personer sköts till döds. Det är färre än 2022, men antalet skjutningar är fortfarande högt. Samtidigt ökade antalet sprängningar till 149 under 2023, vilket är det högsta som noterats i Sverige.

Även i Västerbotten har vi under senare år sett en oroväckande utveckling. Enligt Polisen finns det kriminella gäng etablerade i Umeå. Under förra året skedde en skjutning Öst på stan i Umeå, som hade kopplingar till gängkriminalitet. Mängden narkotika har ökat och brottsligheten sprider sig nedåt i åldrarna. I höstas varnade polisen om personer från kriminella nätverk i södra Sverige som försökte rekrytera ungdomar i Skellefteå.

Att knäcka gängen och trycka tillbaka brottsligheten är en av den moderatledda regeringens viktigaste uppgifter. För att lyckas med det krävs ett omfattande arbete med att lägga om rättspolitiken – något som kräver uthållighet. Långsiktigt arbete behövs för att lösa stora problem som har vuxit fram under lång tid.

Redan i år kommer vi att se resultat av regeringens arbete med att återupprätta tryggheten i landet. Under 2024 kommer det månad för månad fortsätta bli svårare att vara kriminell i såväl Västerbotten som hela Sverige.

I januari infördes dubbla straff för grovt vapenbrott. Straffet för den som hanterar vapen eller sprängmedel har därmed ökat från två års fängelse till fyra år. Den första februari trädde den nya lagen om preventiva vistelseförbud i kraft. Lagen gör det möjligt för polisen att förbjuda gängkriminella från att vistas i ett visst område för att förhindra brottslighet. Den som bryter mot vistelseförbudet ska kunna dömas till fängelse i upp till ett år.

Under året kommer ytterligare åtgärder att genomföras:

  • Mars: Visitationszoner. Polisen ska kunna införa en så kallad säkerhetszon inom ett visst område och under en viss tid för att söka efter vapen och andra farliga föremål. Syftet är att skjutningar och sprängningar vid konflikter inom den kriminella miljön ska kunna motverkas mer effektivt.
  • April: Stärkt skydd för polisanställda. Poliser som arbetar i fronten mot de kriminella nätverken ska kunna signera beslut och handlingar med annat än eget namn.
  • Maj: Vräkning av kriminella. Det ska bli lättare att säga upp hyresgäster som har begått brott, bland annat på grund av brottslighet som skapar otrygghet för andra boende.
  • Juni: Ökade möjligheter att ta brottsvinster Rättsväsendet ska kunna ta oförklarade kontanter och lyxartiklar som inte står i rimlig proportion till en persons legitima inkomstkällor.
  • Juli: Fler preventiva tvångsmedel. Fler tvångsmedel, exempelvis hemlig rumsavlyssning och husrannsakan, ska få användas för att förhindra allvarlig brottslighet som begås till exempel inom kriminella nätverk.

Genom dessa åtgärder ser regeringen till att det blir svårare att vara kriminell i Västerbotten och Sverige under 2024. Det är efterlängat och verkligen på tiden!

Anders Ågren, förbundsordförande

Moderaterna i Västerbotten

Statsminister Ulf Kristersson besökte Umeå – välkommen tillbaka snart igen!

Statsministern på besök! I fredags fick jag hälsa Ulf Kristersson hjärtligt välkommen till Umeå. Bara fyra månader sedan han var här senast, i samband med vår partistämma. Vi diskuterade bl.a. förebyggande arbete, tillsammans med Polisen och den lokala ICA-handlaren på Ålidhem. Några intervjuer med media på plats. Därefter vidare till rallyt för statsministern och hans stab. Ett mycket uppskattat besök – välkommen tillbaka till Umeå och vår region snart igen!

Så är Rally Sweden igång!

Rally Sweden är igång! 15–18 februari är Umeå nämligen för tredje gången värdstad för VM-tävlingen Rally Sweden. Igår var det officiell invigning med bl.a. H.K.H. Prins Carl Philip som höll invigningstal. Många besökare och miljontals TV-tittare över hela världen kommer även detta år att följa tävlingarna, som är Sveriges största årligen återkommande idrottsevenemang.

Ett viktigt arrangemang för Umeå och vår region!