Budgetfullmäktige idag – sänk skatten!

I dag har vi budgetfullmäktige. Lägger upp mitt första anförande här. Observera att det talade ordet gäller. Jag hann inte riktigt med alla delar i det jag hade förberett.

Inledningsanförande, Budget-KF 2023-06-19

Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

Jag yrkar bifall till Moderaternas förslag till budget 2024, som utöver siffrorna också innehåller 64 uppdrag och 24 gemensamma Alliansuppdrag.

Umeå behöver en tydlig tillväxtpolitik för både stad och landsbygd. Det är utgångspunkten för Moderaternas politik i vår kommun.

De senaste sju åren har Umeå kommun gjort stora ekonomiska överskott. Umeå kommun gick under förra året plus med 900 miljoner kr, vilket var All time high. Tittade man på hela Umeå kommunkoncern, så var resultatet + 1,2 miljarder kr för 2022. Detta trots pågående oro, krig i närområdet, inflation och osäkerheter i vår omvärld.

För 2023 har Umeå kommun en prognos på +224 miljoner kr, och de kommunala bolagen en prognos på +279 miljoner kr. Prognosen för hela kommunkoncernen är alltså en halv miljard kr i plus.

Vi har en till brädden fylld resultat- och utjämningsreserv, som kan användas vid sämre ekonomiska tider. Vi har gjort sådana överskott i den kommunala ekonomin under senare år, att vi inte kan sätta undan mer pengar i resultat- och utjämningsreserven än vad vi redan har gjort. Där har vi nu 860 miljoner kr. Som säkerhet vid sämre ekonomiska tider.

Jämfört med många andra kommuner i vårt land, så är utgångsläget förhållandevis stabilt.

I Moderaternas budgetalternativ för 2024 fokuserar vi på

– sänkt kommunalskatt med 20 öre

– tydliga satsningar på äldreomsorg och grundskola

– insatser för ett bättre företagsklimat och valfrihet

-ett tryggare Umeå med bl.a. kamerabevakning och fler kommunala ordningsvakter

– ökat bostadsbyggande

Äldreomsorg och skola

Äldrenämnden får med Moderaternas förslag en ramhöjning med 74 miljoner kr. Något mer än S/MP. Detta är ekonomiska förstärkningar, som nämnden kan använda till sådant som förstärkt bemanning, bättre schemaläggning och minskat antal delade turer.

Samtidigt möjliggör Moderaternas budgetförslag viktiga satsningar på utbildningsområdet. 88 miljoner kr mer till för- och grundskolenämnden och 42 miljoner kr mer till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Just grundskolan i Umeå ligger under snittet, när det gäller kommuners satsningar på olika områden. Här ser vi ett behov av att särskilt förstärka. Det är 20 miljoner kr mer till grundskolan, än vad S/MP satsar.

I Moderaternas budgetförslag minskar vi samtidigt – jämfört med förslaget från Socialdemokraterna/Miljöpartiet – på kommunstyrelsen, kulturnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, Individ- och familjenämnden och tekniska nämnden.

För de allra flesta av de nyss uppräknade nämnderna är det dock utökad budgetram jämfört med 2023. Vi ökar bara inte ramarna lika mycket som S/MP.

Skatten

Utöver våra satsningar på kärnverksamheten, så frigör det här ett utrymme som möjliggör en sänkning av kommunalskatten med 20 öre. I ett första steg. Då har vi ändå ett starkare resultat på slutraden, än S/MP-förslaget. Vi budgeterar för ett plusresultat.

Sänkt skatt är en frihets- och rättvisefråga! Vi är sämst – eller värst, beroende på vilket ord man vill använda – av landets 20 största kommuner. Högst kommunalskatt. Kommunalskatten i Umeå är två kronor högre än jämförbara kommuner. Den är mer än två kr högre än snittet av landets samlade kommuner. Det innebär att en genomsnittlig familj i Umeå – där två vuxna arbetar – betalar ca 12 650 kr mer per år i skatt, än dom som bor i jämförbara kommuner.

Men umeåborna ska inte straffas för att de råkar ha politiker som inte kan prioritera. Glöm inte att det är människor med låga inkomster som drabbas hårdast av hög kommunalskatt.

Två kr högre skatt motsvarar 686 miljoner kr mer i verksamheterna per år, än andra kommuner i Sverige. Till detta kommer nettointäkter från vattenkraften som för nästa år är budgeterat till 189 miljoner kr. Umeå kommun har alltså hissnande 875 miljoner kr mer per år till sitt förfogande.

Umeås politiker har nästan 900 miljoner kr MER PER ÅR, att röra sig med för att klara verksamheten, än politiker i landets övriga kommuner.

Håll kvar denna siffra i huvudet, när vi senare under dagen kommer att diskutera 2 miljoner, 5 miljoner eller 10 miljoner mer eller mindre till den ena eller den andra verksamheten.

Även med Moderaternas budgetförslag om sänkt skatt, som är finansierat, så har vi nästan 900 miljoner kr mer än landets övriga kommuner till vårt förfogande.

Trots detta, så får vi rapporter om dåliga arbetsvillkor, hög sjukfrånvaro inom vissa områden. Äldreomsorgen hade förra året en sjukfrånvaro på 9,4 procent och individ- och familjenämnden en sjukfrånvaro på 9,1 procent. Och det är också en korrekt bild. Trots extremt mycket mer pengar än övriga kommuner totalt sett, så blir resultatet i Umeå kommun på många områden dålig arbetsmiljö. Men orsaken är inte att det saknas pengar i kommunens budget på totalen, utan det är i så fall hur man prioriterar, och hur man organiserar och leder arbetet.

Det är inte rimligt att just umeåborna ska betala så mycket mer i skatt för samma verksamhet, än invånarna i landets övriga kommuner.

Umeåborna måste få politiker som är BÄTTRE på att prioritera.

Umeåborna måste få politiker bättre på att HUSHÅLLA med skattepengarna.

Socialdemokraterna avskaffade under förra mandatperioden Värnskatten på riksnivå. Man sänkte alltså för de allra rikaste – de som tjänar över 61 000 kr/månaden. Det är hög tid att skatten sänks också i Umeå. För alla umeåbor. Umeås pensionärer, Umeås låginkomsttagare, Umeås medelinkomsttagare – de förtjänar också sänkta skatter. Moderaterna i Umeå sänker skatten för att det är rätt och rättvist. Vi sänker skatten för dom som arbetar och för dom som har arbetat.

Det är inte bara välmående kommuner i södra och mellersta Sverige som har lägre skatt. För så går ju ibland argumentation i den här salen – men även i norra Sverige sticker Umeå ut bland de större städerna. Örnsköldsvik, Skellefteå, Luleå, Boden, Östersund, Sundsvall – alla klarar faktiskt av att bedriva verksamheten med lägre skatt.

Det är ju ALLA jämförbara kommuner i landet, som har lägre kommunalskatt än Umeå kommun. Av de 20 största städerna, så har ALLA lägre skatt än Umeå, och 18 av dessa är alltså Socialdemokratiskt styrda.

Umeå är en fantastiskt fin kommun, men den skulle bli ännu mer attraktiv för människor om vi också kunde ha ett RIMLIGT skattetryck. Det är EN viktig del av att vara en attraktiv kommun.

Kultur är viktigt. Men omfattningen på Umeå kommuns satsningar är inte rimliga. Vi måste prioritera. Umeå kommun satsar omkring 81 procent MER än jämförbara kommuner. Vi moderater drar ner detta något, men kommer även med vårt förslag att vara den kommun i landet som satsar överlägset mest.

Moderaterna föreslår att vi bl.a. minskar stöd till kulturföreningar och studieförbund, avvecklar stödet till Kvinnohistoriskt Museum, helt avvecklar stödet till Gitarrmuseet m.m.

Kommunstyrelsen får också se sin ram minskas med 49 miljoner jmf med de styrande. Tydliga minskningar av centrala anslag under kommunstyrelsen. Inga extra medel till kollektivtrafiken för de extrema kostnadsökningar som vi sett gällande drivmedlet HVO. Användandet av HVO pausas åtminstone under 2024.

Välfärdsbrottslighet

Sverige, liksom Umeå, är hårt drabbad av fusk inom välfärden. Varje år betalas ca 18 miljarder kr felaktigt ut i olika former av bidrag.

Fusket inom de kommunala välfärdssystemen drabbar främst ekonomiskt bistånd, hemtjänst, personlig assistans, HVB-hem, skolverksamhet, föreningsbidrag m.m.

Vi moderater är övertygade om att det går att ännu mer framgångsrikt arbeta för att avslöja pågående fusk, även i Umeå.

Vi vill se noggrannare kontroller av försörjningsstöd, med hembesök vid nya ansökningar om försörjningsstöd som en del i pågående utredningar. I de kommuner där man börjat med detta ger det tydligt genomslag. Arbetet mot fusk inom personlig assistans och LSS, är ett annat område där det finns ett stort mörkertal med fusk idag.

Tryggheten

Otryggheten är extremt utbredd bland kvinnor i Umeå. 48 procent av tjejerna i åldrarna 13-18 år är otrygga när de går hem ensamma på kvällarna. Varannan tjej. Sedan 2014 har andelen otrygga tjejer mer än fördubblats i Umeå.

Även bland kvinnor generellt i Umeå ses samma otrygghet. Bland kvinnor i åldrarna 16–84 år så är ca 40 procent av kvinnorna otrygga och väljer – ibland eller ofta – att avstå från att gå ut ensam av rädsla för att bli rånad, överfallen eller på annat sätt ofredad.

Det behövs ytterligare trygghetsskapande insatser i det offentliga rummet i Umeå. Såväl mer kamerabevakning som fler kommunala ordningsvakter.

Bostäder

Vi har också fortsatt brist på bostäder i Umeå och det är ett bekymmer för tillväxt och utveckling. Detta har vi från borgerlig sida påtalat under en lång rad av år. Ett mål för kommunen är att bostadsbyggandet ska öka till 2000 nya bostäder per år. Under 2022 blev 927 bostäder färdigställda. År 2021 byggdes endast 611 och 2020 bara 412 bostäder. Sammanfattningsvis långt under målet. De kommande åren ser det dessutom extra illa ut kopplat till externa faktorer som skenande byggkostnader, inflation och högre räntor.

Vi behöver fler småhus, fler bostadsrätter och fler hyreslägenheter i hela kommunen. Här måste de privata aktörerna och det kommunala bostadsbolaget AB Bostaden hjälpas åt. Fler områden måste öppnas upp för nybyggnation av bostäder. Återkommer till detta i mitt andra anförande.

Ordförande!

Umeå behöver mer borgerlig politik! Det behövs ett borgerligt styre som förmår att värdesätta tillväxt, valfrihet, trygghet och välfärd – som ser till både landsbygd och stad. Umeå behöver partier som klarar av att prioritera. Som förmår att hushålla med skattebetalarnas pengar.

Tack för ordet – bifall till Moderaternas förslag till budget 2024.