Åtgärder för att stärka den svenska livsmedelsproduktionen

Jag noterar att Regeringen gett Jordbruksverket i uppdrag att lämna förslag på åtgärder för att stärka beredskapen inom produktionen av livsmedel i hela Sverige. Uppdraget ska redovisas senast 17 november 2023. Detta inom ramen för arbetet med att stärka det civila försvaret i vårt land.

Syftet är enligt ansvarig minister ”att stärka beredskapen på gårdsnivå i och med att primärproduktionen är en kritisk del av kedjan.”

Mycket bra! Vi måste på olika sätt stärka de svenska jordbruksföretagen. Staten måste också ta på sig ett större ansvar, när det gäller att säkerställa livsmedelsproduktion i såväl fredstid som i händelse av kris eller krig.

Utan bönder – ingen beredskap!