Stärk totalförsvaret lokalt, regionalt och nationellt!

Ett av de första ärendena på årets sista fullmäktige var en interpellation skriven av Anders Norqvist (L) gällande totalförsvarets del i Umeås samhällsplanering.

En högaktuell fråga i dessa orostider.

Jag var uppe i talarstolen och redogjorde för våra moderata synpunkter. Så sent som förra veckan meddelade ju regeringen att man tillsätter en ny försvarsberedning, med ett mycket viktigt mandat: Stärk totalförsvaret av vårt land.

Att försvara ett land är ju inte bara en sak för Försvarsmakten – det är en sak för hela samhället. Ett medlemskap i NATO är ett viktigt steg för att skydda oss, men det krävs så mycket mer. Mycket av totalförsvaret är kopplad till oss i kommunerna.

Kriget i Ukraina visar vad som kan vänta Sverige och andra länder i vår närhet när Ryssland återigen står på krigsfot. Civilbefolkning och civil infrastruktur och är aktiva mål i rysk krigsföring för att försöka knäcka landets försvarsförmåga och försvarsvilja. Men det civila försvaret i Ukraina har lyckats klara sin uppgift väl utifrån de brutala förutsättningarna.

Det civila försvaret ska vara just detta, ett samhälle som upprätthåller sina egna samhällsviktiga funktioner samtidigt som man förmår stötta det militära försvaret. Här krävs samverkan med nationella, regionala och kommunala instanser.

Man brukar säga att efter det Kalla kriget och Sovjetunionens upplösning, så nedmonterades det svenska försvaret steg för steg. Och det är korrekt. Men något som monterades ner i ännu större utsträckning var det civila försvaret, och den civila beredskapen.

Över hela Sverige, så också i Umeå och Västerbotten.

Några exempel. Vi saknar numera de lager av bl.a. livsmedel och drivmedel som tidigare var en självklarhet runt om i landet. Dessa måste byggas upp igen.

Vid planeringen av bostadsområden i Umeå så måste behovet av skyddsrum tas i beaktande. Tillgången till skyddsrum i Sverige är generellt god, enligt en nationell utredning som presenterades i november. Men det behövs en grundlig genomgång av de befintliga skyddsrummen för att upptäcka och åtgärda fel och brister. Det finns även behov av en viss nybyggnation. Vi har inte tillräckligt med skyddsrum för vår befolkning i Umeå. Och vi ser vad som händer i Ukraina när Ryssland anfaller. Då måste vi vara förberedda och kunna erbjuda civilbefolkningen skydd.

Från Moderaterna i Umeå har vi framfört att vi behöver söka samverkan med grannkommuner, regionen och länsstyrelsen i syfte att upprätta bl.a. livsmedelslager i händelse av kris eller krig. Hans Lindberg (S) nämnde i sitt svar att det pågår ett arbete med att ta fram en strategi för försörjningsberedskap i kommunkoncernen, vilket innefattar energi, livsmedel, vatten, läkemedel m.m. Det är bra. Detta måste säkerställas.

Vi måste också öka den livsmedelsproduktionen. Utan bönder – ingen beredskap. Värna produktiv jordbruksmark från exploatering, då den kommer att behövas för böndernas arbete med att öka länets och landets självförsörjningsgrad. Upphandla lokalproducerat i större utsträckning.

Arbeta för att stärka befintlig militär verksamhet i Umeå likväl som att återetablera ett regemente i Umeå.

Så. Några tankar från oss moderater om arbetet med totalförsvaret i Umeå, så här i december 2022.