Personalen inom äldreomsorgen måste behärska det svenska språket!

I dagens Folkbladet skriver jag på debattplats om vikten av att personalen inom hemtjänst och äldreomsorg behärskar det svenska språket.

Läggs som vanligt upp här på bloggen.

Personalen inom äldreomsorgen måste behärska det svenska språket!

Det är viktigt att Umeå kommun säkerställer att personalen både förstår och kan göra sig förstådd hos dem som de är satta att hjälpa. Så är inte fallet idag. Språkkunskaperna inom äldreomsorgen är många gånger för dåliga och det leder till risker för de äldre.

Det finns flera exempel från Umeå där bristande kunskaper i svenska språket hos personalen inneburit stora bekymmer och allvarliga incidenter för både boende och anhöriga.

Redan vid rekrytering av personal så har kommunen ett ansvar att försäkra sig om att den blivande anställde har nödvändiga språkkunskaper. Rekryteringsbehoven i äldreomsorgen är mycket stora, men det är ingen lösning att sänka kraven på att kunna det svenska språket när det utgör en så viktig del av god omvårdnad och patientsäkerhet.

Moderaterna och övriga borgerliga partier har lagt förslag på att kommunen ska införa språktest vid anställning av personal inom hemtjänst, funktionshinderomsorg och äldreomsorg. Men så sent som den 20 juni, så röstades förslaget om språktester inom hemtjänst, funktionshinderomsorg och äldreomsorg ned av S, V och MP i Umeå. Voteringen slutade med 35-30. M, C, L, KD med stöd av AP och SD ville bifalla förslaget. Men de rödgröna röstade nej.

Socialdemokraterna på nationell nivå har nu svängt i frågan och meddelat att de vill skärpa kunskapskraven i svenska bland personalen inom hemtjänst och äldreomsorg. Samt införa just språktester. Under en frågestund i fullmäktige 29/8, så ställde sig Hans Lindberg (S) positiv till det, så av allt att döma kommer språktester att införas även inom Umeå kommun under år 2023. Vi får hoppas att det inte bara är ett spel för galleriet.

Vi har ju alla kunnat se att det finns allvarliga brister på det här området inom Umeå kommun. Vi måste ställa krav på nödvändiga kunskaper i svenska för arbete inom hemtjänst och äldreomsorg, samtidigt som en möjlighet till språkutbildning ska erbjudas den som behöver det.

Anders Ågren

Kommunalråd, M

Umeå