Umeå behöver en politik för både stad och landsbygd!

I dagens VK skriver jag på debattsidan. Debattartikeln läggs även upp här på bloggen.

Umeå behöver en politik för både stad och landsbygd!

Moderaterna är Umeås största borgerliga parti. Vi är det liberalkonservativa alternativet, och har i den praktiska politiken ett pragmatiskt förhållningssätt för att åstadkomma bästa möjliga resultat för Umeåborna. I Umeå går vi till val gemensamt med övriga borgerliga partier – det är en styrka. Umeå behöver ett tydligt borgerligt alternativ, efter 28 år av socialdemokratiskt styre i olika konstellationer.

Nyligen presenterade vi Moderaternas valmanifest med 55 punkter. Det är partiets mest omfattande valmanifest på de senaste 30 åren i Umeå. Valmanifestet spänner över en rad politiska sakområden.

1. Vi prioriterar skolan och äldreomsorgen före allt annat. Det viktigaste är att erbjuda våra unga en bra skolgång. Kunskap och ordning ska stå i centrum, med tidiga betyg och ordningsomdömen. Det ska också vara tryggt att åldras i vår kommun. Det ska vara en rättighet för äldre att beredas plats på ett boende, när man känner sig otrygg och blir sjuk. Äldreomsorgen ska präglas av hög kvalitet och ett värdigt bemötande. Grundbemanningen inom äldreomsorgen måste öka. Viktigt är också att fortsätta garantera valfriheten för den enskilde, oavsett om du är ung eller gammal.

2. Bostadsbyggandet måste öka i hela kommunen. Det råder bostadsbrist i Umeå och det är ett hot mot Umeås tillväxt. Det skulle behövas en tredubbling av takten på nyproduktion av bostäder för att nå kommunens mål. Vi måste öppna upp fler områden för byggnation av bostäder. Tillväxten och nyproduktionen av bostäder måste också komma både landsbygd och stad till del. Vi behöver fler småhus, fler hyreslägenheter och fler bostadsrätter i hela kommunen.

3. Fler insatser för ett tryggare Umeå. Mer än var tredje kvinna i Umeå väljer – ibland eller ofta – att avstå från att gå ut ensam av rädsla för att bli rånad, överfallen eller på annat sätt ofredad. Så kan vi inte ha det. Inför kamerabevakning av särskilt brottsutsatta platser i kommunen, anlita kommunala ordningsvakter som ska arbeta trygghetsskapande runt om i Umeå och förbättra belysningen i parker och utmed gång- och cykelvägar. Vi behöver fler poliser och hårdare straff, men också ett intensifierat förebyggande arbete.

4. Låg skatt är en viktig frihetsfråga. Umeå har en extremt hög kommunalskatt, och vår ambition är att successivt sänka skatten med en krona under kommande mandatperiod. Vi sänker skatten för dem som arbetar och för dem som har arbetat. En genomsnittlig familj i Umeå, med två personer som arbetar, betalar varje år omkring 12 650 kr mer i skatt än familjer i jämförbara städer. Det är helt orimligt. Vi sänker skatten för att det är rätt och rättvist.

5. Ett bättre företagsklimat. Det är viktigt att Umeå inte förlorar tempo och lutar sig tillbaka. Ett växande Umeå är i behov av växande och framgångsrika företag: små, medelstora och stora företag, som genom arbetstillfällen och skattepengar till det offentliga bidrar till en god välfärd. 4 av 5 nya jobb skapas i småföretag. Vi måste säkerställa kompetensförsörjningen i samarbete med universitet och högskolor, region, näringsliv och övriga kommuner. Vi måste ordna god tillgång på mark för etableringar. Det handlar vidare om att motverka osund konkurrens från kommunen gentemot det privata näringslivet. Vi vill införa den s.k. Rättviksmodellen, vilken bland annat handlar om att minska regelkrångel för företagare utan att förändra lagar och regler. Det behövs satsningar på besöksnäringen, med ny central gästhamn, samt ställplatser för husbilar och husvagnar.

6. Det går att vara klimatsmart utan att vara tillväxtfientlig. Fokus i Umeå, liksom i övriga delar Sverige och Europa måste vara teknikutveckling, ekonomisk tillväxt, marknadsekonomi, frihandel och forskning. Det måste bli ett slut på symbolpolitik och allmänt vänsterflum, som lokala klimatnödlägen, flygskam och köttskam. Umeå måste bedriva en miljö- och klimatpolitik som ger så stor effekt som möjligt för varje satsad skattekrona. Vi föreslår fortsatta satsningar på kollektivtrafik och gång- och cykelvägar. Vi vill bygga ut laddinfrastrukturen i kommunen för att underlätta elektrifieringen. En annan intressant åtgärd är infångning och lagring av koldioxid (CCS). Moderaterna är positiva till ny teknik och de kommunala bolagen ska arbeta vidare med en pilotanläggning avseende CCS. Umeå kommun har också ett eget skogsinnehav. Att bruka skogen aktivt är klimatsmart. Den växande skogen fångar upp koldioxid och lagrar den som kol i träd och mark. För oss som värnar klimatet finns mer att göra på detta område.

7. Beredskap i en orolig tid. Den civila beredskapen har länge försummats och vid planeringen av bostadsområden måste även behovet av skyddsrum tas i beaktande. Vi föreslår också samverkan med grannkommuner och regionen i syfte att upprätta livsmedelslager i händelse av kris eller krig. Vi vill öka andelen lokalproducerat i upphandlingarna och värna produktiv jordbruksmark från exploatering, då den kommer att behövas för böndernas arbete med att öka länets och landets självförsörjningsgrad. Utan bönder – ingen beredskap! Moderaterna i Umeå kommer också fortsatt att arbeta för att återetablera ett regemente i Umeå.

Umeå behöver mer av borgerlig politik. Moderaterna är den politiska kraft som tydligt står upp för ett växande Umeå, där tillväxten kommer både stad och landsbygd till del. I en tid när Umeå växer i snabb takt krävs det också ett politiskt ledarskap som klarar av att förena höga ambitioner för välfärden med omfattande investeringar och en stabil och långsiktigt hållbar ekonomi. Vi moderater är redo att axla ansvaret!

Anders Ågren

Kommunalråd, M

Umeå