Full fart på budgetfullmäktige i Umeå idag!

Idag är det budgetfullmäktige i Umeå. Jag lägger upp mitt inledningsanförande här på bloggen.

Inledningsanförande, Budget-KF 2022-06-20 (OBS! Det talade ordet gäller)

Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

Jag yrkar bifall till Alliansens förslag till budget 2023, våra 36 gemensamma uppdrag och elva mål.

Idag är det 83 dagar kvar till valdagen! 83 dagar tills umeåborna väljer vilka som ska styra Umeå kommun den kommande mandatperioden.

Jag är mycket glad över att vi idag har en gemensam Alliansbudget i Umeå! Det var fyra år sedan senast. Med 83 dagar kvar till valet är det en enad borgerlighet som går till val lokalt i vår kommun.

Umeå behöver en tydlig tillväxtpolitik, som kommer både landsbygd och stad till del. Umeå behöver ett starkt och stabilt ledarskap. Och Umeå behöver mer av borgerlig politik – i motsats till den nuvarande ledningen som den här mandatperioden har bestått av Socialdemokrater och Miljöpartister.  En S/MP-ledning, som uppenbarligen kommer att få stöd av Vänsterpartiet i omröstningen om budgeten idag.

Som de två huvudalternativen i Umeås politik står alltså det socialistiska laget mot det borgerliga laget.

Politik handlar för mig och Moderaterna mycket om att vara tydliga med vad vi vill åstadkomma, vilken väg vi vill gå och i vilken takt det bör ske. Vi gör detta glädjande nog tillsammans med våra vänner i övriga Allianspartier. Det är viktigt – och positivt – för väljarna med tydliga alternativ att ta ställning till på valdagen. Hur partierna ser på budgeten för kommunen, är en viktig del i detta.

De senaste sex åren har Umeå kommun gjort ekonomiska överskott. Under coronapandemin särskilt stora ekonomiska överskott. Umeå kommun gick under förra året + 484 miljoner kr, vilket var All time high. Tittade man sedan på hela Umeå kommunkoncern (alltså inklusive de kommunala bolagen) så var resultatet + 705 miljoner kr för 2021.

Umeå kommun går nu mot ett liknande rekordresultat för 2022 – trots pågående oro, krig i närområdet och osäkerheter i vår omvärld. Umeå kommun har en prognos på +465 miljoner kr, och de kommunala bolagen en prognos på +220 miljoner kr. Prognosen för hela kommunkoncernen är alltså + 685 miljoner kr.

Vi har en till brädden fylld resultat- och utjämningsreserv, som kan användas vid sämre ekonomiska tider. Vi har gjort sådana överskott i den kommunala ekonomin under senare år, att vi alltså inte kunde sätta undan mer pengar i resultat- och utjämningsreserven än vad vi redan har gjort. Där har vi nu 813 miljoner kr. Som säkerhet vid sämre ekonomiska tider.

I Alliansens budgetalternativ fokuserar vi på

– sänkt kommunalskatt

– tydliga satsningar på äldreomsorg och skola

– insatser för ett bättre företagsklimat och valfrihet

– ett tryggare Umeå med bl.a. kamerabevakning

– förslag för ökat bostadsbyggande

Äldreomsorg och skola

Äldrenämnden får med Alliansens förslag en ramhöjning med 78 miljoner kr. Det är samma nivå som S/MP. Detta är ekonomiska förstärkningar, som nämnden kan använda till förstärkt bemanning, bättre schemaläggning, minskat antal delade turer och högre ersättning till dom som utför hemtjänst.

Samtidigt möjliggör Alliansens budgetförslag viktiga satsningar på utbildningsområdet och kunskap i skolan. 110 miljoner kr mer till för- och grundskolenämnden. Just grundskolan i Umeå ligger under snittet, när det gäller kommuners satsningar på olika områden. Här ser vi ett behov av att förstärka. Det är mer pengar till skolan, än vad S/MP satsar.

I Alliansens budgetförslag sparar vi på kommunstyrelsen, kulturnämnden och tekniska nämnden – jämfört med förslaget från Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Skatten

Utöver våra satsningar på kärnverksamheten, så frigör det här ett utrymme som möjliggör en sänkning av kommunalskatten med 10 öre. I ett första steg. Då har vi ändå ett starkare resultat på slutraden, än S/MP-förslaget.

Sänkt skatt är en frihets- och rättvisefråga! Vi är sämst – eller värst, beroende på vilket ord man vill använda – av landets 20 största kommuner. Högst kommunalskatt. Men umeåborna ska inte straffas för att de råkar ha politiker som inte kan prioritera. Glöm inte att det är människor med låga inkomster som drabbas hårdast av hög kommunalskatt.

Kommunalskatten i Umeå är två kronor högre än jämförbara kommuner. Den är mer än två kr högre än snittet av landets samlade kommuner. Det innebär att en genomsnittlig familj i Umeå – där två vuxna arbetar – betalar ca 12 650 kr mer per år i skatt, än dom som bor i jämförbara kommuner.

Två kr högre skatt motsvarar 660 miljoner kr mer i verksamheterna per år, än andra kommuner i Sverige. Till detta nettointäkter från vattenkraften på 117 miljoner kr.

Umeå kommun har alltså 780 miljoner kr mer per år, som satsas i de olika nämndernas verksamheter. Trots detta, så får vi rapporter om dåliga arbetsvillkor, hög sjukfrånvaro inom vissa områden. Och det är också en korrekt bild. Trots extremt mycket mer pengar än övriga kommuner totalt sett, så blir resultatet bl.a. dålig arbetsmiljö.

Det är inte rimligt att just umeåborna ska betala så mycket mer i skatt, än invånarna i landets övriga kommuner.

Umeåborna måste få politiker som är BÄTTRE på att prioritera.

Umeåborna måste få politiker bättre på att HUSHÅLLA med skattepengarna.

Alliansen i Umeå sänker skatten för att det är rätt och rättvist. Vi sänker skatten för dom som arbetar och för dom som har arbetat. Socialdemokraterna nationellt har under den här mandatperioden avskaffat Värnskatten, och därmed sänkt skatten för de allra rikaste – de som tjänar över 61 000 kr/månaden. Likaså har de sänkt skatten för bolag.

Det är hög tid att skatten sänks också i Umeå. För alla umeåbor. Umeås pensionärer, Umeås låginkomsttagare, Umeås medelinkomsttagare – de förtjänar också sänkta skatter.

Även ni som tillhör partierna på vänsterkanten måste ju kunna dra några slutsatser av Umeås nästan UNIKT höga kommunalskatt. Om höga skatter hade varit lösningen på problem inom välfärden – ja, då hade vi inte haft några problem inom Umeå kommun!

För det är ju inte bara Alliansstyrda kommuner i södra Sverige som har betydligt lägre kommunalskatt. Det är ju ALLA jämförbara kommuner i landet, som har lägre kommunalskatt än Umeå kommun. Av de 20 största städerna, så har ALLA lägre skatt än Umeå, och 12 av dessa är alltså Socialdemokratiskt styrda.

Umeå är en fantastiskt fin kommun, men den skulle bli ännu mer attraktiv för människor om vi också kunde ha ett RIMLIGT skattetryck. Det är EN del av att vara en attraktiv kommun.

Tryggheten

Jag är glad att vi nu är fyra partier i Umeå – Alliansen – som föreslår att kamerabevakning införs på särskilt brottsutsatta platser i Umeå. Det är en viktig del, i att återupprätta tryggheten i Umeå. Kamerabevakning behövs i det offentliga rummet, och 9 av 10 svenskar vill se ökad kamerabevakning på offentliga platser.

Bostäder

Vi har också fortsatt brist på bostäder i Umeå och det är ett bekymmer. Detta faktum har vi från borgerlig sida påtalat under en lång rad av år.

Kommunens mål är att bostadsbyggandet måste öka till 2000 bostäder per år, men hittills har inte resultaten varit i närheten. För år 2021 blev det bara 612 bostäder färdigställda och för år 2020 blott 412 bostäder. År 2019 färdigställdes ca 1000 bostäder i Umeå. Prognosen för 2022 är 1132 bostäder. Det duger inte. Återkommer till bostäderna liksom trygghetsfrågorna, i mitt andra anförande.

Alliansen och uppdragen

Våra fyra borgerliga partier i Umeå har utöver budgetsiffrorna presenterat 36 gemensamma uppdrag inför dagens budgetfullmäktigesammanträde. De gemensamma uppdragen fokuserar bl.a. på utökad valfrihet, förbättrat företagsklimatet samtidigt som vi sätter kvalitet före aktör i kommunens verksamhet.

Det handlar om att införa utmaningsrätt och utreda förekomsten av osund konkurrens.

Det handlar om att fortsätta avyttra delar av AB Bostadens bestånd. Fortsätta efter samma linje som det beslut som togs i fullmäktige år 2017. Det är fortsatt viktigt för att möjliggöra för AB Bostaden dels att öka underhållsinsatserna för befintligt bestånd, dels att öka takten på nyproduktion av hyresrätter.

Det handlar om att öppna upp fler områden för byggnation av bostäder.

Det handlar om att fortsätta att stärka människors valfrihet. Vi vill införa LOV (Lagen om valfrihetssystem) inom fler områden: särskilt boende, funktionshinderomsorg och daglig verksamhet.

Det handlar om att de privata hemtjänstutförarna och den kommunala hemtjänsten ska få samma ersättning och därmed kunna konkurrera på lika villkor. Så är det fortfarande inte idag.

Det handlar också om att konkurrensutsätta den kommunala badverksamheten, däribland Navet och Umelagun.

Ordförande!

Umeå behöver en omstart! Inför den nya mandatperioden behöver Umeå ett borgerligt styre som värdesätter tillväxt, valfrihet, trygghet och välfärd – som ser till både landsbygd och stad. Umeå behöver partier som klarar av att prioritera. Som förmår att hushålla med skattebetalarnas pengar.

Jag återkommer under dagen när det gäller vilka övriga partiers uppdrag, som vi kommer att yrka bifall till.

Tack för ordet – bifall till Alliansens förslag till budget 2023, våra 36 uppdrag, våra elva mål.