Ett enat borgerligt alternativ för Umeå!

I dagens skriver jag tillsammans med de övriga borgerliga gruppledarna i Umeå. Läggs upp här på bloggen också.

Ett enat borgerligt alternativ för Umeå!

Det är mindre än tre månader kvar till valdagen. Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna går nu fram gemensamt i valet 2022 för att utmana det rödgröna styret i Umeå.

I Umeå står Alliansen fortsatt stadigt. Vi är fyra partier, med lite olika tonvikt och hjärtefrågor. För första gången på fyra år presenterar vi nu ett gemensamt budgetförslag för Umeå kommun år 2023. Efter sommaren kommer vi också att presentera ett gemensamt valmanifest inför valet den 11 september.

Våra fyra partier förenas i det kontinuerliga arbetet med att värna den gemensamma välfärden, oavsett om det gäller förskola, skola eller äldre- och funktionshinderomsorg. Det är omfattande och viktiga verksamheter, som ska präglas av hög kvalitet och valfrihet för den enskilde.

I vårt budgetförslag finns omfattande satsningar på både äldreomsorgen och för- och grundskolan. Samtidigt minskar vi ramarna för kulturnämnden, tekniska nämnden och kommunstyrelsen, jämfört med S/MP-förslaget. Det frigör dessutom ett utrymme som möjliggör såväl en sänkning av kommunalskatten som ett starkare ekonomiskt resultat för kommunen.

Skatten i Umeå är två kronor högre än flertalet jämförbara kommuner. Det är inte rimligt. Lägre skatt gör det mer lönsamt att arbeta och främjar tillväxt, men är framför allt viktigt för att ge människor med små marginaler större ekonomisk frihet.

Ett växande Umeå är i behov av växande och framgångsrika företag, som genom arbetstillfällen och skattepengar till det offentliga bidrar till en god välfärd. Genom bättre lokala villkor för näringslivet kan kommunen främja ekonomisk tillväxt. År efter år hamnar Umeå kommun alldeles för långt ner i olika undersökningar gällande företagsklimatet. Oavsett om det gäller rankingar från Sveriges Kommuner och Regioner, Svenskt Näringsliv eller Småföretagarnas Riksförbund. Det visar att det finns ett tydligt behov av förändring. Detta måste tydligt återspeglas i den lokala kommunpolitiken för ett bättre företagsklimat.

I Umeå råder bostadsbrist sedan många år. En växande kommun kräver fler och bättre bostäder – såväl i staden som på landsbygden. Det behövs fler insatser för att möjliggöra ökad produktion av bostäder.  Den lyckade avyttringen av delar av AB Bostadens bestånd 2017 har möjliggjort både upprustning och nyproduktion – det innebar även att ytterligare en stor aktör kom in på Umeås hyresbostadsmarknad. Det skulle vara positivt för Umeå om det skedde fler gånger. Utöver detta måste fler privata aktörer få möjlighet att bygga i en snabbare takt än vad som hittills skett. Fler områden måste öppnas för bostadsbyggande.

Vi håller frihet för enskilda individer högt – även inom välfärden. Äldreomsorgen ska kännetecknas av delaktighet, valfrihet och självbestämmande. Lagen om valfrihetssystem (LOV) gäller inom hemtjänsten, och där fungerar det utmärkt med andra verksamhetsutövare än enbart kommunen. Vi vill skapa större fokus på kvalitet och öka valfriheten för brukarna genom att införa LOV inom särskilt boende, funktionshinderomsorg och daglig verksamhet.

Även inom skolan är valfrihet viktigt. Därför bör ett aktivt val av skola bli obligatoriskt. Att öppna upp för fler aktörer inom skolverksamheter medför att det finns fler alternativ att välja från. Det kan också innebära intraprenader för kommunala skolor där personalen ges möjligheter att självständigt profilera sin skola.

Vi ser sammantaget positivt på konkurrens. Det leder till bättre kvalitet och bättre effektivitet.  Kommunal effektivisering handlar om att få ut mer av varje skattekrona – det betyder också att det inte nödvändigtvis måste vara kommunen som utför all verksamhet. Vi föreslår i år, liksom tidigare, att Tekniska nämnden möjliggöra konkurrensutsättning av delar av städ- och IT-funktionerna, liksom fritidsnämnden får i uppdrag att upphandla kommunens samlade badverksamhet.

Idag brottas äldreomsorgen med problemet att personal har bristande kunskaper i svenska vilket riskerar patientsäkerheten. Det ska vara en absolut självklarhet att en arbetsgivare säkerställer att personalen både förstår och gör sig förstådd hos de som de är satta att hjälpa. Därför vill vi att kommunen inför språktester i svenska vid anställning inom hemtjänst, äldreomsorg och funktionshinderomsorg. Detta är ett av 36 olika uppdrag i vårt budgetförslag.

Umeå behöver ett maktskifte. Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna samlar sig nu inför det avgörande valet i september 2022. Socialdemokraterna har spelat ut sin roll såväl lokalt, regionalt som nationellt. Det är hög tid för en borgerlig offensiv i Umeå!

Anders Ågren, kommunalråd (M)

Mattias Larsson, gruppledare (C)

Anders Norqvist, gruppledare (L)

Veronica Kerr, gruppledare (KD)