Vikten av ett bättre företagsklimat i Umeå!

Jag fortsätter att lyfta vikten av ett bättre företagsklimat i Umeå. Idag genom denna interpellation i kommunfullmäktige.

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S):

Är du nöjd med företagsklimatet i Umeå?

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har nyligen presenterat sin årliga undersökning om kommunernas företagsklimat – Offentliga jämförelser: Företagsklimat 2021 – där man har tillfrågat de företag som faktiskt har haft kontakt med respektive kommun i olika ärenden under det gångna året.

Undersökningen är en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företagare. Den visar inom vilka myndighetsområden som företagarna anser att kommunen fungerar bra respektive mindre bra samt vad kommunerna behöver bli bättre på. Undersökningen mäter enbart faktorer som kommunerna själva kan påverka.

Företagare får i undersökningen bedöma kommunernas service och effektivitet inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Sedan år 2020 har ytterligare ett område tillkommit: Upphandling. Resultaten för detta område redovisas dock separat från den övriga undersökningen.

Umeå kommun hamnar på plats 131 av sammanlagt 189 kommuner som ingått i undersökningen. Bland kommuner med över 40 000 invånare, så ligger Umeå på plats 45 av 65 kommuner. Bland de områden där Umeå kommun hamnar dåligt till är det två områden som sticker ut: bygglov och serveringstillstånd. Gällande serveringstillstånd placerar sig Umeå kommun på plats 63 av 63 kommuner i just den kategorin. Sämst, alltså.

Jag är övertygad om att det finns mycket att göra i förbättringsväg. Helt uppenbart så måste Umeå kommuns kontakter med näringslivet utvecklas så att vi kan erbjuda bättre service till företagen, en större förståelse i vår förvaltning för företagens behov samt skapa ett mer tillitsfullt samarbete mellan kommunen och vårt lokala näringsliv.

Mina frågor till Hans Lindberg (S) blir därför:

1.                   Är du nöjd med Umeå kommuns resultatet i SKR:s ranking beträffande kommunernas företagsklimat?

2.                   Om svaret är nej – vad anser du behöver göras kommande år för att förbättra situationen?

Umeå 2022-05-02

Anders Ågren

Kommunalråd (M)