Ett stort tack till Sveriges veteraner!

Idag är det Veterandagen den 29 maj – en dag att hedra och tacka våra svenska veteraner för deras insatser! Sedan 2018 dessutom allmän flaggdag. Det är viktigt att de svenska veteranernas insatser uppmärksammas och synliggörs för den bredare allmänheten.

Sverige har en lång tradition av att delta i internationella – militära eller civila – humanitära operationer runt om i vår värld. I olika oroshärdar har Sveriges genom åren ca 100 000 veteraner ofta varit skillnaden mellan liv och död, ibland med deras egna liv som insats.

För sina insatser förtjänar alla dessa veteraner, militära som civila, hela nationens största tacksamhet och respekt!

Vi borde stärka och fördjupa samarbetet inom Umeåregionen!

Kommunerna Umeå, Vännäs, Vindeln, Bjurholm, Robertsfors, Nordmaling och sedan år 2013 även Örnsköldsvik. Det har funnits ett formaliserat samarbete mellan kommunerna sedan 1993, alltså i 27 år.

Samarbetet är ett jordnära och konkret samarbete, för att bl.a. förbättra servicen till kommuninvånarna (oavsett vilken sida av kommungränsen du råkar bo i). Samarbetet fick också en extra energiinjektion av att Örnsköldsvik blev medlem.

I dag blev det en något oväntad debatt om vårt samarbete med övriga kommuner i Umeåregionen. Detta i samband med att vi skulle uppdatera avsiktsförklaringen som var daterad till 1993.

Arbetarpartiet ville nämligen avsluta samarbetet inom Umeåregionen, och yrkade därför avslag på avsiktsförklaringen. Övriga partier delade inte uppfattningen, om jag uttrycker mig diplomatiskt.

Det är ett konkret mellankommunalt samarbete, i stort som smått. Ett exempel på samarbetet, är t.e.x. samverkan mellan Umeåregionens bibliotek som gav eko ute i världen då samarbetet 2008 belönades med FN:s pris “United Nations Public Service Award” för “bästa innovation i offentlig sektor”, där man med hjälp av ny teknik hade gjort biblioteken mycket mer lättillgängliga för invånarna.

Det pågår alltså ett viktigt samarbete mellan våra kommuner, inom flera olika områden.

Vi borde snarare stärka och fördjupa samarbetet!

Ekonomisk tillväxt är bra för både människa och miljö!

I dagens VK skriver jag på debattsidan tillsammans med MUF:s distriktsordförande Joline Göttfert. Bifogas nedan.

Ekonomisk tillväxt är bra för både människa och miljö!

Enligt en analys av SCB har den minskade konsumtionen under coronakrisen haft enorma negativa effekter på svensk ekonomi. Den minskade efterfrågan kan mätas i hundratusentals jobb och flera hundra miljarder kronor bara under 2020. Vissa debattörer menar att den minskade konsumtionen som krisen medför är positivt – för miljöns skull. Men konsumtion är inte något som ska bekämpas.

En fallande konsumtion leder till minskade investeringar i grön teknik och är inte ett långsiktigt hållbart sätt att ställa om till ett mer hållbart samhälle. Ekonomisk tillväxt är bra för både människa och miljö. Lösningen för en hållbar utveckling är inte att dramatiskt försämra levnadsstandarden i höginkomstländerna. Istället måste levnadsstandarden höjas i låginkomstländerna.

Sedan 1990 har den extrema fattigdomen halverats. Att fattigdomen minskat i världen beror på ökat ekonomiskt välstånd. Ett av de mest effektiva sätten att hjälpa människor att lyfta sig ur fattigdom är handel. Marknadsekonomin är en förutsättning för en långsiktigt hållbar fattigdomsbekämpning. När vi nu konsumerar mindre till följs av coronapandemin så drabbar det de producerande låginkomstländerna mest.

Under Alliansens styre sänktes utsläppen med ca 20% samtidigt som ekonomin växte med nästan 10%. Detta är ett bevis på att ekonomisk tillväxt går att förena med en bättre miljö. När vi får det bättre så har vi också råd att göra miljöförbättringar. Samtidigt kan vi producera mycket mer för mindre. Det är positivt att vi får ut mer välstånd av färre naturresurser.

Några partier ser tillväxt som ett hot, medan vi moderater ser den som en lösning. Ekonomisk tillväxt leder till högre levnadsstandard och möjliggör nya innovationer som minskar vår miljöpåverkan.

Anders Ågren, förbundsordförande Moderaterna i Västerbotten

Joline Göttfert, distriktsordförande MUF Västerbotten

Bra att polisen kameraövervakar med drönare!

Massmedia (SVT, VK m.fl.) rapporterar att Polisen – efter bilbränderna på flera olika platser runt om i Umeå – nu har beslutat att börja flyga drönare över områdena eftersom de ser en ”risk för allvarlig brottslighet”.

Bra agerat av polisen! Det understryker också allvaret. Men det är naturligtvis tråkigt att det överhuvudtaget ska behövas.

Drönare kommer nu att kunna användas för att övervaka stadsdelarna Ålidhem, Mariehem och Ersboda. Under perioden 23 maj – 21 juni kan polisen flyga med drönare över platserna. Kamerabevakningen ska hjälpa polisen att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet samt utreda eller lagföra brott.

Allt stöd till polisen! Kriminaliteten i Umeå måste bekämpas och motverkas med alla till buds stående medel.

Flyget är viktigt för Umeå och övriga delar av länet

Flyget är enormt viktigt för Umeå och övriga delar av länet. Vänsterpartiet föreslår i en motion som finns på dagordningen vid dagens fullmäktige att Umeå kommun inför ett flygstopp på inrikes-, och Europaresor för kommunens alla medarbetare och förtroendevalda. Flygstoppet innebär att varken förtroendevalda eller tjänstepersoner i Umeå kommun kommer att kunna flyga vid tjänsteresor.

Syftet med Vänsterpartiets förslag till flygförbud är att uppmuntra andra till att resa klimatsmart och att påskynda en snabbare omställning. Umeå kommun har idag en resepolicy, som bland annat säger att resor som är kortare än 50 mil inte ska göras med flyg, om det inte finns en särskild anledning till det. Vid tjänsteresor i Umeå kommun ska en särskild bedömning ske vid varje resetillfälle – faktorer som avstånd, tidsåtgång, kostnadseffektivitet och miljöhänsyn är alla en del av bedömningen vid val av färdsätt.

Detta förslag om flygstopp är löjligt. Flyget spelar en viktig roll för att knyta samman hela landet och skapa möjligheter för bl.a. ett konkurrenskraftigt näringsliv även utanför storstäderna. Likaså för Umeå kommun. Kommunanställda och politiker som behöver flyga vid möten på längre avstånd, ska självklart göra det. Umeå är beroende av goda flygförbindelser, inte minst med tanke på vår geografiska placering i norra Sverige.

Flyget står i dag för 2-3 procent av människans totala koldioxidutsläpp. Det är inte flygresorna, utan utsläppen, som måste minska. Lösningen för att minska flygets negativa påverkan på miljön heter forskning och teknikutveckling – inte flygskam och förbud.

Umeå kommun på plats 280 av 290 kommuner gällande osund konkurrens – nästan värst i landet!

Imorgon är det dags för månadens kommunfullmäktigesammanträde i Umeå. Ett ärende som finns på listan är de borgerliga partiernas motion om att motverka osund konkurrens i Umeå.

Ett bra tillfälle för alla som säger sig värna ett gott företagsklimat i Umeå att faktiskt ta förnuftiga beslut.

Idag bedriver många kommuner och regioner affärsverksamhet som snedvrider konkurrensen på marknaden. Företagare i Umeå har ofta påtalat detta som ett bekymmer. I senaste rankingen från Svenskt Näringsliv hamnade Umeå kommun riktigt dåligt till. När det gäller området ”konkurrens från kommunen”, så hamnade Umeå kommun på plats 280 av landets 290 kommuner. När de lokala företagarna tillfrågas placerar sig Umeå alltså nästan sämst i landet.

Snedvriden konkurrens skadar den enskilde näringsidkaren men är även skadligt för företagsklimatet som sådant. Våra fyra borgerliga partier föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att med externt stöd genomlysa all kommunal verksamhet, såväl inom förvaltningarna som de kommunala bolagen, gällande förekomsten av osund konkurrens. Samt att Umeå kommun skyndsamt ska återkomma med förslag för att åtgärda eventuell förekomst av osund konkurrens.

Hög tid att komma till beslut och åtgärda detta.

Bra! EU-nej till planerna på kulturprojektet UMECHAOS

Socialdemokraterna har upprepade gånger gått ut till hårt försvar för den nya kultursatsningen UMECHAOS. (S) m.fl. hade ju beslutat att medfinansiera ett nytt kulturprojekt, som skulle pågå i fyra år. Umeå kommun skulle enligt planen medfinansiera med 7,6 miljoner kr i en total budget på 51 miljoner. Endast Moderaterna röstade nej.

Nu har avgörandet kommit från EU gällande frågan om det kommer några EU-pengar till kulturprojektet. UIA (Urban innovative actions), som finansierar innovativa projektförslag, har meddelat beslutet som innebär ett nej till Umeå kommun – ansökan har inte gått vidare till nästa steg i bedömningen. Socialdemokraternas förhoppning var att EU skulle bidra med motsvarande 41 miljoner kr. Men det blev noll kronor.

Det är ett mycket bra besked från EU! Förnuftet har segrat. Umeå kommun slipper därmed medfinansieringen på 7,6 miljoner kr, för jag utgår från att Socialdemokraterna nu lägger ner planerna.

Vi moderater var tydliga i vårt nej till det här projektet. Umeå kommun satsar redan mest i landet per invånare på kulturen, så det finns ingen anledning att gå in i nya miljonsatsningar på kulturen.

Nya omfattande kulturprojekt är inte rätt sätt att prioritera umeåbornas inbetalade skattepengar. Kultur är viktigt. Men Umeå kommun satsar redan mest i hela landet. Jämfört med andra kommuner i Sverige satsar vi nästan dubbelt så mycket på kulturen per invånare.

Moderaterna i Umeå vill minska kulturens budget. Det är viktigare att prioritera exempelvis äldreomsorg och skola.

Stoppa biståndet till länder som vägrar ta emot sina egna medborgare

Den som nekas uppehållstillstånd i Sverige ska återvända till sitt hemland.

Idag stannar många istället kvar och blir en del av ett växande skuggsamhälle. Det är fel. Vi moderater vill att den som fått avslag på sin asylansökan lämnar landet.

För att öka pressen på hemländerna vill vi dra in biståndet om de vägrar ta emot sina egna medborgare.

Till försvar för tillväxt och välstånd!

I dagens VK skriver jag tillsammans med MUF:s distriktsordförande Joline Göttfert till försvar för tillväxt och välstånd. En replik på tidigare MP-debattartikel. Bifogas nedan.

Tillväxt och klimat går hand i hand!

I en debattartikel i VK (7/5) argumenterar regionrådet Emma Lindqvist (MP) för att vi ska sluta sträva efter ekonomiskt välstånd. Detta med hänsyn till klimatet. Vi delar inte alls hennes uppfattning – tillväxt och klimat går hand i hand.

Lindqvists ambition att motverka högre välstånd för våra invånare är oroande. Visionen om att människor ska sluta sträva efter att få det bättre, sluta resa och sluta konsumera är i sak skrämmande läsning. Men vi är inte förvånade. Det blir ju resultatet av MP:s politik om den får genomslag.

Ekonomiskt välstånd behövs både för att kunna förbättra miljön och för att möta oförutsägbara händelser. Våra förutsättningar att möta alltifrån naturkatastrofer till epidemier, fattigdom och svält hade varit betydligt sämre utan tillväxt. De senaste 70 åren har vårt välstånd ökat så till den grad att risken för att dö i en naturkatastrof har minskat med 90 procent.

En väsentlig skillnad mellan MP:s och M:s miljö- och klimatpolitik är att vi moderater är övertygade om att det går att förena minskade utsläpp med ökad tillväxt. Detta skedde under Alliansens tid vid makten. I framtiden kommer vi att se fler tekniska innovationer, som kommer att möjliggöra fler betydande miljöförbättringar och som gör att vi kan effektivisera användandet av resurser.

Coronakrisen har orsakat stort mänskligt lidande, men har också lett till allvarliga ekonomiska konsekvenser. Under mars och april varslades 69 000 människor i Sverige och Arbetsförmedlingen räknar med att arbetslösheten kan vara så hög som 14% i september.

Att ekonomin återhämtar sig snabbt efter coronakrisen är viktigt för alla, inte minst för de människor som drabbas hårt ekonomiskt av krisen. Det är även bra för miljön. En försämrad ekonomi lämnar oss med mindre resurser att utveckla ny teknik.

Vi ska fortsätta sträva efter högre välstånd för vårt land! Välstånd och nya innovationer gör det möjligt för oss att genomföra åtgärder som förbättrar miljön. Även efter coronakrisen ska svenskarna kunna handla varor, äta på restauranger och resa. Vi ska inte backa in i framtiden – utan vi måste se framåt. Tillväxt och klimat går hand i hand.

Anders Ågren, Förbundsordförande för Moderaterna i Västerbotten

Joline Göttfert, Distriktsordförande för MUF Västerbotten