Moralpoliser hör inte hemma i Sverige. Varken på Ersboda eller någon annan stadsdel i vårt land!

Folkbladet granskning av hedersförtrycket i Västerbotten och Umeå fortsätter. I dagens tidning kan vi läsa en skrämmande läsning om s.k. ”moralpoliser” på Ersboda i Umeå.

Kvinnor och tjejer vilka kommer till Sverige, som ibland flytt undan hedersförtryck i deras hemländer, möts av en likartad verklighet i sitt nya hemland och alltså även i Umeå. Även här kontrolleras deras klädsel och beteende på gator och torg. Förtrycket sträcker sig utanför hemmets gränser och når även de offentliga platserna i Umeå.

I en intervju förklarar Sofia Bergström, sakkunnig i hedersrelaterat våld vid Centrum mot våld Umeå, att moralpoliser i allmänna utrymmen förekommer runt om i Umeå. ”Tjejerna berättar att deras vardag präglas av moralpoliser på gatorna. Män som står och kontrollerar så att kvinnornas kläder inte visar för mycket hud. Män som kontrollerar att de uppför sig ”anständigt”. Män som iakttar vem de umgås med.” De kan stå utanför butikerna på Ersboda och kommentera flickornas klädsel.

Det är en skrämmande läsning. Och det förekommer alltså i Umeå.

Hedersförtryck och moralpoliser har uppmärksammats mycket i den nationella svenska debatten. I vissa områden ser ”moralpoliser” till att kvinnor följer informella regler om klädsel och beteende.

Detta kan aldrig accepteras. Varken i Umeå eller någon annanstans i vårt land. Dessa företeelser är oacceptabla i ett demokratiskt och jämställt samhälle. Män – och i förekommande fall även de kvinnor – som väljer att begränsa andra kvinnors frihet i Sverige ska mötas med ett straff, och i de fall det kräver även utvisning.

Vi kan aldrig acceptera att enskilda individer eller grupperingar tar sig rätten att begränsa andras frihet som en del av en hederskultur. Det drabbar i synnerhet kvinnor, men också män tar skada av hederskulturen. Det kan handla om allt från ovälkomna påpekanden till hot, trakasserier och i värsta fall mord.

Moderaterna har föreslagit följande konkreta åtgärder för att bekämpa moralpoliser:

1. Kriminalisera de så kallade moralpoliserna genom ett särskilt brott – olaga frihetsbegränsning – som förbjuder tvång och otillbörliga påtryckningar som syftar till att upprätthålla heder. Brottet ska kunna leda till fängelse i tre år.

2. Gör en kartläggning av förekomsten av moralpoliser som begränsar människors frihet genom påtryckningar och tvång att följa informella regler. En sådan kartläggning kan bl.a. tjäna som underlag för kommuners, Polisens och andra myndigheters beslut om åtgärder. Det kan även bidra till en ökad insikt i civilsamhällets organisationer och öka allmänhetens medvetenhet om problemet.

3. Begränsa moralpolisernas tillträde till allmänna platser genom en möjlighet att meddela tillträdesförbud för personer som skapar otrygghet och begränsar andra personers rörelsefrihet i hederns namn.

Moralpoliser hör inte hemma i Sverige. De ska bekämpas och motverkas. Oavsett trakasserierna mot kvinnor och tjejer sker på Ersboda eller någon annan stadsdel runt om i vårt land.

Jag hoppas att vi kan uppvisa en enad politisk front i Umeå mot moralpoliserna som agerar i vår kommun!

Lyft upp osund konkurrens i ljuset

Det är viktigt med ett bra företagsklimat. Ett bekymmer som många företagare lyfter fram från sin dagliga verksamhet är att offentlig sektor snedvrider konkurrensen. Idag bedriver många kommuner och landsting/regioner affärsverksamhet som snedvrider konkurrensen på marknaden.

I Umeå har företagare ofta påtalat detta som ett problem. Vi har kunnat läsa om ett flertal exempel på detta i lokalmedia under senare år. I den senaste rankingen från Svenskt Näringsliv från 2018, så hamnade Umeå kommun dåligt till. När det gällde området ”konkurrens från kommunen”, så hamnade Umeå kommun på plats 264 av landets 290 kommuner.

Från Moderaterna och övriga borgerliga partier lade vi i samband med antagande av budget den 17 juni ett särskilt uppdrag om detta. Vi föreslog att Kommunstyrelsen med externt stöd skulle genomlysa all kommunal verksamhet, såväl inom förvaltningarna som de kommunala bolagen, gällande förekomsten av osund konkurrens. Samt att kommunen skyndsamt skulle ge förslag för att åtgärda eventuell förekomst av osund konkurrens.

Tyvärr förlorade vi i voteringen med röstsiffrorna 39-25. En ledamot frånvarande.

Beklagligt, då det uppenbarligen är ett problem i Umeå med osund konkurrens. Ett problem som borde åtgärdas.

Bekämpa hedersförtrycket!

S, V och MP har återigen stoppat förslaget att utreda förekomsten av hedersförtryck bland eleverna i Umeås skolor. Efter votering i förra veckan beslutade kommunfullmäktige att säga nej till förslaget.

Sverige är ett av världens mest jämställda länder, men jämställdheten hotas av hederskultur och fundamentalism. Krafter som vill vrida tillbaka klockan och begränsa kvinnors frihet.

Umeå måste ta kampen mot hedersförtryck! Hederskulturen ger uttryck för värderingar som inte hör hemma i Sverige. Det krävs krafttag för att förebygga, förhindra och straffa hedersrelaterad brottslighet och förtryck.

Moderaterna föreslår bl.a:

✅ Skärpta straff för hedersförtryck.

✅ Kartlägg hedersförtryckets utbredning bland elever på grundskolor och gymnasieskolor.

✅ Fler fall av hedersförtryck bör leda till utvisning. Motarbetar man svenska värderingar om jämställdhet, individualism och mångfald – då har man förverkat sin rätt att fortsätta vistas i Sverige.

✅ Nyanlända måste tidigt utbildas i våra lagar och värderingar om jämställdhet och individens okränkbarhet.

✅ Yrkesgrupper som polis, socialsekreterare, lärare och vårdpersonal ska utbildas om hedersrelaterat våld och förtryck.

✅Kriminalisera de så kallade moralpoliserna genom ett särskilt brott – olaga frihetsbegränsning – som förbjuder tvång och otillbörliga påtryckningar som syftar till att upprätthålla heder. Brottet ska kunna leda till fängelse i tre år.

✅ Begränsa moralpolisernas tillträde till allmänna platser genom en möjlighet att meddela tillträdesförbud för personer som skapar otrygghet och begränsar andra personers rörelsefrihet i hederns namn.

Var är respekten för demokratin?

Artikel från dagens VK.

Skandal att en av MP:s kommunfullmäktigeledamöter i Umeå hyllar de aktivister som avbröt vårt budgetsammanträde. Och kallar dem ”hjältar”, och uppmanar dem att ”fortsätta påminna oss”. En av aktivisterna på läktaren visar sig dessutom vara förtroendevald för Miljöpartiet i Umeå.

Vi kan inte ha fullmäktigeledamöter som hyllar att sammanträden störs. Inte heller är det rimligt att det är förtroendevalda själva som stör fullmäktigesammanträden.

Var är respekten för demokratin? Den gemensamma nämnaren i just detta fall är att det rör sig om lokala miljöpartister.

Vad säger MP:s gruppledare i Umeå, Nils-Seye Larsen? Är det enligt Miljöpartiet i Umeå acceptabelt att störa våra fullmäktigesammanträden? Eller tar han avstånd från sina partivänners ageranden?

Detta måste rimligen få konsekvenser!

Dra i handbromsen när det gäller det ofinansierade heltidsinförandet!

Mitt andra anförande på förmiddagen ägnade jag till stor del åt det misslyckade och ofinansierade heltidsinförandet. Bifogas nedan.

Ordförande, ledamöter, åhörare!

Umeå kommun hade 2018 nästan dubbelt så hög nettokostnadsökning som rikssnittet. Kommunsektorn hade en ökning på 4,7 procent (vilket var för högt jämfört med utvecklingen av skatteintäkter, statsbidrag etc) men Umeå hade alltså en kostnadsutveckling på hela 8 procent. Det här är inte hållbart. Vi ser en oroväckande trend i nämnderna även detta år, och nämnderna tvingas nu till tuffa och impopulära besparingar – som trots allt måste göras. Budgeten måste hållas för nämnderna.

En del av förklaringen 2018 låg i merkostnaderna för heltidsinförandet på ca 50 mnkr, som alltså inte var inlagt i någon budget. Vi ser nu att samma sak upprepas för 2019. Äldrenämnden och Individ- och familjenämndens förvaltningar går på knäna pga merkostnader även i år på ca 50 mnkr för heltiden.

Jag tog upp detta vid bokslutsdebatten i april, och lovade återkomma vid antagande av budget för 2020.

Ambitionen med att alla kommunanställda ska kunna erbjudas anställning på heltid är lovvärd. Men det måste ske utifrån verksamhetens behov och vad den kommunala ekonomin tillåter. Heltidsinförandet i Umeå kommun har skapat negativa konsekvenser utifrån kommunens och nämndernas ekonomi, men även utifrån medarbetarnas arbetsvillkor. Sämre arbetsmiljö, fler delade turer och att arbete varannan helg har blivit norm. Enligt bl.a. en skrivelse från Kommunal.

Umeå kommun har, baserat på en överenskommelse mellan SKL och Kommunal från 2016, gått väldigt långt i tolkningen av densamma. Trots att överenskommelsen uttrycker en ambition om att tillsammans över tid arbeta för att öka andelen heltidsanställda och erbjuda deltidsanställda att gå upp till heltid, så har Umeå kommun alltså gått längre än vad överenskommelsen kräver.

Umeå kommunfullmäktige har, efter förslag från Socialdemokraterna, beslutat att alla anställda ska ha rätt att arbeta heltid. Beslut finns också, enligt redogörelse i budgetberedningen, om att alla nya medarbetare ska anställas på heltid och deltidsanställda med tillsvidareanställning ska erbjudas heltidsanställning.

Detta trots att överenskommelsen mellan SKL och Kommunal inte går så långt, samt att övriga fackliga organisationer inte har någon överenskommelse i detta avseende med SKL.

I rapporter från verksamheterna konstateras att heltidsinförandet har inneburit att man har personal på delar av arbetsdagen, som saknar arbetsuppgifter men likafullt kostar pengar. Kommunen har alltså personal på tider när de inte behövs, för att kunna erbjuda heltid. Bemanningsplaneringen har försvårats. En fullständigt orimlig situation, dessutom i ett ansträngt ekonomiskt läge.

Detta heltidsinförande har medfört oerhörda kostnadsökningar, som inte varit budgeterade. Merkostnaden för 2018 var ca 50 mnkr. Bedömningen för innevarande år är merkostnader på 60 mnkr, för att sedan möjligen avta till 12,9 mnkr år 2020 och 15,1 mnkr 2021. Ofattbara summor, som de facto inte finns i budget.

Totalt omfattas 421 deltidsanställda av det kommande planerade heltidsinförandet för övriga förvaltningar. Som nu ska in i detta.

I detta läge måste fullmäktige snarast dra i handbromsen. Målet som antogs i budgetfullmäktige år 2018 föreslås strykas av oss moderater. D.v.s. målet som formulerats ”Alla tillsvidareanställda ska ha rätt att arbeta heltid” stryks. Umeå kommun ska, liksom i alla andra sammanhang, göra det som är praktiskt genomförbart utifrån de resurser som finns tillgängliga. Av samma anledning vill vi stryka målet ”Riktvärdet för antalet medarbetare per chef skall vara 30”. Det är en lovvärd ambition, men bedömningen är att merkostnaden för detta år 2020 för Umeå kommun är 16 mnkr.

I konflikt mellan mål och medel, gäller medel. Att erbjuda heltid till alla är en lovvärd ambition, men kan bara genomföras i den mån verksamheten klarar av det utifrån tilldelade budgetramar och utan att försämra medarbetarnas arbetsvillkor vilket har blivit följden i Umeå. Återinför en deltidsorganisation i syfte att kunna bemanna efter behov och därmed minska personalkostnader – återanställ personal på tjänstgöringsgrad efter det behov som finns i verksamhet. Bara för Individ- och familjenämnden skulle detta minska kostnaderna med 9 mnkr för 2020.

Jag hoppas verkligen att fler partier tar sitt ansvar, och inser att heltidsinförandet i Umeå kommun har genomförts för hastigt, alldeles för långtgående, utan någon planering – och UTAN NÅGON FINANSIERING!

Ordförande, tack för ordet!

Budgetdebatten igång!

Inledningsanförande (OBS! Det talade ordet gäller)

Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

Det är någonting ruttet i den danska staten. De berömda orden yttras i den första akten, scen 4, i tragedin Hamlet skriven av William Shakespeare omkring år 1600. Hamlet med två vänner talar om de problem och olyckor som drabbat landet. “Något är ruttet i den danska staten“, säger Marcellus till sin vän. Vi skulle kunna överföra det till Umeå kommun. Med Shakespeares ord: Något är ruttet i kommunen Umeå. Eller, i alla fall, något är väldigt, väldigt fel. För trots absurt hög kommunalskatt verkar inte pengarna räcka till i Umeå kommun. Trots att umeåborna i stort sett är mest beskattade av alla kommuninvånare i vårt land. Två kr högre skatt motsvarar 600 miljoner kr mer i verksamheterna per år, än andra kommuner i Sverige. Till detta intäkter från vattenkraften på 150 miljoner kr.

Umeå kommun har ofattbara 750 miljoner kr mer per år, som satsas i de olika verksamheterna. Trots detta, så får vi rapporter om dåliga arbetsvillkor, hög sjukfrånvaro inom vissa områden, svårigheter att hålla budgeten. Och det är också en korrekt bild. Trots extremt mycket mer pengar än övriga kommuner, så blir resultatet bl.a. dålig arbetsmiljö inom äldreomsorgen och skolan.

Ja, någonting är FEL inom Umeå kommun. Och det är verkligen inte avsaknad av ekonomiska resurser totalt sett, utan det är hur pengarna används.

Umeå kommun behöver styras med en annan politik. Som klarar av att prioritera och göra de nödvändiga avvägandena. Som klarar av att hushålla med skattebetalarnas pengar, och inte ta ut mer skatt av umeåborna än nödvändigt. Som finansierar de reformer och satsningar som man tar beslut om. Som tar utmaningarna på allvar. Umeå behöver en politik som kommer både stad och landsbygd till del. Umeå behöver ett starkt och stabilt ledarskap – politiken måste ju hänga ihop. Kort sagt – Umeå behöver mer av borgerlig politik och borgerligt styre.

Politik handlar för mig och Moderaterna mycket om att vara tydliga med vad vi vill åstadkomma, vilken väg vi vill gå och i vilken takt det bör ske. Vi är ett borgerligt parti, som förenar liberalism och konservatism.

I vårt budgetalternativ värnar vi kärnverksamheten: vi satar mer pengar till äldreomsorgen och grundskolan. Vi prioriterar en skola som levererar goda kunskapsresultat, en värdig äldreomsorg med hög kvalitet. Vi fokuserar på sådant som sänkt skatt, ett bättre företagsklimat, att möjliggöra fler bostäder, valfrihet för umeåborna.

Vi vågar prioritera. Vi minskar kulturens område tydligt. Kvinnohistoriskt museum, minskning av bidrag till konst och kulturföreningar, festivalbidrag, UFH, Guitars.

Vi ökar kontrollerna vid ansökan om utbetalningar av försörjningsstöd, genom hembesök, likt man gjort i andra delar av landet. Försörjningsstödet har minskat med över 20 procent, där man börjat med detta.

Vi drar i handbromsen för det misslyckade införandet av heltid för alla. Ett beslut som var helt ofinansierat. Men som leder till merkostnader varje år på ca 50 miljoner kr. Som dessutom leder till sämre arbetsmiljö för personalen inom vård-och omsorgen. Ökad helgtjänstgöring, fler delade turer. Skenande kostnader, ökande sjukfrånvaro. Detta har också lett till att man har anställd personal, som saknar arbetsuppgifter under delar av dagen.

Likaså tar vi moderater bort målet om max 30 anställda per chef. Det är en lovvärd ambition, men det innebär merkostnader för nästa år på 16 miljoner kr. Pengar som inte heller är budgeterade!

För oss Moderater är sänkt skatt en rättvise- och frihetsfråga! Sänkt skatt ökar människors frihet, och minskar politikers makt.

Kommunalskatten i Umeå är två kronor högre än flertalet jämförbara kommuner. Det innebär att en genomsnittlig familj i Umeå – där två vuxna arbetar – betalar ca 11 000 kr mer per år i skatt, än dom som bor i jämförbara kommuner.

Kommunalskatten slår hårdast mot dem med låga inkomster, eftersom dessa har små marginaler. Lägre kommunalskatt är en viktig del i att göra Umeå mer attraktivt och öka umeåbornas frihet. Låg skatt är en viktig frihetsfråga. Vi sänker skatten för att det är rätt och rättvist. Flit och ansträngning ska belönas. Vi sänker skatten för dom som arbetar och för dom som har arbetat.

I Moderaternas förslag till budget för år 2020 sänker vi skatten i Umeå kommun med 20 öre. Även efter vår skattesänkning med 20 öre, skulle Umeå kommun alltså ligga 180 öre högre än rikssnittet för landets kommuner. Ambitionen är att successivt fortsätta sänka skatten under kommande mandatperiod.

Det finansieras bl.a. via ramsänkningar – jmf med Socialdemokraterna och Miljöpartiet – för kulturnämnden, individ- och familjenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, tekniska nämnden samt kommunstyrelsen. Utöver en skattesänkning möjliggör dessa besparingar samtidigt satsningar på äldrenämnden, fritidsnämnden och för- och grundskolenämnden.

När det gäller dom övriga nämnderna så ligger vi på samma nivå. Likaså när det gäller investeringarna.

Även ni som tillhör de rödgröna partierna måste ju kunna dra några slutsatser av Umeås UNIKT höga kommunalskatt. Om höga skatter hade varit lösningen på problem inom välfärden – ja, då hade vi inte haft några välfärdsproblem inom Umeå kommun! För Umeå är värst i klassen.

För det är ju inte bara borgerligt styrda kommuner i södra Sverige som har betydligt lägre kommunalskatt. Det är ju ALLA jämförbara kommuner i landet, som har lägre kommunalskatt än Umeå kommun. Av de 20 största städerna, så har ALLA lägre skatt än Umeå, och 12 av dessa är alltså Socialdemokratiskt styrda.

Umeå är en fantastiskt fin kommun, men den skulle bli ännu mer attraktiv för människor om vi också kunde ha ett RIMLIGT skattetryck. Det är EN del av att vara en attraktiv kommun.

Umeåborna borde kunna kräva betydligt mer av service och välfärd med tanke på hur mycket mer pengar de betalar in jämfört med människor som bor i andra kommuner runt om i landet.

I SKL:s Öppna jämförelser (2017) när det gällde studieresultaten i årskurs 9, så hamnade vi på plats 110 av landets kommuner, när det gäller det s.k. sammanvägda studieresultatet. Det var senaste gången man uppdaterade rankingen. Förhoppningsvis kommer det snart en ny.

I SKL:s Öppna jämförelser 2018 gällande vård och omsorg för äldre – ligger Umeå kommun på plats 157 av 252 kommuner när det kommer till bemötande, förtroende och trygghet i särskilt boende. Plats 108 av 244 när det kommer till boendemiljö i särskilt boende och plats 127 av 290 när det kommer till särskilt boende i sin helhet. Det duger naturligtvis inte!

Det är bara att välja vilken kommun ni vill av de 20 största i landet. Alla har lägre skatt än Umeå, oavsett det är S-styre eller M-styre. Och i stort sett alla gör dessutom betydligt större överskott än Umeå. Inte bara ett år, utan år efter år. Och då är frågan. Har alla dessa kommuner sämre välfärd än Umeå kommun? Nej, bevisligen inte. Tvärtom har de ofta bättre välfärd. Umeå kommun har dessutom haft en högre sjukfrånvaro än kommunsnittet i Sverige bland vår personal under en lång rad av år. Trots mer pengar.

Det handlar om organisation, förtroende och tillit till personalen, tydligt eller otydligt ledarskap, tydliga eller otydliga mål.

Låt oss aldrig glömma att TILLVÄXT är A och O. Och det viktigaste för kommunerna är jobben, och antalet arbetade timmar! Varje nytt jobb, varje extra umeåbo i arbete och varje extra arbetad timme innebär ökade skatteintäkter och mer resurser att satsa på skolan, vården och andra delar av välfärden. Alla jobb behövs. Ska vi undvika att bli frånkörda av storstadsregionerna, och omkörda av andra tillväxtstäder – så är det fler jobb, fler företag, som måste vara högprioriterat!

Det gäller också att möjliggöra en tillväxt i HELA kommunen. Enn tillväxt för både stad och landsbygd. Vi moderater har återkommande uppmärksammat detta, senaste när vi antog ny näringslivspolicy för Umeå kommun förra fullmäktige, då landsbygden saknades helt. I vårt förslag till strategisk plan idag lyfter vi fram landsbygdens betydelse, och detta tillsammans med de fyra borgerliga partierna. Likaså har vi moderater ett konkret förslag om att fördubbla stödet till landsbygdsutveckling, som vi hoppas att fler kommer att stödja när det blir dags för voteringar om åtta timmar eller så.

Människor måste också ha någonstans att bo. I Umeå råder fortsatt bostadsbrist. De kommande åren måste bostadsbyggandet öka till 2000 bostäder per år. 2018 färdigställdes 1413 bostäder, år 2017 (ca 1000 bostäder), 2016 (ca 1300 bostäder), år 2015 (1260 bostäder). De privata aktörerna och det kommunala bostadsbolaget AB Bostaden måste tillsammans bidra till att öka takten.

Det är också alltför långa väntetider när det gäller planhandläggning. Det kan dröja upp till 1,5 år innan en privat aktör ens får en planarkitekt tilldelad sitt ärende, och därefter kommer den sedvanliga planprocessen.. De privata aktörerna måste själva kunna driva och bekosta planprocessens delar som inte är myndighetsutövning. Det medför flera positiva delar, där exploatören snabbare får fram sina projekt och byggtakten hålls uppe.

Intressant – om man vill se politiska skillnader utöver siffror – är att titta på de uppdrag vi vill ge till styrelser och nämnder för deras respektive verksamhetsområden. Moderaterna har lagt 50 konkreta uppdrag på en rad områden. Såväl gällande trygghetsfrågor, företagsklimat, bostadsbyggande som annat. Vi föreslår också betydligt färre mål, än de som S har lagt som förslag.

Ordförande! Umeå behöver ett borgerligt styre som värdesätter valfrihet, tillväxt och företagande – som ser till både landsbygd och stad. Umeå behöver politiker och partier som har förmågan att prioritera. Som förmår dämpa kostnadsutvecklingen. Som förmår att hushålla med skattebetalarnas pengar.

Tack för ordet – bifall till Moderaternas förslag till budget 2020, våra 50 uppdragsyrkanden, våra sju mål och de borgerliga partiernas gemensamma förslag till strategisk plan.

Umeå ligger långt framme i miljöarbetet

Umeå ligger långt framme i miljöarbetet. Sveriges kommuner är viktiga i det svenska miljöarbetet. Med ansvar för bland annat samhälls- och stadsplanering, energi och VA, upphandling, grundskola, tillsyn och dialog med det lokala näringslivet samt långsiktiga investeringar har varje enskild kommun en nyckelroll i arbetet med hållbar utveckling.

Umeå kommun hamnar på plats 9 av 290 i årets kommunrankning av Sveriges hållbaraste kommuner som genomförs av tidskriften Aktuell Hållbarhet. Det är en klar förbättring jämfört med plats 17 i förra årets rankning. Rankningen baseras på en omfattande enkät från Aktuell Hållbarhet, men också enkäter från Boverket, Vattenmyndigheten och Livsmedelsverket. Medverkan i Svenskt Vattens hållbarhetsindex vägs också in i utvärderingen. Umeå ligger långt framme inom miljöområdet, vilket är positivt. Bäst i landet placerar sig dock M-styrda Helsingborg, som vinner utmärkelsen för tredje året i rad.

Umeås miljöarbete har även uppmärksammats internationellt, där vi flera gånger har varit nominerade och kommit till final gällande utmärkelsen Europas miljöhuvudstad. Det visar att Umeå redan ligger mycket långt framme i miljöarbetet.

Umeå ska vara en kommun som sätter värde i en bra miljö med ren luft, friskt vatten och levande grönområden. En bra miljö är en förutsättning för att människor ska ha god hälsa, men den påverkar också upplevelsen av livskvalitet. Klimatutmaningen är på allvar.

Varken Sverige som nation eller Umeå som kommun har emellertid råd med verkningslös symbolpolitik. Vi ska exempelvis inte ägna oss åt att moralisera, skuldbelägga  eller påverka umeåbornas sätta att leva utifrån vad “Umeå kommun” tycker eller inte. Kommunen är till för invånarna – inte tvärtom.

Luften i centrala Umeå blir steg för steg renare. 2018 uppvisade de bästa mätresultaten för luftkvalitén sedan mätningarna påbörjades år 2003. Det är mycket positiva nyheter, även om mycket arbete kvarstår. Enligt rapporten från Umeå kommun är årsmedelvärdet för kvävedioxid det lägsta sedan mätningarna påbörjades år 2003. För sjunde året i rad klaras dessutom EU-gränsvärdet för kvävedioxid och miljökvalitetsnormen för årsmedelvärdet. Mycket positivt! Tyvärr klaras fortfarande inte den svenska normen gällande tim– och dygnsmedelvärde. En annan positiv nyhet i mätresultaten är att halterna av partiklar är låga och överskrider varken miljökvalitetsnormen eller miljömålsnivåerna.

Detta visar att Umeå kommuns åtgärdsprogram för renare luft i centrala Umeå ger resultat. Vi ser årliga förbättringar – med färdigställandet av ringleden år 2021 så kommer luftkvaliteten dessutom att förbättras påtagligt. Då kommer trafikmängden genom centrala staden att kunna minskas ytterligare, parallellt med att vi kommer att kunna ombilda stadsgator och annat. Trafikmätningar visar att trafikmängderna på Västra Esplanaden är stabilt lägre än innan IKEA och Avion etablerades. Detta trots att fordonsparken i kommunen ökar årligen.

För att vardagen ska fungera måste det vara lätt och bekvämt att resa både i Umeå och till och från Umeå. Vi vill verka för ett Umeå som håller ihop genom hållbara kommunikationer, vägar och kollektivtrafik så att umeåborna kan få vardagspusslet att gå ihop. För att uppnå det krävs en utbyggnad av kollektivtrafik i kombination med ökade möjligheter att gå och cykla. Vi avser också att ta bort onödiga vägbulor som skapar ryckighet i trafiken.

För kollektivtrafiken är ökad turtäthet är ett viktigt inslag för att göra det mer attraktivt att åka buss. Sedan år 2005 har utvecklingen varit fantastisk. Kollektivtrafikresandet har ökat med ca 130 procent. Vi ser även positivt på att fortsätta satsningen med elbussar. Nu i fredags invigdes 25 nya elbussar i stadstrafiken.

Det är rätt väg att gå. Sakpolitiskt motiverade åtgärder, som ger resultat. Det är moderat politik.

Öka tryggheten – minska brottsligheten!

Umeå ska vara en trygg kommun. Alla – oavsett kön, ålder, sexuell läggning och ursprung – ska kunna leva ett tryggt och säkert liv.

Sexualbrotten har ökat kraftigt i Umeå.

Vapenbrotten likaså. Narkotikabrottsligheten ligger på en konstant hög nivå.

Brottsförebyggande rådet har konstaterat en oroande utveckling i Umeå, med bl.a. våldsbrottslighet, utpressning och knarkhandel. Tendenser till ”social oro” har noterats i de nordöstra bostadsområdena i staden. Enligt polisen förekommer knarkhandel på alla högstadieskolor i Umeå. Sedan år 2012 har antalet anmälda våldtäkter fördubblats, och antalet sexuella ofredanden nästan fördubblats. Mellan år 2017 och 2018 ökade antalet anmälda våldtäkter i Umeå med smått ofattbara 32 procent. Detta enligt statistik från Brå. Det är en fruktansvärd utveckling!

Kvinnor i Umeå ska inte behöva oroa sig för att bli utsatta för våldtäkter, sexuella ofredanden eller annat. Det är viktigt att Umeå är en trygg kommun att leva i under dygnets alla timmar. Vi vill fortsätta förbättra tryggheten vid exempelvis skolor och omsorgsboenden. Detta kan bland annat ske genom kameraövervakning när det bedöms vara effektivt liksom anlitandet av ordningsvakter. Använd kameraövervakning i större utsträckning, bl.a. på s.k. ”hot-spots” där det ofta blir bråk. Kvinnor ska kunna gå hem om natten utan att behöva känna oro. Därför vill vi intensifiera arbetet med att förbättra belysning i parker och utmed promenadstråk. Utsikten längs med cykel- och gångvägar måste bli bättre.

Ett aktivt brottsförebyggande arbete från socialtjänst och skola är avgörande för att långsiktigt öka tryggheten. Vi satsar dubbelt så mycket som Socialdemokraterna på insatsen ”Umeå växer – tryggt och säkert”. En tillgänglig polis i Umeå är avgörande för att förhindra och utreda brott. Moderaterna förslår också att kommunen ska inta en mer aktiv hållning mot nedskräpning, klotter och vandalism.

En fråga som debatterats mycket under den senaste mandatperioden är tiggeriet. Det finns ett starkt stöd bland svenska folket om att det behövs ett tiggeriförbud. Tiggarnas problem löses inte i Sverige, utan i deras egna hemländer. Det är ingen som ifrågasätter att de som tvingas tigga i Sverige är en utsatt grupp. Men de utsatta EU-medborgarna styrs i många fall av kriminella aktörer och vissa tvingas utöver tiggandet även till prostitution här i Sverige. Det är en modern form av slaveri, och det möjliggörs – tyvärr – av alla som högljutt kämpar för att de ska få fortsätta tigga här. Vi vill att ett lokalt tiggeriförbud införs inom centrumfyrkanten. Bäst av allt vore ett nationellt tiggeriförbud.

Moderaterna anser att kameraövervakning på särskilt brottsutsatta platser är befogat. Vi fick nyligen besked om att Polisen planerar att sätta upp övervakningskameror i Umeå på brottsutsatta platser och tidsplanen just nu är att de ska vara i bruk till hösten. I höstas satte Luleåpolisen upp kameror i stadsdelen Porsön, vilket ska ha gett positiva resultat på kort tid. Det ska vara trygghetsskapande och det ska underlätta polisens möjlighet att utreda brott. Även Umeå kommun borde använda sig av möjligheten att sätta upp övervakningskameror. Detta för att avskräcka brott, öka sannolikheten för upptäckt, avbryta pågående brott (när kamerorna är direkt kopplade till polisen) samt öka tryggheten då kameror signalerar att platsen är väl omhändertagen.

Kameraövervakning ska inte ersätta patrullerande poliser eller andra satsningar, men är ett värdefullt komplement. Umeå ska vara en trygg kommun att vistas i – även på kvällar och nätter.

Tillväxt för både stad och landsbygd!

På måndag är det dags för budgetfullmäktige i Umeå. Årets enskilt viktigaste kommunfullmäktigesammanträde. Partiernas olika budgetförslag kommer att ställas mot varandra, en lång rad av uppdragsförslag kommer att behandlas, kommunens strategiska plan finns med – allt som allt högst avgörande frågor för Umeå kommun ska styras och under vilka förutsättningar.

Moderaterna är Umeås största borgerliga parti. Vi förenar liberalism och konservatism, och har i den praktiska politiken ett pragmatiskt förhållningssätt för att åstadkomma bästa möjliga resultat för umeåborna och Umeås utveckling. Vi går fram med en egen budget, men parallellt ett gemensamt förslag till strategisk plan med övriga borgerliga partier.

Vi moderater står upp för vikten av tillväxt i Umeå, vilken måste komma både stad och landsbygd till del. Tillväxt är en nödvändig förutsättning för att kunna bryta arbetslöshet och utanförskap. Varje extra umeåbo i arbete och varje extra arbetad timme innebär ökade skatteintäkter och mer resurser att satsa på skolan, vården och andra delar av välfärden. Alla jobb behövs.

En förutsättning för att säkerställa framväxt av nya jobb och en investeringsvilja är ordning och reda i den kommunala ekonomin. För oss är en stark ekonomi grunden i den ekonomiska politiken. Detta är viktigt för att säkerställa åtaganden i viktiga investeringar och framtida pensioner.

Skatten i Umeå är ungefär två kronor högre än flertalet jämförbara kommuner. Det innebär att en genomsnittlig familj i Umeå – där två vuxna arbetar – betalar ca 11 000 kr mer per år i skatt, än dem som bor i jämförbara kommuner. Det är inte rimligt.

Lägre skatt gör det mer lönsamt att arbeta och främjar tillväxt, men är framförallt viktigt för att ge människor med små marginaler större ekonomisk frihet. Låg skatt är därmed en viktig frihetsfråga. Ambitionen är att successivt sänka skatten med en krona under denna mandatperiod. Vi vill se Umeå utvecklas till ”Storstaden” i norr; en modern urban miljö där människor kan förverkliga sina livsprojekt i en kreativ och fördomsfri miljö.

I en kommun där människor mår bra, tror på sig själva och vågar gå sin egen väg kommer också fler att kunna förverkliga sina drömmar. Den täta stadens attraktivitet har många förklaringar. Dels skapar tätheten ett större underlag för butiker, restauranger och andra verksamheter. Dels blir staden tryggare eftersom fler människor rör sig i miljöerna.

Likväl som vi siktar på att göra Umeå till det självklara storstadsalternativet i norra Sverige, så ska vi också se till att erbjuda de bästa levnads- och utvecklingsbetingelserna för boende och företagande på landsbygden. Var tredje kommuninvånare bor utanför Umeå stad och på landsbygden erbjuds några av de mest attraktiva livsmiljöerna i vår kommun.

Befolkningsökningen på landsbygden håller jämna steg med utvecklingen av Umeås centrala delar. Andelen barnfamiljer och sysselsättningen på landsbygden är högre än i staden liksom även den disponibla inkomsten. Landsbygden fick ett ökat politiskt fokus i Umeå under förra mandatperioden, och det måste fortsätta. Stad och landsbygd – båda delarna behövs!

Umeå ska vara en trygg kommun. Alla ska kunna leva ett tryggt och säkert liv. Brottsligheten har över tid ökat i Umeå och otryggheten är utbredd, inte minst bland unga kvinnor. Sexualbrotten har ökat kraftigt och narkotikabrottsligheten ligger på en konstant hög nivå. Sedan år 2012 har antalet anmälda våldtäkter fördubblats, och antalet sexuella ofredanden nästan fördubblats.

Mellan år 2017 och 2018 ökade antalet anmälda våldtäkter i Umeå med 32 procent. Det är en fruktansvärd utveckling!

Umeå ska vara en trygg kommun. Brottsligheten måste minska och tryggheten öka. Vi moderater blundar inte för problemen, utan har en tydlig politik för detta.