Ny motion från Alliansen idag

Idag har Allians för Umeå lämnat in en motion om att i de obligatoriska skriftliga omdömena i grundskolan utöver kunskapsutveckling även behandla den sociala utvecklingen för eleverna. Huvuduppgiften för skolorna i Umeå ska vara att lära ut kunskap. För att skolorna ska kunna utföra denna huvuduppgift krävs arbetsro i klassrummen.

Motionen bifogas nedan.

Sociala omdömen i skolan
Huvuduppgiften för skolorna i Umeå ska vara att lära ut kunskap. För att skolorna ska kunna utföra denna huvuduppgift krävs arbetsro i klassrummen. Framförallt elever med svårigheter i skolan är beroende av att det är en tyst och lugn miljö i skolan. Det är viktigt att vi anstränger oss till det yttersta för att skapa goda studieförutsättningar i skolan.

Från och med höstterminen 2008 ska skriftliga omdömen ges till alla elever i grundskolan, sameskolan, specialskolan och den obligatoriska särskolan. De skriftliga omdömena tas fram i samband med utvecklingssamtal minst en gång per termin och skrivs in i den individuella utvecklingsplanen. Detta innebär att vårdnadshavare och elever från första klass ska få skriftlig information om elevernas kunskapsutveckling i relation till målen i varje ämne som eleven läser.

Skriftliga omdömen om elevens sociala utveckling relaterat till målen i läroplanen kan också utfärdas om rektorn för skolan beslutar detta. Bland dessa mål finns bland annat ett viktigt mål om att respektera andra människors egenvärde.

Det är nämligen av yttersta vikt att skolan fungerar så att den på ett tydligt sätt visar barn och ungdomar samhällets normer och gör dem bättre rustade att uppfylla vuxenvärldens krav och förväntningar. För oss är det en självklarhet att Umeå ska gå i spetsen för att utveckla den svenska skolan.

Med anledning av ovanstående yrkar Allians för Umeå att kommunfullmäktige beslutar
att för och grundskolenämnden får i uppdrag att uppmana rektorerna i Umeås skolor att införa skriftliga omdömen om elevers sociala utveckling som innebär att eleverna lär sig att respektera andra människors egenvärde.