Alliansförslag i Umeå om s.k. företagslots

I tider av varsel och ekonomisk oro gällder det att intensifiera arbetet på alla fronter för att underlätta för företagande och möjliggöra skapandet av fler jobb.

Ett sådant förslag, som vi från Allians för Umeå lämnade in igår, är en motion om inrättandet av en företagslots. Olika undersökningar pekar på att många företagare är missnöjda med läget hur kommunen arbetar i vissa delar. Att liksom många andra kommuner inrätta en företagslots är ETT sätt att förbättra företagsklimatet i Umeå.

Motionen bifogas nedan för den om har tid och ork att läsa 🙂

Motion: Inrätta en företagslots i Umeå kommun

Umeå fortsätter att prestera sämre vad gäller kommunens företagsklimat än vad de egentliga förutsättningarna är. Senast var det en forskningsrapport från Forum för småföretagsforsknings (FSF) som placerar Umeå på rankingplats 198 av 290. Sett till de förutsättningar som finns i Umeå kommun skulle placeringen bli betydligt bättre än vad den blev. Tyvärr kan vi konstatera att den undersökningen bara är en i raden av undersökningar som ger Umeå dåliga betyg.

Det dåliga klimatet för företagande gör det svårt för att kommunen ska kunna fortsätta att växa och utvecklas. En åtgärd som kommunen kan snabbt ordna är sin egen service till företagen. I Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet i Umeå så får Umeå en 181:e plats när det gäller rankingen över kommunens service till företagen. Inte en allt för smickrande placering om det finns en ambition att vara företagandet i staden behjälplig.
En mycket konkret åtgärd som lyfts fram för att komma tillrätta med kommunens hjälp till företag är att inrätta en företagslots. En företagslots underlättar kommunikationen mellan företagen och kommunen. Företagslotsen har till uppgift att vara företagarens enda kontakt med kommunen genom att sammanföra de olika förvaltningarna. Lotsen ska även driva på ärenden och ha företagarens behov i fokus. Det förenklar för företagen, ger kortare handläggningstider och färre myndighetskontakter.

Företagslotsen kan bestå av en person eller en enhet som fungerar som företagens kanal in i den kommunala byråkratin. Via lotsen får de sökande exempelvis information om tillgång till de blanketter som krävs för olika ärenden.

I Umeås närliggande kommun Örnsköldsvik finns redan en företagslots som hjälper företag att utnyttja all service som kommunen har, kartlägger och guidar genom kommunens byråkrati. Där har försöket fallit väl ut och det lyfts fram att det är en av de viktigare orsakerna till att Örnsköldsvik har bäst företagsklimat i Västernorrland. De fick i Svenskt Näringslivs undersökning över det lokala företagsklimatet totalplacering 77 plats vilket kan jämföras med Umeås 181:e placering. Med en företagslots skulle Umeå på allvar kunna börja kunna förbättra företagsklimatet i staden.

Med anledning av ovanstående yrkar Allians för Umeå att kommunfullmäktige beslutar
Att Umeå kommun inrättar en företagslots i enlighet med motionen

Anders Ågren, m
Sven-Olov Edvinsson, c
Britt-Marie Lövgren, fp
Anders Sellström, kd