Dagens inledningsanförande för den som orkar….

MItt inledningsanförande vid budgetdebatten (Det talade ordet gäller)

Fru Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare och radiolyssnare!
Jag ska börja med att yrka bifall till Alliansens förslag till budget, uppdrag och mål. För tredje året i rad presenterar Allians för Umeå ett gemensamt budgetalternativ för vår kommun. Sen förra året har vi ytterligare fördjupat förslagen och dessutom utvecklat samarbetet till att innefatta fler områden så att vi idag den 16 juni 2008 har ett heltäckande och kommunövergripande budgetförslag.

Det faktum att Alliansen i Umeå fortsatt på den inslagna vägen är glädjande. Vi har exempel runt om i landet, på hur Allianspartierna där man befinner sig i opposition, har fallit tillbaka till splittrade budgetförslag och oenighet i det viktiga budgetarbetet. I Umeå har vi kunnat stå emot dom tankegångarna och istället fördjupat samarbetet. Vi fyra gruppledare för Allianspartierna kommer också i ett antal inlägg att redogöra för huvuddragen i det gemensamma förslaget.

Vi kan konstatera att det på många sätt går hyfsat för Umeå. Vi har en stabil ekonomi med stora överskott år efter år. Positiva siffror med halverad arbetslöshet i kommunen. Vi tar över partigränserna ansvar för att hantera pensionsskulden så att den inte i framtiden ska riskera tränga undan viktig välfärdsverksamhet. Detta utgör grunden för såväl Alliansens förslag till budget, som socialdemokraternas.

Samtidigt finns det en ANNAN uppenbar sida av myntet med bilden av Umeå. Allt är INTE skimrande rosenrött i vår kommun, och jag tänkte återkomma till just dom röda rosorna i slutet av mitt anförande.

Umeå är i STARKT behov av nytändning. Både på det visionära planet och i det vardagliga politiska arbetet.

I många undersökningar nås vi av signaler – om ett lokalt företagsklimat – som inte håller måttet. Kommunen har en slogan "Vi vinner i Umeå", trots att vi skyltar med högsta skatten av jämförbara kommuner – samtidigt som vi har den mest sjukskrivna personalen av jämförbara kommuner. Och den förmodligen viktigaste frågan av alla – ca 18 procent av alla umebor mellan 18 och 64 år (det rör sig om ca 13.000 personer i vår kommun) befinner sig i någon form av utanförskap – de kan vara arbetslösa, sjukskrivna eller förtidspensionerade. Allt enligt kommunens egen statistik. Vi kan förvisso vara glada att utanförskapet har minskat med ca 1.600 umebor sedan regeringsskiftet 2006, men mycket återstår fortfarande att göra.

Det finns olika sätt att hantera de problem som Umeå brottas med. Man kan, som socialdemokraterna oftast gör, idiotförklara allt och alla som pekar på att allt inte står rätt till i vår kommun. Man kan också anamma ett strutsbeteende och stoppa huvudet i sanden och säga att det nog kommer att lösa sig – det är bara tillfälliga svackor. Strunta i alla undersökningar och information som pekar åt fel håll.

Eller så gör man tvärtom! Man spottar i nävarna och bestämmer sig för att agera. Det är så vi resonerat i Alliansen när vi arbetat fram vårt budgetförslag, som utöver själva budgeten innehåller 58 konkreta uppdrag och en rad förslag till nya mål. Den starka ekonomin i Umeå möjliggör att vi såväl kan satsa tydligt på välfärden – omsorgen och skolan – samtidigt som vi stegvis börjar minska den bisarra höga skatten i Umeå. Alliansen föreslår även en rad uppdrag på miljöområdet, liksom nya investeringar som gång- och cykelbro mellan Lundåkern och Bölesholmarna samt tidigareläggande av ny fotbollshall i anslutning till Nolia.

Umeå ligger idag på 181:a plats bland Sveriges 290 kommuner när det gäller rankingen av kommunernas företagsklimat. På två år har vi rasat 78 placeringar. Utan att överdriva kan vi konstatera att det är oacceptabla siffror. Om vi vill vara Norrlands tillväxtcentrum duger inte en sån placering. För inte så länge sen publicerades också en rapport som påvisade stora problem med att kommunala verksamheter och kommunala bolag snedvrider konkurrensen i kommuner runt om i landet. Umeå var bland de sämsta i hela landet. Inte heller det är acceptabelt. Vi föreslår därför att som nytt mål för kommunen sikta på att senast år 2010 vara bland de 10 bästa kommunerna när det gäller företagsklimat.

Alliansen lägger ett stort antal uppdrag som ska göra Umeå mer attraktivt för just företagande och entreprenörskap. Det handlar om att införa en utmaningsrätt för att förbättra möjligheterna till upphandlingar i den kommunala verksamheten. Det handlar också om att förenkla för företagen i deras kontakter med kommunen.

En annan viktig faktor för kommunens attraktivitet är nivån på kommunalskatten. I alliansen budgetförslag finns det ett förslag om sänkt skatt. Det är dessvärre tydligt att socialdemokraterna är nöjda med att överbeskatta umeborna på det sätt som sker idag. Det är tyvärr tydligt att man är stolt över att vi av landets 290 kommuner hamnar på 256:e plats när det gäller skattenivån. Och inte blir det bättre om vi lägger ihop det med landstingsskatten, och ser till totala skatten från kommun och landsting. Tyvärr.

Att ha en kommunalskatt som ligger två kronor högre än jämförbara kommuner är till stor nackdel för en tillväxtkommun som Umeå. I vårt förslag vill vi sänka skatten redan 2009 med 10 öre och en krona sett över en fyraårsperiod. Umeåborna ska inte straffas med mindre pengar i plånboken varje månad, bara för att det finns partier som hellre lägger pengar på hög i kommunens egen kassakista.

Socialdemokraterna säger ibland i debatten att det inte finns något självändamål att ta ut för mycket skatt av umeåborna. Utmärkt! Men gör någonting åt det då. Om ni inser att Umeå har för hög skatt – se då till att sänka den. Lennart Holmlund har ju år efter år stått i denna talarstol och pratat om Umeås höga skatt. Men det blir aldrig mer än prat, prat och prat från hans sida. Socialdemokraterna har nu i 14 års tid haft möjlighet att sänka skatten. Men man gör det aldrig! Mycket snack – lite handling.

Från Alliansen sida är vi också bekymrade över den höga sjukfrånvaron bland de kommunanställda. Även här ligger vi bland de allra sämsta: 240:e plats av 290. Trots att ca 400 miljoner kronor mer satsas år efter år i kommunens verksamheter, än andra kommuner, så är resultatet sjukare personal.

Ett effektivt sätt att få bättre arbetsmiljö har visat sig vara att bilda intraprenader. När man blir mindre detaljstyrd uppifrån, och får mer självbestämmande på golvet – så sjunker sjuktalen. Utvecklingen mot fler intraprenader har stannat av – det vill vi ändra på. Vi vill se fler intraprenader i den kommunala verksamheten. Inom förskolan innebär vårt budgetförslag att vi når målet om mindre barngrupper – också det viktigt för en god arbetsmiljö. För högstadiet satsar vi 18 miljoner mer för att möjliggöra mindre klasstorlekar – det skulle både elever och personal vinna på genom just bättre arbetsmiljö.

I vårt budgetförslag lyfter vi också särskilt fram ett tryggare, renare och säkrare Umeå. Vi måste fortsätta att bättra på sådant som belysning längs promenadstråk och i parker. Vi måste bli bättre på att hålla rent i stan och en gång för alla ta itu med klotter och vandalism. Vi satsar extra pengar på bl.a. klotterbekämpning för att detta inte bara ska bli vackra ord – de här är en högt prioriterad fråga för oss i Alliansen.

Finansieringen av Alliansen förslag till skattesänkning samt satsningar i övrigt, sker bl.a. genom en rad prioriteringar och nyttjande av de mycket stora överskott som prognostiseras för kommande år. Det handlar om att minska den kommunövergripande administrationen. Det handlar om att årligen minska utvecklingsanslaget. Det handlar om att kon
kurrensutsätta olika delar av kommunens verksamhet.

Ordförande!
Jag vill avslutningsvis passa på, att som gruppledare för det nya arbetarpartiet i vår kommun överlämna 3 röda rosor till gruppledaren för det gamla arbetarpartiet. Jag började ju med att säga att allt inte är rosenrött i Umeå. Därför ska Lennart Holmlund härmed få tre vackra röda rosor med varsitt ordspråk OCH uppmaning fästat vid stjälken.

Jag kan väl avslöja så mycket att råden har att göra med vilka förslag han borde rösta JA till. Det har med
-skatten att göra
-högstadiet att göra
-en gång och cykelbro över Umeälven att göra.

Tack för ordet!