Därför är det bra med tillväxt I

Igår blossade debatten om Umeås befolkningsmål upp igen. I kommunstyrelsen röstade en majoritet, däribland vi moderater, för att höja ribban och sikta högre – från dagens mål på 150 000 invånare till det nya målet på 200 000 invånare. Jag är mycket nöjd över beslutet och glad att vi ändå lyckats få en stabil majoritet för att öka tillväxtambitionerna. Lite extra nöjd, eftersom det var jag som lade fram förslaget vid fullmäktigesammanträdet i november. Dock tråkigt att alla inte är med på båten.

Vissa frågar sig varför det är positivt med ökad befolkningstillväxt.

När vi i februari hade kick-off med politiker och tjänstemän inför budgetprocessen så var Lars Westin från CERUM, på plats och talade just om detta. I ett sammandrag av hans föredrag på kommunens hemsida kan man läsa några av hans tankar kring behovet av tillväxt. Jag citerar:

‘ En stad är en förtätning av människor, infrastruktur och byggnader. Med förtätning och mångfald följer en rad fördelar, bland annat för möjligheten att producera och generera tillväxt. Så kallade agglomerationsfördelar uppstår när många människor och företag koncentreras geografiskt. Det innebär till exempel att företag kan minska sina kostnader genom att dela på gemensamma investeringar. De kan också ha större utbyte av varandra, dela på arbetskraft, erfarenheter och kunskap och bygga upp en kreativ miljö som kommer alla till del. Större mångfald gör också en stad mer anpassningsbar och därmed mindre sårbar. (…)

Befolkningsstatistiken talar för att det är bättre för tillväxten att vara stor än liten. De mest
befolkade kommunerna i Sverige har också den största befolkningstillväxten. Det gäller också för procentuellt födelseöverskott, som i regel är negativt när befolkningsmängden understiger 20 000 personer. Storlek ger också mångfald, vilket höjer attraktiviteten och lockar människor att flytta till staden. Det medför ökade inkomster och gör det intressant för fler företag att etablera sig, vilket åter gör att staden växer och mångfalden ökar.’

Vidare har det sagts i debatten att det inte finns någon analys om vad som krävs för att öka tillväxttakten. Men även här har kommunens tjänstemän redan redovisat olika befolkningsscenarier, beroende på vilken tillväxttakt Umeå kommun skulle önska uppnå. Analysen pekar också ut konsekvenserna för kommunal service och hur tillväxten skulle påverka ekonomin. För att uppnå 200 000 invånare i Umeå år 2050 pekades följande punkter ut som avgörande:

– Ett kraftigt ökat flyttningsöverskott – fler måste flytta hit.
– Fler måste stanna, och Umeå måste kunna erbjuda rätt slags jobb.
– Ett större och bredare utbud på arbetsmarknaden.
– Flyttningsöverskottet mot nya regioner måste bli positivt för Umeå.
– Umeå universitet måste tillåtas att växa.
– Förutsättningarna är bäst när ungdomsgruppen ökar.
– Födelsenettot ökar efterhand.

Så visst finns det underlag och forskning på området. Sen måste de politiska partierna utifrån detta själva avgöra vilka visioner och mål man vill ha för Umeås framtid.