Mäns våld mot kvinnor

Brottsförebyggande rådet uppskattar att det begås mellan 10 000-15 000 våldtäkter i Sverige per år. Men bara 130 män per år döms. Resten kommer undan. Det här är naturligtvis inte något som kan accepteras.

Jag hoppas att regeringens satsning på området kommer ge resultat. Det måste råda noll-tolerans mot all form av brottslighet. Att siffrorna ser ut så här när det gäller våldtäkt är ju en riktig skandal.

Det finns mycket att göra när det gäller mäns våld mot kvinnor. Regeringen har nyligen presenterat en handlingsplan för att förbättra rättsväsendets förmåga att förebygga, utreda och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Planen omfattar en rad konkreta åtgärder. Utöver det krävs det mer resuser för att polis, åklagare och domstol ska kunna gripa och lagföra dessa brottslingar. Straffen för våldsbrott måste skärpas, inte minst när det gäller misshandel och våldtäkter. Bemötandet från rättsväsendets sida gentemot brottsoffren måste förbättras. O.s.v.

Låt oss gå från ord till handling.