Anders Ågren

Politisk enighet om stöd till idrotten i Umeå

God Fortsättning på det nya året!

Följande replik har jag och Lennart Johansson, vice ordförande i Fritidsnämnden, fått publicerad i såväl VK som Folkbladet. 

Politisk enighet om stöd till idrotten i Umeå!

Umeå är en av Sveriges absolut främsta idrottsstäder. Gällande de kommunala satsningarna på idrotten råder sedan lång tid tillbaka bred politisk enighet. Så också kring den utökade elitidrottssponsringen. Därför blir vi något förvånade när vi läser debattartikeln i VK (28/12) av Hans Lindberg (S) och Ari Leinonen (S).

I deras debattartikel får vi läsa att det är Socialdemokraterna som drivit igenom dels ett antal stödåtgärder till föreningslivet, dels till elitidrotten. De undviker nämna att vi varit politiskt överens om dessa satsningar och vi har jobbat gemensamt för att hitta lösningar för föreningslivet. Ännu mer märkligt blir det när de lyfter upp arbetet med Umeå kommuns budget för 2021 och ifrågasätter Moderaternas budget.

Det är ohederligt. Moderaterna uppmärksammade ju i vårt budgetförslag i oktober, till skillnad från Socialdemokraterna, Umeås elitidrottsföreningar och deras utsatta situation kopplat till pandemin. Vi agerade snabbt på föreningarnas vädjan, och lyfte det i vårt budgetdokument: ”Umeås framgångsrika elitidrottsföreningar drabbas hårt då sponsorer uteblir när företag kämpar för att själva överleva. Arenaidrotter drabbas synnerligen hårt, då man förutom minskat sponsorstöd också drabbas av uteblivna publikintäkter. Umeå kommun måste ta detta i beaktande, när det gäller hur man i närtid ska underlätta för föreningarna i en pressad situation direkt relaterad till pågående pandemi.”

Vi ville inte vänta till det nya året, utan såg vikten av att snabbt agera och få på plats den extra sponsringen innan årsskiftet. Coronapandemin har ju slagit hårt mot hela vårt samhälle och det inkluderar även idrotten. Vilket vi också framförde till Socialdemokraterna. Det fanns också ekonomiska förutsättningar att göra denna satsning, då Umeå kommun prognosticerar ett mycket stort ekonomiskt överskott för 2020. Enligt senaste prognosen går kommunen mot ett överskott på över 300 miljoner kr, och då är inte ens de kommunala bolagens resultat inräknade.

Från moderat sida bedömde vi att förutsättningarna att öka sponsringen under innevarande år var mycket goda. Det blev också beslutet. Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott avsatte 5 miljoner kronor till ett tillfälligt utökat stöd där 4 miljoner kronor fördelas enligt principerna i nuvarande sponsringsplattform. 1 miljon kronor nyttjas till en särskild satsning på sponsring för jämställd idrott och fördelas per elitidrottande kvinna.

Ett beslut som togs i politisk enighet, och som inte hade något att göra med budgeten för 2021. Vi kan bara spekulera i varför ledande socialdemokrater försöker ge sken av en politisk konflikt mellan Moderaterna och Socialdemokraterna i just denna fråga. För det stämmer ju inte. Vi är oense om mycket, men inte gällande stödet till idrotten. Rätt ska vara rätt.

Anders Ågren (M)

Kommunalråd

Lennart Johansson (M)

Vice ordförande, Fritidsnämnden