Anders Ågren

Stoppa ungdomsbrottsligheten!

I lördagens VK skriver jag och MUF:s distriktsordförande Joline Göttfert om Moderaternas åtgärdspaket för att motverka ungdomsbrottsligheten. Läggs även upp här.

Åtgärdspaket mot ungdomsbrottsligheten

Den grova brottsligheten sprider sig nedåt i åldrarna och det kräver tydligare reaktioner från samhällets sida. Socialtjänsten, polisen och andra myndigheter måste samverka för att brottsförebyggande åtgärder sätts in tidigt när unga begår brott.

Moderaterna föreslår därför ett omfattande åtgärdspaket för att komma tillrätta med ungdomskriminaliteten.

1. Socialtjänsten ska lägga mer kraft på förebyggande arbete

Det är viktigt att tidigt fånga upp barn och unga som riskerar att fara illa eller dras in i kriminella kretsar. Det handlar om fältarbete i skolan, på fritidsgården och i bostadsområdet. För att kommunerna ska göra det till en integrerad del av verksamheten föreslår M att Socialtjänstens brottsförebyggande uppdrag ska förtydligas i socialtjänstlagen.

2. Nationellt no entry-program för unga som är i riskzonen

Det är viktigt att fånga upp ungdomar i riskzonen och förhindra att de blir gängkriminella. No entry-programmet bör samla föräldrar, skolan och samtliga relevanta myndigheter för att stoppa en påbörjad kriminell karriär.

3. Undanröj sekretesshinder mellan polis och socialtjänst

2013 ändrades lagstiftningen för att skapa bättre förutsättningar för socialtjänsten att lämna uppgifter till polisen som rör personer under 21 år. Men Polisen vittnar alltjämt om hur sekretessreglerna begränsar dem. Sekretesslagstiftningen bör ändras. All relevant information ska kunna delas med Polisen när syftet är att förebygga eller utreda ungdomsbrottslighet.

4. Fler brottsaktiva unga måste omhändertas med stöd av LVU

Unga som misstänks för allvarliga brott måste i högre grad omhändertas enligt LVU. Det är inte lika ingripande som häktning och därför bör det alltid väljas i fall där den unge inte behöver ha särskilda restriktioner. För att åstadkomma fler omhändertaganden behöver lagen ses över. Vidare bör staten ta en större del av ansvaret för lagens tillämpning.

5. En ny huvudregel: förbud mot LVU i egna hemmet

I dag är det möjligt med vård enligt LVU i hemmet efter medgivande av socialnämnden, men granskningar visar att det i många fall fungerar dåligt. Regelverket bör förtydligas för att begränsa möjligheterna till LVU i hemmet.

6. Staten ska bära en del av kostnaderna för LVU

En anledning till att LVU används för sällan är de kostnader som ett omhändertagande innebär för kommunen. För att möjliggöra fler omhändertaganden enligt LVU bör staten ersätta kommunernas kostnader för omhändertaganden som sker på grund av brottslig verksamhet.

7. Staten bör ta över ansvaret för unga som är grovt kriminella

En ny enhet inrättas inom Kriminalvården för att hantera unga 15-18 år som begått allvarliga våldsbrott eller andra grova brott. Enheten ska ansvara för vissa ungdomspåföljder, t.ex. ungdomsvård och ungdomstjänst. Unga som begått allvarliga brott blir då statens snarare än kommunernas ansvar.  

8. Sänkt gräns för häktning av unga och fler särskilda ungdomshäkten

Idag finns möjlighet att häkta ungdomar 15-18 år som misstänks för allvarliga brott, men det används sällan. Det kan finnas starka skäl för att i större utsträckning häkta unga personer som begått grova brott. Särskilt om personen sannolikt fortsätter att begå brott på fri fot, eller kan försvåra en pågående brottsutredning.

9. Skärp straffen för rån och ta bort ungdomsrabatten för personer över 18 år

Höj straffet för rån till lägst ett år och sex månader. Sluta särbehandla personer i åldern 18–21 år straffrättsligt genom en straffrabatt. Den generella straffrabatten för 18–21 år tas bort helt.

10. Sänkt straffmyndighetsålder

Straffmyndighetsåldern är 15 år. Samtidigt har antalet unga under 15 år som misstänkts för våldsbrott ökat med 40 procent sedan 2015. Unga under 15 år som begår grova brott kan inte dömas till någon påföljd. Det utnyttjas av kriminella gäng. Sänkt straffmyndighetsålder skulle göra det svårare att rekrytera unga till organiserad brottslighet.

Den ökande ungdomskriminaliteten i Sverige måste tas på allvar. Den måste leda till tydliga åtgärder.

Anders Ågren

Förbundsordförande Moderaterna i Västerbotten

Joline Göttfert

Distriktsordförande MUF Västerbotten