Anders Ågren

Flytta fram budgetbeslutet för Umeå kommun till i höst

Under våren har budgetarbetet pågått för 2021 i Umeå kommuns budgetberedning. Enligt fastlagd plan ska de styrande partierna i S/MP presentera sitt budgetförslag den 18 maj. Någon vecka senare ska oppositionspartierna redovisa sina alternativ och den 15 juni ska budgeten för 2021 fastställas av fullmäktige.

Så var den tidplan vi har varit överens om. Men den bestämdes före vi kände till att en coronapandemi skulle drabba hela världen.

De ekonomiska konsekvenserna av covid-19 är påtagliga för kommuner och regioner. Arbetslösheten ökar och lågkonjunkturen är ett faktum. Prognoserna förändras allteftersom, med stor påverkan på bedömningar av skatteunderlag, BNP, arbetslöshet etc.

Prognoserna skiljer sig däremot åt rejält. Det skiljer – som exempel på svårigheterna – 170 miljoner mellan SKR:s och regeringens bedömning av skatteintäkterna för Umeå kommun för 2021. Sannolikt ligger SKR:s närmare det rimliga, då den prognosen lades fram längre in i pågående kris. Men hur som helst. Detta förändras från vecka till vecka. Tyvärr inte till det bättre.

Flera partier i Umeå kommunfullmäktige har nu utåt markerat sin syn på frågan, och flera är av uppfattningen att man bör skjuta fram budgetbeslutet till efter sommaren.

Moderaterna i Umeå är också av den uppfattningen. Redan för några veckor sedan framförde jag i gruppledaröverläggningar M:s syn på saken, och att vi var beredda att flytta fram budgetbeslutet till i höst.

Den uppfattningen har stärkts sedan dess. Vi ser också att alltfler kommuner och regioner runt om i landet drar samma slutsats. Det är inte på något sätt idealiskt, då tidiga beslut på många sätt är önskvärda och underlättar arbetet med att anpassa sig till tilldelade ramar.

Men den osäkerhet som i skrivande stund råder saknar motstycke. Jag har då inte varit med om något liknande under mina år i budgetberedningen.

Det går att vänta med budgetbeslutet tills i höst. Då kommer vi att ha mer tillförlitliga prognoser, det kommer att finnas en bättre bild av de ekonomiska konsekvenserna av Coronapandemin. Det kommer sannolikt också finnas en bättre bild av extra medel från Sveriges riksdag till landets kommuner och regioner.

Bollen ligger hos de styrande partierna S och MP.

Moderaterna anser att budgetbeslutet bör tas i höst. Om S/MP ändå väljer att lyfta budgeten till beslut i juni, så kommer Moderaterna naturligtvis att lägga ett alternativt budgetförslag som motförslag.