Anders Ågren

Umeå kommun på plats 126 av 173 kommuner gällande företagsklimat (SKR)

Umeå kommun borde kunna bättre.

Nu har Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) kvalitetsmätning av kommuners myndighetsutövning och service gentemot företag presenterats. Den som går under benämningen Öppna jämförelser – företagsklimat 2019. För sjunde året i rad ökar företagarnas nöjdhet med kommunernas myndighetsutövning över landet.

Umeå kommun hamnar på plats 126 av sammanlagt 173 kommuner som ingått i rankingen. Det är en förbättring med 29 placeringar jämfört med året innan. Bland kommuner med över 40 000 invånare, så ligger Umeå på plats 50 av 62 kommuner.

Det är självklart positivt att Umeå kommun förbättrar sig, jämfört med tidigare år. Vi ser ett bättre resultat över hela linjen, däribland i faktorer som bemötande, tillgänglighet och effektivitet.  Åt rätt håll, men det duger naturligtvis inte.

SKR:s öppna jämförelser om företagsklimat redovisar resultaten från Insikt – en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag. Företagare får i undersökningen bedöma kommunernas service på sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

Undersökningen genomförs bland företagare som haft ett ärende inom ett eller flera av dessa myndighetsområden. Företagarna får i en enkät besvara frågor om kommunernas service vad gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. De får också göra en helhetsbedömning om kommunernas service.

Det är helhetsbedömningen som ligger till grund för måttet ”nöjd-kund-index” (NKI). Vi ser förvisso för Umeå kommun en förbättring i resultatet från 66 till 71 gällande NKI Totalt mellan åren 2018 och 2019. Det är positivt, men naturligtvis inte tillräckligt.

Fördelar med den här undersökningen är bl.a. följande:

Frågorna avser endast faktorer som kommunerna själva har ansvar för och kan påverka. Det är endast företagare och andra kunder som haft en kontakt med kommunen som deltar. Undersökningen möjliggör jämförelser över tid och med andra kommuner.

Detta understryker och bekräftar bara vad jag och Moderaterna under lång tid påtalat i Umeå.

Det finns fortfarande mycket att göra inom den egna kommunala organisationen, för att förbättra service och dialog med de lokala företagarna. Jag är väl medveten om att det inom exempelvis näringslivsavdelningen på Umeå kommun finns hög kompetens, ett brett engagemang och en stark förståelse för företagandets villkor.

Men jag tror tyvärr att denna insikt inte finns lika påtagligt närvarande i exakt alla delar av Umeå kommuns olika verksamheter.

Ett växande Umeå är i behov av växande och framgångsrika företag – små-, medelstora- och stora företag – som genom arbetstillfällen och skattepengar till det offentliga bidrar till en god välfärd. 4 av 5 nya jobb skapas i småföretag. Detta måste tydligt återspeglas i den lokala kommunpolitiken för ett bättre företagsklimat.

Det måste förövrigt märkas i hur Umeå kommun hanterar företagens utsatta situation i pågående coronapandemi. Det måste också märkas i det långsiktiga arbetet.