Anders Ågren

Beslut om nya miljömål för Umeå kommun idag

Idag beslutade kommunfullmäktige om Umeå kommuns nya miljömål, och jag intervjuades i samband med detta av Sveriges Radio P4.

Mitt och Moderaternas budskap var sammanfattningsvis:

Säg nej till symbolpolitik om klimatet. Sluta med detta om lokala klimatnödlägen, flygskam, köttskam, klädskam och andra vänsteridéer.

Fokus i Umeå, liksom i övriga delar av Sverige och Europa måste vara ekonomisk tillväxt, marknadsekonomi, frihandel, teknikutveckling och forskning.

Sverige är ett föregångsland inom miljöpolitiken. Sveriges klimatpåverkande utsläpp har minskat med 26 procent sedan år 1990. Sveriges utsläpp av växthusgaser är bland de lägsta inom EU och OECD. Detta oavsett om man räknar utsläpp per person eller utsläpp som andel av BNP.

Likaså ligger Umeå kommun långt framme i miljöarbetet, vilket är positivt. Koldioxidutsläppen per invånare har minskat i Umeå med 25 procent sedan 1990. Umeå har gjort stora strategiska investeringar i bl.a fjärrvärmeutbyggnad tidigare än 1990 vilket inneburit stora koldioxidminskningar.

Vi ska fortsätta arbeta målmedvetet för att fortsätta bidra till ett bättre klimat.

Men det får inte spåra ur i symbolpolitik. Finns ingen anledning att utlysa lokalt klimatnödläge, hålla på med flygskam, köttskam eller dylikt.

Vi ville i första hand yrka återremiss på hela ärendet om miljömålen. Skogens kolinlagring har inte räknats med i underlaget. Skogen har en positiv betydelse för vårt klimat. Statistik från SLU och Skogsstyrelsen visar att skogens årliga kolinlagring i Västerbottens län är tre gånger högre än länets klimatutsläpp. TRE gånger mer än vad som släpps ut i länet som helhet. Motsvarande beräkningar måste självklart finnas med för Umeå kommun, för att ge en korrekt bild inför beslut.

Likaså var det flera saker som borde ändras i miljömålen eller för den delen strykas helt.

Ett av de viktigare – och extrema – förslagen från S, MP med flera var att minska umeåbornas ”konsumtionsbaserade klimatpåverkan” med ca 80 procent till år 2040.

Det är dramatiska minskningar. Minskat resande, minskad konsumtion av varor och kläder, minskat köttätande etc etc. På individnivå. Med omkring 80 procent.

Umeås politiker kan och ska inte fatta sådana långtgående beslut om umeåbornas sätt att leva. Vilka åtgärder ska i nästa skede genomföras för att umeåborna ska minska allt detta med 80 procent. Och hur i himlens namn ska det följas upp på individnivå?

Sverige och Umeå ligger långt framme i miljöarbetet. Vi ska fortsätta arbete för att steg för steg bli mer klimatsmarta. Men det måste gälla sådant vi råder över: den kommunala förvaltningen, de kommunala bolagen, stadsplanering etc etc.

Tyvärr var det nu en majoritet av partierna i fullmäktige som avslog såväl återremissen, som våra ändringsyrkanden. Så nu är det bara att avvakta de handlings- och åtgärdsplaner som Socialdemokraterna m.fl har utlovat för att radikalt minska umeåbornas resor, konsumtion av varor, kläder, livsmedel mm under de kommande åren.