Anders Ågren

Bostadsbyggandet behöver fördubblas i Umeå!

I Umeå råder fortsatt bostadsbrist. Vi moderater vill skapa förutsättningar så att branschens aktörer kan möta umeåbornas önskemål, både gällande bostäder som efterfrågas och vilken typ av kommun som människor vill bo i. De kommande åren måste bostadsbyggandet öka till 2000 bostäder per år. År 2019 färdigställdes enligt preliminära siffror 1016 bostäder. Man når därmed bara upp till hälften av det mål på 2000 bostäder per år som Umeå kommun har satt upp. Prognosen för 2020 ser ännu sämre ut.

Det här är inte alls bra. Vi skulle behöva fördubbla takten på bostadsbyggandet i Umeå. Tillgången till bostäder är Umeås akilleshäl. Får vi inte ytterligare fart på nyproduktionen, så riskerar det hämma tillväxt och investeringar.

Hur har det då sett ut tidigare år? 2018 färdigställdes 1413 bostäder, år 2017 (ca 1000 bostäder), 2016 (ca 1300 bostäder), år 2015 (1260 bostäder).

De privata aktörerna och det kommunala bostadsbolaget AB Bostaden måste tillsammans bidra för att öka takten. Vi har sedan tidigare börjat inrikta oss på kortare tid för markreservation. Flexiblare och mer generella detaljplaner med optimal volym och användning är också en viktig förutsättning. Kommunen behöver en långsiktig planering där det alltid finns en ”bank” med byggklar mark så att marknaden uppmuntras till att bygga efter invånarnas behov.

Det är också alltför långa väntetider när det gäller planhandläggning. Det kan dröja upp till 1,5 år innan en privat aktör ens får en planarkitekt tilldelad sitt ärende, och därefter kommer den sedvanliga planprocessen. Det leder till långa väntetider.

De privata aktörerna måste själva kunna driva och bekosta planprocessens delar som inte är myndighetsutövning. Det medför flera positiva delar, där exploatören snabbare får fram sina projekt, marknaden bygger upp en kunskap för att utföra dessa tjänster samt att byggtakten hålls uppe. Detta skulle även frilägga resurser för en snabbare handläggning inom kommunen. Vi skulle se ett betydligt högre tempo när det gäller att möjliggöra nya detaljplaner samt ökat byggande för såväl verksamhet som bostäder.

Vi moderater anser att det kommunala bostadsbolaget har en central roll att spela, när det gäller nyproduktion av hyresrätter. Vi vill successivt avyttra ytterligare delar av fastighetsbeståndet för att möjliggöra dels ökade underhållsinsatser, dels ökad nyproduktion. AB Bostaden står inför stora utmaningar – ökad takt av nyproduktion men framförallt gällande ett stort upprustningsbehov av miljonprogrammet, vilket kräver kapitaltillskott.

Fortsatt avyttring av Bostadens bestånd är därför en nödvändighet för att skapa utrymme för renoveringar och nybyggnationer. Det minskar dessutom Bostadens dominerande roll på marknaden och släpper in fler förvaltande aktörer som kan dra sitt strå till stacken avseende nyproduktion av hyreslägenheter.