Anders Ågren

Umeå centrum behöver ett P-hus i kvarteret Ymer!

I gårdagens VK fick jag nedanstående debattartikel publicerad. Läggs som vanligt upp även här på bloggen.

Umeå centrum behöver ett P-hus i kvarteret Ymer!

Centrala Umeå har en särskild roll för kommunens tillväxt och är en viktig mötesplats för hela regionen. Handel, nöjen och upplevelser är viktiga ingredienser liksom fler bostäder och attraktiva stadsmiljöer. Detta kräver att centrum är tillgängligt för besökare, även för bilister. Därför blir jag bekymrad när det nu kommer politiska utspel om allt ifrån bilförbud i centrum till att man ska säga nej till det planerade P-huset i kvarteret Ymer. Detta är ett allvarligt hot mot centrums utveckling.

Moderaterna står bakom planerna för en parkeringsanläggning i kvarteret Ymer. Det är avgörande för att kunna fortsätta utveckla centrum och är samtidigt en viktig trovärdighetsfråga. Parkeringsreservatet tillkom på 1970-talet för att säkra mark för framtida anläggningar som ska förse centrala Umeå med p-platser och möjlighet till parkeringsköp. Sedan dess har reservatet också bekräftats i översiktsplaner, utbyggnadsplaner för centrum, parkeringsstrategi och parkeringsprogram.

En huvudinriktning i kommunens parkeringsprogram är att omfördela en stor del av anställdas parkering i centrumfyrkanten. Parkering för kunder, besökande och boende ska gå före arbetsplatsparkering i stadskärnan. Ca 40 procent av centrumfyrkantens parkeringsplatser utgörs av anställdas parkering, vilka successivt ska flyttas utanför centrumfyrkanten till samlade anläggningar.

Umeå kommun har ett nära samarbete med det kommunala parkeringsbolaget Upab, vars uppdrag är att erbjuda välbelägna parkeringsanläggningar. De har även huvudansvaret för besöksparkeringar i centrum, där många är placerade i parkeringsanläggningar. Parkeringsplatser ska vara lätta att finna så att söktrafiken minskar.

I översiktsplanen med parkeringsstrategi är anläggningen i kvarteret Ymer utpekat som särskilt viktig för handel- och besöksnäringen. Anläggningen har också varit en viktig garant från kommunens sida vid hantering av parkeringsstrategi och regler för parkeringsköp i centrum gentemot fastighetsägare och fastighetsutvecklare. Totalt skulle Ymer kunna medföra ca 300 parkeringsplatser. Anläggningen är beroende av planerna för Västra Esplanaden och färdigställandet av ringleden år 2021. Exakt hur den ska utformas och hur stor volymen ska vara kommer givetvis prövas innan byggnationen genomförs. Det är viktigt att beakta bl.a. kollektivtrafikens behov och utrymmeskrav i detta.

P-reservatet är ett av de sista tillgängliga i centrum och är förmån för intecknande av parkeringsköp för hela centrums utveckling. Parkeringsköp finns redan hänvisade till anläggningen – den är redan delvis intecknad av Umeå kommun. Om vi inte kan teckna fler parkeringsköp blir det i praktiken ett investeringsstopp i centrum. Det finns idag inga alternativa, likvärdiga lägen för en parkeringsanläggning.

Men kommer då inte antalet bilar att minska kopplat till beteendeförändringar och teknikutveckling? I dagsläget finns inget som tyder på att bilägandet minskar, tvärtom visar en rapport från McKinsey att det är troligt att bilägandet ökar fram till 2025 innan en gradvis minskning sker. Behovet av parkeringar kommer alltså inte att minska över en natt.

Umeå kommun fortsätter samtidigt att minska antalet gatumarksparkeringar i centrum. Det innebär ju att efterfrågan på parkering i samlade anläggningar ökar. Även vid en introduktion av självkörande fordon kommer sannolikt söktrafik att behöva regleras av kommunen. Fordonen kommer att behöva en uppsamlingsplats i anslutning till områden med hög efterfrågan. Elektrifiering av bilparken kräver platser med laddinfrastruktur, vilket med fördel sker i samlade parkeringsanläggningar. Likaså delningstjänster i form av bilpoolslösningar kan nå större framgång om man får tillgång till gemensamma parkeringsanläggningar.

Sammanfattningsvis är planerna för en parkeringsanläggning i kvarteret Ymer lika viktiga nu som tidigare. Parkeringsbehovet finns och en stor del av de tilltänkta p-platserna är redan intecknade av privata aktörer genom friköp. Att stryka planerna för ett P-hus i kvarteret skulle stoppa investeringsplanerna i centrum. Detta vore kanske glädjande för Umeås politiska tillväxtmotståndare, men förödande för Umeås utveckling. Skärpning!

Anders Ågren

Kommunalråd, M. Umeå