Anders Ågren

Vi måste bekämpa narkotikan!

Folkbladet rapporterade i våras om den utbredda förekomsten av narkotika på våra skolor i Umeå. Polisen uppgav att det sker narkotikahandel på alla högstadieskolor i Umeå kommun, och att det förekommer narkotika i alla skolklasser i årskurserna 8 och 9. Detta kan aldrig accepteras och vi måste gemensamt ta kampen mot narkotika.

Vi påminns ofta om förekomsten av narkotika i vårt samhälle. Artikeln i Folkbladet var ju en av de mer tydliga i det sammanhanget. Drogerna är mer lättillgängliga, och användandet kryper ner i åldrarna. I Umeå är cannabis vanligast, och det går också att märka en alltmer liberal hållning till användandet. Narkotikabrotten i Umeå har legat på en konstant hög nivå från 2013 och framåt. Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet har antalet anmälda narkotikabrott i Umeå legat på omkring 1800 per år.

Moderaterna har på nationell nivå föreslagit en rad åtgärder för att bekämpa narkotikabrottsligheten, vilket också skulle få effekter i Umeå. Dagens lagstiftning och nuvarande insatser mot narkotikabrottsligheten och missbruket räcker inte till. Vi behöver rikta nya tunga brottsbekämpande insatser mot de som organiserar och tjänar pengar på narkotikahandeln samtidigt som vi ser till att de som hamnat i missbruk får adekvat vård.

Moderaterna har nationell nivå presenterat följande förslag:

  • Specialkompetens hos polisen: Särskilda enheter med uppgift att utreda narkotikabrottslighet – som togs bort när Polisen omorganiserades den 1 januari 2015 – bör återinföras.
  • Tullen måste stärkas: Vi föreslår utökade resurser till Tullverket i syfte att skärpa gränskontrollen för att försvåra införsel av narkotika och vapen. Särskilda insatser måste också göras mot post- och kurirflödet.
  • Straffen för narkotikaförsäljning måste skärpas: Vi vill se en återgång till de strängare straff vid narkotikaförsäljning som gällde före Högsta domstolens förändringar av rättspraxis 2011-2012.
  • ”Familjeklassificera” narkotikapreparat: Genom att göra små förändringar i sammansättningen av narkotiska preparat kan nya substanser skapas, som faller utanför narkotikalagstiftningen. Det gäller nu bl.a. Fentanyl och så kallade Fentanylanaloger som har skördat mer än 400 liv de senaste fyra åren.
  • Fler missbrukare ska kunna dömas till kontraktsvård även vid låga straffvärden.
  • Ett mer aktivt uppsökande arbete: Socialsekreterare, fältassistenter och andra kommunala tjänstemän ska finnas tillgängliga på gator och torg även efter vanlig kontorstid. Det skapar bättre förutsättningar att fånga upp ungdomar som är på väg in i missbruk.
  • Fler unga missbrukare behöver få tvångsvård: Vi vill att möjligheten till tvångsvård ska användas oftare för personer som befinner sig i ett missbruk.

Lokalt i Umeå finns det mycket att göra. Umeå kommun har nyligen ingått ett gemensamt samarbetsprojekt med polisen för att motverka att ungdomar hamnar i kriminalitet, och även motverka de tendenser till social oro som vi noterat i vissa av stadsdelarna i kommunen.

Detta gäller även såklart ett aktivt drogförebyggande arbete, att förebygga skolfrånvaro och skolavhopp. Se till att det finns drogkompetens bland skolpersonal, att socialtjänsten kartlägger individer i riskmiljö, erbjuda möjlighet till feriejobb, utbildning och etablering på arbetsmarknaden.

Likaså gäller det att kunna erbjuda hjälp till föräldrar som misstänker att deras barn och ungdomar kanske nyttjar droger. Skola och socialtjänst måste ha en god dialog med föräldrar vid tidiga tecken. Att socialtjänsten fortsätter med den viktiga förebyggande och uppsökande verksamheten bland ungdomar i vår kommun.

Vi moderater är inte heller främmande för att anställa kommunala ordningsvakter eller anlita väktare om det krävs för att säkerställa att inga obehöriga tar sig in i skolbyggnader, på skolgårdar och i korridorer. Vi har en skyldighet att våra barn och ungdomar ska kunna vistas i trygga och säkra lokaler under sin skoltid. Knarkhandel i våra skolor måste bekämpas med kraft.

Det finns oerhört mycket Umeå kommun kan göra, det finns mycket som polisen kan göra, liksom för den delen civilsamhället. Föreningslivet är en viktig aktör när det gäller att kunna erbjuda ungdomar en meningsfull fritid. Och allt detta ska ske i nära samarbete.

Narkotikan måste bekämpas på bred front!