Anders Ågren

En politik för ett växande Umeå

Är det viktigt att Umeå växer? Var det inte bättre här på 1950-talet? Debatten blossar upp med jämna mellanrum. Från moderat sida är vi tydliga: vi står upp för ett växande Umeå!

Låt oss slå fast att storleken spelar roll. Norra Sverige behöver en stark tillväxtmotor. En kommun som tar på sig ledarskapet i norr och som har förmågan att dra till sig nödvändiga infrastruktursatsningar och företagsetableringar. Det mesta talar för fortsatt geografisk koncentration av boende, företag och arbetsplatser. Stora stadsregioner blir större och global konkurrens handlar i växande utsträckning om konkurrens mellan stora stadsregioner. Såväl hushåll som företag attraheras till större geografiska marknader då mångfalden av resurser och tjänster är större där än i mindre regioner med små lokala marknader.

Fler umeåbor i arbete är grunden för allt annat. Varje extra invånare i arbete och varje extra arbetad timme innebär ökade skatteintäkter och mer resurser att satsa på skolan, vården och andra delar av välfärden. Om vi vill ha fler i arbete måste vi bejaka en bred arbetsmarknad. Det finns inga jobb som inte är tillräckligt fina och därför ska motarbetas. Alla jobb behövs. Detta kräver fortsatt fokus på ett positivt företagsklimat, ett fördubblat bostadsbyggande och en välfärd som håller nationell toppklass.

Fler invånare innebär ökad mångfald. Ju fler umeåbor, desto attraktivare blir det att flytta hit. Det bildas alltså ett självförstärkande samspel. En ökad befolkning leder till större arbetsmarknad och bättre karriärmöjligheter. Fler företag kommer att etablera sig här, vi kommer få se en kraftig jobbtillväxt och det leder i sin tur till ökade skatteintäkter – vilket säkrar välfärden. Människor söker sig till människor. En kommun i norr med det bästa utbudet av utbildning, kultur, nöjen, handel, uteliv, möjligheter till shopping etc. En växande kommun, som samtidigt tar trygghetsfrågorna på allvar. Här är jag bekymrad över att vissa partier verkar försöka blunda för den otrygghet som många umeåbor upplever. Tryggheten ska öka – brottsligheten ska minska.

Det hävdas ibland att det inte finns något stöd bland umeåborna att Umeå ska växa, utan att det är en fråga som bara politikerna driver. Mig veterligen har det bara genomförts en opinionsundersökning kring just visionen att Umeå ska bli 200 000 invånare senast år 2050. VK publicerade den i april år 2011. Resultatet var tydligt: 78 procent av umeåborna var positiva till befolkningsmålet på 200 000 invånare. Likaså var en majoritet av umeåborna positiva till att bygga höghus i de centrala delarna av staden. Men det är ju sällan denna majoritet som syns på insändarsidorna och i kommentarer på nätet.

Ambitionen från oss moderater är att utveckla Umeå till en modern urban miljö där människor kan förverkliga sina livsprojekt i en kreativ och fördomsfri miljö. I en kommun där fler mår bra, tror på sig själva och vågar gå sin egen väg kommer fler människor också att kunna förverkliga sina drömmar.

Självfallet ska vi parallellt erbjuda attraktiva livs- och boendemiljöer utanför staden. Ca var tredje kommuninvånare bor utanför Umeå stad och på landsbygden erbjuds några av de mest attraktiva livsmiljöerna. Därtill håller befolkningsökningen på Umeå landsbygd jämna steg med utvecklingen av Umeås centrala delar. Liksom vi siktar på att göra Umeå till det självklara storstadsalternativet i norra Sverige, så ska vi också se till att erbjuda de bästa levnads- och utvecklingsbetingelserna för boende på landsbygden inom våra kommungränser.

Storlek spelar roll. Alla jobb behövs – privata, statliga, kommunala liksom inom landstinget. Vi måste de kommande åren fortsätta bygga stad och stärka tillväxtmöjligheterna på landsbygden. Vi får aldrig stå still.

Moderaterna i Umeå är redo att spänna bågen ytterligare den kommande mandatperioden. Vi gör det gärna i brett samförstånd. Det krävs tydliga mål och ambitioner från den politiska ledningen. Umeåborna behöver mer av nästan allt när staden och den omgivande landsbygden växer: Jobb, bostäder, kollektivtrafik, förskolor, skolor, äldreboenden, sjukvård men också butiker och andra serviceinrättningar.

Ett Umeå med en politik som tydligt värdesätter tillväxt valfrihet och företagande.