Anders Ågren

Trygghet och valfrihet inom äldreomsorgen

 

Det ska vara tryggt att leva, bo och åldras i vår kommun. Vår politik ska stödja varje människas strävan att göra sig själv rättvisa och förmåga att växa av egen kraft. Det innebär inte att det saknas behov av stöd. Alla har inte samma förutsättningar. Umeå står inför ett antal utmaningar de närmaste åren, antalet äldre ökar samtidigt som förväntningar och önskemål om hur man vill leva som senior förändras. Vi måste garantera en mångfald av boendeformer även för äldre.

Vi vill se variation av äldreboenden med olika former av service och med olika typer av upplåtelseform. Sammanhängande äldrevårdskedjor behövs för äldre med successivt ökande behov. Umeå behöver en utökad byggnadstakt för boende riktade till äldre. Det gäller såväl särskilda boenden, senior/trygghetsboenden som korttidsboenden. Det ska vara en rättighet för äldre att beredas plats på ett boende, när man känner sig otrygg och blir sjuk. Och för dem som bor kvar hemma, så ska det vara tydligt med vem/vilka som ska komma från hemtjänsten och när på dagen. Mat som är god och näringsriktig ska alltid serveras, och aktiviteter för äldre ska erbjudas så att ofrivillig ensamhet undviks.

SKL:s och Socialstyrelsens Öppna jämförelser 2017 gällande vård och omsorg för äldre – visar att Umeå ligger på plats 274 av 290 kommuner när det kommer till antalet fallskador för personer 80 år och äldre. I samma jämförelse ligger Umeå kommun på plats 175 av 259 kommuner när det kommer till bemötande, förtroende och trygghet i särskilt boende. Plats 149 av 238 när det kommer till boendemiljö i särskilt boende och plats 86 av 254 när det kommer till särskilt boende i sin helhet. Det duger inte!

Umeå kommun ska erbjuda en äldreomsorg med värme och omtanke. Äldre ska kunna vara säkra på att man får den vård och omsorg som förväntas. En vård/omsorg som ska präglas av god kvalitet och ett värdigt bemötande. Detta gäller även hur kommunens personal hanterar läkemedlen, som är så viktig för de äldre. Vi har under året kunnat läsa om såväl vanvård som hur man inom den kommunala äldreomsorgen brutit mot gällande regler och rutiner. Det kan aldrig accepteras.

Vi moderater vill se en ny central kvalitets- och trygghetsinspektion som tar ett helhetsgrepp om inspektioner, tillsyn och uppföljning av kvaliteten inom äldreomsorgen i Umeå kommun. Utöver de uppföljningar och inspektioner som redan sker inom äldreomsorgen i Umeå. Inspektionerna ska ske såväl anmälda som oanmälda.

Umeå kommun var tidigt ute med att erbjuda eget val inom hemtjänst och sedan 2010 har vi lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten. Att fokusera på kvalitet är en självklarhet och vi vet med säkerhet att brukarnas behov tillgodoses bättre samtidigt som nöjdheten har ökat. Det är därför hög tid att införa LOV inom fler verksamheter som inom vård och omsorgsboende och inom funktionshinderomsorgen.

Umeå har Sveriges näst lägsta hemtjänstersättning jämfört med andra kommuner. Kommunens lösning med att sänka servicenivåerna där den som nyttjar hemtjänst t ex inte får duscha oftare än två gånger i veckan eller få sin säng renbäddad oftare än var tredje vecka för att klara budget är oacceptabel.

Kommunen har länge haft förseningar när det gäller byggande av LSS boenden och det är bra att konsekvenserna med viten har uppmärksammats. Tyvärr saknas viljan att se vad andra kan göra för kommunen. Umeå kommun fortsätter att avvisa företag som står redo att bygga LSS boenden istället för att se dem som en möjlighet.

Vi står inför stora rekryteringsbehov inom vård och omsorg och behöver göra mer för att locka människor till vårdyrket. I dag har andelen utbildad arbetskraft inom äldreomsorgen sjunkit till 60%. För att säkerställa att personalens tid används på rätt sätt vill vi se fler vårdserviceteam som kan avlasta ordinarie personal uppgifter med t ex städning och tvätt.

Vi måste också bli bättre på att använda ny teknik och digitaliseringens möjligheter. Kostnaderna för äldreomsorgen kommer i framtiden bli betydligt högre, samtidigt som det kommer att råda akut brist på personal. Det måste mötas med bl.a. den nya tekniken, som möjliggör bl.a. övervakning på natten via kameror, användandet av robotar i verksamheten m.m.

 

Utveckla besöksnäringen!

En stor och växande näringsgren är handel/restaurang som till stor del är frukten av Umeås snabba tillväxt. Turism och handel är områden där många unga får sitt första jobb, något som är viktigt för möjligheten att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Kommunen måste bli bättre på att locka till sig såväl turister som arrangemang och konferenser.

Intresset att besöka Umeå har förstärkts med IKEA liksom shoppingcentret Avion shopping med dess ca 90 butiker. Viktigt är samtidigt att centrumhandeln kan fortsätta utvecklas. En konkurrensfördel som brukar pekas ut för de halvexterna handelsområdena är att de erbjuder gratis parkering, medan det kostar att parkera inne i centrum. För att undanröja en del av konkurrensnackdelen finns möjligheten att erbjuda avgiftsfri parkering i de P-anläggningar och p-platser som UPAB ansvarar över för Umeå kommuns räkning. Vi moderater vill att detta införs på lördagar, under en begränsad tid av dagen då huvuddelen av affärerna håller öppet. Parkeringstillgången utgör i detta sammanhang både en viktig tillgänglighets- och konkurrensfaktor.

En annan tillgänglighetsfaktor som är viktig för besöksnäringen är tillgängligheten för båtturismen. Moderaterna vill nu snarast genomföra planerna på en ny central gästhamn i Umeå. Jag har bloggat om det tidigare och det fanns som sagt med i vårt lokala valprogram.

Shoppingturism ökar i takt med att handel och turism samarbetar allt mer. Av detaljhandelns försäljning består hela tio procent av de pengar som turister spenderar. Umeå har ett intresse av såväl framgångsrika halvexterna handelsområden som en blomstrande centrumhandel. Vår ambition är att Umeå ska bli en ännu bättre turist- och studentstad. Då krävs det att politikerna lyssnar på de önskemål som finns; dels hos besökare och studenter, men också övriga invånare och företagare i Umeå. Detta gör vi bland annat genom att tillåta utökade serveringstillstånd på Umeås restauranger. Självklart ska restauranger och krogar kunna få utskänkningstillstånd till 03.00.

Vi tar människors oro på allvar – bekämpa de kriminella!

Umeå ska vara en trygg kommun. Alla – oavsett kön, ålder, sexuell läggning och ursprung – ska kunna leva ett tryggt och säkert liv. Brottsligheten ökar i Umeå och den har ökat över tid. Antalet anmälda brott ökade kraftigt mellan 2016 och 2017.

Sexualbrotten har ökat kraftigt. Vapenbrotten likaså. Narkotikabrottsligheten ligger på en konstant hög nivå. Brottsförebyggande rådet har konstaterat en oroande utveckling i Umeå, med bl.a. våldsbrottslighet, utpressning och knarkhandel. Tendenser till ”social oro” har observerats i de nordöstra bostadsområdena i staden. Enligt polisen förekommer knarkhandel på alla högstadieskolor i Umeå.

Otryggheten bland våra invånare ökar. Var tredje kvinna är rädd för att gå ut själv på kvällen. 4 av 10 tjejer i Umeå, i åldern 13-18 år är rädda för att bli misshandlade eller våldtagna när de går hem på kvällarna. Vi moderater tar deras oro på allvar.

Det är viktigt att Umeå är en trygg kommun att leva i under dygnets alla timmar. Vi vill fortsätta förbättra tryggheten vid exempelvis skolor och omsorgsboenden. Detta kan bland annat ske genom kameraövervakning när det bedöms vara effektivt liksom anlitandet av ordningsvakter. Använd kameraövervakning i större utsträckning, bl.a. på s.k. ”hot-spots” där det ofta blir bråk.

Kvinnor ska kunna gå hem om natten utan att behöva känna oro. Därför vill vi intensifiera arbetet med att förbättra belysning i parker och utmed promenadstråk. Utsikten längs med cykel- och gångvägar måste bli bättre.

Ett aktivt brottsförebyggande arbete från socialtjänst och skola är avgörande för att långsiktigt öka tryggheten. Vi satsar dubbelt så mycket som Socialdemokraterna på insatsen ”Umeå växer – tryggt och säkert”. En tillgänglig polis i Umeå är avgörande för att förhindra och utreda brott. Moderaterna förslår också att kommunen ska inta en mer aktiv hållning mot nedskräpning, klotter och vandalism.

 

Fördubbla bostadsbyggandet i Umeå!

I Umeå råder bostadsbrist. Vi vill skapa förutsättningar så att branschens aktörer kan möta umeåbornas önskemål, både gällande bostäder som efterfrågas och vilken typ av kommun som människor vill bo i. En angelägen utmaning är möjligheten för unga som ska flytta hemifrån, att faktiskt komma in på bostadsmarknaden.

De kommande åren måste bostadsbyggandet fördubblas från dagens omkring 1000 bostäder till 2000 per år. 2017 färdigställdes närmare 1000 bostäder, men det är sämre än både år 2015 (1260 bostäder) och 2016 (ca 1300 bostäder). De privata aktörerna och det kommunala bostadsbolaget AB Bostaden måste hjälpas åt. Vi har sedan tidigare börjat inrikta oss på kortare tid för markreservation. Flexiblare och mer generella detaljplaner med optimal volym och användning är också en viktig förutsättning.

Kommunen behöver en långsiktig planering där det alltid finns en ”bank” med byggklar mark så att marknaden uppmuntras till att bygga efter invånarnas behov. Blandat boende i olika områden är eftersträvansvärt.

Vi anser att det kommunala bostadsbolaget har en central roll att spela, när det gäller nyproduktion av hyresrätter. Vi vill successivt avyttra ytterligare delar av fastighetsbeståndet för att möjliggöra dels ökade underhållsinsatser, dels ökad nyproduktion.

Vi ska fortsätta förtäta och bygga centralt. Men trots den täta stadens fördelar är den svår att förverkliga p.g.a. otidsenliga regler. De normer och krav som nu finns gör det svårt att bygga den typen av miljöer som många efterfrågar. Därför måste hämmande regler och t.ex. strandskydd ifrågasättas. Moderaterna i Umeå vill ta bort lokala ”kvadratmeterregler” som styr storleken på friyta mm och ersätta dem med kvalitetskrav. En stads charm handlar om en mångfald i byggnationen. Höga och låga hus ska kunna samsas och skapa variation. Både ålder och stilar ska tillåtas att variera.

Sävar, Holmsund/Obbola och Hörnefors ska fortsätta att växa. Umeås kommundelar erbjuder en attraktiv livsmiljö och utgör ett viktigt fortsatt område för utveckling. AB Bostaden ska i alla lägen beakta möjligheten till nyproduktion och bygga lägenheter utanför de centrala stadsdelarna. Det kan handla om kommundelscentra, men även i byar med omland som exempelvis Tavelsjö, Sörmjöle, Bullmark, Botsmark, Yttersjö, Hissjö, m.fl. Fler områden måste öppnas upp för bostadsbyggande.

Vilket självmål av Holmlund (S) och Lindberg (S)! Men tack. Det stärker oss moderater såklart.

Ja, vi moderater vill sänka kommunalskatten. Ni har hört det förut. Så också denna valrörelse – vi moderater vill sänka kommunalskatten i Umeå med 1 kr under de kommande fyra åren. För att det är rätt och rättvist. Umeå kommun har ungefär två kronor högre skatt än jämförbara kommuner. En genomsnittlig familj i Umeå där båda arbetar betalar ca 11.000 kr mer i skatt per år, än om man skulle bo i någon annan av de 20 största städerna i Sverige. 13 av dessa kommuner är dessutom S-styrda.

Indirekt – och sannolikt högst ofrivilligt – får vi stöd i den allmänna debatten även av såväl kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) och hans företrädare Lennart Holmlund (S). Det tackar vi för. Båda har nämligen insett att hög kommunalskatt slår hårdast mot dem med låga inkomster.

Så här skriver Lennart Holmlund i dag (15/8) på sin blogg.

”Rösta inte på Vänsterpartiet. Orsaken till detta är att de vill höja kommunalskatten och det slår hårdast mot de som har den sämsta ekonomin. 50 öre på varje hundralapp man tjänar svider mer för de som har få hundralappar i inkomst. Vi ska inte öka klyftorna i samhället tycker jag för det leder ökad kommunalskatt till. Umeå är en kommun med förhållandevis hög skatt idag, betydligt högre än i jämförbara kommuner.” Det är jag själv som strukit under delar av citatet från Holmlunds blogg.

Lindberg var inne på samma spår i budgetdebatten i juni, där han gick till hårt angrepp på (V) just för att de ville höja skatten. Lindberg konstaterade ju helt korrekt att det slår hårdast mot dem med låga inkomster. Det var inte solidariskt. Precis.

Umeå kommun har under nuvarande S-styre två kronor högre kommunalskatt än jämförbara kommuner. Det är varken rätt eller rättvist. Precis som Lindberg och Holmlund konstaterar, så slår hög kommunalskatt hårdast mot dem med låga inkomster. Det är dags för förändring.

Rösta på Moderaterna. Vi inser vikten av lägre kommunalskatt – och med oss vid makten kommer vi också att sänka Umeås höga kommunalskatt. Det är rätt, det är rättvist, det är solidariskt.

 

Värna äldreomsorgen!

Det ska vara tryggt att leva, bo och åldras i vår kommun. Vår politik ska stödja varje människas strävan att göra sig själv rättvisa och förmåga att växa av egen kraft. Det innebär inte att det saknas behov av stöd. Alla har inte samma förutsättningar. Umeå står inför ett antal utmaningar de närmaste åren, antalet äldre ökar samtidigt som förväntningar och önskemål om hur man vill leva som senior förändras. Vi måste garantera en mångfald av boendeformer även för äldre.

Vi vill se variation av äldreboenden med olika former av service och med olika typer av upplåtelseform. Sammanhängande äldrevårdskedjor behövs för äldre med successivt ökande behov. Umeå behöver en utökad byggnadstakt för boende riktade till äldre. Det gäller såväl särskilda boenden, senior/trygghetsboenden som korttidsboenden. Det ska vara en rättighet för äldre att beredas plats på ett boende, när man känner sig otrygg och blir sjuk. Och för dem som bor kvar hemma, så ska det vara tydligt med vem/vilka som ska komma från hemtjänsten och när på dagen. Mat som är god och näringsriktig ska alltid serveras, och aktiviteter för äldre ska erbjudas så att ofrivillig ensamhet undviks.

SKL:s och Socialstyrelsens Öppna jämförelser 2017 gällande vård och omsorg för äldre – visar att Umeå ligger på plats 274 av 290 kommuner när det kommer till antalet fallskador för personer 80 år och äldre. I samma jämförelse ligger Umeå kommun på plats 175 av 259 kommuner när det kommer till bemötande, förtroende och trygghet i särskilt boende. Plats 149 av 238 när det kommer till boendemiljö i särskilt boende och plats 86 av 254 när det kommer till särskilt boende i sin helhet. Det duger inte!

 

8 av 10 ansträngde sig mer med tidigare betyg!

Vi moderater anser att betyg är ett viktigt verktyg för att tydligt ange hur elever ligger till och det sänder viktiga signaler om elevers stödbehov. Med betyg ökar också skolans fokus på kunskapsresultaten. Därför vill vi att Umeå kommun, genom en eller flera grundskolor, ska delta i försöksverksamheten med betyg från årskurs 4 som är en möjlighet redan idag.

Bäst av allt vore att på nationell nivå införa betyg redan från årskurs 3, som Moderaterna vill.

Skolverket har tidigare utvärderat hur det gick med införandet av tidigare betyg från årskurs 6. Slutsatsen är bl.a. att hela 80 % av eleverna som nu har fått tidigare betyg uppger att deras motivation är högre pga detta! 8 av 10 elever anstränger sig alltså hårdare i sitt skolarbete. Det är ju fantastiskt bra. Det ger ju alla dessa elever bättre förutsättningar att klara sin skolgång. Och det är ju precis så som betyg fungerar. Det ökat motivationen.

Betyg är viktiga för att utvärdera hur det går i skolan. Att inte ge våra elever möjlighet till betyg tidigare är ett svek mot dem alla. Återupprätta kunskapsskolan!

27 dagar kvar till valdagen!

Anders Ågrens foto.

Det var välbesökt i samband med att partierna öppnade valstugorna på Rådhustorget idag, och samtidigt visade upp valaffischerna för lokalmedia. Både tidningar och TV var på plats. Stugorna är lite annorlunda placerade än under tidigare valrörelser, men förhoppningsvis ska det fungera bra för alla. Valstugorna fyller en viktig funktion. Diskussioner och debatter kan och ska föras såväl på gator och torg som på sociala medier.

Det blir en intensiv valspurt. Som konstateras i rubriken så är det 27 dagar kvar till valdagen – men redan om NIO DAGAR (!) inleds förtidsröstningen.

På återhörande!

 

M-valstugan öppnar på Rådhustorget idag kl. 12.30!

Idag, måndag, är det officiell invigning av partiernas valstugor kl. 12.30. Ännu ett inslag i den lokala valrörelsen som höjer tempot på debatten och diskussioner inför den 9 september. Välkommen dit under de kommande veckorna. Där kommer du kunna träffa moderata kandidater, ta del av lokala valmanifest, få allmän politisk information, hämta moderata valsedlar och mycket annat.

Varmt välkommen!

Bygg nästa etapp på Umeå Airport!

För några år sedan så genomfördes en välbehövlig utbyggnad av Umeå Airport. Umeå kommun och regionen var medfinansiärer. Men alla var också medvetna om att det bara var en första etapp. Färdiga planer finns för etapp 2, med bl.a. påbyggnad med ytterligare en våning samt nosbryggor från våningen ut till flygplanen. För oss moderater är detta en mycket strategisk fråga, och jag har skrivit många gånger om det tidigare.

För Umeå – och hela Umeåregionen – är goda flygförbindelser till Stockholm och andra städer längre bort A och O. Tillsammans med tåg, buss utgör flyget en viktig pusselbit för att göra hela Sverige tillgängligt. För oss som bor i norra Sverige – med de långa avstånden – kommer järnvägen aldrig att kunna konkurrera med flyget när det gäller snabbhet. Flyget är överlägset. Men det står inte i motsats till att vi även satsar på kollektivtrafik, såväl bussåkande som järnväg.

Goda flygförbindelser är ett måste för en modern stad. Jag tvekar inte en sekund i att vi måste arbeta för att utveckla Umeå Airport ytterligare. Flygplatsen är viktigt för Umeå, den är viktig för vårt näringsliv, den är viktig för umeåborna! Viktigt för alla dem som arbetspendlar – som bor i Umeå men jobbar i huvudstaden. Det gör också Umeå till en mer attraktiv plats att bo på.

Det finns som sagt konkreta planer på nästa utbyggnadsfas för Umeå Airport. Den andra etappen som bl.a. vi moderater är varma förespråkare för. Det är i grunden ett statligt ansvar, men regionen och kommunen har tidigare varit med och tagit ansvar för förverkligandet via medfinansiering. Det är väl inte helt omöjligt att det kan bli en liknande lösning även denna gång om vi ska komma fram med projektet.

Hur som helst en mycket viktig del i att utveckla vår flygplats!