Anders Ågren

Landsbygdsutveckling i fokus

Vid månadens träff med den moderata kommungruppen i Umeå, så var temat landsbygdsutveckling. Vi hade bl.a. besök av två representanter från TuRe (Tavelsjö- och Rödåbygdens utveckling): Göran Sundqvist och Alf Söderlund. Ett välbesökt möte, med många synpunkter och frågor.

Till skillnad från vad vissa hävdar, så står landsbygdsfrågorna högt upp på Moderaternas dagordning här i Umeå. Om detta har jag också skrivit lite i dagens VK. Bifogas nedan.

 

Viktigt med både landsbygd och stad!

I VK (12/8) är en märklig insändare publicerad, undertecknad av Torbjörn Wennebro som har uppdrag för Centerpartiet. Wennebro angriper mig för att enbart fokusera på byggande i tätorter.

Den fördjupade översiktsplanen för dels Umeå, dels de centrala stadsdelarna har antagits i bred enighet hösten 2011. Centerpartiet och Moderaterna står bakom dessa planer för hur kommunen ska utvecklas, liksom t.ex. Socialdemokraterna. Att komma med anklagelser mot mig eller Moderaterna, när Centerpartiet har röstat på exakt samma sätt, är inte seriöst.

Viktigt att understryka är att vi uppmuntrar och bejakar byggande även på landsbygden. Ca var tredje kommuninvånare bor utanför Umeå stad och på landsbygden erbjuds onekligen några av de mest attraktiva livsmiljöerna. Därtill håller befolkningsökningen på Umeå landsbygd jämna steg med utvecklingen av Umeås centrala delar.

Från Moderaterna har vi t.ex. föreslagit att ge AB Bostaden ett särskilt direktiv. Nämligen att alltid ta i beaktande möjligheten att vid nyproduktion bygga utanför de centrala stadsdelarna och utanför kommundelscentra. Vi har då särskilt pekat ut byar med omland som Tavelsjö, Sörmjöle, Bullmark, Botsmark, Yttersjö, Hissjö m.fl. Vårt förslag röstades tyvärr ned i fullmäktige den 19 juni.

Vi har politiskt ett ansvar för hela kommunens utveckling. Liksom vi siktar på att göra Umeå till det självklara storstadsalternativet i norra Sverige, så ska vi också se till att erbjuda de bästa levnads- och utvecklingsbetingelserna för boende på landsbygden inom våra kommungränser.

Anders Ågren

Kommunalråd, M. Umeå

När får fullmäktige upp ärendet om återinförande av friskvårdstimme?

 

Idag har jag på förmiddagen skickat in nedanstående fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S). Den kommer att besvaras på kommunfullmäktiges sammanträdet i slutet av augusti.

 

Återinförande av friskvårdstimme för alla anställda inom Umeå kommun

I april 2017 lyckades Socialdemokraterna få igenom en minoritetsåterremiss när fullmäktige behandlade Moderaternas motion om att möjliggöra för alla anställda att träna på arbetstid, genom ett återinförande av friskvårdstimmen. Ett förslag som (S) alltså är motståndare till.

Det är väl belagt att träning har en mycket positiv inverkan på människors hälsa. Att erbjuda möjlighet till träning på arbetstid har visat sig vara ett sätt att minska sjukfrånvarokostnaderna, att öka hälsan bland medarbetarna och samtidigt öka produktiviteten. Således en vinst för såväl den anställde som för arbetsgivaren. Inom Umeå kommun har redan flera kommunala bolag insett fördelarna med detta. Sjukfrånvaro är betydligt lägre bland de anställda inom de kommunala bolagen jämfört med de anställda inom den kommunala förvaltningen.

År 2010 avskaffade Umeå kommun friskvårdstimmen för de anställda inom förvaltningen. Det var ett misstag. Sedan år 2011 ökar också sjukskrivningarna hos de anställda inom Umeå kommun.

Det har nu gått fyra månader sedan kommunfullmäktige beslutade om återremiss.

 

Med anledning av detta har jag följande fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Linberg (S):

– När kommer motionen om återinförande av friskvårdstimme upp till slutgiltigt beslut i kommunfullmäktige?

 

Umeå 2017-08-14

 

Anders Ågren,

Kommunalråd, M

Viktigt med både landsbygd och stad!

I dagens VK är en något märklig insändare publicerad, undertecknad av Torbjörn Wennebro som har uppdrag för Centerpartiet. Wennebro angriper mig för att enbart fokusera på byggande i tätorter. Jag får också kritik för att jag i en insändare har välkomnat planer från privata aktörer gällande byggnationer i Holmsund

När det gäller kommunens översiktsplanering, så har den fördjupade översiktsplanerna för dels Umeå, dels fördjupningen för de centrala stadsdelarna antagits i bred politisk enighet hösten 2011. Centerpartiet och Moderaterna står ju bakom dessa planer för hur kommunen ska utvecklas, liksom exempelvis Socialdemokraterna. Att komma med anklagelser mot mig eller Moderaterna, när Centerpartiet har röstat på exakt samma sätt, är inte seriöst.

Främsta fokus är att ”bygga stad” i de centrala stadsdelarna, i enlighet med Fördjupningen för de centrala stadsdelarna. Inom en radie av fem km planeras huvuddelen av den kommande befolkningstillväxten. Bostadsbyggande i Sävar, Holmsund/Obbola och Hörnefors ska också främjas. Områdena ligger på rimligt pendelavstånd från centralorten och har förutsättningar för en bra kollektivtrafik samt goda sociala miljöer. Goda tillväxtmöjligheter finns också inom befintliga byar inom en rad stråk som pekas ut i den tidigare av KF antagna Fördjupningen för Umeå.

Men viktigt att understryka är att vi uppmuntrar och bejakar byggande även på landsbygden. I den allmänna debatten har det spridits felaktigheter om att det endast ska byggas inom ”5 km-staden”. Så är det naturligtvis inte.

En rapport om landsbygden i Umeå som kommunen tog fram 2015, visade att landsbygden var välmående. Ca var tredje kommuninvånare bor utanför Umeå stad och på landsbygden erbjuds onekligen några av de mest attraktiva livsmiljöerna i kommunen. Därtill håller befolkningsökningen på Umeå landsbygd jämna steg med utvecklingen av Umeås centrala delar. Till yttermera visso är andelen barnfamiljer och sysselsättningen högre än i staden liksom även den disponibla inkomsten. Detta kommer sällan fram i den allmänna debatten.

Från Moderaterna har vi, för att understryka kommunens ansvar även för utvecklingen utanför de centrala stadsdelarna, föreslagit att ge AB Bostaden ett särskilt direktiv. Nämligen att alltid ta i beaktande möjligheten att vid nyproduktion bygga utanför de centrala stadsdelarna och utanför kommundelscentra. Vi har då särskilt pekat ut byar med omland som exempelvis Tavelsjö, Sörmjöle, Bullmark, Botsmark, Yttersjö, Hissjö m.fl.

Detta föreslog vi moderater i vårt budgetförslag, men det särskilda uppdraget röstades ned i kommunfullmäktige den 19 juni. Tyvärr. Vi hade gärna sett att fler partier hade röstat för vårt förslag.

Vi har politiskt ett ansvar för hela kommunens utveckling. Liksom vi siktar på att göra Umeå till det självklara storstadsalternativet i norra Sverige, så ska vi också se till att erbjuda de bästa levnads- och utvecklingsbetingelserna för boende på landsbygden inom våra kommungränser.

Det är den linje som Moderaterna i Umeå driver.

Sociala medier inför valet 2018

Det spekuleras mycket om sociala medier kopplat till valrörelsen. Självklart kommer de att spela roll och med all sannolikhet mer i kommande än i tidigare valrörelser. Sociala medier möjliggör en kommunikation som man bara kunde drömma om förr i tiden. Samtidigt har myntet såklart två sidor. Tyvärr. Förekomsten av hot och trakasserier ökar och blir ett allt större problem. Därför hoppas jag att lagstiftningen skärps snabbt, så att det blir lättare att lagföra de ljusskygga individer som ägnar sig åt sådant.

Men vad man än tycker om sociala medier – det finns både plus och minus –  så kommer det att vara en betydelsefull arena i den politiska debatten och inte minst under valrörelsen. Folkbladet gjorde innan sommaren en sammanställning över politikernas genomslag i Västerbotten på sociala medier. Jag har ganska många som följer mig på sociala medier (bilden ovan), men jag hoppas naturligtvis att ännu fler väljer att följa vad jag gör. Såväl på min blogg som på instagram, twitter, snapchat etc.

Så jag upprepar vad jag brukar säga med jämna mellanrum: följ mig gärna på sociala medier!

Stoppa kilometerskatten!

Anders Ågrens foto.

Igår fick vi besök av vår partiledare Anna Kinberg Batra. Vi inledde med ett tvåtimmarsbesök på Norrmejerier och Umeå mejeri, där jag, vår riksdagsledamot Edward Riedl och partiombudsman Anna-Karin Nilsson deltog från lokalplanet. Rundvandring på mejeriet med bl.a. VD Anders Fredriksson. Ett riktigt intressant besök. För mig som har en viss koppling till mejeriverksamhet (min pappa var ostmästare och sedermera mejeriföreståndare i Sollefteå och sedan förste mejerist i Örnsköldsvik, och jag sommarjobbade många år på mejeriet i Övik, såväl på ostlagret som ysteriet), så är det fascinerande att se hur produktionen har utvecklats sedan 90-talet. Bl.a. så har många tunga lyftmoment ersatts av robotiseringen. Mycket positivt.

En fråga som Norrmejerier tog upp, som de var mycket bekymrade över, var regeringens planer på att införa en kilmeterskatt. Den slår extremt hårt just mot Norrland. De kallade kilometerskatten för en Norrlandsskatt. Och det stämmer ju! Socialdemokraterna och Miljöpartiet som vill införa detta sviker norra Sverige. Kilometerskatt är skatt på avstånd. Den beskattar avstånd och inte utsläpp. Det kommer att slå extra hårt mot Norrland med våra avstånd. Moderaterna är en tydlig röst mot kilometerskatten.

Därefter var vi på plats vid Moderaternas monter på Stora Nolia. Besökare avlöste varandra i hög takt med frågor till Kinberg Batra. En bra stämning på Nolia! Dagen avslutades med ett öppet möte i en av föreläsningssalarna på Nolia. Det blev mer än fullsatt, vilket var glädjande. Ett stort intresse.

Kom gärna förbi vår monter under återstoden av dagarna.

Vi behöver fler bostäder i en växande kommun!

I Umeå råder bostadsbrist sedan ett antal år tillbaka. Ett tydligt uttalat mål för kommunen är att bostadsbyggandet ska öka från dagens ca 1300 bostäder (år 2016) till åtminstone 2000 per år. Detta för att ”bygga bort” det underskott som har skapats genom att det under en lång rad av år bara har byggts hälften så många bostäder som behovet har varit.

Vid dagens sammanträde med Näringslivs- och planeringsutskottet så yttrade vi oss över tre detaljplaner som var ute på samråd. Vi gav tummen upp för samtliga. Nu förs de vidare i processen. På Sandbacka var det en detaljplan med föreslagen bostadsbebyggelse som skulle innebära ett tillskott på ca 100 lägenheter, vi gav även klartecken från utskottet beträffande ny detaljplan som skulle innebära ett helt nytt bostadsområde i Holmsund, samt avslutningsvis en detaljplan inom Grisbacka som kan ge ett möjligt tillskott på 300 lägenheter.

Vi behöver helt enkelt bygga fler bostäder i Umeå!

På detta tema skrev jag även i dagens VK. Bifogar insändaren nedan:

 

Alla delar av kommunen viktiga för tillväxten!

I VK kan vi läsa om de spännande planerna gällande byggande av bostäder som finns för Holmsund. Det är självklart oerhört positivt! Umeå är en av landets mest expansiva kommuner. En tillväxt, där kommundelarna Holmsund-Obbola, Sävar och Hörnefors har en viktig roll att spela. Umeå kommun måste naturligtvis uppmuntra och stödja byggande i olika delar av kommunen. Oavsett det gäller initiativ från privata aktörer eller för den delen det kommunala bostadsbolaget.

Hösten 2011 drog vi politiskt upp riktlinjerna för kommunens framtids utveckling och tillväxt med nya översiktsplaner. Där hanteras strategiska frågor som bostadsbebyggelse, handel och service, trafikstrategi, infrastruktur, kulturmiljöer etc.

I den politiska debatten kan man lätt få intryck att all tillväxt i Umeå förväntas ske i stadens centrum, och att man glömt bort våra kommundelar – våra invånare och företag som inte finns i stadens centrala stadsdelar. Men så är det självfallet inte! Tillväxt i de centrala stadsdelarna står ju inte i motsats till kommundelarnas utveckling.

Umeå är en fantastisk kommun att leva och verka i. När siktet är inställt på ökad befolkningstillväxt så gäller detta inte bara förtätning av stadskärnan, utan även en stark utveckling i våra kommundelar – Holmsund-Obbola, Sävar och Hörnefors. Oavsett var man råkar bo i kommunen, så ska man kunna dra nytta av fortsatt tillväxt.

 

Anders Ågren (M)

Kommunalråd, Umeå

Träff med Alliansgruppledarna i Umeå

Så har den politiska verksamheten efter sommarveckorna dragit igång på allvar. Idag deltog jag först vid bemanningen av Moderaternas monter på Nolia. Vi finns på plats med lokala företrädare hela veckan och på onsdag får vi dessutom besök av vår partiledare Anna Kinberg Batra. Kom gärna förbi och prata politik!

Efter lunch var det dags för möte på stadshuset med gruppledarna för övriga Allianspartier i Umeå: Liberalernas Peder Westerberg, Centerpartiets Mattias Larsson och Kristdemokraternas Veronica Kerr. En bra stämning och många frågor för oss att ta itu med nu när alla politiska sammanträden drar igång. Det blir en intressant höst. Och tiden går som bekant snabbt – om ett år vid den här tiden kommer vi vara mitt uppe i brinnande valrörelse.

Hör gärna av dig om du vill engagera dig politiskt!

 

 

Alla delar av kommunen viktiga för tillväxten!

I dagens VK kan vi läsa om de spännande planerna gällande byggande av bostäder som finns för Holmsund. Det är självklart oerhört positivt! Umeå är en av landets mest expansiva kommuner. En tillväxt, där kommundelarna Holmsund-Obbola, Sävar och Hörnefors har en viktig roll att spela. Umeå kommun måste naturligtvis uppmuntra och stödja byggande i olika delar av kommunen. Oavsett det gäller initiativ från privata aktörer eller för den delen det kommunala bostadsbolaget.

Hösten 2011 drog vi politiskt upp riktlinjerna för kommunens framtids utveckling och tillväxt med nya översiktsplaner. Där hanteras strategiska frågor som bostadsbebyggelse, handel och service, trafikstrategi, infrastruktur, kulturmiljöer etc.

I den politiska debatten kan man lätt få intryck att all tillväxt i Umeå förväntas ske i stadens centrum, och att man glömt bort våra kommundelar – våra invånare och företag som inte finns i stadens centrala stadsdelar. Men så är det självfallet inte! Tillväxt i de centrala stadsdelarna står ju inte i motsats till kommundelarnas utveckling.

Umeå är en fantastisk kommun att leva och verka i. När siktet är inställt på ökad befolkningstillväxt så gäller detta inte bara förtätning av stadskärnan, utan även en stark utveckling i våra kommundelar – Holmsund-Obbola, Sävar och Hörnefors. Oavsett var man råkar bo i kommunen, så ska man kunna dra nytta av fortsatt tillväxt.