Anders Ågren

Stoppa Socialdemokraternas dråpslag mot dieselbilar!

Det spelar roll hur svenska folket röstar! Det märks inte minst i dessa dagar. Hundratusentals svenskar har köpt miljöklassade dieselbilar. Nu kan de tappa sitt andrahandsvärde, om socialdemokraternas förslag går igenom.

Transportstyrelsen räknar med att kostnaden per drabbat hushåll kan bli över 100 000 kr. Förslaget omfattar 1,3 miljoner dieselbilar, och ska träda i kraft om fyra år. Då kan det bli förbjudet att köra dessa bilar i olika miljözoner.

Vi moderater anser att det är helt orimligt att straffa människor som i god tro köpt miljöklassade dieselbilar. Det finns andra sätt att få bättre luftkvalitet i våra städer.

Din röst den 9 september spelar roll!

 

170 dagar kvar till valet!

Idag är det 170 dagar kvar till valet. Det är hög tid för alla oss som vill se ett Alliansstyre i Umeå att öka takten – för det kommer att behövas. Moderaterna i Umeå är redo att spänna bågen ytterligare de kommande åren. Umeåborna behöver mer av nästan allt när staden växer. Jobb, bostäder, kommunikationer, skolor, sjukvård men också butiker och andra serviceinrättningar. Det förutsätter ett positivt företagsklimat.

Med en starkare och mer offensiv borgerlighet är möjligheterna för Umeå att utvecklas positivt så mycket större. Ett Umeå med en politik som värdesätter valfrihet, tillväxt, trygghet och företagande. Vi moderater kommer att göra vårt yttersta för att bidra till detta.

Mycket kan hända på dessa 170 dagar fram till valdagen den 9 september. Det är hög tid för en borgerlig offensiv!

 

Stor brist på förvarsplatser i Sverige – Umeå står redo

Sverige måste öka antalet s.k. förvarsplatser för personer som ska utvisas. Detta uppmärksammas nu även av EU-kommissionen, som menar att Sverige annars riskerar att bryta mot våra åtaganden att verkställa utvisningar. Migrationsverkets nuvarande förvarsanläggningar har varit fullbelagda, och gränspolisen har uppgett att man tvingats släppa frihetsberövade personer pga att det varit fullt på förvaren. Gränspolisen har gjort bedömningen att det åtminstone behövs 800 platser totalt.

Migrationsverket skickade för några månader ut en intressefrågan om att anlägga ett flyktingförvar i norra Sverige. Umeå kommun har meddelat att vi är intresserade av detta. Hans Lindberg (S) och jag har därefter även skickat en särskild skrivelse till Migrationsverket, där vi utvecklar fördelarna med att förlägga ett nytt förvar till just Umeå. Det finns som sagt ett behov av ett sådant för att kunna fullfölja utvisningar även i norr. Det kommer också innebära 60-80 nya jobb. Övriga tillfrågade kommuner är Luleå och Östersund. Viktiga parametrar för val av lokalisering är förekomst av polis och Migrationsverk, samt närhet till en flygplats. Sådant som alltså stämmer in tydligt på Umeå.

Umeå har redan meddelat att vi är villiga att anläggningen lokaliseras till vår kommun.

Kritiken från EU-kommissionen understryker att det brådskar, liksom synpunkterna från gränspolisen. Umeå står redo om Migrationsverket så beslutar.

Moderaterna vill inte dra ned på Fältgruppen

Andreas Lundgren (S) skrev tidigare idag på sin blogg om socialtjänstens förebyggande verksamhet och Fältgruppens viktiga arbete. Så långt allt bra. MEN. Sedan påstår han att Moderaterna vill skära ned på bemanningen: “Därmed säger vi också nej till Moderaternas återkommande förslag att skära ned på fältgruppens bemanning.” Likaså sprids ett inlägg av Socialdemokraterna i Umeå på Facebook med samma innebörd, som avslutas med “Dela om du säger nej till Moderaternas neddragning av fältgruppen”

Bara ett problem.

Det stämmer inte. Vi moderater vill inte skära ned på bemanningen i fältgruppen. Något sådant förslag finns inte.

Men vi förstår nu Socialdemokraternas upplägg inför valet i Umeå.

De vill inte prata om de problem som faktiskt finns i kommunen. Och de tvekar inte att öppet ljuga om motståndarnas förslag.

Mycket tråkigt. Vi moderater i Umeå kommer fortsätta att diskutera sakfrågorna och visa på vilka förslag som Moderaterna har för att komma tillrätta med ev problem.

Ute på företagsbesök idag

Fler jobb och fler företag i Umeå har fortsatt högsta prioritet för oss moderater. Idag ska vi som är valda till kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott ut på en rad intressanta företagsbesök i Umeå. Idag bl.a. White Arkitekter, Handelsbanken och Elite Hotell Mimer.

Sedan många år tillbaka ingår detta som en självklar del i vårt arbete med att förbättra dialogen med företagare verksamma i Umeå. Som bekant finns det en rad synpunkter på vad kommunen bör och inte bör göra, just med avseende på att skapa förutsättningar för nya jobb och bättre möjligheter för företagande. Besöken är också värdefulla för att politiker – av alla politiska färger – ska få insikt i företagarnas vardag, samt få kunskap om fler av de företag som är verksamma i vår kommun.

På återhörande!

Ombyggnaden av Katamarankajen finansierad

Nedanstående pressmeddelande skickades ut tidigare idag. Den s.k. Katamarankajen har ju varit avstängd sedan år 2011. Positivt om vi kan få ordna till området inom en snar framtid!

Ombyggnad av Katamarankajen finansierad

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2018 17:39 CET

Kommunen har planer på att riva och bygga om den så kallade Katamarankajen och området omkring vid Konstnärligt campus. Arbetsutskottet beviljar tekniska nämnden 4,7 miljoner kronor för ombyggnaden, inom investeringsram. Tanken är att projektet ska starta så snart byggarbetet på campus är klart.

Enligt planerna ska den gamla Katamarankajen ersättas med ett erosionsskydd mot älvkanten och en brygga som går ut över vattnet. Gång- och cykelväg och angränsande ytor längs strandpromenaden ska också åtgärdas och förnyas. En trappanläggning kommer att förbinda strandpromenaden med den nya byggnaden på campus.

− Det här blir ett lyft för strandpromenaden och en nödvändig förbindelse mellan Konstnärligt campus och parkerna i Staden mellan broarna, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

− Viktigt att vi kommer igång med ombyggnaden snart. Strandpromenaden används av många, men just nu är det här avsnittet avstängt på grund av byggarbetet på campus, säger Anders Ågren (M), kommunstyrelsens vice ordförande.

Ombyggnaden beräknas kosta totalt 13,5 miljoner kronor. I det ingår trappanläggningen som kostar 2,5 miljoner kronor och bekostas av fastighetsägaren Balticgruppen. Resterande pengar finns avsatta tidigare i bland annat investeringsplan och exploateringsbudget.

Kajen uppfördes 1940 och byggdes om till dagens utförande 1988. Den har använts mycket sparsamt sedan dess, främst som angöringsplats för en katamaran som tidigare trafikerade sträckan Umeå–Vasa, vilket gav den namnet ”Katamarankajen” i folkmun.

Besök av Ulf Kristersson i Umeå 28/3

Varmt välkomna till ett öppet möte på Rex i Umeå onsdag den 28/3 kl. 17.00-18.30. Lyssna på några av Moderaternas främsta företrädare – partiledare Ulf Kristersson, partisekreterare Gunnar Strömmer, 2:e vice partiordförande Elisabeth Svantesson och partistyrelseledamot Linda Frohm. Det finns också självklart tid för frågor till deltagarna.

Välkomna!

Det behövs konkreta reformer mot narkotikan

Vi påminns ofta om förekomsten av narkotika i vårt samhälle. Drogerna är mer lättillgängliga, och användandet kryper ner i åldrarna. I Umeå är cannabis vanligast, och det går också att märka en alltmer liberal hållning till användandet. Narkotikabrotten i Umeå har legat på en konstant hög nivå från 2013 och framåt. Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet har antalet anmälda narkotikabrott i Umeå legat på omkring 1800 per år.

Moderaterna har idag på nationell nivå föreslagit en rad åtgärder för att bekämpa narkotikabrottsligheten, vilket också skulle få effekter i Umeå. Det är välkomna förslag.

Dagens lagstiftning och nuvarande insatser mot narkotikabrottsligheten och missbruket räcker inte till. Vi behöver rikta nya tunga brottsbekämpande insatser mot de som organiserar och tjänar pengar på narkotikahandeln samtidigt som vi ser till att de som hamnat i missbruk får adekvat vård.

Moderaterna har idag på nationell nivå presenterat sju konkreta förslag på reformer:

  • Specialkompetens hos polisen: Särskilda enheter med uppgift att utreda narkotikabrottslighet – som togs bort när Polisen omorganiserades den 1 januari 2015 – bör återinföras.
  • Tullen måste stärkas: Vi föreslår utökade resurser till Tullverket i syfte att skärpa gränskontrollen för att försvåra införsel av narkotika och vapen. Särskilda insatser måste också göras mot post- och kurirflödet.
  • Straffen för narkotikaförsäljning måste skärpas: Vi vill se en återgång till de strängare straff vid narkotikaförsäljning som gällde före Högsta domstolens förändringar av rättspraxis 2011-2012.
  • ”Familjeklassificera” narkotikapreparat: Genom att göra små förändringar i sammansättningen av narkotiska preparat kan nya substanser skapas, som faller utanför narkotikalagstiftningen. Det gäller nu bl.a. Fentanyl och så kallade Fentanylanaloger som har skördat mer än 400 liv de senaste fyra åren.
  • Fler missbrukare ska kunna dömas till kontraktsvård även vid låga straffvärden.
  • Ett mer aktivt uppsökande arbete: Socialsekreterare, fältassistenter och andra kommunala tjänstemän ska finnas tillgängliga på gator och torg även efter vanlig kontorstid. Det skapar bättre förutsättningar att fånga upp ungdomar som är på väg in i missbruk.
  • Fler unga missbrukare behöver få tvångsvård: Vi vill att möjligheten till tvångsvård ska användas oftare för personer som befinner sig i ett missbruk.

Trevlig nyhet i dagens Folkbladet apropå Västra Länken

I dagens Folkbladet är det en större artikel om förberedelserna för byggstart av Västra Länken. Man räknar med att grävskoporna kan gå igång inom ett år. Den enskilt viktigaste infrastruktursatsningen på senare tid kopplad till Umeå är byggandet av ringleden, som beslutades av Alliansregeringen år 2008. Ringleden skulle vara färdig år 2013, men kommer nu får hoppningsvis kunna vara färdig 2021. Enligt artikeln jobbas det på för fullt just nu med att förbereda allt så att tidtabellerna håller. Att Umeåprojektet snarast färdigställs med Västra länken är en förutsättning för bättre luftmiljö i centrala Umeå och stadens framtida utveckling.

Som jag skrivit tidigare. Umeås attraktionskraft och konkurrensförmåga förstärks med ett färdigställande av ringleden. Skönt att lägga denna långbänk till handlingarna.

Grattis, Pasi Huikuri!

I  helgen har Moderata Studenter på riksplanet haft sitt årsmöte. Pasi Huikuri, vår politiske sekreterare som är anställd för den moderata kommunfullmäktigegruppen i Umeå sedan ett år tillbaka, invaldes som ny ledamot i riksstyrelsen. Han har en bakgrund och ett engagemang i såväl MUF som Moderata Studenter.

Ett stort grattis från Moderaterna i Umeå!