Besök av justitieminister Gunnar Strömmer

Igår hade jag trevligt besök på arbetsrummet!

Sveriges justitieminister Gunnar Strömmer kom nämligen förbi stadshuset för samtal och en kopp kaffe. På hans program för dagen i övrigt: besök hos Brottsoffermyndigheten, Umeå tingsrätt och Hovrätten för Övre Norrland. Jag känner Gunnar mycket väl sedan ungdomsåren i Örnsköldsvik. Vi båda var aktiva i MUF-föreningen (det var faktiskt Gunnar som värvade mig som medlem en gång i tiden – vid ett offentligt möte år 1987 på torget i Övik) och vi blev invalda i Örnsköldsviks kommunfullmäktige i samband med valet 1991.

Åren går.

Mycket glädjande att ministern på sin första myndighetsresa sedan han tillträdde väljer att åka just till Umeå!

Glöm aldrig Kristallnatten – bekämpa antisemitismen!

Det har gått 84 år sen Kristallnatten inträffade den 9 november 1938 i Tyskland. En natt där synagoger brändes ned, judiska butiker fick skyltfönster krossade, människor fick sina hem vandaliserade och hundratals judar mördades. De förbrytelser som under de kommande åren skedde har alltsedan dess fått symbolisera människans ondska och människans förmåga att göra omänskliga gärningar.

Antisemitism finns än idag. Tyvärr är den på frammarsch. I december 2018 publicerade EU:s byrå för grundläggande rättigheter en undersökning som visade på en ökad otrygghet bland Europas judar. Undersökningen byggde på svar från 16 000 judar inom EU. 90 procent upplevde att antisemitismen hade ökat de senaste fem åren. 85 procent såg antisemitismen som ett stort problem. Ungefär samma siffror när man tittar på de nedbrutna siffrorna för Sverige.

Detta måste tas på allvar! Man vittnar om trakasserier, hot, våld och förolämpningar i vardagen. Sociala medier fylls av antisemitiska inlägg, människor med judisk bakgrund utsätts för hot och trakasserier. Man möts av antijudiska yttringar på offentliga platser. I Europa, i Sverige, i Umeå.

Umeå borde vara en öppen, trygg och tolerant plats för alla. Men det är den inte. Inte för alla. Expressen hade under våren 2021 ett omfattande reportage om Umeå och judarnas situation. Det är en skam att judar inte kan vara trygga i Umeå. Här har Umeå fullständigt misslyckats. Antisemitismen ska bekämpas på bred front, både lokalt och nationellt.

I Umeå tvingas judar hålla en låg profil för att undgå hot och hat. Judiska Föreningen tvingades år 2018 att lägga ned sin verksamhet, efter att upprepade gånger ha utsatts för trakasserier och hot från nazister. Hatet mot judar kommer dessutom från flera håll, inte bara från nazisterna. Sedan den judiska föreningen lades ned 2018 finns inget organiserat judiskt föreningsliv i Sverige norr om Uppsala.

Expressen hade lördagen den 28 mars en omfattande artikel om judarnas utsatta situation i Umeå. Där pekas – utöver nazisterna – på bl.a. Mellanösternkonflikten och dess påverkan: ”Att judar i Umeå, precis som i Malmö, tonar ner sin judiska identitet för att undvika problem och döljer judiska symboler för att undvika diskussioner om konflikten mellan Israel och Palestina.”

Antisemitismen måste bekämpas. Här är några av de förslag som moderaterna driver:

▶️ Sverige måste införa ett förbud mot deltagande i alla typer av våldsbejakande organisationer, oavsett ideologiska motiv. Kriminalisera deltagande i såväl våldsbejakande högerextrema, vänsterextrema som islamistiska organisationer.

▶️ Staten måste genomlysa landets skolor för att kartlägga förekomsten av antisemitism och dess uttryckssätt. Lärare måste få verktyg så att de kan identifiera och motverka antisemitism. Arbetet måste drivas långsiktigt och systematiskt. Samhället måste följa upp varje enskild incident och misstänkta brott polisanmälas.

▶️ Inför obligatorisk samhällsorientering på SFI. Den som har fått en fristad i Sverige får aldrig utnyttja det för att förtrycka andra minoriteter. Fler brott med antisemitiska motiv ska också leda till utvisning.

Vi lever i en värld där hat och våldsextremism hela tiden finner nya uttryck. Detta måste bekämpas. Oavsett vilka grupperingar som är ute efter att mörda och fördriva oliktänkande. Oavsett det gäller nazister, vänsterextrema eller islamister. Staten borde förbjuda deltagande i våldsbejakande organisationer.

Att påminna och uppmärksamma Kristallnatten en dag som denna är viktigt.

Idag samlas vi kl. 17.00 på Rådhustorget i Umeå för en manifestation, med tal av extern talare – Tommy Ringart, ordförande i Föreningen Förintelsens överlevare. Därefter blir det samling för dem som vill på Umeå Folkets Hus kl. 18.00, med efterföljande samtal och fika (Lokal: Ask).

Jo, visst finns det utrymme för Umeå kommuns partier att sänka kommunalskatten!

Idag behandlandes delårsrapporten (januari-augusti 2022) för Umeå kommun.

Resultatet för hela kommunkoncernen t.o.m. augusti är över en miljard kronor plus. 1 114 miljoner kr.

Helårsprognosen då?

Ja, helårsprognosen för kommunkoncernen är 971 mnkr varav Umeå kommuns resultat bedöms bli 687 mnkr.

Om den här prognosen skulle stå sig, så blir det All-time high för Umeå kommun. Aldrig tidigare har Umeå kommun gjort så stort överskott ett år – om vi bortser från de kommunala bolagens resultat och tittar på enbart kommunens resultat. Kommunkoncernen som helhet gjorde ett starkare resultat 2017, tack vare avyttringen av delar av AB Bostadens fastighetsbestånd.

För Umeå kommun blev det All-time high år 2021.

Vi är på väg mot ett nytt All-time high år 2022.

Under de senaste sex åren har Umeå kommun redovisat ett positivt resultat.

Vi har en till brädden fylld resultat- och utjämningsreserv, som kan användas vid sämre ekonomiska tider. Vi har gjort sådana överskott i den kommunala ekonomin under senare år, att vi alltså nu inte kan sätta undan mer pengar i resultat- och utjämningsreserven än vad vi redan har gjort. Där har vi nu 813 miljoner kr. Som säkerhet vid sämre ekonomiska tider.

I kommande lågkonjunkturer kanske inte staten kan gå in med lika kraftfulla satsningar som under 2020-2021, och då är det positivt att vara förberedd på lokal nivå för det.

Värt att beakta – Umeå kommun har två kr högre skatt än jämförbara kommuner och svenska kommuners medelskattesats.

Två kr högre skatt motsvarar omkring 660 miljoner kr mer i verksamheterna per år, än andra kommuner i Sverige. Till detta nettointäkter från vattenkraften på allt ifrån 100 – 200 miljoner kr per år. (I år är prognosen 240 mnkr plus. Bara av vattenkraften.)

Umeå kommun har alltså åtminstone 760 miljoner kr mer per år att röra sig med än övriga kommuner i vårt land. 760 miljoner kr mer varje år.

Främst beroende på att kommunen har så extremt hög kommunalskatt. Det vore ju ett misslyckande av monumentala proportioner om Umeå kommun skulle hamna på ett minusresultat. Det borde inte vara möjligt om man har 760 miljoner kr mer än alla andra kommuner. Varje år.

1 kr i kommunalskatt motsvarar 330 miljoner kr. 2 kr följaktligen 660 miljoner kr.

Umeå kommun är i år nu på väg mot ett plusresultat på 687 miljoner kr.

Självklart finns det utrymme för att låta umeåborna behålla mer av sina egna pengar. Självklart finns det utrymme för att sänka kommunalskatten i Umeå, oavsett om det för stunden råder högkonjunktur eller lågkonjunktur.

Tack för förtroendet!

Tack för förtroendet!

Den moderata fullmäktigegruppen har enhälligt beslutat att nominera mig för en ny period som kommunalråd i Umeå.

Moderaterna i Umeå gick framåt i valet 2022 och lyckades uppnå det näst bästa valresultatet i modern tid.

Vi har gjort en bra lokal och regional valrörelse, vi har varit tydliga, och står nu starkare än efter valet 2018. Vi har också befäst positionen som näst största parti i Umeå. Moderaterna ökade – Vänsterpartiet tappade.

För egen del så fick jag i valet 2022 flest personröster av alla politiker i Umeå, oavsett partitillhörighet. Det innebär alltså att jag är den politiska gruppledare i Umeå som fått flest kryss av umeåborna i valet – både när det gäller antalet kryss och procentuellt. Samma sak inträffade i valet 2018.

Ett stort tack till alla umeåbor som röstat på oss moderater.

Ett stort tack till de 1714 umeåbor som har kryssat för mitt namn på valsedeln.

Ett stort tack till den moderata kommunfullmäktigegruppen som valt att nominera mig till kommunalråd för en ny mandatperiod.

Valfullmäktige äger rum den 28 november.

Sammanfattning av regeringsförklaringen

Sverige får nu en moderatledd regering med Ulf Kristersson som statsminister. Den kommer att sträva efter att ena ett delat land – för att samla, inte splittra.

Vi påbörjar därmed den mödosamma resan med att lägga om den politiska kursen och börja lösa de stora problem som nästan alla människor upplever i Sverige.

Ulf Kristersson höll idag sin regeringsförklaring, och presenterade sin regering bestående av företrädare för Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna– som kommer att samarbeta nära Sverigedemokraterna i riksdagen.

Samarbetet lägger grunden för en långsiktig politik, med målet att på allvar lösa Sveriges stora samhällsproblem.

Den regering som nu tillträder tar över ansvaret för ett land som befinner sig mitt i flera parallella kriser. Att lösa Sveriges problem kommer att bli svårt. Det kommer ta tid. Men det kommer att gå.

Ekonomi

En av regeringens första uppgifter blir att hjälpa hushållen att klara den kommande vintern. Därför införs på kort sikt ett högkostnadsskydd mot elkostnader riktat mot hushåll och företag där delar av de höga elräkningarna går tillbaka till konsumenterna. Regeringen kommer också agera för sänkta drivmedelspriser. Amorteringskravet följs upp med berörda myndigheter.

För att mer långsiktigt klara lågkonjunkturen måste arbetslinjen värnas och den svenska tillväxtkraften stärkas. Samtidigt måste den gemensamma välfärden vara pålitlig.

Rättsväsendet

Regeringen inleder nu den största offensiven i svensk historia mot organiserad brottslighet. Att skärpa enskilda straff är nödvändigt men inte tillräckligt. Regeringen genomför en fullständig översyn av strafflagstiftningen. Fokus skiftar från gärningsmannen till brottsoffret och samhällsskydd. Straffen ska genomgående spegla brottens allvar.

Invandring och integration 

Alla förslag som regeringen lägger fram kommer vara i enlighet med de internationella konventioner som Sverige har åtagit sig att följa. Asylrätten kommer att upprätthållas. Rättssäkerheten på migrationsområdet ska stärkas. Det svenska regelverket ska respektera EU-rätten, och anpassas till dess miniminivå.

Alla som kommer till Sverige ska naturligtvis också bli en del av det svenska samhället. Krav på att lära sig svenska införs för att få svenskt medborgarskap.

Energi och klimat 

All ny elproduktion som stärker kraftsystemet, och som bidrar till en snabb expansion av kraftsystemet, behövs. All vattenkraft behövs och omprövning av vattenkraftens miljötillstånd pausas.

Förutsättningarna för att behålla, utveckla och bygga ut svensk kärnkraft förbättras radikalt, för att både tillgodose hushållens och den gröna omställningens massiva behov av ren svensk el.

Sveriges roll i världen

Tillsammans med Finland ska vi fullfölja anslutningsprocessen till Nato. Och vi ska stärka det svenska försvaret och leva upp till våra förpliktelser som medlem.

Från och med den 1 januari 2023 kommer Sverige att axla rollen som EU:s ordförandeland. Sverige ska vara en aktiv, engagerad och pådrivande medlem i EU – före, under och efter ordförandeskapet.

Sverige måste också ge mesta möjliga stöd till det krigsdrabbade Ukraina – politiskt, ekonomiskt och säkerhetsmässigt.

Utbildning

Det statliga ansvaret stärks för att öka likvärdigheten. Skolans styrdokument ska reformeras med fokus på lärande och faktakunskaper. För att hjälpa elever i behov av stöd tillförs fler speciallärare och fler elever ska få undervisning i särskilda undervisningsgrupper. Samtidigt görs satsningar på fler spetsklasser.

Rektorns ansvar att upprätthålla trygghet och studiero ska skrivas in i skollagen. Det unika svenska friskolesystemet ska vårdas genom konkreta reformer. Nationella kvalitetskrav ska införas och digitala nationella prov som rättas externt ska påskyndas. Skolvalet blir obligatoriskt och kötiden kortas betydligt jämfört med idag.

Vård

Regeringen avser att öka det nationella ansvaret för vården. En omfattande utbyggnad av primärvården påbörjas med målet att fler allmänspecialister och distriktssköterskor ska finnas inom primärvården. En särskild satsning för jämlik, nära och patientsäker vård i hela landet, med särskilt fokus på landsbygd och glesbygd, genomförs. En särskild satsning görs på cancer- och barncancervården inklusive eftervård och rehabilitering.

Kultur och demokrati

Regeringens kulturpolitik vägleds av flera viktiga riktmärken. En princip om armlängds avstånd, som fredar kultursektorn från politisering och otillbörlig styrning. Både kvalitet och tillgänglighet ska premieras. Kulturskapares villkor ska förbättras genom stipendier och mer gynnsamma förutsättningar för egenföretagande.

Den pågående grundlagsutredningen som bland annat syftar till att stärka domstolarnas oberoende ska fullföljas utifrån gällande direktiv. En ny grundlagsutredning ska tillsättas för att bland annat utreda hur aborträtten kan stärkas. Tjänstemannaansvar ska införas. Arbetet mot antisemitism ska prioriteras och trossamfundens säkerhet värnas. Ett förslag om att förbjuda omvändelseterapi ska beredas.

Bra dag – Ulf Kristersson vald till ny statsminister!

En underbar dag! Sverige har idag fått en moderat statsminister. Ett stort grattis till Ulf Kristersson – Sveriges nyvalde statsminister!

Så sent som i augusti besökte Ulf Kristersson oss i Umeå, och hade på kvällen ett välbesökt möte på Rex. Så fantastiskt att insatserna i valrörelsen gav resultat. Svenska folket röstade för förändring.

Nu får vi ordning på Sverige!

En ny regering tar över ett land i kris – nu är det dags att få ordning på Sverige!

I fredags presenterade samarbetspartierna på riksnivån – Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna – den överenskommelse som man gemensamt har ingått för att lösa Sveriges stora problem. Det som kallas Tidöavtalet, efter den plats där förhandlingarna slutfördes.

En ny regering tar över ett land i kris. Men med rätt politik och en regering som vågar ta tag i problemen så går det att vända.

Brottslighet blir allt grövre – i år slog Sverige sitt eget blodiga rekord i dödsskjutningar. En katastrofal situation.

Invandringen har tillsammans med en riktigt dålig integration skapat ett brutalt utanförskap.

Elsystemet har monterats ned under de senaste åtta åren – vilket gör att vi nu är sårbara för elpriserna på kontinenten.

Långa sjukvårdsköer – som leder till ojämlik vård över landet. Ett skolsystem som inte är rustat för integrationsproblemen fungerar dåligt och stökiga klassrum hindrar barn från att klara skolan.

Samtidigt för Ryssland ett fruktansvärt invasionskrig i Ukraina, ett land i vårt absoluta närområde. I en osäker omvärld behöver Sverige ett starkt försvar, och vi behöver bli medlem i Nato.

I valet den 11 september så röstade svenska folket för en förändring.

Nu är det dags att få ordning på Sverige.

Här är några viktiga delar i överenskommelsen:

”Samarbetspartierna Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna kommer att sitta i regeringen. Sverigedemokraterna blir ett samarbetsparti i riksdagen, med tjänstemän på regeringskansliet.

Våra fyra partier inleder ett samarbetsprojekt inom sju områden – där politiska frågor bereds från ax till limpa, från problemanalys till genomförande av reformförslag. Första året prioriteras tillväxt och hushållsekonomi, kriminalitet, migration och integration, klimat och energi, hälso- och sjukvård, skola samt att stärka den liberala demokratin.

Bland annat har vi enats om att införa dubbla straff för gängkriminella, avskaffad straffrabatt för den som fyllt 18 år, visitationszoner, anonyma vittnen, och att avskaffa dagens mängdrabatt. Vi kommer också göra en genomgripande översyn av strafflagstiftningen, med bland annat skärpta straff för vålds- och sexualbrott.

Vi har enats om hur vi kraftigt ska minska invandringen till Sverige, och vi har enats om hur Sverige ska få ny kärnkraft och ett högkostnadsskydd mot de skenande elpriserna. Vi har enats om hur vi ska stärka arbetslinjen, hur klassrummen ska bli tryggare och hur fler barn ska klara skolan. Vi har enats om hur vi ska korta vårdköerna, och skapa en mer likvärdig vård över hela landet. Och vi har enats om att grundlagsskydda aborträtten. För att nämna några saker, av alla de hundratals förslag vi kommit överens om i den 62 sidor långa överenskommelsen.

Samarbetspartierna ingår också en budgetöverenskommelse för den här mandatperioden.

Med den politik vi idag presenterar så kommer vi kunna lägga om kursen, och börja lösa Sveriges stora problem. 

Vi är ödmjuka inför det förtroende som svenska folket visat oss, men också medvetna om att många är oroliga. Vi kommer att bilda en regering och ett samarbete för hela Sverige, för alla medborgare.”

Flest personkryss av alla politiker i Umeå – stort tack för förtroendet!

När personkryssen i Umeå har räknats färdigt så visar det sig att jag återigen har fått flest personröster av alla politiker i Umeå, oavsett partitillhörighet. Det är andra valet som jag t.o.m. slår Socialdemokraternas främste kandidat, trots att Umeå i sammanhanget är att betrakta som ett starkt rödgrönt fäste.

Moderaterna gick framåt i Umeå och fick med 17,6 procent en ökning till 12 mandat. Det är faktiskt det näst bästa resultatet för oss moderater i Umeå i modern tid, för att ge lite perspektiv.

Nu är också personkryssen färdigräknade.

Ett stort TACK till de 1714 umeåbor som har kryssat för mitt namn på valsedeln.

Det innebär också att jag är den politiska gruppledare i Umeå som fått flest kryss av umeåborna i valet 2022 – både när det gäller antalet kryss och procentuellt. Samma sak inträffade i valet 2018.

Det värmer faktiskt extra. För detta resultat är jag mycket glad och för den delen också mycket stolt.

TACK!

Om de unga (ålder 18-30) hade fått bestämma – Moderaterna största parti!

Inför och under valrörelsen har vi ju kunnat höra spekulationer om hur förstagångsväljarna skulle påverka det totala valresultatet. Påfallande ofta utgick man från att Miljöpartiet och de rödgröna skulle gynnas bland de unga utifrån debatten om miljö och klimat. (varför man nu har ett sådant antagande – Miljöpartiet är ju katastrofala när det gäller den konkreta politiken för bättre klimat).

När en av våra lokaltidningar hade ett stort uppslag om att förstagångsväljarna skulle kunna avgöra valet, så gick man igenom olika partier. Moderaterna nämndes inte ens. (Vi tyckte förvisso att det var lite konstigt, eftersom Moderaterna var störst bland förstagångsväljarna valet 2018…).

Men de hade i alla fall hittat några unga väljare att intervjua, och dessa skulle rösta på: Miljöpartiet, “kanske Socialdemokraterna”, “något åt det vänstra hållet” m.m. Men de hade uppenbarligen inte hittat någon som skulle kunna tänka sig att rösta på ett parti till höger. Så kan det gå.

Hur gick det då i valet?

I den stora vallokalsundersökningen som gjordes under söndagen blev det en tydlig bild.

De unga röstar höger.

I kategorin förstagångsväljare (18-22) fick Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna egen majoritet (53 procent). Bland de yngsta väljarna så röstade bara fem procent på Miljöpartiet medan Moderaterna blev största parti (26 procent).

Och i hela gruppen unga åldern 18-30, så blev Moderaterna största parti med 24 procent.

Moderaterna blev förövrigt största parti i skolvalet i Västerbotten, vilket jag skrev om i en tidigare blogg. Moderaterna blev också största parti, på delad förstaplats tillsammans med S, i Umeås skolval. I alla fall enligt den preliminära räkningen.

Jag antar att vi kommer att få se detta i något reportage också. Det hade ju faktiskt kunnat vara en ganska intressant nyhet.

En tydlig högervind bland ungdomarna i Västerbotten och Umeå. Moderaterna störst bland de unga i Västerbotten.

Högervind bland de unga. Moderaterna vann skolvalet i Västerbotten!

Moderaterna gick framåt starkt i det ordinarie valet bland unga väljare på nationell nivå. Detta enligt den stora vallokalsundersökningen.

Moderaterna blev största parti bland förstagångsväljarna (ålder 18-22), med hela 26 procent. Miljöpartiet, som lyfts fram mycket som någon slags favorit bland de unga, fick däremot bara fem procent bland förstagångsväljarna.

De unga i Sverige röstar alltså höger.

I vårt eget län, Västerbotten, ser vi att Moderaterna gjorde ett mycket starkt resultat i skolvalet (åk 7-9 plus gymnasiet). BIlden ovan visar resultatet för länet. Moderaterna blev största parti bland eleverna. Här hemma i Umeå så blev Moderaterna också största parti i skolvalet, fast på delad första plats med S.