Anders Ågren

M-kampanj på Ersboda

Anders Ågrens foto.

För närvarande pågår Moderaternas vårkampanj för fullt runt om i landet, så också här i Umeå. Vi har hunnit med ett antal kampanjtillfällen – materialutdelning och dörrknackning på olika områden. Igår kampanjade vi på Ersboda och hade många bra samtal inför valet som går av stapeln den 9 september.

Idag är det 136 dagar kvar till valdagen. Vi moderater kommer att fortsätta kampanja – såväl på ovanstående sätt som på sociala medier.

Riksintressen och strandskydd hämmar bostadsbyggandet

Anders Ågrens foto.

Igår deltog jag och flertalet övriga politiska gruppledare i paneldiskussion om bostadsbyggandet i Umeå, i samband med arrangemanget “Afternoon Tea” som anordnas av Sveriges Byggindustrier, Fastighetsägarna och Umeå kommun. Diskussionen leddes av professor Lars Westin vid Cerum, Umeå universitet.

Det är viktigt att Umeå fortsätter växa! Växa snabbare. Här är det en styrka om politiken i Umeå, både styrande och opposition, är överens om målbild och vision. Att alla vet vilka tillväxtambitioner som gäller. Viktigt för dem som vill bygga och investera. Sedan har vi ofta olika förslag och lösningar på hur vi ska nå dit – i allt ifrån synen på skattenivå, valfrihet i välfärden, företagsklimat, trygghetsfrågor och annat.

Här finns det ju några betydelsefulla milstolpar. 200 000-målet, som vi i november 2007 enades om i fullmäktige  i en debatt mellan mig och Lennart Holmlund (S). Just då var det bara (M) och (S) som var på samma linje, och formellt beslut togs sedan i fullmäktige september 2008. Tio år sedan. Då blev våra tillväxtambitioner TYDLIGA. Sedan dess finns en stark politisk uppslutning kring 200 000-målet.

Likaså de nya Fördjupade översiktsplanerna för Umeå och centrala stadsdelarna, som antogs i augusti 2011. Fokus och uttalade strategier blev förtätning av stadskärnan, att möjliggöra att bygga högre än tidigare. Om jag kommer ihåg rätt fick vi ju länsstyrelsen att ta bort 50% av riksintresset i centrala Umeå, och det var ju en förutsättning för nybyggnationer i centrum.

Storleken spelar roll. Norra Sverige behöver en stark tillväxtmotor. En kommun som tar på sig ledarskapet i norr och som har förmågan att dra till sig nödvändiga infrastruktursatsningar och företagsetableringar. Det mesta talar för fortsatt geografisk koncentration av boende, företag och arbetsplatser. Stora stadsregioner blir större och global konkurrens handlar i växande utsträckning om konkurrens mellan stora stadsregioner. Såväl hushåll som företag attraheras till större geografiska marknader då mångfalden av resurser och tjänster är större där än i mindre regioner med små lokala marknader.

Fler invånare innebär ökad mångfald. Ju fler umeåbor, desto attraktivare blir det att flytta hit. Människor söker sig till människor. En kommun i norr med det bästa utbudet av utbildning, kultur, nöjen, handel, uteliv, möjligheter till shopping etc. En växande kommun, som samtidigt tar trygghetsfrågorna på allvar.

Mycket av förutsättningarna för byggande styrs ju som bekant av lagar och regelverk som beslutas på nationell nivå. I gårdagens debatt lyfte jag några av de problem jag ser, bl.a. alla riksintressen och strandskyddet.

Statens riksintressen måste bli betydligt färre och täcka en betydligt mindre andel av Sveriges yta än i dag. Det har gått inflation i riksintressen sedan staten började peka ut dem på sjuttiotalet. Bara områden som är verkligt unika i ett nationellt perspektiv ska få anges som riksintressanta. I Västerbotten har vi 15 riksintressen, ibland överlappar de varandra.

Strandskyddet är en lagstiftning som de flesta svenskar är missnöjd med. Behöver omarbetas radikalt. Strandskyddet stoppar kommuner från att skapa attraktiva boendemiljöer på landsbygden. Reglerna måste lättas upp. Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) fungerar inte och reglerna behöver ändras omgående. Kommuner måste själva få avgöra hur stora eller hur många LIS-områden man vill peka ut.

Det klart att regelverk, lagstiftning och krav måste anpassas, så att det uppmuntrar till byggande. Trots den täta stadens fördelar är den svår att förverkliga beroende av otidsenliga regler. De normer och krav som nu finns gör det mycket svårt att bygga den typen av miljöer som många efterfrågar. Det nationella regelverket för buller hindrar kommuner att förtäta städer och tätorter. Det är allvarligt för både bostadsbristen och miljön.

Moderaterna är en tydlig röst för ett fortsatt växande Umeå – det framkom även vid gårdagens diskussion! Positivt också att det finns en stark uppslutning kring detta.

Hans Lindberg (S) undvek att svara – det säger väl allt?

Vid gårdagens fullmäktige i Umeå ställde jag en fråga till Hans Lindberg (S), gällande brottsligheten i Umeå och de tendenser till social oro som vi har sett det senaste året i vår stad.

Han har ju anklagat oss moderater för att svartmåla Umeå och sprida ”skräck och oro”, när vi släppte en film på facebook i mars 2018 som tog upp just den kriminalitet som vi hade fått rapporter om i UmeBrå. Rapporter som även Lindberg själv bloggat om vid flera tillfällen.

Men Lindberg undvek gång på gång att svara på min fråga, utan återupprepade bara att han tyckte att vi hade gjort en dålig film. Att det var ”propaganda”. Ok. Men han kunde inte ge ETT ENDA EXEMPEL på något som var fel i vår film. Inte ett enda exempel.

Såklart. Eftersom vi moderater bara har återgivit fakta.

Fakta, som Lindberg själv var först med att offentliggöra.

 

Bakgrund.

I september var Hans Lindberg (S) den förste politikern att offentligt uppmärksamma de tendenser till social oro som hade noterats i vissa bostadsområden i Umeå (VK-blogg 28/9.) Han underströk att kommunen i samarbete med polisen måste agera kraftfullt. Bl.a. nämndes kartläggning av individer med koppling till våldsbejakande religiös extremism.

I en annan blogg (VK 27/10)”Åtgärder mot social oro” utvecklade Lindberg (S) problemen: ”Tendenser till social oro har konstaterats av polis, affärsidkare och lokalbefolkning. Det finns även tendenser till en önskan om att skapa lokala förhållande som påminner om storstäders förorter – en form av förortsromantik. Jag kan konstatera att narkotikahandel utgör en ekonomisk motor som ledande personer använder för att rekryterar ungdomar inom dessa områden till kriminalitet. Jag kan även konstatera en våldsbrottslighet kopplat till narkotikahandel och jag ser en risk för radikalisering.”

I den efterföljande fullmäktigedebatten var vi helt överens om vikten av att ta krafttag, och satsa mer resurser på UmeBrå för att stävja utvecklingen.

I början av mars 2018 släppte vi moderater en film, där dessa problem uppmärksammades. Punkterna i texten som lästes upp var tämligen ordagrant från UmeBrås egen beskrivning av läget: Våldsbrottslighet, utpressning, bilbränder, bilstölder, knarkhandel. Ungdomar som rekryteras av äldre brottslingar till kriminalitet. Ökad risk för radikalisering.

I den efterföljande debatten svängde Lindberg emellertid fullständigt: Han kände inte alls igen sig i beskrivningen, han menade att vi moderater svartmålade Umeå – och att allt handlade om att ”vinna röster genom att sprida skräck och oro”.

Trots att Lindberg själv var den förste att uppmärksamma problemen, trots att han själv varnat för samma saker under hela hösten 2017! Men när vår moderata film lades ut, så var plötsligt detta att betrakta som svartmålning.

 

Nuläge

Vid gårdagens fullmäktige, så undvek alltså Lindberg huvudfrågan och varför han plötsligt svängt fullständigt. Istället sköt han vilt från höften – det var en dålig film (det får han självfallet tycka), Moderaterna vill sänka skatten (vad har det med den här diskussionen att göra?), han påstod att Moderaterna ville skära ned på Socialtjänsten (fel).

Men han kunde alltså inte påvisa en enda sak i vår film som hade varit felaktig.

 

Brottsligheten ökar i Umeå. Antalet anmälda brott ökade kraftigt mellan 2016 och 2017. Både Folkbladet och VK skrev om detta för fyra veckor sedan (27/3). Det är en beklaglig utveckling, men bra att det i alla fall uppmärksammas.

Vi vet sedan tidigare att antalet sexualbrott har ökat kraftigt i Umeå. Vapenbrotten har sedan 2012 ökat med 95 procent. Narkotikabrotten har legat på en konstant hög nivå sedan 2013.

Otryggheten bland våra invånare ökar. 4 av 10 tjejer i Umeå, i åldern 13-18 år är rädda för att bli misshandlade eller våldtagna när de går hem på kvällarna. För att ta ett exempel Det är ett reellt problem, som vi politiker måste ta på allvar.

Det handlar inte om svartmålning, eller att sprida skräck. Det handlar om att se problemen och våga prata om dem – och att ha svar på hur vi vill lösa dem.

Vi kan politiskt ha olika uppfattning om ur brottslighet ska bekämpas. Men det är en sak. Problemet HÄR är ju att Socialdemokraterna ju har samma information som oss moderater. De sitter ju också i UmeBRÅ – vårt brottsförebyggande råd.

Där har Socialdemokraterna fått denna information: Om tendenser till social oro i vissa bostadsområden. Våldsbrottslighet, utpressning, bilbränder, bilstölder, knarkhandel med mera. Ungdomar som rekryteras av äldre brottslingar till kriminalitet. Ökad risk för radikalisering.

Precis det Hans Lindberg själv har uppmärksammat. Men bara för att Moderaterna gör en film om det – som får en stor spridning på Facebook – så förnekar socialdemokraterna allt detta. Hur är det möjligt??

  • Om nu inte problemen finns – varför beslutade vi i KSAU om mer pengar till Umebrå för att kunna jobba intensivt för att motverka social oro i dessa bostadsområden?
  • Varför höll Lindberg (S) en gemensam presskonferens i februari med Polisen, om att vi nu skulle ta gemensamma tag för att vända utvecklingen?

Om allt detta egentligen bara är “svartmålning”, och ett sätt att “sprida skräck och oro”?

Det är en ohederlig retorik av Hans Lindberg – för att blanda bort korten. För att slippa diskutera de problem som vi i UmeBrå har fått information om. Han vet ju nämligen att vi moderater haft rätt hela tiden.

Vi moderater blundar däremot inte för problemen, utan tar dem på allvar och föreslår åtgärder för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Umeå. Det är inte svartmålning, utan bara konstaterande av fakta. Till skillnad från de rödgröna partierna har vi moderater en tydlig politik för att bekämpa kriminaliteten och öka tryggheten för umeåborna.

Vi tar trygghetsfrågorna på allvar.

Fullmäktige idag

I dag har vi heldag med kommunfullmäktige i Umeå. För lite mindre än en timme sedan, så valde en majoritet av ledamöterna att rösta nej till min och Moderaternas motion om att återinföra friskvårdstimmen för alla anställda inom Umeå kommun. Jag beklagar detta. Voteringen utföll med 33 röster för avslag, 24 röster för ett bifall, 1 avstod och 7 var frånvarande.

Det är väl belagt att träning har en mycket positiv inverkan på människors hälsa. Att erbjuda möjlighet till träning på arbetstid har visat sig vara ett sätt att minska sjukfrånvarokostnaderna, att öka hälsan bland medarbetarna och samtidigt öka produktiviteten. Således en vinst för såväl den anställde som för arbetsgivaren.

Inom Umeå kommun har redan flera kommunala bolag insett fördelarna med detta. Bland de kommunala bolag som erbjuder möjligheten till träning på arbetstid för sina anställda finns Umeå Energi AB, VAKIN, AB Bostaden, UPAB och Dåva Deponi och Avfallscenter. Sjukfrånvaro är betydligt lägre bland de anställda inom de kommunala bolagen jämfört med de anställda inom den kommunala förvaltningen.

Så det är bara att beklaga att så många partier väljer att inte stödja denna friskvårdssatsning på kommunens personal. Värt att notera är att alla fackförbund, med undantag av Kommunal, såg positivt på det moderata förslaget.

Tack för förtroendet!

I helgen har vi haft länsförbundsstämma med Moderaterna, där vi hade besök av bl.a. partiets förste vice partiordförande Peter Danielsson och riksdagsledamot Hanif Bali. För egen del så blev jag omvald som förbundsordförande för Moderaterna i Västerbotten. Nedanstående pressmeddelande skickades ut efter stämmans avslutande.

Pressmeddelande 180421:

Ågren omvald som M-ordförande i Västerbotten

På lördagen samlades de 70 valda stämmoombuden för Moderaterna i Västerbotten till länsförbundsstämma i Umeå, Folkets Hus. Umeås kommunalråd Anders Ågren fick förnyat förtroende som länsordförande. Han är nu inne på sitt 13 år som länsordförande.

Sedvanliga stämmoförhandlingar genomfördes, liksom utbildningsinslag. Stämman gästades av Moderaternas förste vice ordförande Peter Danielsson, liksom riksdagsledamoten Hanif Bali. Temat för dagen var valrörelsen.

En enig stämma valde Anders Ågren till länsförbundsordförande för trettonde året i rad.

– Jag är mycket glad och djupt tacksam för förnyat förtroende! Politik är ett lagspel, och jag är stolt över att leda ett starkt lag som drar åt samma håll. Vi har under det gångna året ökat antalet medlemmar i länet och har många kandidater på våra valsedlar. Tidningen Dagens Samhälle korade oss i veckan som det partidistrikt i landet – av alla riksdagspartiers distrikt – som var mest framgångsrikt på att väcka engagemang bland sina följare på Facebook. Och vi har bara börjat, säger Ågren i en kommentar.

-Nu lägger vi allt fokus på att vinna valet den 9 september! Vi är taggade och ivriga att fortsätta kämpa för moderat politik på alla nivåer, avslutar Ågren.

 

Styrelsen i sin helhet:

Ordförande: Anders Ågren, Umeå

Förste vice ordf: Elisabeth Björnsdotter Rahm, Lycksele

Andre vice ordf: Edward Riedl, Umeå

 

Ledamöter:

Andreas Löwenhöök, Skellefteå

Victoria Boström, Robertsfors

Veronica Håkansson, Storuman

Nicklas Sandström, Umeå

Johan Söderberg, Skellefteå

Jeanette Knutstam, Vindeln

Anton Bersgtröm, MUF

 

 

Konkret förslag från M om hur ett nationellt tiggeriförbud ska utformas

Tidigare idag presenterade Moderaterna på riksplanet hur ett nationellt tiggeriförbud konkret skulle kunna utformas. Nu är det hög tid för Socialdemokraterna att ta emot den utsträckta handen och göra upp med oss moderater.
Förslaget innebär i korthet:
– Ett nationellt förbud mot tiggeri införs direkt i strafflagstiftningen.
– Polisen får möjlighet att avvisa tiggare från platsen.

Läs mer om Moderaternas förslag här:

https://moderaterna.se/sa-vill-moderaterna-utforma-ett-nationellt-tiggeriforbud

Under den här veckan har jag för övrigt varit nere i Stockholm, på möten med SKL. Här nedan med Vellinges kommunstyrelseordförande Carina Wutzler (M) – Vellinge kommun har ju visat vägen och tagit beslut om ett lokalt tiggeriförbud. Frågan ska dock avgöras slutligt i Högsta förvaltningsdomstolen. Moderaterna i Umeå driver också frågan om lokalt tiggeriförbud. Men bäst av allt vore naturligtvis ett nationellt tiggeriförbud. Därför är det bra att Moderaterna så tydligt driver denna fråga även på nationell nivå. 6 av 10 svenskar vill ha ett tiggeriförbud. Bara 2 av 10 vill fortsätta tillåta tiggeri.

Skadlig svensk flygskatt

I dagens VK skriver jag tillsammans med gruppledarna för de övriga Allianspartierna i Umeå om det negativa med införandet av en svensk flygskatt. Bifogas nedan.

Skadlig svensk flygskatt

I VK (7/9) angriper Thomas Sandberg vår syn på införandet av flygskatt. Men en svensk flygskatt gör ytterst lite för klimatet. Sveriges andel av den internationella flygtrafiken är minimal. Den potentiella utsläppsminskningen är 0,2 procent av Sveriges totala utsläpp.

Ett gott företagsklimat och en växande ekonomi bygger på kontinuerliga kontakter och goda kommunikationsmöjligheter. Norge är ett exempel där flygskatt införts med nedlagd flygplats, nedlagda flyglinjer och förlorade arbetstillfällen som följd. Sverige är ett av Europas länder med de längsta avstånden. Flyg är helt nödvändigt för många människor. En näringspolitik i vårt avlånga land ska inte omfamna symbolpolitik.

Flygskatten är symbolpolitik. Den extra kostnaden på biljetten för att flyga från Arlanda till Visby, blir densamma som att flyga från Arlanda till Lissabon. Den svenska flygskatten beskattar resan, inte utsläppet från den. Det måste vara samma villkor för alla länder.

Det enda flygskatten gör är att straffa svenska resenärer och fortsatt ignorera att Sveriges andel av flygtrafiken i världen är oerhört liten. Flygbolagen arbetar redan med forskning kring förnyelsebart och flera flygbolag går redan med biobränsle inblandat i flygbränslet. Utvecklingen går framåt och gemensamma krafttag krävs – inte riktad symbolpolitik.

 

Anders Ågren, kommunalråd (M)

Peder Westerberg, gruppledare (L)

Mattias Larsson, gruppledare (C)

Veronica Kerr, gruppledare (KD)

Brottsligheten i Umeå försvinner inte, bara för att (S) vill undvika att tala om den

Brottsligheten ökar i Umeå, och antalet anmälda brott ökade kraftigt mellan 2016 och 2017. Sedan tidigare har vi i kommunledningen kunnat konstatera tendenser till social oro i vissa bostadsområden inom Umeå kommun. Tillsammans med bl.a. polisen har Umeå kommun i slutet av år 2017 därför inlett ett arbete för att stävja denna oroande utveckling kopplat till narkotikahandel, våldsbrottslighet m.m.

Men efter att vi moderater i mars 2018 släppte en film på sociala medier, som uppmärksammade detta även för en bredare allmänhet så svängde Socialdemokraterna med Hans Lindberg i spetsen fullständigt. Plötsligt var det svartmålning av Umeå, att uppmärksamma detta. Lindberg kände inte alls igen sig i bilden som gavs, trots att det var han själv och Socialdemokraterna som först offentligt uppmärksammade den oroande utvecklingen.

Man bara för att Moderaterna släppte en film om det hela – som fick stor spridning på Facebook –  så valde (S) i Umeå strategin att plötsligt förneka problemen. De existerade plötsligt inte, utan var ett uttryck för att Moderaterna ville “sprida skräck och oro”. Trots att Hans Lindberg själv var den som först tog upp den eskalerande brottsligheten.

För att få klarhet i varför Socialdemokraterna gjort denna helomvändning, så har jag idag lämnat in en enkel fråga till Lindberg. Den kommer att behandlas på KF nästa måndag. Bifogas nedan i dess helhet.

 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S):

Ägnade du dig åt svartmålning av Umeå hösten 2017?

I september var Hans Lindberg (S) den förste politikern att offentligt uppmärksamma de tendenser till social oro som hade noterats i vissa bostadsområden i Umeå (VK-blogg 28/9.) Han underströk att kommunen i samarbete med polisen måste agera kraftfullt. Bl.a. nämndes kartläggning av individer med koppling till våldsbejakande religiös extremism.

I en annan blogg (VK 27/10)”Åtgärder mot social oro” utvecklade Lindberg (S) problemen: ”Tendenser till social oro har konstaterats av polis, affärsidkare och lokalbefolkning. Det finns även tendenser till en önskan om att skapa lokala förhållande som påminner om storstäders förorter – en form av förortsromantik. Jag kan konstatera att narkotikahandel utgör en ekonomisk motor som ledande personer använder för att rekryterar ungdomar inom dessa områden till kriminalitet. Jag kan även konstatera en våldsbrottslighet kopplat till narkotikahandel och jag ser en risk för radikalisering.”

I den efterföljande fullmäktigedebatten var vi helt överens om vikten av att ta krafttag, och satsa mer resurser på UmeBrå för att stävja utvecklingen.

I början av mars 2018 släppte vi moderater en film, där dessa problem uppmärksammades. Punkterna i texten som lästes upp var ordagrant från UmeBrås egen beskrivning av läget: Våldsbrottslighet, utpressning, bilbränder, bilstölder, knarkhandel. Ungdomar som rekryteras av äldre brottslingar till kriminalitet. Ökad risk för radikalisering.

I den efterföljande debatten svängde Lindberg emellertid fullständigt: Han kände inte alls igen sig i beskrivningen, han menade att vi moderater svartmålade Umeå – och att allt handlade om att ”vinna röster genom att sprida skräck och oro”.

Trots att Lindberg själv var den förste att uppmärksamma problemen, trots att han själv varnat för samma saker under hela hösten 2017! Men när vår moderata film lades ut, så var plötsligt detta att betrakta som svartmålning.

Med anledning av detta har jag följande fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Linberg (S):

  • När du på din blogg och i fullmäktiges talarstol vid flertalet tillfällen hösten 2017 varnade för tendenser till social oro i vissa bostadsområden i Umeå – ägnade du dig då åt svartmålning, och ett försök till att ”vinna röster genom att sprida skräck och oro”?

Umeå 2018-04-19

 

Anders Ågren

Kommunalråd, M

 

 

Tiggeriet en modern form av slaveri

Besvarar i dagens VK ett inlägg om tiggeriet. Bifogas nedan.

Tiggeriet en modern form av slaveri

Signaturen ”79-årig tant och medmänniska” skriver i VK (13/4) om tiggeriet och uppmanar mig och Lindberg (S) att testa tiggarlivet och sova utomhus i en vecka för att bättre förstå deras situation.

Det är ingen som ifrågasätter att de som tvingas tigga är en utsatt grupp. Tusentals utsatta EU-medborgare finns i Sverige och många stannar längre än de tre månader som de har rätt att vistas här. I Polisens nationella lägesbild görs bedömningen att flera grupperingar som tigger i Sverige, styrs av kriminella aktörer och att många utöver tiggandet även tvingas till prostitution. Livssituationen för dessa löses inte genom att de tigger i Sverige, utan genom insatser i deras egna hemländer.

Ingen kan väl numera ha undgått de fruktansvärda fallen av hur tiggeri i Sverige bidrar till en modern form av slaveri. Att utsatta personer exploateras på det sätt som har uppmärksammats är oacceptabelt. Och detta möjliggörs, tyvärr, av dem som på olika sätt uppmuntrar till tiggeri i vårt land.

Sverige måste införa ett nationellt tiggeriförbud. Moderaterna har föreslagit en uppgörelse med Socialdemokraterna på riksplanet, och jag hoppas att de snarast kan komma överens om detta. Ett förbud löser inte alla problem, men det skulle underlätta kampen mot den brottslighet som ligger bakom, och minska antalet människor som utnyttjas som slavar i vårt land.

 

Anders Ågren

Kommunalråd, M. Umeå

 

Fyra förlorade år med Stefan Löfven (S)

 

Så har S/MP-regeringen presenterat sin sista Vårproposition. Regeringen har under den här mandatperioden höjt skatten med 60 miljarder. Resultat? Vårdköerna har fördubblats och polistätheten är den lägsta på ett decennium. Det är felaktig politik och felaktiga prioriteringar.

Bokslut för regeringens fyra år:

 

100 miljarder i ökade statliga utgifter.

Bara 3% har gått till polisen och rättsväsendet.

 

60 miljarder i höjda skatter.

Merparten slår mot jobb och tillväxt.

 

Urholkad trygghet

Färre poliser trots stor befolkningsökning och ökad brottslighet.

 

Försämrad välfärd

Vårdköerna har fördubblats och det är färre elever som blir behöriga till gymnasiet.

 

Växande integrationsproblem

Jobbklyftan mellan inrikes och utrikesfödda har ökat – dvs skillnaden i arbetslöshet är större.

 

Listan skulle kunna göras betydligt längre. Och detta har alltså skett i en stark högkonjunktur! I valet den 9 september kommer det efterlängtade tillfället att rösta fram en ny regering.