Anders Ågren

Umeå kommun borde göra mer för att motverka hedersförtryck!

Umeå kommun borde göra mer för att motverka hedersrealterat våld och förtryck. VK hade en artikel om detta igår, och de brister man i olika sammanhang sett i Umeå.

Jag kan bara instämma. Så sent som i samband med juni fullmäktige hade vi från de fyra borgerliga partierna ett förslag om detta som blev nedröstat.

Vi föreslog att för- och grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt individ- och familjenämnden skulle få i uppdrag att stärka kunskapsnivån inom hedersrelaterat våld och förtryck genom att göra nödvändiga granskningar, utbildningsinsatser samt handlingsplaner inom förvaltningarna. Något som helt uppenbart behövs.

Vi fick även stöd av AP och SD, men de rödgröna röstade ned förslaget vid voteringen med siffrorna 35-30.

Men behovet av att förstärka insatserna mot hedersförtryck kvarstår!

Umeå behöver en ny centralt placerad gästhamn!

Kritiken mot Umeå kommun gällande båtlivet är årligen återkommande. Så också när vi läser dagens VK. Vi skulle behöva samla oss över partigränserna en gång för alla, och ta ett helhetsgrepp tillsammans med företrädare för båtlivet. Tyvärr finns det ett påfallande ointresse gällande bl.a. båtlivets förutsättningar i Umeå, vilket är synd.

Båtturismen är för många svenskar en viktig del av sommarlivet. Umeåborna är inget undantag. Tyvärr har vårt län en dålig placering när det gäller gästnätter i hamnar. Till viss del kan detta bero på vår begränsade skärgård, men det är inte den enda förklaringen.

Den uteblivna satsningen på gästhamnar är även den starkt bidragande till den dåliga placeringen. Detta gäller förvisso inte bara situationen i centrala Umeå, utan är gällande för hela Umeåregionens kustremsa.

Moderaterna vill bland annat förverkliga planerna på en ny gästhamn, centralt placerad i Umeå. Det finns med i vårt senaste valmanifest och det fanns även med som förslag i samband med budgetfullmäktige i juni 2022. Då som ett gemensamt uppdrag tillsammans med övriga borgerliga partier. Här vill vi möjliggöra en gästhamn, driven och finansierad av privata aktörer.

Vi ska även se till att vårda det båtliv som redan finns idag. Handeln i Umeå går miste om många ”turistkronor”, när många med båt istället under sommaren väljer bort Umeå och åker vidare norrut eller söderut. Allt för få har genom åren stannat till i Umeå pga bristen på gästbryggor, centralt belägen gästhamn och ändamålsenlig service.

Fler unga positiva till kärnkraft!

Dagens Nyheter skriver idag om det ökade stödet för kärnkraft bland unga. Stödet för kärnkraft har de senaste åren ökat tydligt bland de yngsta väljarna. Det är framförallt partierna till höger som är positiva till kärnkraft, och det är dessa partier som också lockar allt fler unga.  

Vill man åstadkomma konkreta resultat för en bättre miljö och ett bättre klimat – ja, då är Moderaterna ett självklart val. 

Sverige behöver mer kärnkraft!

Även bilister måste vara välkomna i de centrala delarna av Umeå!

Vänsterpartiet vill förbjuda bilar i centrala Umeå. Deras förslag var uppe till beslut vid fullmäktige i juni, men röstades ner av en majoritet i fullmäktige. Liknande förslag har tidigare förts fram av Miljöpartiet, och då har det gällt förbud för bensin- och dieselbilar. Många verkar vara ute efter att försvåra för bilisterna.

Införandet av ett bilförbud skulle vara ett dråpslag mot alla bilägare. Bilen är viktig för Umeås invånare och lösningen är inte att försvåra umeåbornas vardag. Bilen är viktig för tillgängligheten till centrum och för en levande stadskärna. Det är helt enkelt inte rimligt att förbjuda biltrafik i centrala Umeå.

Centrum måste vara tillgängligt för såväl cyklister, fotgängare, kollektivtrafikresenärer som bilister.

Det byggs alldeles för få bostäder i Umeå – bostadsbyggandet är Umeås akilleshäl

Umeås akilleshäl är bostadsbyggandet. Det byggs alldeles för få bostäder i Umeå. Vi behöver fler villor, fler hyreslägenheter, fler bostadsrätter. Bostadsbristen är ett uppenbart hot mot Umeås tillväxt. Det får inte fortsätta så här.

Detta märks också av bland umeåborna. Enligt en enkät som VK presenterat, så är bostadssituationen den viktigaste lokala frågan inför höstens val i Umeå.

Från Moderaterna och övriga borgerliga partier så har vi presenterat olika förslag för att kunna öka takten på bostadsbyggandet, däribland att öppna upp fler områden för byggnation av bostäder. Nyligen lyckades vi i byggnadsnämnden få bifall till ett initiativ, tillsammans med andra partier, om att inleda planarbete för Röbäcksliden och Tegelbruksberget. Detta för att tillskapa fler bostäder. Ointresset från de styrande S och Mp i dessa frågor är uppenbart. De säger numera nej, nej, nej – till förslag som kan bidra till ökat bostadsbyggande.

Det är för den delen viktigt att vi uppmuntrar byggande i hela kommunen. Från moderat sida så lyckades vi få igenom ett viktigt uppdrag till AB Bostaden, i samband med budgetfullmäktige i juni förra året. AB Bostaden gavs i uppdrag att i alla lägen beakta möjligheten till nyproduktion och bygga lägenheter utanför de centrala stadsdelarna. Det kan handla om kommundelscentra som Sävar, Holmsund/Obbola och Hörnefors, men även i byar med omland som exempelvis Tavelsjö, Sörmjöle, Bullmark, Botsmark, Yttersjö, Hissjö m.fl.

Från Moderaterna i Umeå, så lade vi även ett förslag i fullmäktige om att uppdra till kommunstyrelsen att skyndsamt möjliggöra en högre takt på byggande av fler småhus (villor, radhus). Detta röstades tyvärr ned. Men behovet av detta kvarstår alltså.

De privata aktörerna och det kommunala bostadsbolaget AB Bostaden måste tillsammans ges möjlighet att bidra för att öka takten på nyproduktion. Öppna upp fler områden för byggnation, och möjliggör även byggande av mer villor än vad som skett på senare år.

Det finns gott om privata aktörer som vill bygga och investera i Umeå, men de måste ju också ges den möjligheten!

Moderaterna har politiken för ett bättre lokalt företagsklimat!

Att förbättra det lokala företagsklimatet är centralt för lokal och regional utveckling. I Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet i landet så toppas listan av moderatledda kommuner – i nio av de tio toppkommunerna är Moderaterna med och styr. Tittar man vidare på listan är det lika övertygande blått – i 15 av de 20 kommunerna överst på rankingen är kommunstyrelsens ordförande moderat.

Det gör skillnad vilken inställning ett politiskt styre har. S/MP-styrda Umeå ligger dessvärre långt ner. Umeå kommun placerar sig på plats 179 av 290 kommuner gällande företagsklimat i den senaste rankingen.

Moderaterna jobbar, tillsammans med övriga borgerliga partier, för mindre regelkrångel och mer möjligheter för företagarna. Vi vill ha ett samhälle som uppmuntrar och belönar företagsamhet och utvecklingsvilja.

De privata företagen är grunden för att kommuner och regioner i nästa led ska kunna satsa pengar på välfärden. Genom lägre skatt, en tydlig arbetslinje och bra villkor för näringslivet kan kommunen främja ekonomisk tillväxt. Umeå borde sikta på att vara i topp-10 när det gäller det lokala företagsklimatet i Sverige.

Vi moderater vill göra betydligt mer för ett positivt företagsklimat i Umeå, däribland:

– Kortare handläggningstider.

– Bättre dialog med lokala företagare.

– Sänkt kommunalskatt.

– Ökad konkurrensutsättning.

– Ökad takt på bostadsbyggandet.

– Inför Rättviksmodellen, som bl.a. innebär att kommunal tillsyn faktureras i efterhand och präglas av dialog.

– Förbättra service och bemötande.

– Inför utmaningsrätt.

– Utred förekomsten av s.k. osund konkurrens.

– Bättre planberedskap för handels- och företagsetableringar i attraktiva lägen.

– Insatser för att stärka besöksnäringen.

– Ge UPAB i uppdrag att erbjuda avgiftsfri parkering i centrum, initialt på lördagar.

– Försvara valfriheten inom skola, vård och omsorg.

Att förbättra det lokala företagsklimatet är centralt för lokal och regional utveckling. Ett växande Umeå är i behov av växande och framgångsrika företag. Små, medelstora och stora företag, som genom arbetstillfällen och skattepengar till det offentliga bidrar till en god välfärd. 4 av 5 nya jobb skapas i småföretag. Detta måste tydligt återspeglas i den lokala kommunpolitiken för ett bättre företagsklimat.

Välbesökt möte med Ulf Kristersson på Rex!

Det blev succé när Moderaternas partiledare Ulf Kristersson besökte Umeå! Det blev nämligen mer än fullsatt när vi hade offentligt möte på Rex igårkväll – många frågor från publiken och bra svar. Vi som representerar Moderaterna i Umeå och Västerbotten är mycket glada över att Ulf valde att inleda den intensivare delen av valrörelsen med ett besök hos oss. 40 dagar kvar till valdagen och maktskifte!

Ulf Kristersson besöker Umeå idag!

Idag får vi besök av vår partiledare Ulf Kristersson. Jag kommer att följa med under dagen, och på programmet står bl.a. besök hos SCA Obbola AB och Ume Assistace AB.

Senare ikväll har vi offentligt möte på Rex, med insläpp från kl. 18.00. Själva mötet börjar kl. 18.30.

Välkomna till Rex!

Dags att lägga in en högre växel – 42 dagar kvar tills valdagen!

Denna söndag är det 42 dagar kvar till valdagen! 42 dagar tills umeåborna väljer vilka som ska styra Umeå kommun den kommande mandatperioden.

Jag är mycket glad över att vi innan sommaren kunde gemensam Alliansbudget i Umeå! Det var fyra år sedan senast. Lite längre fram här i augusti kommer vi också att presentera ett gemensamt valmanifest för de fyra borgerliga partierna, utöver våra egna partiers valmanifest.

Umeå behöver en tydlig tillväxtpolitik, som kommer både landsbygd och stad till del. Umeå behöver ett starkt och stabilt ledarskap. Och Umeå behöver mer av borgerlig politik – i motsats till den nuvarande ledningen som den här mandatperioden har bestått av Socialdemokrater och Miljöpartister.  En S/MP-ledning, som dessutom fick stöd av Vänsterpartiet i omröstningen om budgeten i juni.

Som de två huvudalternativen i Umeås politik står alltså det socialistiska laget mot det borgerliga laget.

I Alliansens budgetalternativ fokuserar vi på sådant som

– tydliga satsningar på äldreomsorg och skola

– sänkt kommunalskatt

– insatser för ett bättre företagsklimat och valfrihet

– ett tryggare Umeå med bl.a. kamerabevakning

– förslag för ökat bostadsbyggande

Nu är det dags för en borgerlig offensiv!

Idag startar utlandsröstningen – rösta för en ny regering!

Idag, torsdagen den 28 juli, startar utlandsröstningen och de svenskar som är bosatta utomlands kan börja brevrösta.

Cirka 600 000 svenskar lever utomlands, varav ungefär 168 000 finns i röstlängden. Historiskt sett har valdeltagandet bland utlandssvenskar varit ganska lågt och i valet 2018 röstade endast omkring 40 procent av de utlandsboende svenskarna.

Höstens val ser ut att bli oerhört jämnt och alla röster är viktiga. Bor du utomlands? Det kan vara din röst som avgör!