Anders Ågren

Hög aktivitet hos Moderaterna i Västerbotten!

Nytt nummer av Nordsvenskan är ute – Moderaternas medlemstidning i Västerbotten. Tidningen utkommer fyra gånger per år och skickas ut till alla våra medlemmar i länet. Den skickas även till ledande moderater runt om i landet, däribland alla förbundsstyrelser. Det är ett uppskattat och bra sätt att visa på vad som händer och sker runt om i Västerbotten, inte minst bland våra lokalföreningar och förtroendevalda moderatpolitiker.

Ett axplock ur detta nummer: om våra framgångar i sociala medier, rapport från partiledaren Ulf Kristerssons besök i länet i mars, rapport från M-kampanjer i Skellefteå, Nordmaling och Umeå,  debatter. Vidare om MUF, Moderata Studenter, Moderata Seniorer, Moderatkvinnorna, riksdagen, landstinget och mycket, mycket mer.

Bli medlem du också! Hjälp oss att vinna i valet till riksdagen, landstinget och kommunerna!

I Sverige råder efterforskningsförbud

I Sverige är det förbjudet för myndigheter och andra offentliga organ att efterforska vem eller vilka som lämnat uppgifter till massmedia. I grundlagen finns inskrivet om skydd för källor som vill lämna information, avsett för publicering. En myndighet kan och får inte börja göra efterforskningar kring vem som lämnat uppgifterna.

För mig är detta en självklarhet. Att aldrig vara ens i närheten av att börja efterforska källor till det ena eller det andra som kan dyka upp i massmedia – oavsett hur fel uppgifterna som publiceras är. I det sammanhanget är man ju härdad sedan många år. Men det sitter i ryggraden. Efterforska inte källor.

Självklart ska inte politiker, eller andra representanter för myndigheter, efterforska källor från massmedia. Lika lite ska någon anställd i kommunen behöva oroa sig för dylikt.

Som det står i en av de gamla landskapslagarna: ”Land skall med lag byggas, ty för den skull, om icke lag vore i landet, då kunde ingen bo däri.”

 

Asylsökande som fått avslag måste lämna landet. Ett nej är ett nej.

I dagens VK är det första delen i en artikelserie om asylsökande som fått avslag på sin ansökan i Sverige, men istället för att lämna landet väljer att gå under jorden och vistas olagligt i Sverige.

Detta är ett kraftigt växande problem i Sverige. Och det förekommer alltså även i Umeå, vilket inte är konstigt.

Sverige saknar idag kontroll över hur många som vistas illegalt i landet, men uppgifter pekar på att det kan handla om upp till 50 000 personer. Antalet asylsökande som stannar kvar, trots att de fått avslag, väntas dessutom öka kraftigt de kommande åren. Det rör sig om över 40 000 personer på fyra år.

Personer som alltså har fått en individuell och rättssäker prövning, med möjligheten att överklagabeslutet upp till två instanser. Men när de trots detta inte accepterar utvisningsbeslutet, utan istället väljer att vistas illegalt i vårt land.

Från Moderaterna har vi uppmärksammat detta, och lagt förslag på hur vi ska kunna förhindra att skuggsamhället fortsätter att växa. Dels måste vi ha en ökad kontroll och verkställighet, samt svagare drivkrafter att stanna och leva illegalt i Sverige.

Vi måste öka antalet utvisningar. Migrationsverket, Polisen och Kriminalvården ska ges i uppdrag att tydligt öka antalet verkställda beslut om utvisning. Inre utlänningskontroller är ett viktigt verktyg för att hitta de personer som vistas här illegalt, och som ska utvisas ur landet. Antalet inre utlänningskontroller måste öka och vi avsätter särskilda resurser för detta. Preskriptionstiden för asylärenden bör förlängas från fyra år till tio, så att man inte kan gå under jorden i några år och sedan söka asyl på nytt.

För att svensk migrationspolitik inte ska haverera, så måste det vara ordning och reda. Besluten om asyl eller ej måste respekteras. Ett ja är ett ja och ett nej är ett nej. Det är också helt avgörande för att återupprätta förtroendet för en rättssäker och hållbar svensk migrationspolitik.

Det är också bl.a. av denna anledning som Umeå kommun har förklarat sig stå redo om staten väljer att etablera ett flyktingförvar i norra Sverige. Detta saknas idag i Norrland, men behövs.

Sverige måste nämligen öka antalet s.k. förvarsplatser för personer som ska utvisas. Detta har uppmärksammats även av EU-kommissionen, som menar att Sverige annars riskerar att bryta mot våra åtaganden att verkställa utvisningar. Migrationsverkets nuvarande förvarsanläggningar har varit fullbelagda, och gränspolisen har uppgett att man tvingats släppa frihetsberövade personer pga att det varit fullt på förvaren.

Migrationsverket skickade för några månader ut en intressefrågan om att anlägga ett flyktingförvar i norra Sverige. Umeå kommun har meddelat att vi är intresserade av detta. Hans Lindberg (S) och jag har därefter även skickat en särskild skrivelse till Migrationsverket, där vi utvecklar fördelarna med att förlägga ett nytt förvar till just Umeå. Det finns som sagt ett behov av ett sådant för att kunna fullfölja utvisningar även i norr.

Asylsökande som fått avslag måste lämna landet. Ett nej är ett nej.

 

Vi sänker skatten på pension och arbete

 

Moderaterna sänker skatten på arbete och pension!

Vi moderater är partiet för dem som arbetar, vill arbeta och har arbetat.

✅ Vi sänker skatten på arbete, så att de som jobbar får behålla ca 500 kr mer per månad.

✅ Färre ska betala statlig skatt, så att de som jobbar får behålla mer av en löneökning.

✅ Vi sänker skatten för pensionärer, så att det inte kommer finnas någon skatteskillnad mellan arbete och pension.

Ansträngning ska löna sig.

Avslöjande ord från Hans Lindberg (S) om kommunalskatten!

(från vk.se)

Vid budgetdebatten tidigare idag, så lyckades Hans Lindberg (S) verkligen formulera sig klart och tydligt apropå kommunalskatten – och dess negativa effekter mot dem med låga inkomster.

Han menade att det inte var solidariskt att höja kommunalskatten i Umeå (som Vänsterpartiet föreslog), eftersom det drabbade låginkomsttagarna mest. Det var alltså inte solidariskt med höjd skatt.

Precis! Trots det så styr Hans Lindberg och Socialdemokraterna med en UNIKT hög kommunalskatt i Umeå. Högsta kommunalskatten av de 20 största kommunerna i landet, varav 13 kommuner t.o.m. är S-styrda.

Så det mest solidariska vore ju därmed att faktiskt sänka kommunalskatten i Umeå. För det gynnar framförallt dem med låga inkomster, med små marginaler. Precis som Alliansen föreslagit.

Vi vill sänka skatten. För att det är RÄTT och RÄTTVIST!

Öka tryggheten i Umeå – bekämpa brottsligheten!

Mitt andra gruppledaranförande idag ägnade jag åt trygghetsfrågorna, som Moderaterna och Alliansen prioriterar högt. Bifogas nedan.

 

Ordförande, ledamöter, åhörare!

Umeå ska vara en trygg kommun. Alla – oavsett kön, ålder, sexuell läggning och ursprung – ska kunna leva ett tryggt och säkert liv. Brottsligheten ökar i Umeå och den har ökat över tid. Antalet anmälda brott ökade kraftigt mellan 2016 och 2017.

Sexualbrotten har ökat kraftigt. Folkbladet hade förra tisdagen en artikel just om en ny våg av kvinnoöverfall som skett i Umeå på senare tid. Det här är på allvar! Vapenbrotten har ökat kraftigt. Narkotikabrottsligheten ligger på en konstant hög nivå. Brottsförebyggande rådet har konstaterat en oroande utveckling i Umeå, med bl.a. våldsbrottslighet, utpressning och knarkhandel. Tendenser till ”social oro” har observerats i de nordöstra bostadsområdena i staden. Därför genomförs också – i politisk enighet – satsningen på förebyggande arbete i dessa områden tillsammans med polisen i det som kallas ”Umeå växer – tryggt och säkert”.

För otryggheten bland våra invånare ökar. Var tredje kvinna är rädd för att gå ut själv på kvällen. 4 av 10 tjejer i Umeå, i åldern 13-18 år är rädda för att bli misshandlade eller våldtagna när de går hem på kvällarna. Vi tar deras oro på allvar.

I Nationella Trygghetsundersökningen 2017, finns det också undersökt på mer lokal nivå. NTU Umeå 2017. Undersökningen ska ge en bild av utsattheten för brott i befolkningen, samt befolkningens upplevelse av trygghet och av rättsväsendet. UmeåBrå fick en genomgång av detta förra veckan.

”Resultatet visar vidare att oron bland kvinnor för att bli utsatt för sexuella angrepp eller våldtäkt är betydligt större i Umeåregionen (21 %), om man jämför med övriga jämförbara städer.”

”I Umeåregionen har 11.1 % av kvinnorna uppgett att de blivit utsatta för sexualbrott 2016, vilket är en ganska hög siffra jämfört med kvinnor i övriga städer.

Resultatet visar även att det är betydligt fler kvinnor som uppgett att de blivit utsatta för hot i Umeåregionen än män (7.3 %) och att det är en relativt hög siffra för kvinnor om man jämför med Luleå-Boden, Medelpad och Linköping.

Vi moderater tar kvinnornas oro på allvar!

Det är viktigt att Umeå är en trygg kommun att leva i under dygnets alla timmar. Kvinnor ska kunna gå hem om natten utan att behöva känna oro. Därför vill vi intensifiera arbetet med att förbättra belysning i parker och utmed promenadstråk. Utsikten längs med cykel- och gångvägar måste bli bättre.

Vi ska använda kameraövervakning i större utsträckning, bl.a. på s.k. ”hot-spots” där det ofta blir bråk. Brottsutsatta platser måste självklart kunna kameraövervakas, på samma sätt som alla i detta rum tycker det är självklart att vi har kameraövervakning i alla våra bussar inom kollektivtrafiken.

Ett aktivt brottsförebyggande arbete från socialtjänst och skola är avgörande för att långsiktigt öka tryggheten. Vi satsar dubbelt så mycket som Socialdemokraterna i vårt budgetförslag på insatsen ”Umeå växer – tryggt och säkert”.

En tillgänglig polis i Umeå är avgörande för att förhindra och utreda brott. Kriminella ska lagföras. Sexuella ofredanden och våldtäkter ska bestraffas betydligt hårdare. Det är inte en kommunal fråga – däremot så vet vi att om Sverige får en moderatledd regering efter valet den 9 september, så kommer Västerbotten att få 270 fler anställda – 145 poliser och 125 civilanställda. En stor andel av dessa kommer att stationeras i Umeå.

Tryggheten ska öka – brottsligheten ska minska!

En Alliansbudget för både stad och landsbygd!

Idag har vi budgetfullmäktige i Umeå. Lägger upp mitt inledningsanförande här på bloggen. (det talade ordet gäller).

 

Fru ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

Idag är det 83 dagar kvar till valet!

83 dagar tills umeåborna väljer vilka som ska styra Umeå kommun den kommande mandatperioden.

I Umeå är Alliansen inför valet den 9 september ett tydligt och stabilt alternativ till dagens Socialdemokratiska och Miljöpartistiska ledning.

Jag yrkar bifall till Alliansens förslag till budget 2019, våra 43 uppdrag och sex mål.

Umeå behöver en tydlig tillväxtpolitik, som kommer både stad och landsbygd till del. Umeå behöver ett starkt och stabilt ledarskap. Umeå behöver mer av borgerlig politik.

Politik handlar för mig och Moderaterna mycket om att vara tydliga med vad vi vill åstadkomma, vilken väg vi vill gå och i vilken takt det bör ske. Vi gör detta glädjande nog tillsammans med våra vänner i övriga Allianspartier.

Jag är mycket nöjd över att vi idag kan ställa ett gemensamt budgetförslag från Alliansen mot Socialdemokraternas. Det är viktigt – och positivt – för väljarna med tydliga alternativ att ta ställning till på valdagen. Hur partierna ser på budgeten för kommunen, är en central del i detta.

Allianspartierna står upp för ett växande Umeå. Såväl i den centrala staden, som på landsbygden. Båda delarna behövs.

I vårt budgetalternativ fokuserar vi på sänkt skatt, fler jobb, fler bostäder, valfrihet för umeåborna, en skola som levererar goda kunskapsresultat, en värdig äldreomsorg med hög kvalitet. Vi Alliansgruppledare kommer under dagen att fokusera på lite olika områden för att kunna lyfta fram det huvudsakliga. Värt att notera är att vi satsar mer än socialdemokraterna på både hemtjänst och skola, genom att vi gör andra prioriteringar.

Alliansens budget

En uppenbar skillnad jämfört med S, är skattenivån. För ett år sedan var Moderaterna ensamma om att föreslå skattesänkning – jag är mycket glad över att vi idag från Alliansen gemensamt föreslår en skattesänkning. Såklart. Sänkt skatt ökar människors frihet, och minskar politikers makt.

Kommunalskatten i Umeå är ungefär två kronor högre än flertalet jämförbara kommuner. Det innebär att en genomsnittlig familj i Umeå – där två vuxna arbetar – betalar ca 11 000 kr mer per år i skatt, än dom som bor i jämförbara kommuner. Det är inte rimligt.

Lägre skatt gör det mer lönsamt att arbeta och främjar tillväxt men är framförallt viktigt för att ge människor med små marginaler större ekonomisk frihet. Låg skatt är en viktig frihetsfråga. Vi sänker skatten för att det är rätt och rättvist. Flit och ansträngning ska belönas. Vi sänker skatten för dom som arbetar och för dom som har arbetat. Ambitionen är att successivt fortsätta sänka skatten under kommande mandatperiod.

Såväl skattesänkning som ramökningar finansieras via besparingar – jmf S – för kulturnämnden, tekniska nämnden, gymnasienämnden och kommunstyrelsen. Avveckling av Kvinnohistoriskt museum, minskat generellt anslag Folkets Hus, avvecklat stöd till Gitarrmuseet, minskat KS oförutsedda, försäljning av s.k. ”tomma lokaler” för att nämna några delar.

När det gäller dom övriga nämnderna så ligger vi på samma nivå, utöver de ökade ramarna för Äldrenämnden, För- och grundskolenämnden och Fritidsnämnden. Med det konstaterandet, så kanske vi kan slippa en vulgärdebatt senare under dagen kopplat till just det.

Även ni som tillhör de rödgröna partierna måste ju kunna dra några slutsatser av Umeås nästan UNIKT höga kommunalskatt. Om höga skatter hade varit lösningen på problem inom välfärden – ja, då hade vi inte haft några välfärdsproblem inom Umeå kommun!

Det finns partier som hävdar att det inte går att sänka skatten av ekonomiska skäl. ”Det går inte att hitta pengarna.” ”Det skulle hota välfärden” i kommunen. Så är det naturligtvis inte. Det handlar bara om viljan.

För det är ju inte bara Alliansstyrda kommuner i södra Sverige som har betydligt lägre kommunalskatt. Det är ju ALLA jämförbara kommuner i landet, som har lägre kommunalskatt än Umeå kommun. Av de 20 största städerna, så har ALLA lägre skatt än Umeå, och 13 av dessa är alltså Socialdemokratiskt styrda.

Det är Umeå som sticker ut i negativ bemärkelse. Och det är ju som sagt inte någon liten skillnad. I SNITT två kronor, motsvarande ungefär 570 miljoner kr per år.

Umeå är en fantastiskt fin kommun, men den skulle bli ännu mer attraktiv för människor om vi också kunde ha ett RIMLIGT skattetryck. Det är EN del av att vara en attraktiv kommun.

Umeåborna borde kunna kräva betydligt mer av service och välfärd med tanke på hur mycket mer pengar de betalar in jämfört med människor som bor i andra kommuner runt om i landet. För trots betydligt mer pengar som betalas in i skatt, så går det inte att påvisa någon generellt bättre kvalitet i vår verksamhet.

I SKL:s Öppna jämförelser när det gäller studieresultaten i årskurs 9, så hamnar vi på plats 110 av landets kommuner, när det gäller det s.k. sammanvägda studieresultatet.

I SKL:s Öppna jämförelser 2017 gällande vård och omsorg för äldre – ligger Umeå kommun på plats 175 av 259 kommuner när det kommer till bemötande, förtroende och trygghet i särskilt boende. Plats 149 av 238 när det kommer till boendemiljö i särskilt boende och plats 86 av 254 när det kommer till särskilt boende i sin helhet. Det duger naturligtvis inte!

Det är bara att välja vilken kommun ni vill av de 20 största i landet. Alla har lägre skatt än Umeå, oavsett det är S-styre eller M-styre. Och i stort sett alla gör dessutom betydligt större överskott än Umeå. Inte bara ett år, utan år efter år.

Och då är frågan. Har alla dessa kommuner sämre välfärd än Umeå kommun? Nej, självklart inte. Umeå kommun har dessutom haft en högre sjukfrånvaro än kommunsnittet i Sverige bland vår personal under en lång rad av år.

Det vore ju en sensation om Umeå kommun inte skulle kunna spara en liten del av dessa pengar, och sänka skatten! Alliansen vill se en stegvis sänkning av kommunalskatten. Även med vår sänkning kommer vi fortfarande att ligga högst av alla jämförbara kommuner, så Umeå kommun har en lång väg att vandra.

Låt oss aldrig glömma att TILLVÄXT är A och O. Och det viktigaste för kommunerna är jobben, och antalet arbetade timmar! Varje nytt jobb, varje extra umeåbo i arbete och varje extra arbetad timme innebär ökade skatteintäkter och mer resurser att satsa på skolan, vården och andra delar av välfärden. Alla jobb behövs.

Ska vi undvika att bli frånkörda av storstadsregionerna, och omkörda av andra hungriga tillväxtstäder – så är det fler jobb, fler företag, som måste vara högprioriterat! Inte minst handlar det om att snabbare lyckas med integrationen och få nyanlända i arbete. Här står inte bara Umeå utan hela landet inför stora problem.

Människor måste också ha någonstans att bo. I Umeå råder bostadsbrist. De kommande åren måste bostadsbyggandet fördubblas från dagens omkring 1000 bostäder till 2000 per år. 2017 färdigställdes närmare 1000 bostäder, men det är sämre än både år 2015 (1260 bostäder) och 2016 (ca 1300 bostäder). De privata aktörerna och det kommunala bostadsbolaget AB Bostaden måste hjälpas åt med att få upp farten på byggandet.

Intressant – om man vill se politiska skillnader utöver siffror – är att titta på de uppdrag vi vill ge till styrelser och nämnder för deras respektive verksamhetsområden. Alliansen har lagt 43 konkreta uppdrag på en rad områden. Såväl företagsklimat, bostadsbyggande som annat. Vi vill också ha betydligt färre mål, än de som S har lagt som förslag.

Ordförande!

Om 83 dagar är det val.

Umeå behöver en mer offensiv borgerlighet. Umeå behöver en politik som värdesätter valfrihet, tillväxt och företagande – som ser till både landsbygd och stad. För detta krävs också ett tydligt och stabilt politiskt ledarskap.

Tack för ordet, och än en gång – bifall till Alliansens budgetförslag.

Moderaterna i Umeå tar kvinnors oro på allvar!

Folkbladet hade förra tisdagen en artikel om en ny våg av kvinnoöverfall som skett i Umeå på senare tid.

Det här är på allvar. Sexualbrotten i Umeå har ökat kraftigt de senaste åren. Vapenbrotten har ökat kraftigt. Narkotikabrottsligheten ligger på en konstant hög nivå. Brottsförebyggande rådet har konstaterat en oroande utveckling i Umeå, med bl.a. våldsbrottslighet, utpressning och knarkhandel. Tendenser till ”social oro” har observerats i de nordöstra bostadsområdena i staden. Därför genomförs också – i politisk enighet – satsningen på förebyggande arbete i dessa områden tillsammans med polisen i det som kallas ”Umeå växer – tryggt och säkert”.

För otryggheten bland våra invånare ökar. Var tredje kvinna är rädd för att gå ut själv på kvällen. 4 av 10 tjejer i Umeå, i åldern 13-18 år är rädda för att bli misshandlade eller våldtagna när de går hem på kvällarna.

I Nationella Trygghetsundersökningen 2017, finns det också undersökt på mer lokal nivå. NTU Umeå 2017. Undersökningen ska ge en bild av utsattheten för brott i befolkningen, samt befolkningens upplevelse av trygghet och av rättsväsendet. UmeåBrå fick en genomgång av detta förra veckan.

Resultatet visar att oron bland kvinnor för att bli utsatt för sexuella angrepp eller våldtäkt är betydligt större i Umeåregionen (21 %), än om man jämför med övriga jämförbara städer.

I Umeåregionen har 11.1 % av kvinnorna uppgett att de blivit utsatta för sexualbrott 2016, vilket är en ganska hög siffra jämfört med kvinnor i övriga städer.

Resultatet visar även att det är betydligt fler kvinnor som uppgett att de blivit utsatta för hot i Umeåregionen än män (7.3 %) och att det är en relativt hög siffra för kvinnor om man jämför med Luleå-Boden, Medelpad och Linköping.

Vi moderater tar kvinnornas oro på allvar! Det är viktigt att Umeå är en trygg kommun att leva i under dygnets alla timmar. Kvinnor ska kunna gå hem om natten utan att behöva känna oro.

Moderaterna i Umeå har en politik för detta, både lokalt och nationellt. Tryggheten ska öka – brottsligheten ska minska!

 

Vikten av ett positivt företagsklimat i Umeå

Företagare ska uppskattas mer och beskattas mindre. 4 av 5 nya jobb skapas i småföretag. Varje dag fattas nya beslut om var företag ska investera, etablera sig och människor ska flytta. Inför varje beslut måste Umeå framstå som det mest attraktiva alternativet. Det kräver ett företagsklimat i världsklass.

Att Umeå fortsätter att erhålla dåliga placeringar, senast plats 144 av 290 i Svenskt Näringslivs kommunranking, är något som signalerar behovet av förändring. I SKL:s ranking av företagsklimat: plats 144 av 151 kommuner. Det är således en förödande kritik från lokala företagare gällande kommunens service och myndighetsutövning. Vår ambition är att Umeå ska rankas bland de tio bästa kommunerna i landet när det gäller företagsklimat.

Politiker kan inte kommendera fram arbetstillfällen i den privata sektorn. Umeå kan däremot förbättra villkoren för företagarna och bli bättre på att skapa förutsättningar för att fler ska kunna våga ta steget att starta eget. Inför utmaningsrätt, förkorta handläggningstider, förbättra dialogen, avveckla osund konkurrens och genomför mer konkurrensupphandling. En arbetsgivare som vill etablera sig i Umeå och anställa människor ska välkomnas med öppna armar. Det är viktigt att väntetiden för att få mark anvisad därför hålls så kort som möjligt.

Besöksnäringen bidrar starkt till Umeås tillväxt. Intresset att besöka Umeå har förstärkts med IKEA liksom shoppingcentret Avion shopping med dess ca 90 butiker. Viktigt är samtidigt att centrumhandeln kan fortsätta utvecklas. En konkurrensfördel som brukar pekas ut för de halvexterna handelsområdena är att de erbjuder gratis parkering, medan det kostar att parkera inne i centrum. För att undanröja en del av konkurrensnackdelen finns möjligheten att erbjuda avgiftsfri parkering i de P-anläggningar och p-platser som UPAB ansvarar över för Umeå kommuns räkning. Vi moderater vill att detta införs på lördagar, under en begränsad tid av dagen då huvuddelen av affärerna håller öppet. Parkeringstillgången utgör i detta sammanhang både en viktig tillgänglighets- och konkurrensfaktor.

Shoppingturism ökar i takt med att handel och turism samarbetar allt mer. Av detaljhandelns försäljning består hela tio procent av de pengar som turister spenderar. Umeå har ett intresse av såväl framgångsrika halvexterna handelsområden som en blomstrande centrumhandel. Vår ambition är att Umeå ska bli en ännu bättre turist- och studentstad. Då krävs det att politikerna lyssnar på de önskemål som finns; dels hos besökare och studenter, men också övriga invånare och företagare i Umeå. .

Företagare ska uppskattas mer och beskattas mindre!