Anders Ågren

Äntligen! Klartecken för Västra Länken!

Regeringen avslår överklagandena kring Västra Länken. Ett efterlängtat besked. Tidernas långbänk i Umeå blir nu åtgärdad. Projektet stoppades i en första sväng redan på 90-talet.

Den enskilt viktigaste infrastruktursatsningen på senare tid kopplad till Umeå är byggandet av ringleden, som beslutades av Alliansregeringen år 2008. Ringleden skulle vara färdig år 2013, men kommer nu får hoppningsvis kunna vara färdig 2021. Enligt uppgifterna i VK kan byggstart ske nu under 2018.

Att Umeåprojektet snarast färdigställs med Västra länken är en förutsättning för bättre luftmiljö i centrala Umeå och stadens framtida utveckling.

Men det gäller inte enbart miljön. Västra länken är inte bara ett vägprojekt, det är också ett stadsutvecklingsprojekt. Kommunens översiktsplan slår fast att en betydande del av Umeås tillväxt ska ske inom befintlig stadsstruktur. Detta låter sig inte göras utan ett färdigställande av ringleden, eftersom utvecklingen förutsätter att kommunen tar över och bygger om trafikleder.

Till detta ska läggas att osäkerheten kring planering av bostäder, arbetsplatser, näringsliv och kultur har riskerat att äventyra investeringsviljan inom näringslivet.

Umeås attraktionskraft och konkurrensförmåga förstärks med ett färdigställande av ringleden.

 

Sänkt skatt ökar människors frihet och minskar politikers makt!

Sänk kommunalskatten i Umeå! Jag skriver om detta i veckans nummer av Umeå Tidning.

Sänk kommunalskatten i Umeå!

Sänkt skatt ökar människors frihet och minskar politikers makt. Självklart är det möjligt att sänka den höga kommunalskatten i Umeå kommun.

Umeå kommun har två kronor högre skatt än jämförbara kommuner, utan att kunna påvisa någon generellt högre kvalitet i verksamheterna. Svenskt Näringsliv publicerade innan jul en rapport om att potentialen, vid en jämförelse med kommuner med hög kvalité och låg kostnad, är skattesänkning för Umeå kommun på hela 4,35 (!) kr. Viktigt att påpeka är att det är en rent teoretisk framräkning, men det ger perspektiv.

De har jämfört 20 kommuner – däribland Umeå – med de kommuner i landet som uppvisar högst kvalitet till låg kostnad. Det handlar inte om att personalen ska ”springa snabbare”. Det handlar om att bedriva den kommunala verksamheten mer effektivt. Det handlar om att politiken måste sätta upp tydliga och mätbara mål. Det måste bli en tydlighet i ansvar och befogenheter i organisationen. Ett ledarskap som möjliggör att arbetsmiljön förbättras och sjuktalen går ned. Att bättre nyttja personalens kompetens genom att sluta detaljstyra. Att bli bättre på att använda sig av ny teknik m.m. Detta är sådant som är framgångsfaktorer i de kommuner som lyckas få goda resultat till en låg kostnad.

Den enskilt viktigaste delen i Moderaternas budget för 2018, och den huvudsakliga skillnaden jämfört med S/MP, var just skattenivån. Vi moderater ville sänka skatten med 20 öre för 2018. Och sedan fortsätta skatten steg för steg, så att vi inom loppet av fyra år skulle kunna sänka skatten med en krona.

Kommunalskatten påverkar alla med en inkomst och är den största enskilda utgiften för svenska familjer. Skatten urholkar människors trygghet och leder till ett beroende av politiska beslut. Det finns partier som hävdar att det inte går att sänka skatten av ekonomiska skäl. ”Det går inte att hitta pengarna.” Så är det naturligtvis inte.

Det är bara att välja vilken kommun ni vill av de 20 största i landet. Alla har lägre skatt än Umeå, oavsett det är S-styre eller M-styre. Och i stort sett alla gör dessutom betydligt större överskott än Umeå. Inte bara ett år, utan år efter år. Då är frågan om alla dessa kommuner har sämre välfärd än Umeå kommun? Nej, självklart inte.

Istället för att exempelvis år efter år ge miljoner till Guitars-museet, eller Kvinnohistoriskt Museum – inga av dessa är ju kommunala uppgifter – så är det väl bättre att umeåborna får behålla pengarna själva? Vad är så hemskt med det? Det borde vara en självklarhet.

Lägre kommunalskatt är en viktig del i att göra Umeå mer attraktivt och öka umeåbornas frihet.

 

Anders Ågren

Kommunalråd, M. Umeå

Business Arena Umeå 2018

Idag är det dags för evenemanget Business Arena Umeå (ja, det startade förvisso redan igår kväll med en välkomstträff).

Mycket glädjande att detta stora och viktiga evenemang för fjärde gången arrangeras i Umeå! Business Arena är norra Europas ledande mötesplats för beslutsfattare i fastighetsbranschen och samhällsbyggnadssektorn. Det är fler än 1000 deltagare och investerare från hela landet. Sedan 2001 har det årligen genomförts i Stockholm. Därefter har det utökats till även genomföras i Göteborg, Malmö och till Almedalsveckan i Visby och i Umeå.

För Umeå är det ett utmärkt tillfälle att visa upp tillväxtmöjligheterna och knyta nya kontakter. Även om vi har en god tillväxttakt, så behöver vi fler som vill komma hit till vår region och investera. Det ger jobb, skatteintäkter och ännu bättre utvecklingsmöjligheter!

 

Misstänkt vanvård på särskilt boende

Lokalmedia rapporterar idag om misstänkt allvarlig vanvård vid ett särskilt boende i Umeå. När en man kom in för misstänkt lunginflammation till Norrlands universitetssjukhus (NUS) upptäckte personalen där att mannen uppenbarligen inte hade duschat på flera månader (!). Så får det verkligen inte gå till. Vi ska ha en hög kvalitet på äldreomsorgen – inget annat kan accepteras.

Det ska ju finnas tydliga rutiner och enhetliga kvalitetskrav, oavsett det gäller kommunala äldreboenden eller privata. Den välfärd som betalas med våra gemensamma resurser ska präglas av hög kvalitet och ett värdigt bemötande och finnas tillgänglig för alla som behöver den. Viktigt att det nu kommer fram vad som brustit och hur det ens är möjligt. Det här är både allvarligt och upprörande.

 

Kraftsamling i Umeå

 

Den gångna helgen samlades företrädare för de fyra Norrlandsdistrikten i Moderata Ungdomsförbundet – Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland – i Umeå för att genomföra sina respektive stämmor.

Över 100 MUF:are var på plats som ombud. Det var sedvanliga debatter kring motioner, och såväl de liberala som konservativa grupperingarna inom MUF gjorde sitt bästa för att övertyga. Som seden bjuder så var det en intensiv debatt kring monarkins vara eller icke vara. För egen del är jag ju rojalist, så jag är glad över att monarkivännerna fick överhanden.

Stämman gästades av MUF:s förbundsordförande Benjamin Dousa, och ingen tvekan råder över den positiva stämning som råder inom ungdomsförbundet. Jag och min fru Åsa var särskilt inbjudna till stämmobanketten och här är vi på bild tillsammans med Benjamin.

Den goda stämningen blev ännu bättre på måndagen, då Skop kom med sin nya mätning: Moderaterna ökar till 25 procent

och är ganska nära S, som halkat ner till 26,9 procent. Ingenting är omöjligt. Vi kämpar dag efter dag, vecka efter vecka. På valdagen den 9 september avgörs det hela.

 

Trygghetsfrågorna högaktuella i Umeå

Igår hölls presskonferens i Umeå med polisen och Umeå kommun. VK, Folkbladet och SVT har rapporterat om det.

Bakgrunden är den ökande problematik med kriminalitet i vissa ungdomsgrupper lokalt – ofta är det löst sammansatta nätverk som sysslar med våld, utpressning och narkotika. Nytt är den attityd som visas av ungdomarna, en form av ”förortsromantisering” där man tar avstånd från de vuxna. Mot detta måste vidtas åtgärder omgående, och därför har nu kommunen och polisen startat ett treårigt projekt, som inte minst fokuserar på olika förebyggande åtgärder.

Frågan har också varit uppe i kommunfullmäktige för diskussion. Jag lyfte ärendet i interpellationer både i november och nu i januari. Utvecklingen med områden som uppvisar tecken på ”social oro” – även om det inte gått så långt – måste vändas. Sedan tidigare vet vi dessutom att många, inte minst unga tjejer och kvinnor, är rädda för att bli misshandlade eller våldtagna när de går hem på kvällen. Generellt ser vi också en ökande oro i samhället för att bli utsatt för våld. Detta kan vi aldrig acceptera. Därför är det positivt att ett enigt arbetsutskott i kommunstyrelsen ställde sig bakom projektet.

Umeå kommun har hittills haft förhållandevis låg kriminalitet, om vi jämför med liknande städer. Därför är det så viktigt att vara ute direkt med insatser då vi ser oroväckande tendenser i vissa områden, med alltifrån bilbränder, knarkförsäljning, våldsbrottslighet kopplad till narkotikaförsäljning etc.

Tyvärr är Socialdemokraterna i Umeå fortfarande negativa till kameraövervakning. I Umeå har vi moderater drivit frågan om ökad kameraövervakning på särskilt brottsutsatta platser. Kameraövervakning är motiverad utifrån både en trygghetsapsekt och en möjlighet att motverka brottslighet. I diskussionen om hur vi ska motverka situationen i de oroliga områdena i Umeå, så lyftes från tjänstemannasidan på UmeBrå att även kameraövervakning var en av flera tänkbara åtgärder.

Men efter senaste fullmäktigedebatten, så var det tydligt att (S) fortsätter sitt motstånd mot kameraövervakning. Jag beklagar det. För det behövs: även i Umeå behövs som sagt fler poliser och ökad kameraövervakning.

Viktigt kunna erbjuda mark för företagsetableringar

Umeå är beroende av ett växande näringsliv. Fler företag, fler som arbetar, fler som betalar skatt till det allmänna. Därför är det så oerhört viktigt med ett positivt företagsklimat! Ett företag som vill etablera sig i Umeå ska välkomnas med öppna armar. Det är viktigt att väntetiden för att få mark anvisad hålls så kort som möjligt. Idag saknar Umeå kommun mark att erbjuda för mer ytkrävande etableringar.

Därför var gårdagens beslut i kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott så viktigt. Vi beslutade då att skriva en avsiktsförklaring med Rico Estate Development AB, RED. Det kan leda till en markanvisning av en del av ett nytt handels- och verksamhetsområde mellan Norra länken och väg 364 (Ersmarksvägen) med arbetsnamnet ”Sandbäckens handelsområde”.

Från Moderaterna har vi länge arbetat politiskt för att öppna upp även denna del i Umeå för handel. Det har som sagt länge varit uppenbart att det saknas mark för mer ytkrävande handel att erbjuda till nya aktörer som vill etablera sig.

Så här skrev vi i Moderaternas valmanifest år 2006: ” Kommunen måste skaffa sig en planberedskap för att snabbt kunna ta emot företagsetableringar och för att underlätta för företag att växa eller omlokalisera sig. Självklart skall mer etableringar kunna erbjudas på eller i direkt anslutning till redan befintliga stormarknadsområden. Ett exempel på detta är området runt Green-zone.

Äntligen, så här 12 år senare, har kommunen i enighet beslutat att gå vidare med detta.

Trägen vinner!

 

Så här lyder pressmeddelandet från gårdagens sammanträde:

Avsiktsförklaring för del av nytt handelsområde

Kommunen ska teckna en avsiktsförklaring med Rico Estate Development AB, RED. Det kan leda till en markanvisning av en del av ett nytt handels- och verksamhetsområde mellan Norra länken och väg 364 (Ersmarksvägen) med arbetsnamnet ”Sandbäckens handelsområde”.

Exploateringen saknar stöd i gällande översiktsplan, och arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för I20-området har påbörjats och sker parallellt. Den detaljplan som kommunen ansökt om rör ett ca 40 hektar stort område, men det kan komma att justeras under planarbetets gång. Som jämförelse kan nämnas att Söderslätts handelsområde är omkring 20 hektar stort.

– RED bidrar med lång erfarenhet, som är betydelsefull i arbetet med att utveckla området, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S).

– Avsiktsförklaringen rör visserligen bara en del av det nya handelsområdet, men det är en viktig pusselbit, säger kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Anders Ågren (M).

Kommande avtal

Efter detaljplanens antagande kommer ett markanvisningsavtal att tecknas med RED, som anger exakt lokalisering, omfattning och prissättning.

Umeå hedrar veteraner genom minnessten i Döbelns park!

Idag har vi tagit ett mycket glädjande beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott! Jag föreslog ju i en motion till fullmäktige i maj 2017 att kommunen skulle inrätta en lokal minnesplats för veteraner i Umeå. Den motionen har ännu inte hunnit bli behandlad av KF, men nu blir förslaget verklighet ändå. KSAU har idag på eftermiddagen i enighet beslutat att uppföra en minnessten för veteraner, i enlighet med förslag från Fredsbaskrarna Västerbotten. Minnesstenen placeras i Döbelns park och ska invigas i samband med veterandagsfirandet den 29 maj 2018.

Sverige har en lång tradition av att delta i internationella – militära eller civila – humanitära operationer runt om i vår värld. I olika oroshärdar har Sveriges genom åren ca 100 000 veteraner ofta varit skillnaden mellan liv och död, ibland med deras egna liv som insats.

Samtidigt har vi som land varit dåliga på att uppmärksamma de kvinnor och män som deltagit i olika insatser. Till exempel var det först 2011 som Veterandagen – den 29 maj – fick sin officiella status. Under Veterandagen genomförs bland annat en ceremoni i Stockholm för att hedra svenskar som deltar eller har deltagit i militära eller civila operationer och för att högtidlighålla minnet av de som omkommit. Efter en riksdagsmotion från Moderaterna har regeringen, den 24 maj 2017, beslutat att Veterandagen ska bli allmän flaggdag från och med 2018.

Moderaterna anser sedan tidigare att Umeå kommun ska göra mer för att hedra Umeås veteraner. En minnessten innebär att veteranernas insatser uppmärksammas och synliggörs för den bredare allmänheten.