Anders Ågren

Slopa arbetsgivaravgifterna – i två månader till att börja med

Regeringens förslag om sänkta arbetsgivaravgifter räcker inte för att rädda de svenska jobben. Moderaterna kräver att de slopas helt – utan undantag, i två månader till att börja med.

Regeringen behöver därför skyndsamt återkomma med ett förslag om slopade arbetsgivaravgifter för att rädda svenska jobb:

◼️Medelstora företag får bara tillbaka några enstaka procent av arbetsgivaravgifterna med regeringens förslag. Med Moderaterna får de tillbaka hela arbetsgivaravgiften.

◼️Inga företag, inte ens de små, får tillbaka mer än två tredjedelar av arbetsgivaravgifterna med regeringens förslag. Med Moderaterna får de tillbaka hela arbetsgivaravgiften.

◼️Företag som betalar medellön får inte ens tillbaka hälften av arbetsgivaravgifterna med regeringens förslag. Med Moderaterna får de tillbaka hela arbetsgivaravgiften.

◼️Moderaternas injektion till småföretagen är i många fall dubbelt så stor, för ett medelstort företag ofta 10 eller 20 gånger så stor.

Att möjliggöra för gymnasieelever i Umeå att hämta skollunch hos lokala restauranger

På grund av coronapandemin studerar gymnasieelever på distans och får därför inte längre någon lunch på skolan. Coronaviruset orsakar också allvarliga ekonomiska konsekvenser för företag, till exempel inom den lokala restaurang- och besöksnäringen.

I fredagens VK kan vi läsa en artikel där det framgår att Umeå kommun utreder hur gymnasieelever ska kunna få skollunch. I artikeln framkommer det att kommunens inställning är att restaurangsubventionen redan har ordnats på annat håll och att Umeå kommun lutar på en modell där skolungdomarna får hämta matlådor i kommunens egna tillagningskök.

Moderaterna i Gymnasie- och vuxentutbildningsnämnden – via ledamoten Madelene Nord – föreslår idag att Umeå kommun skyndsamt ska utreda en modell som möjliggör att gymnasieelever får hämta skollunch från lokala restauranger.

Flera kommuner i landet erbjuder gymnasieelever skollunch i form av lunchlådor från lokala restauranger. Det är ett bra sätt att stötta kommunens företagare, samtidigt som det underlättar för familjer som har det svårt ekonomiskt.

Med tanke på den svåra ekonomiska situationen som många företag just nu står inför, så borde kommunen se över alla möjligheter att stötta det lokala näringslivet. Att låta gymnasieelever hämta lunch från lokala restauranger är ett sådant sätt. Det är också en fördel med en sådan lösning, att eleverna får hämta mat från restauranger som ligger nära deras hem, istället för att samtliga ska hämta matlådorna i kommunens tillagningskök.

Viktigt besked om ökade statsbidrag till regioner och kommuner

Jag har på förmiddagen blivit intervjuad av VK om dagens besked från regeringen. Det är ett viktigt och positivt besked att kommuner och regioner tillförs mer generella statsbidrag i denna kris. (Foto ovan: Per Landfors)

Sedan intervjun gjordes har regeringen även publicerat siffrorna nedbrutet för resp kommun/region.

Dagens besked innebär för Umeå kommun 131 miljoner kr mer utöver de redan aviserade från riksdagen för innevarande år. Totalt alltså 196 miljoner kr för år 2020.

Detta är nödvändigt för att hantera redan tidigare noterade försämringar för Umeås vidkommande (sämre skatteprognoser, försämringar i kostnadsutjämningen etc) som VK skrev om idag på nyhetsplats, som innebar ett minus på 133 miljoner kr jmf med antagen budget.

Vi befinner oss i ett allvarligt läge, och allt måste göras för att mildra de ekonomiska effekterna av coronapandemin.

Fler åtgärder kommer naturligtvis att krävas. Men detta är ett viktigt besked om stödet till regioner och kommuner, och också något som Moderaterna efterfrågade redan för tre veckor sedan.

Moderaterna föreslår åtgärder för att undvika att företag går i konkurs

Företagare ska få bättre förutsättningar att kunna arbeta vidare i ett ansträngt läge, i stället för att tvingas gå i konkurs. Moderaterna kommer nu lägga förslag om detta nationellt, för att stötta företagarna och minska antalet konkurser.

För många svenska företag har coronaviruset på mycket kort tid lett till att intäktskällorna helt eller delvis slagits ut. Då måste politiken bidra till att skapa uthållighet i väntan på att pandemin bekämpats. Det handlar inte minst om att se till att lagstiftning som i normalfallet är välavvägd inte skapar problem i tider av kris.

Flera viktiga åtgärder är på plats. Men det finns ytterligare pusselbitar som är viktiga för att Sveriges ekonomi ska kunna återhämta sig snabbare när krisen väl är över.

Moderaterna kommer nationellt lägga följande förslag:

  • Ett moratorium för staten att ansöka om konkurs och utmätning. I normalfallet står staten, i egenskap av fordringsägare, för cirka en tredjedel av alla konkursansökningar. Staten bör ta ett större ansvar under pågående kris och som huvudregel inte driva egna fordringar gentemot enskilda, om obeståndet uppkommit till följd av coronapandemin.
  • Ett moratorium för det personliga betalningsansvaret enligt aktiebolagslagen. Reglerna om personligt betalningsansvar riskerar i denna kris att skapa en situation där fler bolag än nödvändigt väljer att söka sig själva i konkurs, snarare än att försöka arbeta vidare, eftersom bolagsföreträdarna löper risk att annars göra sig personligt betalningsansvariga. Regeringen bör därför snarast ta fram förslag om hur regelverket om personligt betalningsansvar kan försättas i moratorium.
  • Ett moratorium avseende företrädaransvaret för skatteskulder. En stor andel av egna konkursansökningar sker till följd av risken för att i annat fall bli personligt betalningsansvarig för skatteskulder om inte avveckling av bolaget sker senast på skattefordringens förfallodag. Skatteverket har aviserat en förändrad praxis rörande företrädaransvaret under krisen, men regeringen bör tydliggöra att ett moratorium införs även för företrädaransvaret enligt SFL.

Det är viktiga förslag för att företagare ska kunna fortsätta jobba vidare i dessa kristider.

M föreslår ett tillskott på 15 miljarder kr till vården och omsorgen

Moderaterna har föreslagit ett tillskott på 15 miljarder kronor till vården och omsorgen.

Det möjliggör bl.a. 5 000 kronor extra i månaden för den personal som kämpar i frontlinjen med coronavirusets effekter. Du som sliter mot corona i sjukvården eller äldreomsorgen ska känna dig trygg i att du har det som behövs för att hantera coronakrisen.

Moderaterna föreslår således 5000 kr/mån extra för den personal som står i frontlinjen under coronakrisen. Pengarna ska gå till de sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden, läkare och andra inom både sjukvård och äldreomsorg som nu kämpar mot corona.

Ytterligare delar i paketet:

✅ Inköp av personlig skyddsutrustning

✅ Inköp av nödvändig medicinsk utrustning och testkit

✅ Ökning av antalet intensivvårdsplatser

✅ Att ta in alla former av extra personal som går att anställa

✅ Snabbutbildning av personal

✅ Coronatillägg, eller andra riktade insatser, för personal som står i frontlinjen

Omfattande provtagning kan rädda vården och jobben

Sverige har en mycket begränsad förmåga att testa personer för coronaviruset. Stor osäkerhet råder om vem som är smittad, vem som har varit smittad, och vem som inte haft viruset.

Därför är det viktigt att få igång en storskalig provtagning av människor i Sverige, på samma sätt som nu görs i många andra länder.

En omfattande provtagning skulle underlätta så att den som är sjuk verkligen stannar hemma, och den som inte är det kan vara på jobbet. Detta är särskilt viktigt för alla som nu gör hjälteinsatser i vårdens frontlinje. 

Den som vet att man redan haft corona kan börja återgå till ett mer normalt liv – gå till jobbet, äta på restauranger och handla i butiker. Det skulle kunna rädda företag från konkurs och anställda från att förlora sina jobb. 

Det behövs nu hopp om en framtid efter corona!

Studenter som ställer upp för vården ska inte straffas med indraget CSN-studiestöd

Sjuksköterske- och läkarstudenter ska inte straffas ekonomiskt när de ställer upp för vården i krisen.

All hjälp behövs nu. Regionerna och sjukhusen vädjar till alla med sjukvårdskompetens att ställa sig till förfogande. Exempelvis läkar- och sjuksköterskestudenter. Det här kan föra med sig en betydande förstärkning till svensk sjukvård. Men det finns problem. De studenter som väljer att hjälpa till riskerar att förlora hela eller delar av sitt studiebidrag. Om en student jobbar för många timmar slår man i taket – det så kallade fribeloppet – för hur mycket man får tjäna utan att förlora sitt studiebidrag.

Det här skickar helt fel signaler. Den som hjälper till ska hyllas, inte straffas.

Nu måste vi snabbt avskaffa fribeloppet för studenter som tillfälligt stärker upp vården. Varje ny medarbetare kommer att göra skillnad!

Vi moderater vill slopa CSN-fribeloppet som gör att deras studiestöd idag minskas om de jobbar i vården samtidigt.

Stort tack till vår avgående landshövding Magdalena Andersson!

I dag skulle det ha varit formell avtackning på länsresidenset i Umeå av vår landshövding Magdalena Andersson. Men p.g.a. pågående coronapandemi så har evenemanget ställts in.

Jag skulle ha varit på plats för Umeå kommuns räkning i eftermiddag, men då evenemanget inte blir av vill jag ändå passa på att skicka en digital hälsning. Magdalena Andersson tillträdde som landshövding i Västerbottens län 2012 och fick ett förordnande på sex år. Det förlängdes till sista mars 2020 och nu är den tidpunkten nära förestående.

Magdalena Andersson blev snabbt en mycket populär landshövding hos oss i Västerbotten och har hunnit göra mycket gott för länet. I vårt vidsträckta län, så har hon lyckats stå upp för såväl stad som landsbygd. Mycket viktigt för att kunna få med sig hela Västerbotten. Hon har gjort det med tydlighet, värme och starkt engagemang.

Jag önskar Magdalena allt gott, jag sänder en extra hälsning till hennes make Göran som jag har fått förmånen att lära känna, och hoppas att vi ses snart igen!

Tack för allt du har gjort för Västerbotten!

Umeå står enat i kristider

I dagens VK skriver jag för ovanlighetens skull tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S), med anledning av den pågående coronapandemin. Det är viktigt att vi håller ihop och samlas över blockgränsen i insatserna mot viruset, och dess följdverkningar. Debattartikeln bifogas nedan.

Umeå står enat i kristider

I december 2019 kom de första nyheterna om ett nytt virus som hade börjat sprida sjukdom i Kina. Nu står vi mitt i en pandemi, covid-19, som inte minst har drabbat Europa. Samtidigt som hela samhället arbetar för att bromsa smittspridningen så växlar vården och andra samhällsbärande aktörer upp sina insatser för att möta pandemin på ett sätt som vi inte har skådat i modern tid.

En del kommuner i landet har stora problem med smittspridning och ett stort antal sjuka sedan flera veckor tillbaka. I Umeå följer vi löpande rapporteringen och myndigheternas rekommendationer för att vi på bästa sätt ska kunna hantera utmaningen och hjälpa till att plana ut smittspridningskurvan.

Det som för vissa upplevs som en förkylning kan bli till livshotande sjukdom för andra. Därför är det viktigt att alla i Umeå tar ansvar, kommunen, regionen, näringslivet och inte minst alla invånare.

Som ett led i detta har ledningen i Umeå kommun sjösatt en pandemiplan och vidtagit övergripande åtgärder för att hålla nere smittspridningen bland anställda, politiker och invånare i kommunens olika verksamheter.

Syftet med pandemiplanen är att minska sårbarheten och säkerställa att kommunens samhällsviktiga funktioner upprätthålls. Det handlar bland annat om försörjning av el, fjärrvärme och dricksvatten, hälsoskydd, äldreomsorg, barnomsorg, IT-drift, med mera.

De kommande veckorna är avgörande för hur smittspridningen kommer att utvecklas. För att minska sårbarheten och se till att beslutsmöten i Umeå kommun alltid har tillräcklig representation väljer vi nu att ställa in möten som inte är brådskande och minskar även antalet medverkande på varje möte. Ordförandena i kommunens olika styrelser, utskott och nämnder får vid särskilda skäl möjlighet att ställa in sammanträden eller byta sammanträdestid. Vi skapar även möjlighet att vid särskilda skäl och med särskilda villkor genomföra sammanträden med ledamöter som närvarar på distans.

Med 12 000 medarbetare är Umeå kommun den största offentliga arbetsgivaren i regionen. Andra stora arbetsgivare är Region Västerbotten och Umeå universitet.

I kommunen finns också en stor mängd företag, stora, små och medelstora, som sysselsätter över 60 000 Umeåbor. Många av dessa företag drabbas mycket hårt nu, inte minst de som är verksamma inom besöks- och transportnäringarna, när vi av smittspridningsskäl tvingas begränsa de fysiska kontakterna.

Eftersom företag skapar arbetstillfällen i Umeå och därmed skatteintäkter som kommunen kan lägga på att utveckla välfärden är det oerhört viktigt att vi inte slutar leva. Vi behöver däremot anpassa oss till den rådande situationen.

Precis som regering och riksdag tar fram stödpaket riktade mot näringslivet så fattade Umeå kommun i tisdags beslut om hur vi ska hjälpa företagen. Kommunen och organisationen Företagarna har tagit initiativet till företagsakuten för att ge råd och stöd till de företagare som drabbas av coronapandemin. Vi förstärker insatserna för att lotsa företag i frågor som är kopplade till rådande läge, även till hur företagen kan nyttja de olika stöd som lämnas av stat och myndigheter. Kommunen har även som avsikt att på olika sätt underlätta för företag som levererar varor och tjänster till kommunen, administrationen av olika tillstånd och avgifter, med mera.

Liv och hälsa måste alltid gå först. Därför är det av stor betydelse att vi fortsätter följa de rekommendationer som kommer från vården och våra myndigheter. Att döma av prognoserna får vi finna oss i att coronapandemin pågår en tid framöver.

I Umeå kommun finns en god beredskap för detta. Politiskt är vi beredda att fatta politiskt nödvändiga beslut om situationen förändras så att vi garanterar samhällsviktiga verksamheter.

Som kommunalråd vill vi rikta en uppmaning till alla Umeåbor om att ta hand om varandra och inte minst visa hänsyn för våra äldre och sjuka, som riskerar att drabbas hårdast under denna pandemi. Fortsätt att leva och ge ditt stöd till det lokala näringslivet. Var kreativ. Till dess att vi är igenom behöver vi se till att hålla huvudet kallt, hjärtat varmt och att ha rena händer.

Hans Lindberg, kommunalråd (S), Umeå kommun

Anders Ågren, kommunalråd (M), Umeå kommun

Överenskommelsen om hemtjänsten ett steg i rätt riktning!

Lokalmedia har redogjort för delarna i den överenskommelse som slöts mellan oss gruppledare igår gällande villkoren för de privata aktörerna inom hemtjänsten.

Våra fyra Allianspartier, tillsammans med S/MP, kunde enas om att höja ersättningen till de privata aktörerna från 1/5. Likaså att man skjuter på den pågående upphandlingen till 1/11.

Det ger de privata aktörerna bättre förutsättningar, även om skillnaderna i ersättning mellan den kommunala hemtjänsten och de privata fortfarande är för stor.

Men det är ett steg i rätt riktning. Förhoppningsvis kan man nu också ägna viss tid till att gå igenom det kritiserade underlaget till nytt avtal, och rätta till delar av det.

Ett bra första steg!