Anders Ågren

Galenskaperna från S/MP-regeringen tar aldrig slut!

Att betala friska och arbetsföra människor för att inte arbeta – är det rätt prioriterat? Självklart inte!

I 73-punktsprogrammet mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet finns det med en punkt om att återinföras det gamla friåret. Fast det heter numera något annat. Punkt 14: ”Utvecklingstid i upp till ett år införs (från BP20) för att möjliggöra kompetensutveckling hos den enskilde.”

Enligt uppgifter i massmedia skulle det kunna handla om en kostnad på 8 miljarder kr bara innevarande mandatperiod.

8 miljarder kr.

I IFAU:s granskning av det gamla friåret konstaterades att friårsledighet inte ökade antalet arbetade timmar, inte minskade sjukfrånvaron, inte minskade risken att återvända ut i arbetslöshet. Deras löner minskade däremot i snitt med 3%, och de pensionerade sig oftare.

Ett vanvettigt försök således, som man nu ska köra på nytt.

Sverige har problem med vårdköer, integrationen, välfärden, gängbrottsligheten etc etc etc.

Det är skamligt att då vara beredd att bränna upp 8 miljarder för att betala friska och arbetsföra människor för att inte arbeta.

Träff med LRF

I dag har jag träffat Mats Granath, regionchef för LRF Västerbotten/Norrbotten.

Ett bra samtal om vikten av svensk livsmedelsproduktion och fördelarna med detta. Viktigt att den aspekten kommer fram i den offentliga debatten! En ökad produktion av svenska livsmedel bidrar både till en bättre miljö och minskad klimatpåverkan globalt.

Det svenska lantbruket har en av världens mest hållbara produktioner. Djuromsorgen är god och antibiotikaanvändningen i Sverige är lägst i EU. När vi väljer svenska livsmedel bidrar vi till mindre antibiotikaförbrukning – något som är positivt för folkhälsan. Samtidigt bidrar svensk livsmedelproduktion och betande djur till att hålla våra landskap öppna och främjar biologisk mångfald.

Genom att prioritera lokalproducerad mat i offentliga upphandlingar kan vi stötta våra lokala bönder och samtidigt minska vår miljöpåverkan. Det bästa vi konsumenter kan göra för miljön är att minska konsumtionen av importerade livsmedel med hög miljöpåverkan och istället välja mat som har producerats i Sverige.

Vi ska vara stolta över landets bönder!

Löfvens (S) besked: Umeå förlorar 64 miljoner kr redan från 1 januari 2020

Statsminister Stefan Löfven gav idag besked om att S/MP-regeringen vill driva igenom tidigare aviserade förändringar i det kommunala kostnadsutjämningssystemet, och att dessa ska träda i kraft redan den 1 januari 2020.

Om förslaget går igenom i riksdagen utan förändringar innebär det att Umeå kommun tappar 64 miljoner kr, jämfört med den budget som kommunfullmäktige redan har antagit för nästa år.

64 miljoner kr bort i ett klubbslag. Det är ett hårt slag mot Umeå. Det motsvarar som jämförelse halva fritidsnämndens budget.

Återstår att se hur detta ska hanteras rent praktiskt. Umeå kommun saknar plötsligt 64 miljoner kr i budget för 2020, om riksdagen röstar igenom detta.

Umeå kommun har tidigare i remissyttrande konstaterat att om förslaget genomförs i sin nuvarande form kommer Umeå kommun att betala ytterligare cirka 64 miljoner kronor (mnkr) per år till den kommunala kostnadsutjämningen. Umeå kommun skulle i så fall bidra mest till kostnadsutjämningen per invånare och mest till kostnadsutjämningen totalt efter Göteborg. Förändringarna i förslaget skulle innebära att Umeå kommuns avgift ökar från 663 mnkr till 727 mnkr.

Det här förslaget borde stoppas. Utjämningssystemet måste ses över i sin helhet och både växande och krympande kommuners förutsättningar måste beaktas.

Staten borde ta ansvaret för en helhetsöversyn gällande HELA utjämningssystemet, såväl inkomstsidan som kostnadssidan. Och ta en större del av ansvaret när det gäller utjämning mellan kommuner och regioner.

Jag missunnar inte de kommuner/regioner som nu blir ”vinnare” av denna förändring. Deras glädje över att få mer pengar kan man förstå. Självklart. Men det tas från andra kommuner/regioner.

Dagens system ställer kommuner mot kommuner. Regioner mot regioner. Varje gång det sker en översyn av systemet så blir det vinnare och förlorare. Detta förslag är inget undantag – det leder till ökade konflikter mellan olika delar av vårt land.

Staten bort ta ett större ansvar för utjämningen mellan kommuner och regioner.

Köp svenska livsmedel – för miljöns skull

I dagens Norran har jag fått nedanstående debattartikel publicerad:

Köp svenska livsmedel för miljöns skull

Skam och ångest är två ord som förekommer flitigt i medias rapportering om klimatet. Förra veckan använde sig en journalist av begreppet ”bondeskam” i sin nyhetsrapportering om FNs nya klimatrapport. Men bönder ska inte behöva skämmas. Tvärtom ska de vara stolta över den mat som de producerar. Liksom vi ska vara stolta över landets bönder.

Den som vill äta klimatsmart bör köpa livsmedel som är producerade i Sverige. Svensk mjölk- och köttproduktion har låg klimatpåverkan jämfört med produktionen i andra länder. Den svenska mjölkproduktionen ger 44 procent lägre utsläpp och produktionen av nötkött ger 70 procent lägre utsläpp av växthusgaser än världssnittet.

En ökad produktion av svenska livsmedel bidrar både till en bättre miljö och minskad klimatpåverkan globalt. Det svenska lantbruket har en av världens mest hållbara produktioner. Djuromsorgen är god och antibiotikaanvändningen i Sverige är lägst i EU. När vi väljer svenska livsmedel bidrar vi till mindre antibiotikaförbrukning – något som är positivt för folkhälsan. Samtidigt bidrar svensk livsmedelproduktion och betande djur till att hålla våra landskap öppna och främjar biologisk mångfald.

Genom att prioritera lokalproducerad mat i offentliga upphandlingar kan vi stötta våra lokala bönder och samtidigt minska vår miljöpåverkan. Det bästa vi konsumenter kan göra för miljön är att minska konsumtionen av importerade livsmedel med hög miljöpåverkan och istället välja mat som har producerats i Sverige.

Produktionen av svenska livsmedel bör öka, eftersom vi vet att miljö- och klimatavtrycken är lägre här än i många andra länder.

Anders Ågren Förbundsordförande (M) i Västerbotten

Företagens betydelse för tillväxt och välstånd borde oftare vara i fokus!

I går träffade jag Mats Andersson, regionchef för Svenskt Näringsliv i Västerbotten.

Ett bra möte som kretsade kring vikten av ett positivt företagsklimat i Umeå och Västerbotten. Skatter, valfrihet, infrastruktur, kompetensförsörjning, lagar och regler, attityder – allt spelar roll.

Företagens betydelse för tillväxt och välstånd borde oftare vara i fokus i det offentliga samtalet, inte minst i Umeå. Det är viktigt att föra dialog och lyssna på synpunkter från företagen.

Vid ett möte med Svenskt Näringsliv innan sommaren framkom att de viktigaste önskemålen från lokala företagare i Umeå är:

1. Ökad förståelse från politiker och tjänstemän.

2. Snabbare handläggning.

3. Bättre dialog.

4. Lägre skatter/avgifter

5. Bättre upphandlingar.

Den välkända rankinglistan om kommuners företagsklimat som Svenskt Näringsliv publicerar varje år, kommer detta år att presenteras den 24 september.

Bekämpa hedersförtryck och moralpoliser!

I dagens VK har jag fått nedanstående debattartikel publicerad.

Moralpoliser ska motverkas och bekämpas! I lokalmedia kunde vi innan sommaren läsa om hedersförtrycket i Västerbotten, däribland skrämmande läsning om s.k. ”moralpoliser” på Ersboda i Umeå. Detta får aldrig accepteras!

Kvinnor och tjejer vilka kommer till Sverige, som ibland flytt undan hedersförtryck i deras hemländer, möts av en likartad verklighet i sitt nya hemland. Även här kontrolleras deras klädsel och beteende på gator och torg. Förtrycket sträcker sig utanför hemmets gränser och når även de offentliga platserna i Umeå.

I en intervju förklarade Sofia Bergström, sakkunnig i hedersrelaterat våld vid Centrum mot våld, att moralpoliser på allmänna platser förekommer runt om i Umeå. De kan stå utanför butikerna på Ersboda och kommentera flickornas klädsel, vilka de umgås med etc.

Hedersförtryck och moralpoliser har uppmärksammats mycket i den nationella svenska debatten. I vissa områden ser ”moralpoliser” till att kvinnor följer informella regler om klädsel och beteende. Dessa företeelser är oacceptabla i ett demokratiskt och jämställt samhälle. Män – och i förekommande fall även de kvinnor – som väljer att begränsa andra kvinnors frihet i Sverige ska mötas med ett straff, och i de fall det kräver även utvisning.

Vi kan aldrig acceptera att enskilda individer eller grupperingar tar sig rätten att begränsa andras frihet som en del av en hederskultur. Det drabbar i synnerhet kvinnor, men också män tar skada av hederskulturen. Det kan handla om allt från ovälkomna påpekanden till hot, trakasserier och i värsta fall mord.

Moderaterna har föreslagit följande konkreta åtgärder för att bekämpa moralpoliser:

1. Kriminalisera de så kallade moralpoliserna genom ett särskilt brott – olaga frihetsbegränsning – som förbjuder tvång och otillbörliga påtryckningar som syftar till att upprätthålla heder. Brottet ska kunna leda till fängelse i tre år.

2. Gör en kartläggning av förekomsten av moralpoliser som begränsar människors frihet genom påtryckningar och tvång att följa informella regler. En sådan kartläggning kan bl.a. tjäna som underlag för kommuners, Polisens och andra myndigheters beslut om åtgärder. Det kan även bidra till en ökad insikt i civilsamhällets organisationer och öka allmänhetens medvetenhet om problemet.

3. Begränsa moralpolisernas tillträde till allmänna platser genom en möjlighet att meddela tillträdesförbud för personer som skapar otrygghet och begränsar andra personers rörelsefrihet i hederns namn.

Moralpoliser hör inte hemma i Sverige. De ska bekämpas och motverkas. Oavsett trakasserierna mot kvinnor och tjejer sker på Ersboda eller någon annan stadsdel runt om i vårt land.

Anders Ågren

Kommunalråd, M. Umeå

Är Miljöpartiets gruppledare redo att ge ett svar nu?

Dagen efter budgetfullmäktige – tisdag den 18 juni – kunde vi läsa ovanstående artikel i VK.

Jag bloggade om detta samma dag, och konstaterade att det var en skandal att en av Miljöpartiets kommunfullmäktigeledamöter i Umeå hyllade aktivisterna som avbröt vårt budgetsammanträde. Hon kallade dem ”hjältar”, och uppmanade dem att ”fortsätta påminna oss”. En av aktivisterna på läktaren visar sig dessutom också vara förtroendevald för just Miljöpartiet i Umeå.

Vi kan inte ha fullmäktigeledamöter som hyllar att sammanträden störs. Inte heller är det rimligt att det är förtroendevalda själva som stör fullmäktigesammanträden. Var är respekten för demokratin? Den gemensamma nämnaren i just detta enskilda fall är att det rör sig om lokala miljöpartister.

Jag skrev då – tisdagen den 18 juni – följande på min blogg:

“Vad säger MP:s gruppledare i Umeå, Nils-Seye Larsen? Är det enligt Miljöpartiet i Umeå acceptabelt att störa våra fullmäktigesammanträden? Eller tar han avstånd från sina partivänners ageranden? Detta måste rimligen få konsekvenser!”

Miljöpartiets gruppledare Nils-Seye Larsen har, vad jag kunnat se, inte besvarat mina frågor. Men frågorna är lika aktuella och relevanta idag, som de var för sju veckor sedan.

Nu har ju dessutom det politiska arbetet dragit igång igen för fullt, och frågorna kanske har fått mogna över sommaren så att Miljöpartiet i Umeå kan ge ett svar.

Så jag upprepar mina frågor till Miljöpartiets gruppledare:

1. Är det enligt Miljöpartiet i Umeå acceptabelt att störa våra fullmäktigesammanträden?

2. Tar Nils-Seye Larsen avstånd från sina partivänners ageranden?

Frågor som borde vara enkla att besvara. Jag och många med mig ser fram emot att höra vad svaret blir.

Sänk inte hastigheten på E4 ytterligare!

E4 mellan Umeå-Skellefteå. Sträckan som Gud glömde.

Nu vill Trafikverket enligt artikel i dagens VK sänka hastigheten ytterligare på sex mil (!!). Från 90 km/h till 80. Man anser att nuvarande hastighetsgränser är för höga. Detta kommer leda till längre restider.

Sänkningen ska träda i kraft i november och ska gälla åtminstone tills dess mittseparering fixats och detta ska enligt uppgift vara färdigt innan år 2025.

Det är inte rimligt! Den här sträckan är sedan långt tid ökänt tidskrävande och dålig. Vi har länge efterlyst att den byggs ut – så det är ett steg i rätt riktning – men fram tills dess ska man inte sänka hastigheten ytterligare! Vi har långa avstånd i Västerbotten. Redan idag hämmas vårt län av för låga hastigheter på vägarna. Såväl utmed kusten som inlandet. Det blir inte bättre av ytterligare sänkningar.

Umeå Fotbollsfestival – vilket lyckat arrangemang!

I dessa dagar har ca 4500 ungdomar deltagit i den årliga fotbollsturneringen i Umeå. 256 lag från ett antal länder har varit på plats. Det är ett proffsigt arrangemang och en av Sveriges största fotbollsturneringar. Huvudarrangör är Mariehem Sportklubb.

Ett stort tack till alla spelare, ledare, tränare, funktionärer, föreningar, supportrar, föräldrar och släktingar som varit delaktiga i att ännu en gång göra arrangemanget så lyckat. Omkring 25 000 besökare bedöms komma varje år på fotbollsfestivalen.

En turnering som genomförts sedan 1983. Det är en viktig festival för hela Umeå – besökarna är rekordmånga och det innebär också ett viktigt tillskott för affärer, restauranger och hotell i staden.

Ett positivt exempel som bidrar till att göra Umeå till en av Sveriges bästa idrottsstäder!

https://umeafotbollsfestival.com/

Vilken fruktansvärd tragedi

Nås av den fruktansvärda nyheten att ett sportflygplan i Umeå störtat strax efter att det lyft, och att samtliga nio ombord har avlidit. De anhöriga är underrättade.

Vilken fruktansvärt tragisk olycka. Våra tankar går till de avlidna och deras anhöriga.