Lägg din röst på Moderaterna i valet till Europaparlamentet den 9 juni!

Tidigare i veckan fick jag nedanstående insändare publicerad i VK. Läggs som vanligt upp på bloggen.

Lägg din röst på Moderaterna i valet till Europaparlamentet!

Söndagen den 9 juni är det dags för val till Europaparlamentet. I valet kan du dessutom förtidsrösta redan från den 22 maj. Det som beslutas av EU har en stor påverkan på det som sker i Sverige. Det är därför viktigt att rösta i EU-valet.

Alla medlemsländer har lämnat över nationell beslutanderätt till unionen. Det betyder att EU kan fatta beslut som gäller gemensamt för alla medlemsländer. EU-rätten, de lagar och regler som finns på europeisk nivå, har därför företräde framför nationell lagstiftning. Vilka partier som får inflytande på europeisk nivå har alltså stort betydelse.

Det är bra att Sverige är medlem i EU. Medlemskapet i EU ökar tryggheten och säkerheten i Sverige. Vi är en del i unionens brottsbekämpande samarbete, samtidigt som EU utgör en motvikt mot länder som Ryssland och Kina. Medlemskapet bidrar också till att Sverige blir ett rikare land. Idag går ca 70 procent av vår export till EU:s inre marknad.

Moderaterna anser dock att Sverige måste våga ta mer plats för att påverka EU:s utveckling. Vi vill stärka EU-samarbetet i gränsöverskridande frågor som vi löser bäst gemensam med andra. Det kan till exempel handla om handel och inre marknad, klimat och miljö, konkurrenskraft, stramare migration och säkerhet.

EU har en gemensam yttre gräns, vilket gör att vi behöver ha en gemensam migrationspolitik. Ett av Moderaternas vallöften i förra EU-valet var att reformera EU:s invandringspolitik. Det har vi levererat. Kontrollen vid yttre gräns stärks genom migrationspakten, vilket kommer skapa ordning och reda och bidra till en betydligt lägre invandring till både Sverige och Europa.

Sverige är ett av de länder inom EU som har drabbats hårdast av den gränsöverskridande brottsligheten. EU behöver stärka kampen mot den organiserade brottsligheten. Moderaterna vill se en mer operativ europeisk polis, att kriminella tillgångar konfiskeras i högre utsträckning och förstärka gränskontrollerna för att försvåra smugglingen.

Moderaterna betonar vikten av att det ska vara möjligt att kombinera ekonomisk tillväxt med grön omställning. För att klara omställningen behövs det mer kärnkraft. Vi moderater har sett till att kärnkraften har blivit en EU-fråga. Vi vill satsa på ny teknik, enklare tillståndsprocesser, forskning och innovation.

Kärnan i det europeiska samarbetet är den inre marknaden. Moderaterna vill fördjupa den inre marknaden och fortsätta att riva hinder för företag att verka över gränserna. Det ska vara enkelt att driva företag inom EU. Vi vill därför stärka EU:s konkurrenskraft, minska onödig administration och göra regelförenklingar. Moderaterna driver också på för att EU etablerar fler frihandelsavtal.

Vissa frågor löser medlemsländerna bäst själva. Vi moderater säger nej till EU-initiativ där det behövs. Vi försvarar alltid det svenska självbestämmandet över skogen, vi säger nej till nya EU-skatter och vi värnar den svenska jakten och det svenska snuset.

Moderaterna står upp för ett fritt Europa. Vi kommer alltid motsätta oss andra partiers vilja att beskatta, reglera och förbjuda. Demokrati, rättsstat och marknadsekonomi är grunden till ett starkt Europa – inte socialism.

Lägg din röst på Moderaterna den 9 juni.

Anders Ågren, förbundsordförande Moderaterna i Västerbotten.