Hot, trakasserier och våld mot förtroendevalda är ett hot mot demokratin!

Hot, trakasserier och våld mot förtroendevalda är ett hot mot demokratin. Var fjärde politiker i Sverige utsattes för våld, hot eller trakasserier under 2020. Trakasserier, hot och våld mot svenska politiker har – sett övertid – ökat och det är samtidigt få som polisanmäler. Vi har ju tyvärr sett många exempel på politiker som har utsatts, inte minst i Västerbotten och Umeå.

VK skriver om detta idag. Jag intervjuas dels utifrån min roll som gruppledare i kommunen, dels utifrån mitt uppdrag som viceordförande i SKR:s demokratiberedning på nationell nivå.

Vi vet att anmälningsbenägenheten är fortsatt låg. Enligt den senaste upplagan av Politikernas trygghetsundersökning (PTU), så anmäldes bara 16 procent av händelserna.

Allt detta sammantaget – och i sina enskilda delar – är allvarligt. Utvecklingen är ett hot mot vårt demokratiska system.

I dag faller mycket mellan stolarna och många avstår som synes från att polisanmäla, och kan t.o.m. tycka att det litegrann hör till vad man får tåla. Så ska det inte vara: fler förtroendevalda måste anmäla de hot och trakasserier som de utsätts för.

Polismyndigheten och Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tillsammans publicerat skriften ”Anmäl alltid hot, hat och våld. Det handlar om demokratin”. Om fler anmäler brott blir det enklare för polisen och säkerhetsansvariga att se mönster och utveckla ett systematiskt arbete för att förebygga och lagföra brott. Det bidrar också till att synliggöra brotten mot politiker. Brott, som i förlängningen är ett hot mot demokratin.