Ordning och reda i skolan!

Moderaternas skolpolitik handlar i grunden om att fokusera på kunskap i skolan och skapa ordning och studiero i klassrummen.

Studiero är en förutsättning för lärande. Utan lugn och ro i klassrummet kan inte lärarna bedriva en bra undervisning för alla elever. Alla elever blir negativt drabbade av en stökig skolmiljö, men det är särskilt elever som redan har det svårt som halkar efter ännu mer. För att förbättra studieresultaten och likvärdigheten i svensk skola måste det vara ordning i klassrummen och på skolgårdarna.

Stök, skolk och oordning i klassrummen ska inte accepteras.

Här är några av Moderaternas förslag:

✅ Mer ekonomiska resurser till för- och grundskolan.

✅ Bra med betyg i skolan. Uppmuntra alla skolor att börja sätta betyg från årskurs 4.

✅ Inför ordningsomdömen i grundskolan och gymnasieskolan.

✅ Fler resursklasser, så att alla elever kan studera utifrån sina förutsättningar. Barn med särskilda behov ska redan från årskurs 1 få adekvat stöd.

✅ Avlasta lärarna från administrativt arbete, genom att successivt införa lärarassistenter.

✅ Rektor ska få ansvar att stänga av en elev när så krävs. Det ska bli enklare att omplacera och permanent stänga av elever som begår allvarliga brott eller trakasserar andra elever.

Återupprätta den svenska kunskapsskolan. Det ska vara ordning och reda i klassrummen.