Säkerställ LOV i hemtjänsten!

M, C, L och KD har lämnat in en motion om att säkerställa LOV (Lagen om valfrihet) i Umeå kommun.  

För ett år sedan körde en majoritet i kommunfullmäktige över S och V, och beslutade att LOV skulle fortsätta råda för hemtjänsten i Umeå. Men nu försöker samma partier sabotera kommunfullmäktiges beslut genom att omöjliggöra för externa hemtjänstföretag att bedriva verksamhet. 

De borgerliga partierna i Umeå  står upp för valfrihet inom välfärden! Bifogar det gemensamma pressmeddelandet som skickades ut igår från gruppledarna för de borgerliga partierna i Umeå. 

De borgerliga partierna vill säkerställa LOV i Umeå

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna i Umeå har lämnat in en gemensam motion om att säkerställa LOV (Lagen om valfrihet) i Umeå kommun. De kräver nu att LOV-systemet i Umeå ska garantera likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla utförare, såväl de privata hemtjänstföretagen som den kommunala hemtjänsten. Detta genom att bl.a. ge direktiv till Äldrenämnden samt Individ- och familjenämnden att justera ersättningsnivåerna, så att de privata hemtjänstutförarna och den kommunala hemtjänsten får samma ersättning och kan konkurrera på lika villkor.

Lagen om valfrihet har varit en framgångssaga i Umeå. Trots att Umeå har Sveriges lägsta ersättning till de privata utförarna av hemtjänst har hemtjänsten mycket hög kundnöjdhet och  andelen som väljer någon av de privata aktörerna har successivt ökat. 

I januari räddades LOV inom hemtjänsten i Umeå, men ett år senare försöker S/V krossa valfriheten bakvägen, genom att ge de privata aktörerna så dåliga förutsättningar som möjligt att bedriva sin verksamhet. Detta i samband med att Äldrenämnden och Individ och familjenämnden i november beslutade om ett nytt förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlaget börjar gälla fr.o.m. 1 maj 2020, men är hårt kritiserat direkt från dag ett. 

Valfriheten bygger på att det ska vara konkurrens på lika villkor, bl.a. vad gäller ersättningen. Så är inte fallet inom hemtjänsten i Umeå. Umeå har sedan flera år tillbaka Sveriges lägsta hemtjänstersättning. Det nya underlaget visar att det sammantaget ger än mindre ersättning jämfört med dagens avtal. Detta ger orimliga villkor för hemtjänstutförare, i synnerhet som att kommunens egna verksamhet fick 100 kr mer/timme jämfört med externa utförare under 2018. Detta enligt en rapport av Revisionsbyrån Grant Thornton. Om valfriheten försvinner kommer med all säkerhet kostnaderna för hemtjänsten att öka. 

För att uppnå likvärdiga villkor mellan de privata och kommunala alternativen måste systemet vara transparent och konkurrensneutralt. Kostnaden för den kommunala hemtjänsten är cirka 35 procent högre än ersättningen till den privata hemtjänsten. Egenregins villkor för finansiering, infrastruktur m.m. ska vara densamma som för de privata företagen. Att som i Umeå då ta beslut i nämnderna så att privata företag får kraftigt lägre ersättning än den kommunala strider mot lagstiftningens intentioner. 

De borgerliga partierna i Umeå föreslår därför att LOV-systemet i Umeå ska garantera likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla utförare, såväl de privata hemtjänstföretagen som den kommunala hemtjänsten. I motionen föreslås också att ge Äldrenämnden samt Individ- och familjenämnden i uppdrag att justera ersättningsnivåerna, så att de privata hemtjänstutförarna och den kommunala hemtjänsten får samma ersättning och kan konkurrera på lika villkor.