Umeå kommun bryter mot riktlinjerna för hur man redovisar balanskravsresultatet!

Umeå kommun bryter numera mot riktlinjerna för hur man i Kommun-Sverige redovisar balanskravsresultatet. Det var kontentan av tisdagens kommunfullmäktige. Tyvärr brydde sig inte lokalmedia om att belysa denna häpnadsväckande nyhet. Som jag tidigare redogjort för så går Umeå kommun minus för andra året i rad, men detta år tänjer man dessutom lite på redovisningen och kan därför redovisa att man betalar tillbaka på tidigare underskott trots att kommunen borde behöva betala tillbaka ytterligare 88 miljoner kr (!!!) i underskott.

Bakgrund. En ytterst viktig fråga som vi debatterade och beslutade om vid senaste KF i tisdags var hanteringen av Årsredovisningen för 2015. För första gången sedan jag kom in i fullmäktige år 1998 hade vi moderater ett annat yrkande gällande hanteringen av balanskravsresultatet. Normalt konstaterar vi ju bara hur det har gått. Men inte denna gång – vi från de fyra Allianspartierna föreslog bl.a. följande: 

 att posten ”synnerliga skäl” (projekt utöver budget) på 88 mkr utgår ur balanskravsutredningen

Som påpekades både i tjänsteskrivelsen, och i revisorernas berättelse, så bryter vi mot de rekommendationer som RKR (rådet för kommunal redovisning) har meddelat hösten 2015. I informationen görs en uppräkning av poster som ska ingå i beräkningen av balanskravsresultatet. Dessa utgör en fullständig uppräkning vilket medför att synnerliga skäl inte får ingå. Ev synnerliga skäl får hanteras på rader efter balanskravsresultatet. Rådet för kommunal redovisning har som huvuduppgift att främja och utveckla god redovisningssed i kommuner, landsting och kommunalförbund i enlighet med lagen om kommunal redovisning. Årsredovisningen skall upprättas i enlighet med iakttagande av god redovisningssed. RKR avgör i rekommendationer och information vad som utgör god redovisningssed.

Men det gör inte Umeå kommun numera!

Vi får alltså inte använda posten ”synnerliga skäl”, som ett sätt att smita undan balanskravsresultatet och eventuella krav på återbetalning av underskott som vi dragit på oss. ÄVEN om vi har gjort vissa avsättningar under tidigare år. Detta gjordes ju som bekant före lagändringen som medgav RUR (resultatutjämningsreserven). Numera är detta förhållningssätt inte längre tillåtet. Därför yrkade vi från Allianspartierna på att vi ska ta bort posten synnerliga skäl, och att balanskravsresultatet justeras därefter.

Detta kanske låter ointressant. Men det är extremt viktigt. Och ingen av de lokala tidningarna skrev en rad om det……..

Därav denna blogg. Den nya generationen av socialdemokratiska politiker i Umeå verkar inte bry sig särskilt mycket om kommunal ekonomi. Milt uttryckt.