Anders Ågren

Starkt stöd bland allmänheten för kameraövervakning!

Vid måndagens fullmäktige debatterades min interpellation om Umeå kommuns årliga kostnader för skadegörelse, synen på kameraövervakning m.m. De direkta kostnaderna för klottersanering, glaskross och annan vandalism uppgavs vara omkring 3 miljoner kr per år.

Men debatten vidgades snabbt till att omfatta en bredare kriminalpolitisk debatt gällande otrygghet, antalet poliser, förebyggande arbete och just frågan om kameraövervakning.

Den debatten tar vi gärna från moderat sida.

I Umeå har vi moderater länge drivit frågan om ökad kameraövervakning även på särskilt brottsutsatta platser. Kameraövervakning är motiverad utifrån både en trygghetsaspekt och en möjlighet att motverka brottslighet.

Såväl Umeå, som resten av Sverige, kommer att behöva ökad kamerabevakning. Både vid kommunala fastigheter som skolor och järnvägsstationer, och generellt på offentliga platser.

Det finns ett starkt och växande stöd bland allmänheten för ökad kameraövervakning. Nio av tio är positiva till övervakningskameror på allmän plats, visar en undersökning från 2018. Inte nog med att allmänheten är fortsatt starkt positiv till kameraövervakning. De uttrycker även en tydlig önskan om fler kameror. Tre fjärdedelar av de tillfrågade tyckte inte att kameraövervakning på gator och torg inkräktar på deras personliga integritet, och två tredjedelar ansåg inte att säkerhetskameror i deras bostadsområde skulle utgöra ett hot mot integriteten.

På riksplanet har frågan om kameraövervakning stegvis blivit mindre kontroversiell. Även ledande socialdemokrater på nationell nivå lyfter fram behovet av det, i takt med en oroväckande ökning av brottsligheten.

Polisen nationellt efterlyser exempelvis tio gånger fler övervakningskameror än vad som finns idag.

Detta behövs även i Umeå!