Motverka välfärdsbrottsligheten – högt på SKR:s dagordning!

Motverka välfärdsbrottsligheten – högt på SKR:s dagordning!

SKR bedriver ett omfattande arbete mot välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan, och spindeln i nätet för detta viktiga arbete är Christina Kiernan, samordnare mot välfärdsbrottslighet, otillåten påverkan och våldsbejakande extremism.

I SKR:s beredning för demokratifrågor, där jag själv är ordförande, ansvarar vi – på uppdrag av styrelsen – för att bereda och följa ärenden kopplat till dessa områden.

Igår fick vi en gedigen genomgång av det arbete som pågår. SKR arbetar strukturerat och långsiktigt för att öka kommuners och regioners kunskap och förståelse för att förebygga och motverka välfärdsbrottslighet ytterligare.

Särskilt handlar det nu om att gå från kartläggning, risk- och sårbarhetsbedömningar till operativt, samlat arbete.

Under våren 2024 har SKR varit föredragande om välfärdsbrottslighet i fler än 40 olika möten, konferenser, nätverk och andra forum. SKR har genomfört nätverksmöten med både medlemmar och statliga myndigheter för att lyfta aktuellt läge, utbyta erfarenheter och frågor kopplat till välfärdsbrottslighet ur kommuner och regioners perspektiv.

SKR har under våren också lanserat två nya metodstöd för att stötta kommuner och regioner i att bygga upp ett systematiskt, operativt arbete mot välfärdsbrottslighet. Detta i samarbete med PWC och KPMG.

Detta är dessutom bara ett axplock av allt som görs på området. Mycket positivt att det finns en bred politisk enighet om detta oerhört viktiga arbete!

Dagen avslutades med att vi från presidiet i demokratiberedningen träffade styrelsens arbetsutskott, och redovisade vad som hittills genomförts under året.

EU-valsdebatt på Umeå universitet idag!

EU-valsdebatt på Umeå universitet idag!

Tomas Tobé (M) möter Alice Bah Kuhnke (MP). Detta är ett led i den debatturné som arrangeras av Moderaterna och Miljöpartiet på nationell nivå – mellan Tomas Tobé (M) och Alice Bah Kuhnke (MP) – och detta är den enda debatten som äger rum i norra Sverige.

Det är mycket positivt och vi hoppas att så många som möjligt av er kan komma och lyssna. I EU-valet år 2019 blev Tomas Tobé (M) och Alice Bah Kuhnke (MP) Sveriges populäraste EU-politiker sett till antalet personkryss. Nu möts de i en debatt om viktiga EU-frågor.

Datum och tid: torsdag 16/5 kl. 12.15-13.00

Plats: Lindellhallen 2, Umeå universitet.

Varmt välkomna!

Invald i styrelsen för Svenskt Vatten


Tack för förtroendet! Jag blev igår invald som ledamot i styrelsen för branschorganisationen Svenskt Vatten. Detta vid föreningsstämman som gick av stapeln i Göteborg.

Svenskt Vatten är en branschorganisation för alla vatten- och avloppsverksamheter i Sverige. Dess omkring 300 medlemmar är de kommunala vattentjänstföretagen och kommunerna.

Dessa sammantaget förser hela landet med rent och gott dricksvatten och hanterar även rening av avloppsvattnet. Bland medlemsföretagen finns Umeva (Umeå Vatten och Avfall AB) liksom Vakin (Vatten och Avfallskompetens i Norr AB).

Välkommen som medlem i Moderaterna!

EU-valet närmar sig. Men tiden går snabbt och det är därutöver mindre än 2,5 år kvar till nästa ordinarie val till kommun, region och riksdag. 858 dagar för att vara exakt. Du kan redan idag visa ditt stöd för ett borgerligt parti som förenar liberalism och konservatism – genom att bli medlem. Om du delar Moderaternas värderingar och vill engagera dig så är du varmt välkommen till vårt parti som medlem. Som medlem väljer du själv hur mycket du vill engagera dig. Ju fler vi blir, desto starkare kraft blir vi inom politiken.
Välkommen att bli en del i vårt arbete!

Bli medlem i Moderaterna!

Ett medlemskap i Moderaterna kostar 100 kronor under det första kalenderåret.
Swisha: 100 kronor till 123 336 00 70, uppge namn och personnummer. Eller gå in på moderaterna.se och följ anvisningarna.

Bättre luftkvalitet i Umeå år efter år. För första gången på 20 år klarade vi under 2023 miljökvalitetsnormen för såväl koldioxid som partiklar.

Vi hade ju kommunfullmäktige i måndags. I förordet till Umeå kommuns Årsredovisning 2023 nämndes en rad positiva saker som inträffade i Umeå under 2023. Jag kan bara instämma i dessa delar. Rally VM, SM-veckan, Årets Superkommun. Finska regeringen har beslutat att utreda en fast förbindelse över Kvarken, mellan Umeå och Vasa. O.s.v. Det finns många ljusglimtar.

Men en sak som inte var känd, vid framskrivningen av Årsredovisningen – det är nyheten om bättre luftkvalitet i Umeå!

För första gången på 20 år klarade vi under 2023 miljökvalitetsnormen för såväl koldioxid som partiklar. Och det här är ju mycket goda nyheter. En god luftmiljö är viktig för våra invånare.

Luften kommer dessutom förbättras rejält, då Västra länken – förhoppningsvis – öppnas i höst och ringleden därmed fullbordas. Den del av trafiken som är genomfartstrafik kan då ledas runt stadens centrum istället för att den går rakt igenom. Bedömningen är att trafiken på Västra Esplanaden/Tegsbron – utan andra åtgärder – kommer att minska med upp till 25 procent. Då möjligheten ges att åka via Västra länken och en komplett ringled.

Mycket bra. Det borde också innebära att man inte behöver ta till lika drakoniska åtgärder för att försämra tillgängligheten till centrum för de som faktiskt är beroende av bilen för att få sin vardag att gå ihop. Och icke att förglömma – Umeå är ett regionalt centrum som måste vara tillgängligt för den som kommer resande med bil utifrån.

År 2023 var det alltså rekordlåga nivåer av kväveoxid i luften. Umeå kommuns åtgärdsprogram har gett resultat. Vi ser årliga förbättringar – och med färdigställandet av ringleden hösten 2024 så kommer luftkvaliteten dessutom att förbättras påtagligt. Man kan gott vänta med ytterligare åtgärder exempelvis på Västra Esplanaden tills man efter något år hunnit utvärdera de faktiska konsekvenserna av Västra Länken.

Hur som helst är detta riktigt goda nyheter. Vi har ju jobbat med ett åtgärdsprogram för renare luft sedan år 2007, som bevisligen gett resultat. Vi har nu de bästa resultaten för luften på 20 år!

Och den viktigaste åtgärden för renare luft i centrum är fullbordandet av ringleden – och om jag kommer ihåg rätt så röstade både Vänsterpartiet och Miljöpartiet nej till medfinansieringen av ringleden när ärendet var uppe i KF. Så hade dessa partier fått som de ville, så hade det inte blivit någon ringled runt Umeå överhuvudtaget.

Gillar du kärnkraft? Rösta på Moderaterna!

Mindre utsläpp. Mer kärnkraft.

Moderaterna har drivit på för att skapa möjligheter för ny kärnkraft i Europa. Kärnkraften klassas nu som hållbar.

Sverige och Europa behöver mer kärnkraft, för att minska utsläppen och göra oss oberoende av smutsigt kol och rysk gas.

Med mer kärnkraft kan vi också få lägre elpriser i Sverige.

Om du vill få saker gjorda i EU, då ska du rösta på Moderaterna.

Rekordlåga nivåer av kväveoxid i luften i Umeå – bästa resultaten på 20 år!

I fredags skickade Umeå kommun ut ett pressmeddelande med riktigt positiva nyheter. En nyhet som man hade hoppats skulle vara på alla förstasidor. Men än så länge verkar det vara ganska tyst.

Luften i Umeå klarade alla miljökvalitetsnormer för kvävedioxid under 2023, vilket redovisas i en rapport som Umeå kommun har låtit ta fram. Luftkvalitén i Umeå mäts ju dygnet runt, året om. På Västra Esplanaden i Umeå uppmättes år 2023 de lägsta värdena sedan luftmätningar påbörjades för 20 år sedan. Partikelhalterna ligger fortsatt väl under gränserna för miljökvalitetsnormerna.

Men för första gången på 20 år så klarar man alltså alla miljökvalitetsnormer.

Och det här är ju mycket goda nyheter.

En god luftmiljö är viktig för våra invånare. År 2023 var det alltså rekordlåga nivåer av kväveoxid i luften. Umeå kommuns åtgärdsprogram har gett resultat. Vi ser årliga förbättringar – och med färdigställandet av ringleden hösten 2024 så kommer luftkvaliteten dessutom att förbättras påtagligt. När Västra Länken är öppnad, så kommer trafikmängden genom centrala staden att minska betydligt.

Detta borde också i rimlighetens namn innebära att det inte längre krävs lika dramatiska åtgärder för att försvåra för Umeås bilister under de kommande åren, som de styrande i S och MP hittills har förespråkat, Man kan gott vänta med ytterligare åtgärder exempelvis på Västra Esplanaden tills man efter något år hunnit utvärdera de faktiska konsevkvenserna av Västra Länken.

Hur som helst är detta riktigt goda nyheter. Vi har ju jobbat med ett åtgärdsprogram för renare luft, som bevisligen gett resultat. Bästa resultaten för luften på 20 år!