Extern utredning föreslår fortsatta avyttringar av beståndet hos AB Bostaden i Umeå.

I dagens VK kan vi läsa om den oberoende fastighetsutredning som gjorts av företaget Newsec, experter på fastighetsrådgivning och förvaltning, gällande de kommunala fastigheterna i Umeå. I analysen föreslås bl.a. att delar av AB Bostadens bestånd avyttras. Detta för att frigöra kapital och kunna öka underhållet av det befintliga fastighetsbeståndet.

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna föreslog i ett gemensamt uppdrag inför budgetfullmäktige i juni, att fortsätta avyttra delar av AB Bostadens bestånd. Förslaget röstades ned av de rödgröna partierna i Umeå.

Vi anser att det kommunala bostadsbolaget har en central roll att spela när det gäller nyproduktion av hyresrätter. AB Bostaden har idag en dominerande andel – omkring 45 procent – av hyresrättsbeståndet i Umeå. Vi vill möjliggöra ökad nyproduktion och upprustning av befintligt bestånd genom att under de kommande åren fortsätta avyttra delar av AB Bostadens fastighetsbestånd.

AB Bostaden står inför stora utmaningar – ökad takt av nyproduktion men även ett stort upprustningsbehov av miljonprogrammet, vilket kräver betydande kapitaltillskott. Dagens renoveringstakt måste öka. Affärsmässigheten måste komma i första hand. Ökad upplåning är inget alternativ eftersom kommunen i princip nått utlåningstaket där AB Bostaden ligger på samma nivå som innan avyttringarna 2017. Dessutom kommer ytterligare upplåning att krävas eftersom ca 530 lägenheter ska färdigställas. En betydande försäljning av Bostadens bestånd är därför en nödvändighet för att skapa utrymme för renoveringar, nybyggnationer och minska skuldbördan. Avyttringen bör vara mer omfattande är den som genomfördes 2017. Det minskar dessutom Bostadens dominerande roll på marknaden och släpper in fler förvaltande aktörer som kan dra sitt strå till stacken avseende nyproduktion av hyreslägenheter.

Det var välkommet att vi tillsammans med Socialdemokraterna under 2017 kunde enas om en avyttring av 8 procent av beståendet: 1 601 lägenheter på Mariehem och Carlshem för ca 1,1 miljarder kr. Tio bostadsbolag var då intresserade att lägga bud, så det visar vilka goda möjligheter som ändå finns för att fortsätta en sådan politik.

Sänk den höga kommunalskatten i Umeå!

Kommunalskatten i Umeå är extremt hög. Två kronor högre än jämförbara kommuner. Den är mer än två kr högre än snittet av landets samlade kommuner. Vi moderater vill successivt sänka Umeås extremt höga kommunalskatt – att sänka skatten är för oss en viktig frihets- och rättvisefråga.

Umeåborna ska inte behöva betala mer kommunalskatt än nödvändigt för att säkra våra gemensamma välfärdsåtaganden. Vår ambition är att under en mandatperiod sänka kommunalskatten med en krona. Tyvärr blev vi nedröstade i samband med budgetfullmäktige i juni.

Umeå kommun är nu på väg mot ett åttonde år i rad med överskott. Kommunens resultat efter årets första åtta månader är ett plus på 304 mnkr, och räknar man in de kommunala bolagen så är resultatet för hela Umeå kommunkoncern ett plus på 494 mnkr. Trots flera år med rekordöverskott och en välfylld resultat- och utjämningsreserv, så vägrar de lokala Socialdemokraterna att underlätta för hushållen genom att sänka kommunalskatten i Umeå.

Sänk Umeås höga kommunalskatt!

Moderaterna i Umeå gick framåt i både valet 2018 och 2022. Vi siktar ännu högre i valet 2026. Välkommen att bli medlem och bli en del av vårt lag!

Moderaterna i Umeå har de senaste två valen lyckats trotsa en negativ rikstrend och gå framåt lokalt. Trots att Moderaterna på riksplanet tappade, så gick vi framåt i Umeå både valet 2018 och 2022.

Nu siktar vi på valet 2026!

Det är nu mindre än tre år kvar till nästa ordinarie val till kommun, region och riksdag. 1048 dagar för att vara exakt. Du kan redan idag visa ditt stöd för ett borgerligt parti som förenar liberalism och konservatism – genom att bli medlem. Om du delar Moderaternas värderingar och vill engagera dig så är du varmt välkommen till vårt parti som medlem. Som medlem väljer du själv hur mycket du vill engagera dig. Ju fler vi blir, desto starkare kraft blir vi inom politiken.
Välkommen att bli en del i vårt arbete!

Bli medlem i Moderaterna!

Ett medlemskap i Moderaterna kostar 100 kronor under det första kalenderåret.
Swisha: 100 kronor till 123 336 00 70, uppge namn och personnummer. Eller gå in på moderaterna.se och följ anvisningarna.

Prognosen för helåret 2023 i Umeå: plus 444 miljoner kr.

Umeå kommun behandlar i dags delårsrapporten för 2023. Prognosen för helåret är ett plusresultat för kommunkoncernen på 444 miljoner kr.

Bifogar mitt anförande. Det talade ordet gäller emellertid. Hann inte med allt för att jag skulle lyckas hålla tiden.

Anförande. Delårsrapport. 2023-10-30

Ordförande, fullmäktigeledamöter och åhörare!

Jag yrkar bifall till KS-förslag att fastställa kommunens delårsrapport för perioden januari-augusti 2023, liksom bifall till de övriga förslagen från kommunstyrelsen.

Kommunens resultat efter årets första åtta månader är ett plus på 304 mnkr. En budgetavvikelse på 82 mnkr, och avvikelsen beror på högre skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning än vad KF hade budgeterat. Samtidigt ser vi högre kostnader än budgeterat för missbruksvård för vuxna, insatser för barn och unga, vinterväghållning och högre kostnader för pensioner kopplat till inflationen

Förklaringarna till den trots allt positiva budgetavvikelsen i delårsrapporten är redovisad, både i handlingarna och av ekonomidirektören. Oroande är att ett flertal nämnder inte håller budget och dessutom har en prognos på att man inte kommer klara sin budgetram.

Resultatet för hela kommunkoncernen t.o.m. augusti är plus 494 miljoner kr. D.v.s. Umeå kommun inklusive de kommunala bolagen.

Helårsprognosen då? Ja, helårsprognosen för kommunkoncernen är 444 mnkr, varav Umeå kommuns resultat bedöms bli 254 mnkr.

Så resultatprognosen för 2023 är mycket lägre än de två föregående åren, då vi fick All-time high två år i rad. Både 2021 och 2022.

Under de senaste sju åren har dock Umeå kommun redovisat ett positivt resultat. Vi är på väg mot ett åttonde år.

Vi har parallellt en till brädden fylld resultat- och utjämningsreserv, som kan användas vid sämre ekonomiska tider. Vi har gjort sådana överskott i den kommunala ekonomin under senare år, att vi alltså nu inte kan sätta undan mer pengar i resultat- och utjämningsreserven än vad vi redan har gjort. Där har vi nu 860 miljoner kr. Som säkerhet vid sämre ekonomiska tider.

Jämfört med många andra kommuner i vårt land, så är utgångsläget förhållandevis stabilt.

Nationellt

För två veckor sedan sedan så presenterade SKR sin senaste ekonomirapport. I år förväntas negativa resultat i alla regioner utom Region Gotland och i en tredjedel av kommunerna. När och hur mycket inflationen dämpas är avgörande för utvecklingen på sikt. SKR bedömer att resultaten börjar återhämta sig efter 2024, men att regionerna kommer att ha ett sammantaget underskott även 2025. Sektorn sammantaget visar negativa resultat både i år och 2024. Det beror i huvudsak på kraftigt höjda pensionskostnader och prisökningar som i kombination med höga räntor ger tuffa ekonomiska förutsättningar. Men det är framförallt regionernas resultat som bidrar till underskotten i sektorn.

Svensk ekonomi drabbas hårt av den pågående inflationsbekämpningen och BNP faller i år och ökar svagt nästa år. Det bidrar till att tillväxten av skattunderlaget minskar under denna period. I kombination med en hög inflation ger det i reala termer en minskning av skatteunderlaget.

Umeå kommun

Samtidigt brukar jag ta detta tillfälle i akt att påtala att Umeå kommun har två kr högre skatt än jämförbara kommuner och svenska kommuners medelskattesats.

Två kr högre skatt motsvarar omkring 680 miljoner kr mer i verksamheterna per år, än andra kommuner i Sverige. Till detta nettointäkter från vattenkraften på allt ifrån 100 – 200 miljoner kr per år. (I år är prognosen 175 mnkr plus. Bara av vattenkraften.)

Umeå kommun har alltså omkring 850 miljoner kr mer per år att röra sig med än övriga kommuner i vårt land. 850 miljoner kr mer varje år.

Främst beroende på att kommunen har så extremt hög kommunalskatt. Det vore ju ett misslyckande av gigantiska proportioner om Umeå kommun skulle hamna på ett minusresultat. Det borde inte vara möjligt om man har 850 miljoner kr mer än alla andra kommuner. Varje år.

Umeå kommun är i år på väg mot ett plusresultat på 444 miljoner kr.

Självklart finns det utrymme för att låta umeåborna behålla mer av sina egna pengar. Självklart finns det utrymme för att sänka kommunalskatten i Umeå, oavsett om det för stunden råder högkonjunktur eller lågkonjunktur. Men vi får återkomma till det i kommande budgetprocess.

Vi har nu också kunnat ta del av vad regeringens budgetproposition för 2024 innebär. För Umeå kommuns del, så ökade posten skatter och bidrag med 230 miljoner. Det dras dock ned av ökade kostnader för pensioner med -67 mnkr.

Summa summarum: 163 miljoner kr extra för 2024. Tack vare den borgerliga regeringen.

Sedan är vi medvetna om att intäkterna för krafthandeln sannolikt blir något lägre pga lägre elpriser. (-34 mnkr än fastställd budget 2024)

S och MP hade ju i sin budget lagt en noll-budget för 2024.

Men på slutraden står nu i praktiken plötsligt plus 129 miljoner kr. Det är också värt att nämna, när vi blickar såväl bakåt som framåt.

Tack!

Utveckla samarbetet med Polisen – sök efter narkotika i fler kommunala fastigheter

Polisen har sedan drygt ett år tillbaka börjat söka igenom kommunala skolor efter droger med polishundar, dels som en del av polisens brottsförebyggande arbete, dels för att öka upptäcktmöjligheten.

Vi moderater tycker att det är positivt och vi ser gärna att det omfattar fler verksamheter i kommunen. I en motion har Joline Göttfert (M) föreslagit att kommunen ska kontakta Polisen för att utveckla samarbetet med att söka efter narkotika i kommunens fastigheter. Det kan exempelvis handla om kommunens fritidsgårdar och idrottsanläggningar, i syfte att säkerställa att det är trygga och drogfria miljöer för unga.

Umeå kommun borde ta på sig ansvaret för skötseln av krigsmonumentet i Sävar!

Igår skickade jag in nedanstående fråga inför måndagens KF-sammanträde.

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S):

Skötseln av krigsmonumentet i Sävar

Jag läser i VK (16/9) att det gamla krigsmonumentet i Sävar står och förfaller. Det är ett stort monument till minne av de soldater som stupade både i Sävar och i Ratan 19-20 augusti 1809, i ett av de mer blodiga slagen under kriget mot Ryssland. Monumentet efter Slaget i Sävar uppfördes hundra år senare.

Monumentet är numera i behov av upprustning men varken länsstyrelsen eller Umeå kommun vill tydligen ta ansvar för det.

Minnesmonumentet finansierades och uppfördes år 1909 av militära och privata initiativtagare. Enligt tidningsartikeln så stod Sävar kommun för skötseln fram till år 1972, då man blev en del av Umeå kommun. Men problemet är att Umeå kommun numera inte anser att man har något ansvar för monumentet.

Så här kan vi inte ha det! Vi ska självklart vårda vår historia, och det är ju skamligt att vi låter monumentet förfalla. Sävar kommun skötte om detta fram till kommunsammanslagningen, och det är ett rejält underbetyg om Umeå kommun därefter har valt att avsvära sig ansvaret.

Min fråga till Hans Lindberg (S) blir därför:

 1. Delar du min uppfattning att Umeå kommun borde ta på sig ansvaret för skötseln av krigsmonumentet i Sävar?

Umeå 2023-10-25

Anders Ågren

Kommunalråd (M)

Moderaterna är samlingspartiet i svensk politik

Efter en mycket lyckad partistämma här hemma i Umeå, så är det tillfälle för att konstatera vissa saker.

Vårt parti har vunnit kampen om vår tids riktigt stora frågor:

 • Vi har vunnit striden om Nato.
 • Vi har vunnit kampen om kriminalpolitiken.
 • Vi har vunnit kampen för det europeiska samarbetet.
 • Vi har vunnit kampen för kärnkraften.
 • Vi har vunnit kampen mot orimligt höga skatter.
 • Vi vunnit kampen om svensk utrikespolitik.

Allt fler vill ha ordning och reda i ett Sverige som de märker har tappat kontrollen på viktiga områden. De har gett den moderatledda regeringen mandat att ställa saker till rätta:

 • Minska invandringen – så vi klarar integrationen.
 • Trygga elförsörjningen – så vi klarar klimatomställningen.
 • Besegra de kriminella gängen.
 • Värna Sveriges och svenskars säkerhet.

För ett år sedan vann vi valet. Efter åtta år med ett svagt vänsterstyre helt utan riktning, fick Sverige en borgerlig regering som samlar en majoritet i riksdagen.

Att vara vänster var länge det normala i Sverige. Så är det inte längre. Nu blåser tvärtom högervindar och Moderaterna är största parti bland väljare under 30. Det har skett en rejäl förskjutning bland morgondagens väljare. Framtiden tillhör oss.

Moderaterna är samlingspartiet – det parti som kan samla majoriteter i de sakfrågor som är viktiga för väljarna. Andra strävar efter polarisering. Moderaterna vill tvärtom vara en röst för ett sansat och sakligt samtalsklimat.

Vi leder en regering för hela Sverige.

USA:s ambassadör besökte Umeå!

USA:s ambassadör i Sverige, Erik D. Ramanathan, besökte Umeå för en vecka sedan. Vi är riktigt glada över hans besök, där vi fick tillfälle att träffa honom och berätta om vår kommun och region. Det har varit så fullt upp gällande vår partistämma den gångna veckan, så jag har inte hunnit skriva om det här på bloggen tidigare. Länk till nyheten här.

M i Västerbotten fick pris för vårt jämställdhets-, tillväxt- och partikulturarbete! Stort tack!

Fantastiskt kul!

Under fredagen uppmärksammades Moderaterna i Västerbotten på ett mycket positivt sätt under partistämman. Ett stort tack till partiordförande Ulf Kristersson och ordföranden i Första Junifonden, Chris Heister, för att ni valde ut vårt länsförbund som mottagare av ett nyinrättat stipendium.

Jag och Anna-Karin Nilsson, länskvinnoansvarig för Moderatkvinnorna, fick gå upp på scenen och ta emot stipendiet och blommor.

Pressmeddelandet som skickades ut från Moderaterna bifogas nedan.

Pressmeddelande: Ella Tengbom-Velanderstipendiet 2023

Ella Tengbom-Velanderstipendiet tilldelas en organisation alternativt en eller flera personer som på ett särskilt vis utmärkt sig inom jämställdhet-, tillväxt- och partikulturarbetet. 2023 Ella Tengbom-Velander stipendium går till Moderata Samlingspartiet i Västerbotten. Stipendiet delas ut av Moderata Samlingspartiet tillsammans med Första Junifonden.

Prismotiveringen lyder:

Moderaterna i Västerbotten har arbetat metodiskt och långsiktigt med att ta fram kompetenta personer, både kvinnor och män, till uppdrag och arrangemang inom förbundet. Genom detta arbete har förbundet nått en jämn könsfördelning inom många grupper av förbundets företrädare. Vidare uppmuntrar förbundet till kontinuerlig diskussion om internkultur, struktur och potential. Genom sitt arbete bidrar Moderaterna i Västerbotten till en växande och mer inkluderande rörelse i Ellas anda som bör lyftas fram för att uppmuntra flera att göra detsamma.

För sitt arbete tilldelas Moderaterna i Västerbotten det första Ella Tengbom-Velanderstipendiet 2023.

–Jämställdhet är en av vår tids frihetsfrågor. I det Sverige som vi bygger så är det slit och flit, inte kön, var man kommer ifrån eller vilka ens föräldrar är, som ska styra hur långt man kan gå. Moderaterna i Västerbotten har i Ella Tengbom-Velanders anda lett sitt förbund till att värna just de idealen, säger Moderaternas partiordförande Ulf Kristersson.

–Ella var en färgstark person som var en föregångare för oss kvinnor i Moderaterna. Jag har haft förmånen att arbeta tillsammans med Ella under hennes tid som vice ordförande för Moderaterna. Det känns hedersamt att vi nu instiftar detta stipendium i hennes namn, säger Första Junifondens ordförande Chris Heister.

Fakta om Ella Tengbom Velanderstipendiet:

Ella Tengbom-Velander var en pionjär inom svensk politik. Vid 29 års ålder valdes Ella in i kommunfullmäktige i Helsingborg (1951-1991). Hon var då landets yngsta fullmäktigeledamot. 1967 utsågs Ella till kommunalråd i Helsingborg, det var då landets första kvinnliga kommunalråd. Vid partistämman i Göteborg 1978 valdes Ella in i partistyrelsen för Moderata Samlingspartiet. 1981 utsågs Ella till 2:e vice ordförande i Moderaternas partistyrelse och blev därmed den första kvinnan i partiets presidium. Utöver detta hade Ella Tengbom Velander flertalet övriga politiska uppdrag.

Den 23 december 2022 avled Ella Tengbom Velander vid en ålder av 101 år. I syfte att hedra och fortsätta arbetet i hennes anda har Moderata Samlingspartiet tillsammans med Första Junifonden beslutat att instifta det stipendium som bär hennes namn. Stipendiet ska uppmuntra moderater till att vara föregångare i jämställdhet-, tillväxt- och partikulturarbete. Till stipendiat utses en organisation alternativt en eller flera personer som arbetar i Ella Tengbom-Velanders anda. Stipendiet uppgår till 25 000 kr att användas till utbildning, konferens, publicering eller liknande.

Fakta om Första Junifonden:

Första Junifonden är en stiftelse som bildades på 30-talet av amiral Arvid Lindman. Stiftelsen har som ändamål att främja Moderata Samlingspartiets åskådning.

Full fart på Moderaternas partistämma!

Stämman är igång. Igår fick jag från scenen möjlighet att hälsa välkommen till Umeå och Västerbotten. Omkring 600 personer på plats.

Senaste gången Moderaterna var så här långt norrut med en partistämma var 1997. Det är 26 år sedan sist. Jag var med den gången, men då inte som ombud utan volontär och hjälpte till med bemanningen.

Jag ska inte sticka under stol med att det fyller ett stort symbolvärde att partistämman äger rum här. Moderaterna är numera ett parti för hela landet – från norr till söder. Den här gången är vi dessutom ett parti i regeringsställning.

Det har ju historiskt varit lite tungt för vårt parti på de nordliga breddgraderna. Men det har successivt förändrats.  I Västerbotten gick vi moderater framåt både 2018 och 2022. I valet till regionen gjorde vi det bästa valresultatet på 84 år.

Vi gick framåt i 12 av de 13 kommuner där vi ställde upp med en valsedel. Störst var framgången i Norsjö, där Moderaterna ökade från 1,2 procent till 17,5 procent. I Sveriges minsta kommun, Bjurholm, gick vi framåt och behöll styret över kommunen. Bjurholm är vårt starkaste M-fäste, med ett resultat på 27 procent. I flera av länets kommuner gjorde Moderaterna de bästa valresultaten på 100 år – bästa resultaten sedan den allmänna rösträttens införande. Här i Umeå har vi på 20 år mer än fördubblat vår röstandel. I valet 2022 gjorde vi vårt näst bästa valresultat sedan slutet av 50-talet.

Om detta och lite annat hann jag tala om. Gjorde lite reklam för såväl Västerbottens län som Umeå. Som sig bör.

Nu är vi redo för dag 2.