Jo, visst finns det utrymme för Umeå kommuns partier att sänka kommunalskatten!

Idag behandlandes delårsrapporten (januari-augusti 2022) för Umeå kommun.

Resultatet för hela kommunkoncernen t.o.m. augusti är över en miljard kronor plus. 1 114 miljoner kr.

Helårsprognosen då?

Ja, helårsprognosen för kommunkoncernen är 971 mnkr varav Umeå kommuns resultat bedöms bli 687 mnkr.

Om den här prognosen skulle stå sig, så blir det All-time high för Umeå kommun. Aldrig tidigare har Umeå kommun gjort så stort överskott ett år – om vi bortser från de kommunala bolagens resultat och tittar på enbart kommunens resultat. Kommunkoncernen som helhet gjorde ett starkare resultat 2017, tack vare avyttringen av delar av AB Bostadens fastighetsbestånd.

För Umeå kommun blev det All-time high år 2021.

Vi är på väg mot ett nytt All-time high år 2022.

Under de senaste sex åren har Umeå kommun redovisat ett positivt resultat.

Vi har en till brädden fylld resultat- och utjämningsreserv, som kan användas vid sämre ekonomiska tider. Vi har gjort sådana överskott i den kommunala ekonomin under senare år, att vi alltså nu inte kan sätta undan mer pengar i resultat- och utjämningsreserven än vad vi redan har gjort. Där har vi nu 813 miljoner kr. Som säkerhet vid sämre ekonomiska tider.

I kommande lågkonjunkturer kanske inte staten kan gå in med lika kraftfulla satsningar som under 2020-2021, och då är det positivt att vara förberedd på lokal nivå för det.

Värt att beakta – Umeå kommun har två kr högre skatt än jämförbara kommuner och svenska kommuners medelskattesats.

Två kr högre skatt motsvarar omkring 660 miljoner kr mer i verksamheterna per år, än andra kommuner i Sverige. Till detta nettointäkter från vattenkraften på allt ifrån 100 – 200 miljoner kr per år. (I år är prognosen 240 mnkr plus. Bara av vattenkraften.)

Umeå kommun har alltså åtminstone 760 miljoner kr mer per år att röra sig med än övriga kommuner i vårt land. 760 miljoner kr mer varje år.

Främst beroende på att kommunen har så extremt hög kommunalskatt. Det vore ju ett misslyckande av monumentala proportioner om Umeå kommun skulle hamna på ett minusresultat. Det borde inte vara möjligt om man har 760 miljoner kr mer än alla andra kommuner. Varje år.

1 kr i kommunalskatt motsvarar 330 miljoner kr. 2 kr följaktligen 660 miljoner kr.

Umeå kommun är i år nu på väg mot ett plusresultat på 687 miljoner kr.

Självklart finns det utrymme för att låta umeåborna behålla mer av sina egna pengar. Självklart finns det utrymme för att sänka kommunalskatten i Umeå, oavsett om det för stunden råder högkonjunktur eller lågkonjunktur.