Valfokus idag – vi måste få ordning på Sverige!

Tillsammans med ca 750 aktiva moderater så ägnar jag fredagen åt valförberedelser. Partiledning, valledare i länsförbund, kretsar och föreningar m.fl.

Egentligen skulle vi ha setts fysiskt i Norrköping i två dagar, men p.g.a. pandemin blir det digitalt.

Fokus på valseger den 11 september och vägen dit! Nu ökar vi takten.

Och vill du dra ditt strå till stacken för maktskifte – hör av dig! Bli medlem i Moderaterna, om du inte redan är det.

Vi måste få ordning på Sverige.

Minnesdag för Förintelsens offer

Idag samlas människor över hela världen i en årlig manifestation. 27 januari är den internationella minnesdagen för förintelsens offer – samma datum som koncentrationslägret Auschwitz befriades år 1945.

Judarna utsattes för det mest fruktansvärda som kan tänkas. Vi får aldrig glömma det fruktansvärda öde som drabbade miljontals människor under 1930- och 40-talet, vilka alla utsattes för nazisternas förbrytelser. Tyvärr upprepas massmord och förföljelser än idag. Mänskligheten har inte lärt sig av misstagen. Den konservative 1700-tals politikern Edmund Burke ska ha uttryckt det på följande sätt: “Det enda ondskan behöver för att segra är att de goda ingenting gör.”

Det är en sanning än idag.

Antisemitismen ska bekämpas, oavsett varifrån den kommer.

Umeå kommun stödjer Örnsköldsviks önskan att dra E4 utanför centrum

Idag hade vi uppe ett ärende på kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott gällande om vi kunde ställa oss bakom Örnsköldsviks kommuns intention att flytta ut E4 från centrum.

Umeå kommun står naturligtvis bakom den ambitionen. Det finns många skäl till att bygga en ny förbifart – inte minst avseende trafiksäkerhet, miljö, tidsvinster och hälsa.

Flera av oss har ju tidigare skrivit under debattartiklar med liknande innebörd. E4 genom Örnsköldsviks stadskärna är en mycket besvärlig flaskhals. Totalt passerar 22 000 fordon Örnsköldsvik varje dygn. Förbifart Örnsköldsvik skulle skapa tidsvinster på cirka 5 minuter per E4-passage, både för tunga godstransporter och privatbilister. Med Trafikverkets egna prognoser för ökning av vägtrafiken kommer situationen genom Örnsköldsviks centrum att bli ohållbar med trafikstockningar som följd. Särskilt på vintern är passagen genom staden svår med isiga, branta motlut.

E4 längs Norrlandskusten är en pulsåder för hela norra Sverige, där regelbundna stopp av trafiken i Örnsköldsvik hör till det vanliga. Att en så trafikstörande och känslig punkt som E4-passagen genom Örnsköldsvik finns kvar är inte bra för regionens och Sveriges utveckling. Tidsvinster i den här storleksordningen leder naturligtvis också till en ansenlig minskning av koldioxidutsläpp.

E4 förbi Örnsköldsvik är en samhällsekonomisk lönsam investering samt en nödvändig åtgärd i transportinfrastrukturen med anledning av de företagsetableringar och företagsexpansioner som sker i norra Sverige.

Så ja, Umeå stöttar Övik!

Utnämn Lars Lystedt till hedersmedborgare!

Idag skriver jag på insändarplats i VK. Läggs som vanligt upp här på bloggen också.

Utnämn Lars Lystedt till hedersmedborgare!

Det har under ganska många år pågått en diskussion om att göra jazzlegendaren Lars Lystedt, tillika hedersdoktor vid Umeå universitet, till hedersmedborgare i Umeå. Tidigare hedersmedborgare är författaren Lars Widding (1988), fotbollslegendaren Gunnar Nordahl (1991), EU-kommissionär Anita Gradin (1997) och författaren Stieg Larsson (2012).

Frågan har inte bara diskuterats på insändarsidorna, utan har även vid tillfällen varit uppe i kommunfullmäktige. Moderaterna beslutade år 2015 att ge vårt helhjärtade stöd till försöken att få acceptans hos fullmäktiges presidium för förslaget.

Moderaternas uppfattning kvarstår. Nu läste jag att även S-politikern Tomas Wennström gett sig in i debatten och förordar att Lystedt utnämns till hedersmedborgare under jubileumsåret 2022 – i samband med firandet av Umeå 400 år.

Det är hög tid att skrida till verket i denna fråga.

Lystedt har gjort stora insatser för Umeå, och gjorde tidigt Umeå känd som en internationell musikstad av rang. Dessa insatser, som sträcker sig över en lång period genom t.ex. skapandet av Umeå Jazzfestival, förtjänar nu att hyllas även genom utnämning till hedersmedborgare.

Anders Ågren

Kommunalråd (M)

Umeå

Hedersförtryck måste motverkas och bekämpas

Det är 20 år sedan hedersmordet på Fadime Sahindal. Men hedersförtrycket är fortsatt utbrett i vårt land.

Enligt forskare kan 240 000 unga i Sverige leva under hedersförtryck. Var tredje elev med utländsk bakgrund bedöms leva under hedersrelaterade familjenormer. Det kan inte accepteras. Politiken måste ta ett större ansvar i att bekämpa hedersrelaterat förtryck och våld. Det är en av de viktigaste uppgifterna vi har. För jämställdhet och frihet kan inte uppnås förrän alla pojkar och flickor är fria att älska vem de vill och vara som de vill, utan att riskera livet.

Skuggsamhället breder ut sig

Skuggsamhället breder ut sig. Människor utnyttjas och far illa, och organiserad brottslighet använder välfärden som källa till finansiering. Det kan inte fortgå.

Moderaterna lägger nu tio skarpa lagförslag i riksdagen, med det gemensamma syftet att bekämpa skuggsamhället.

I ett läge där staten inte vet hur många som bor i landet, när en person som inte har laglig rätt att vistas i Sverige till och med kan vistas i statsministerns hem, och när 20 miljarder årligen fuskas bort från välfärdssystemet, är vi övertygade om att flera av riksdagens partier är redo att lyfta på den här stenen tillsammans med oss.

Moderaterna på nationell nivå föreslår:

  1. En ny svensk folkräkning och bättre kontroll
  2. Slopad sekretess mellan myndigheterna
  3. En ny informationsplikt mellan myndigheterna
  4. DNA-analys som huvudregel vid viss anhöriginvandring
  5. Anmälningsplikt för asylsökande
  6. Boendeskyldighet och elektronisk övervakning
  7. Stopp för bidrag till personer som vistas i landet utan tillstånd
  8. Förlängd preskriptionstid för av- och utvisningsbeslut
  9. Fler återtagandeavtal och överenskommelser med ursprungsländer
  10. Villkorat bistånd

Nu får vi ordning på Sverige.

Viktigt med företagsbesök

Fler jobb och fler företag i Umeå och vår region är av högsta vikt för Umeås utveckling. Därför har vi också kontinuerliga möten med olika företag, inom olika branscher. Just denna onsdag är det kommunstyrelsens arbets- och näringslivsutskott som genomför digitala företagsbesök – med Tyréns, AFRY och Brattby Sågverk.

Sedan många år tillbaka ingår detta som en självklar del i vårt arbete med att förbättra dialogen med företagare verksamma i Umeå och regionen. Som bekant finns det en rad synpunkter på vad kommunen bör och inte bör göra, just med avseende på att skapa förutsättningar för nya jobb och bättre möjligheter för företagande. Utmaningar med kompetensförsörjning är en annan punkt som brukar dyka upp i våra diskussioner.

Besöken är också värdefulla för att politiker – av alla politiska färger – ska få insikt i företagarnas vardag, samt få kunskap om fler av de företag som är verksamma i vår kommun.

En återinförd fastighetsskatt skulle slå hårt mot bostadsägare runt om i landet

I ett läge med skenade kostnader för bostadsägare, inte minst energipriser, vore det mycket kännbart för bostadsägare med en återinförd fastighetsskatt.

Givet att (S) har lovat ett aktivt och nära samarbete med V som förespråkar fastighetsskatten –  hur kan Magdalena Andersson garantera att fastighetsskatten inte återinförs?

Det säkraste sättet att försäkra dig om att fastighetsskatten inte återinförs – det är att lägga din röst på Moderaterna i valet den 11 september!

9 av 10 svenskar är positiva till bevakningskameror på allmän plats

9 av 10 svenskar är positiva till bevakningskameror på allmän plats. Så vi moderater känner medvind och stöd när vi driver detta ärende i Umeå gällande bevakning av offentliga platser.

Men frågan är varför så många partier och politiker i Umeå fortsätter sitt motstånd mot bevakningskameror?

Moderaternas linje är att även Umeå kommun borde använda sig av möjligheten att sätta upp bevakningskameror. Vi har föreslagit att ett program tas fram för hur kamerabevakning ska användas på brottsutsatta platser i Umeå. Samt att programmet tas fram i dialog med Polisen, så att kamerorna kan sättas upp där behovet är som störst.

Det kan gälla såväl centrala Umeå som andra stadsdelar i kommunen. Detta för att avskräcka brott, öka sannolikheten för upptäckt av brott, samt öka tryggheten då kameror signalerar att platsen är väl omhändertagen. Kamerabevakning ska inte ersätta patrullerande poliser eller andra satsningar, men det är ett värdefullt komplement.

Uppsala, Nacka, Trosa och Malmö är några exempel på kommuner som använder kamerabevakning för att skapa trygghet och förebygga brott. Kommunens kamerabevakning ska vara ett komplement till de områden som polisen övervakar med kamera.

Så sent som i höstas var det på nyheterna att kamerabevakning fungerar i Sverige, för att minska brottsligheten: våldsbrott minskar, narkotikaförsäljning får en faktisk minskning, Polisens arbete effektiviseras. Det blir lättare att lösa brott. I Göteborg och Malmö har kameraövervakning gjort att brott minskat. I Malmö är det kommunen som köpt in övervakningskamerorna.

Men här i Umeå så går det inte att få stöd för våra förslag om kamerabevakning. Obegripligt att det politiska motståndet är så starkt i Umeå, när det gäller att öka tryggheten och motverka brottsligheten.

Rusta upp försvaret och gå med i Nato!

I dagens VK fick jag min insändare om försvaret och Nato publicerad. Läggs upp här på bloggen som vanligt.

Rusta upp försvaret och gå med i Nato!

Ryssland hotar såväl sina grannländer som hela den fria världen. Europa befinner sig just nu i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget på årtionden. Den aggressivitet och krav på en ny säkerhetsordning som Putin och Ryssland framför måste bemötas tydligt. Försöket att styra vilka länder som ska få gå med i Nato eller ej, måste avvisas.

Ryssland har sedan tidigare visat att landet inte väjer för att använda militära medel för att rita om Europas gränser. Angreppen på Georgien och Ukraina och den illegala annekteringen av Krim utgör mycket allvarliga brott mot folkrätten och den europeiska säkerhetsordningen.

Sverige måste i snabb takt stärka försvaret, på alla nivåer. Arbetet med  att stärka den nationella försvarsförmågan måste intensifieras – hotet från Ryssland finns här och nu. För att Sverige ska stå starkt i en allt oroligare omvärld behövs tydligt ökade försvarsanslag och ett fullvärdigt Natomedlemskap.

Ett Natomedlemskap är det enda försvarssamarbetet som på allvar stärker Sveriges säkerhet. Som medlem i försvarsalliansen skulle Sverige vara en del av Natos kollektiva försvar med solidariska försvarsgarantier som delas med 30 andra länder. Då skulle vi veta att vi får stöd vid ett väpnat angrepp. Ett medlemskap skulle också ge Sverige tillträde till Natos gemensamma försvarsplanering.

Hoten i vår omvärld blir allt tydligare. Rusta upp försvaret och gå med i Nato!

Anders Ågren

Förbundsordförande

Moderaterna i Västerbotten